• Rozporządzenie Ministra A...
  18.06.2024

Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych pracowników

Stan prawny aktualny na dzień: 18.06.2024

Dz.U.2020.0.2222 - Rozporządzenie Ministra Aktywów Państwowych 27 listopada 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad podziału uprawnionych pracowników na grupy i ustalenia liczby akcji przypadających na każdą z tych grup oraz trybu nabywania akcji przez uprawnionych praco

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 36 ust. 5 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (Dz. U. z 2019 r. poz. 2181 oraz z 2020 r. poz. 284, 875 i 1709) zarządza się, co następuje:

Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników;
2)
spółka - spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
3)
uprawnieni pracownicy - osoby, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 5 ustawy;
4)
akcje - akcje lub udziały w spółce będące przedmiotem udostępnienia uprawnionym pracownikom.
1.
Spółka, w terminie miesiąca od dnia komercjalizacji przedsiębiorstwa albo od dnia wejścia w życie umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki, wzywa uprawnionych pracowników do złożenia oświadczenia o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji.
2.
Wezwania dokonuje się przez ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, na głównej stronie internetowej spółki i przez wywieszenie ogłoszenia w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie spółki oraz we wszystkich jej oddziałach i zakładach. Wezwanie może być także rozpowszechnione w inny, zwyczajowo przyjęty sposób.
3.
W przypadku gdy podmiot inny niż minister właściwy do spraw aktywów państwowych wykonuje uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa wobec spółki, ogłoszenie zamieszcza się w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej tego podmiotu.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, podmiot wykonujący uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa niezwłocznie przekazuje ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych informację o ogłoszeniu, która jest zamieszczana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw aktywów państwowych.
5.
Wezwanie zawiera co najmniej:
1)
firmę (nazwę), siedzibę oraz adres spółki;
2)
termin i miejsce składania oświadczeń;
3)
informację o skutkach niezłożenia oświadczeń w terminie;
4)
informacje zawarte w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 5 ustawy;
5)
informację o terminie i miejscu udostępnienia do wglądu list uprawnionych pracowników oraz pouczenie o sposobie i terminach wnoszenia i rozpatrzenia reklamacji;
6)
informację, że prawo do nieodpłatnego nabycia akcji może być wykorzystane przez uprawnionych pracowników tylko w jednej spółce.
1.
Uprawnieni pracownicy, w terminie 6 miesięcy od dnia komercjalizacji przedsiębiorstwa albo od dnia wejścia w życie umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki, składają spółce pisemne oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji, zawierające:
1)
imię (imiona), nazwisko uprawnionego pracownika;
2)
numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku gdy osobie nie nadano tego numeru - serię i numer dowodu osobistego lub paszportu albo numer identyfikacyjny innego dokumentu, na podstawie którego możliwe jest ustalenie danych osobowych;
3)
miejsce zamieszkania i adres;
4)
zamiar nieodpłatnego nabycia akcji od Skarbu Państwa;
5)
datę złożenia oświadczenia;
6)
podpis uprawnionego pracownika.
2.
Wraz z oświadczeniem o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji uprawniony pracownik składa pisemne oświadczenie o nieskorzystaniu z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów w innej spółce.
1.
W terminie miesiąca po upływie terminu wskazanego w § 3 ust. 1 spółka sporządza listę uprawnionych pracowników, którzy złożyli oświadczenie o zamiarze nieodpłatnego nabycia akcji, zawierającą:
1)
imię (imiona) i nazwisko uprawnionego pracownika;
2)
okresy zatrudnienia w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku albo w przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki, oraz jego poprzedniku.
2.
Spółka niezwłocznie po sporządzeniu listy uprawnionych pracowników udostępnia ją do wglądu osobom uprawnionym w siedzibie spółki oraz we wszystkich jej oddziałach i zakładach. Lista uprawnionych pracowników jest udostępniana przez okres miesiąca.
