• Rozporządzenie Ministra A...
  08.12.2023

Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej

Stan prawny aktualny na dzień: 08.12.2023

Dz.U.2015.0.107 - Rozporządzenie Ministra Administracji I Cyfryzacji z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie rodzajów prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposobu współdziałania Głównego Geodety Kraju z Mini

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa oraz sposób współdziałania Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie wykonywania tych prac, a także wzajemnego przekazywania materiałów.
Dla obronności i bezpieczeństwa państwa mają znaczenie następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
1)
projektowanie i wykonywanie pomiarów: geodezyjnych, grawimetrycznych, magnetycznych oraz astronomicznych, a także obliczanie i przetwarzanie wyników tych pomiarów, w związku z:
a) zakładaniem podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych oraz prowadzeniem państwowego rejestru tych osnów,
b) tworzeniem, prowadzeniem i udostępnianiem baz danych, o których mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 8 i 9 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, zwanej dalej „ustawą”,
c) wykonywaniem standardowych opracowań kartograficznych w skalach: 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:250 000, 1:500 000 oraz 1:1 000 000;
2)
projektowanie i wykonywanie zobrazowań lotniczych oraz zobrazowań satelitarnych w związku z realizacją zadań określonych w ustawie;
3)
tworzenie zbiorów danych określonych w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 1–4, 6, 8, 9 i 11 ustawy.
1.
Współdziałanie Głównego Geodety Kraju z Ministrem Obrony Narodowej w zakresie prac geodezyjnych i kartograficznych mających znaczenie dla obronności i bezpieczeństwa państwa odbywa się z uwzględnieniem standardów obowiązujących w odniesieniu do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego lub wojskowego zasobu geograficznego.
2.
Na potrzeby współdziałania, o którym mowa w ust. 1, Główny Geodeta Kraju i Minister Obrony Narodowej mogą zawierać porozumienia.
1.
Główny Geodeta Kraju i Minister Obrony Narodowej mogą przekazywać sobie wzajemnie i nieodpłatnie materiały odpowiednio państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz wojskowego zasobu geograficznego.
2.
Materiały, o których mowa w ust. 1, zostają włączone do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego albo wojskowego zasobu geograficznego z uwzględnieniem przepisów dotyczących odpowiednio gromadzenia materiałów w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym albo w wojskowym zasobie geograficznym.
3.
Główny Geodeta Kraju i Minister Obrony Narodowej prowadzą na bieżąco, każdy w swoim zakresie, ewidencję przekazywanych wzajemnie opracowań i materiałów.
1.
Główny Geodeta Kraju i Minister Obrony Narodowej informują się wzajemnie do dnia 31 października każdego roku o zamierzeniach na rok następny w zakresie wykonywania prac określonych w § 2.
2.
Główny Geodeta Kraju i Minister Obrony Narodowej informują się wzajemnie do dnia 31 marca każdego roku o zakresie wykonania w roku poprzednim prac określonych w § 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...