• § 2. rozgr. nier. - Wyja...
  22.09.2023

§ 2 rozgr. nier.


Wyjaśnienie pojęć

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
właściwym organie - rozumie się przez to wójta, burmistrza, prezydenta miasta,
2)
geodecie - rozumie się przez to geodetę, o którym mowa w art. 31 ustalanie przebiegu granic ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 i Nr 43, poz. 241, z 1991 r. Nr 103, poz. 446, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 156, poz. 775, z 1997 r. Nr 54, poz. 349, Nr 115, poz. 741 i Nr 121, poz. 770 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126),
3)
punktach granicznych - rozumie się przez to punkty określające przebieg granicy nieruchomości,
4)
znaku granicznym - rozumie się przez to znak z trwałego materiału umieszczony w punkcie granicznym lub trwały element zagospodarowania terenu znajdujący się w tym punkcie,
5)
tymczasowym utrwaleniu - rozumie się przez to jednoznaczne oznaczenie położenia punktu granicznego w terenie,
6)
stabilizacji - rozumie się przez to utrwalenie punktu granicznego przez umieszczenie w nim znaku granicznego lub jednoznaczne oznaczenie jego położenia na istniejącym trwałym elemencie zagospodarowania terenu usytuowanym na granicy nieruchomości,
7)
operacie rozgraniczeniowym - rozumie się przez to zbiór dokumentów postępowania rozgraniczeniowego, składający się z dokumentacji rozgraniczenia nieruchomości i dokumentacji technicznej,
8)
ośrodku dokumentacji - rozumie się przez to właściwy miejscowo powiatowy ośrodek dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej.
§ 2 Wyjaśnienie pojęć - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...