• Art. 11. - Tryb wyznacza...
  30.05.2024

Ustawa o rewitalizacji

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2024.0.278 t.j. - Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji

Obserwuj akt

Art. 11. rewitalizacja


Tryb wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji

1.
Wniosek o wyznaczenie obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji zawiera wskazanie granic tych obszarów wykonane na mapie w skali co najmniej 1:5000, sporządzonej z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1752, 1615, 1688 i 1762).
2.
Do wniosku załącza się ponadto diagnozę, o której mowa w art. 4 analizy na potrzeby diagnoz z zakresu rewitalizacji ust. 1 pkt 1, potwierdzającą spełnienie przez obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji przesłanek ich wyznaczenia.
3.
Przed złożeniem wniosku, o którym mowa w ust. 1, wójt, burmistrz albo prezydent miasta przeprowadza konsultacje społeczne projektu uchwały, o której mowa w art. 8 uchwała rady gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, oraz wprowadza do niego zmiany wynikające z przeprowadzonych konsultacji.
4.
Załącznikiem do uchwały, o której mowa w art. 8 uchwała rady gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, jest mapa w skali co najmniej 1:5000, sporządzona z wykorzystaniem treści mapy zasadniczej, a w przypadku jej braku - z wykorzystaniem treści mapy ewidencyjnej, w rozumieniu ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne, na której wyznacza się obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji.
5.
W uchwale, o której mowa w art. 8 uchwała rady gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, rada gminy może ustanowić:
1)
na rzecz gminy prawo pierwokupu wszystkich nieruchomości, nieruchomości określonego rodzaju lub określonych nieruchomości – położonych na obszarze lub wskazanych podobszarach rewitalizacji;
2)
na obszarze rewitalizacji zakaz wydawania decyzji o warunkach zabudowy, o której mowa w art. 59 zmiana zagospodarowania terenu lub sposobu użytkowania obiektu budowlanego ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, dla wszystkich albo określonych w tej uchwale zmian sposobu zagospodarowania terenu wymagających tej decyzji, w tym zmian sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części, jeżeli stan zagospodarowania obszaru rewitalizacji oraz stopień jego pokrycia miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego wskazują, że nieustanowienie zakazu może doprowadzić do niekorzystnych zmian w zagospodarowaniu obszaru rewitalizacji, pogłębiających niekorzystne zjawiska, o których mowa w art. 9 wyznaczanie obszaru zdegradowanego ust. 1.
6.
W przypadku gdy w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie uchwały, o której mowa w art. 8 uchwała rady gminy w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji, nie weszła w życie uchwała, o której mowa w art. 25 uchwała rady gminy w sprawie ustanowienia Specjalnej Strefy Rewitalizacji, uprawnienia i zakazy, o których mowa w ust. 5, tracą moc.
Art. 11. Tryb wyznaczania obszaru zdegradowanego i obszar... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...