• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  22.05.2024

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu akt

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2004.156.1640 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 czerwca 2004 r. w sprawie określenia rodzajów i zakresu informacji przekazywanych organom podatkowym przez sądy, komorników sądowych i notariuszy oraz terminu, formy, z uwzględnieniem formy wypisu akt

Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2023-12-31
Dz.U. uchylający akt: 2022.0.2180

Na podstawie art. 84 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o Kpc - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.).
Sądy przekazują organowi podatkowemu właściwemu miejscowo według ich siedziby, w terminie do dnia 15 każdego miesiąca, następujące informacje wynikające ze zdarzeń prawnych, które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego:
1)
odpisy postanowień (ugody sądowej): o podziale majątku wspólnego (art. 567 postępowanie o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami Kpc), o stwierdzeniu nabycia własności przez zasiedzenie (art. 610 odesłanie do przepisów ustawy o stwierdzeniu nabycia spadku i przedmiotu zapisu windykacyjnego § 2 Kpc), o zniesieniu współwłasności (art 622–625 Kpc), o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 669 postępowanie w sprawie o stwierdzenie nabycia spadku, art. 677 treść postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku, art. 681 postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku wydaje sąd w toku postępowania działowego w toku postępowania działowego i art. 690 uchylenie się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku § 2 Kpc), o uchyleniu postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 678 uchylenie przez sąd z urzędu postanowienia o nabyciu spadku lub aktu poświadczenia dziedziczenia Kpc), o zmianie postanowienia stwierdzającego nabycie spadku (art. 679 postępowanie o uchylenie lub zmianę stwierdzenia nabycia spadku § 1 Kpc), o dziale spadku (art. 688 odpowiednie stosowanie przepisów ustawy dotyczących zniesienia współwłasności Kpc), dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego (art. 11421 zasady postępowań dotyczących europejskiego poświadczenia spadkowego i art. 11424 zmiana lub uchylenie europejskiego poświadczenia spadkowego Kpc), o przysądzeniu własności nieruchomości (art. 998 postanowienie o przysądzeniu własności Kpc) i innych składników majątkowych, z których egzekucje prowadzi się według przepisów o egzekucji z nieruchomości;
2)
pisemne informacje:
a) o nowo zarejestrowanych i wykreślonych w ciągu ubiegłego miesiąca tłumaczach przysięgłych,
b) o dokonanych w ciągu ubiegłego miesiąca pierwszych wpisach do rejestru przedsiębiorców, o ile sąd nie przekazał organowi podatkowemu informacji na podstawie art. 19b ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 17, poz. 209, z późn. zm.), i wykreśleniach z rejestru, z podaniem adresu i przedmiotu działalności przedsiębiorcy.
Komornicy sądowi przekazują, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca, pisemne informacje o dokonanych w ciągu ubiegłego miesiąca sprzedażach egzekucyjnych zajętych praw majątkowych i towarów oraz kwocie podatków, o których mowa w art. 18 płatnicy podatku od dostawy, ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) oraz w art. 103 płatnik akcyzy w trybie egzekucji, ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 3, poz. 11) - organom podatkowym właściwym dla dłużnika ze względu na opodatkowanie tej sprzedaży odpowiednio podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.
Informacje wymienione w § 2, pkt 2 oraz w § 3, ust. 1 mogą być przekazywane w formie elektronicznej.
Notariusze przekazują organowi podatkowemu właściwemu miejscowo według ich siedziby, w terminie do dnia 7 każdego miesiąca, wypisy sporządzonych w poprzednim miesiącu, dokumentujących czynności prawne podlegające przepisom ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn (Dz. U. z 2004 r. Nr 142, poz. 1514, z późn. zm.) lub ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. z 2007 r. Nr 68, poz. 450 i Nr 176, poz. 1238, z 2008 r. Nr 209, poz. 1319 oraz z 2009 r. Nr 22, poz. 120):
1)
aktów notarialnych, o ile notariusz jako płatnik tych podatków nie przekazał organowi podatkowemu odpisów aktów notarialnych na podstawie art. 18 obowiązki notariuszy jako płatników podatku od czynności w formie aktu notarialnego ust. 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn lub art. 10 obowiązki podatników i płatników podatku od czynności cywilnoprawnych ust. 3a ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych,
2)
zarejestrowanych aktów poświadczenia dziedziczenia;
3)
europejskich poświadczeń spadkowych
- które mogą spowodować powstanie zobowiązania podatkowego.
Informacje w zakresie określonym w rozporządzeniu, z wyjątkiem informacji, o których mowa w § 3, ust. 1 pkt 2, nieprzekazane za okres od dnia 1 lipca 2003 r. do dnia wejścia w życie rozporządzenia, przekazuje się w terminie do dnia 1 sierpnia 2004 r., o ile były sporządzone przez podmioty wskazane w art. 84 obowiązki informacyjne sądów i komorników sądowych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z wyjątkiem § 3, ust. 1 pkt 2, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...