• Ustawa o restrukturyzacji...
  19.04.2024

Ustawa o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw

Stan prawny aktualny na dzień: 19.04.2024

Dz.U.2018.0.1439 t.j. - Ustawa z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw

Obserwuj akt

Rozdział 5. Przekazywanie środków na powiększenie funduszy własnych banków

1.
Minister Finansów przekaże, w imieniu Skarbu Państwa, bankom państwowym oraz bankom, w których Skarb Państwa posiada więcej niż 50% akcji lub udziałów, obligacje skarbowe wyemitowane w tym celu na podstawie odrębnego upoważnienia lub środki pieniężne dla zwiększenia funduszy własnych i rezerw banków.
2.
Środki, o których mowa w ust. 1, zostaną przekazane bankowi, który spełnia następujące warunki:
1)
posiada zweryfikowane sprawozdanie finansowe zawierające analizę jakości portfela kredytowego banku, przeprowadzone przez podmiot mający doświadczenie w tym zakresie;
2)
wyodrębnił kredyty o obniżonej jakości;
3)
utworzył odrębny pion organizacyjny do zarządzania kredytami, o których mowa w pkt 2;
4)
przedstawił plan restrukturyzacji portfela kredytów, o których mowa w pkt 2.
1.
Banki, które otrzymają środki w trybie określonym w art. 54 rozporządzenie w sprawie przekazania bankom obligacji skarbowych i środków pieniężnych, nie mogą udzielać kredytów oraz gwarancji dłużnikom, których kredyty zostały wyodrębnione zgodnie z art. 52 warunki przekazania środków na powiększenie funduszy własnych i rezerw banków ust. 2 pkt 2, poza przypadkiem, gdy dostarczenie nowych środków wynika z postanowień ugody bankowej albo gdy dłużnikiem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.
2.
Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia, termin, w którym banki, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są sprzedać nie zaspokojone wierzytelności wobec dłużników, których kredyty były wyodrębnione zgodnie z art. 52 warunki przekazania środków na powiększenie funduszy własnych i rezerw banków ust. 2 pkt 2, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Obowiązek określony w ust. 2 nie dotyczy przypadków, w których:
1)
z dłużnikiem została zawarta ugoda lub układ;
2)
dłużnik został postawiony w stan upadłości;
3)
wobec dłużnika zostało wszczęte postępowanie likwidacyjne w trybie art. 37 ust. 2 ustawy o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych lub art. 18a pojęcie likwidacji ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2152);
4)
dłużnik przez okres nie krótszy niż 3 miesiące w pełni na bieżąco spłaca kredyt;
5)
dłużnikiem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa lub państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej.
Minister Finansów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
banki, którym zostaną przekazane obligacje skarbowe i środki pieniężne;
2)
podział kwoty, przeznaczonej w ustawie budżetowej na zwiększenie funduszy własnych i rezerw banków, między banki, o których mowa w pkt 1.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...