• Rozporządzenie Ministra A...
  02.10.2023

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych

Stan prawny aktualny na dzień: 02.10.2023

Dz.U.2011.299.1772 - Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie rodzajów materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa rodzaje materiałów geodezyjnych i kartograficznych, które podlegają ochronie zgodnie z przepisami o ochronie informacji niejawnych.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do materiałów geodezyjnych i kartograficznych utrwalonych w dowolnej postaci i formie, w tym na informatycznym nośniku danych, zawierających informacje o obiektach położonych na terenach zamkniętych, jeżeli informacjom o tych obiektach nadano klauzulę tajności.
Rodzajami materiałów, o których mowa w § 1, są:
1)
zobrazowania o geometrycznej zdolności rozdzielczej (terenowej odległości próbkowania) 0,5 m lub wyższej, wykonane w dowolnym zakresie promieniowania elektromagnetycznego;
2)
materiały powstałe w wyniku skaningu laserowego, jeżeli gęstość punktów zarejestrowanych przez urządzenie skanujące ma wartość 8 punktów na metr kwadratowy lub większą, badaną w obszarze próbkowania 10 m x 10 m;
3)
materiały zawierające rysunek, obraz lub rezultaty pomiarów pozwalające na określenie współrzędnych z dokładnością właściwą dla map w skali 1:5000 lub większą;
4)
materiały oraz bazy danych, zawierające informację opisową lub w postaci znaku graficznego o przeznaczeniu obiektów położonych na terenach zamkniętych, jeżeli informacjom o tych obiektach nadano klauzulę tajności.
Przepisów § 3 pkt 1 i 2 nie stosuje się do materiałów geodezyjnych i kartograficznych dotyczących:
1)
urządzeń służących do nawigacji morskiej i lotniczej oraz przeszkód lotniczych i danych o terenie, które służba informacji lotniczej jest zobowiązana do publikowania na podstawie umów międzynarodowych;
2)
obiektów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie ogólnodostępnych, naziemnych i wodnych ciągów komunikacyjnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 31.12.2011 r. - Dz. U. z 2011 r.. r. poz. 1772]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...