1.
Osoby, które zostały pominięte na liście, o której mowa w § 4 ust. 1, lub którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku albo w przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki, oraz jego poprzedniku, w terminie miesiąca od dnia udostępnienia do wglądu listy, mogą złożyć pisemną reklamację.
2.
Reklamację składa się w spółce, dołączając do niej dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 5 ustawy, bądź poświadczające okres zatrudnienia.
3.
Reklamację rozpatruje, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia, powołana przez zarząd spółki komisja, w której skład wchodzi co najmniej jeden przedstawiciel związków zawodowych, o ile takie działają w spółce. Rozpatrzenie reklamacji wyczerpuje tok postępowania reklamacyjnego.
4.
Niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji spółka powiadamia na piśmie wnoszącego reklamację o sposobie jej rozpatrzenia.
Po zakończeniu postępowań reklamacyjnych spółka dokonuje, w miarę potrzeby, w terminie 14 dni, odpowiedniej korekty listy, o której mowa w § 4 ust. 1.
1.
Minister właściwy do spraw aktywów państwowych, niezwłocznie po zbyciu przez Skarb Państwa pierwszych akcji lub udziałów na zasadach ogólnych, przekaże spółce informacje o liczbie akcji przeznaczonych do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym pracownikom.
2.
Spółka, po otrzymaniu informacji o liczbie akcji przeznaczonych do nieodpłatnego udostępniania, sporządza w terminie 14 dni listę uprawnionych pracowników obejmującą okresy zatrudnienia tych osób w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku albo w przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki, oraz jego poprzedniku i w spółce oraz łączny okres zatrudnienia w tych podmiotach.
3.
Okres zatrudnienia w spółce jest liczony od dnia jej komercjalizacji do dnia zbycia przez Skarb Państwa pierwszych akcji na zasadach ogólnych.
4.
Przy ustalaniu okresów zatrudnienia, o których mowa w ust. 2, uprawnionych pracowników zatrudnionych pod ziemią oraz w kopalniach siarki lub węgla brunatnego stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące zaliczania okresów zatrudnienia przy ustalaniu prawa do górniczej emerytury.
1.
Spółka, w terminie 14 dni od dnia otrzymania od ministra właściwego do spraw aktywów państwowych informacji o liczbie akcji przeznaczonych do nieodpłatnego udostępnienia uprawnionym pracownikom, ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, na głównej stronie internetowej spółki i przez wywieszenie ogłoszenia w widocznym, publicznie dostępnym miejscu w siedzibie spółki oraz we wszystkich jej oddziałach i zakładach, o terminie udostępnienia do wglądu listy, o której mowa w § 7 ust. 2, oraz o terminie, miejscu i sposobie składania reklamacji co do okresu zatrudnienia w spółce. Ogłoszenie zawiera również informację o terminie wygaśnięcia prawa. Przepisy § 2 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
2.
Informacja o terminie, miejscu i sposobie składania reklamacji co do okresu zatrudnienia w spółce, o terminie udostępnienia do wglądu listy, o której mowa w § 7 ust. 2, oraz terminie wygaśnięcia prawa może zostać przekazana uprawnionym pracownikom pisemnie przesyłkami poleconymi.
Uprawnieni pracownicy, którym wadliwie określono ich okres zatrudnienia w spółce, w terminie 14 dni od dnia udostępnienia do wglądu listy, o której mowa w § 7 ust. 2, mogą złożyć pisemną reklamację. Przepisy § 5 ust. 2-4 i § 6 stosuje się odpowiednio.
1.
Uprawnieni pracownicy nabywają akcje Skarbu Państwa w równej liczbie w ramach grupy wyodrębnionej ze względu na łączny okres zatrudnienia w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku albo w przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki, oraz jego poprzedniku i w spółce.
2.
Przy ustalaniu okresu zatrudnienia uwzględnia się także okres zarządzania przedsiębiorstwem państwowym przez osoby fizyczne, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 5 lit. b ustawy.
1.
Grupy uprawnionych pracowników wyodrębnia się ze względu na następujące okresy zatrudnienia:
1)
do 1 roku;
2)
powyżej 1 roku do 3 lat;
3)
powyżej 3 lat do 6 lat;
4)
powyżej 6 lat do 9 lat;
5)
powyżej 9 lat do 12 lat;
6)
powyżej 12 lat do 15 lat;
7)
powyżej 15 lat do 18 lat;
8)
powyżej 18 lat do 21 lat;
9)
powyżej 21 lat do 24 lat;
10)
powyżej 24 lat.
2.
Zaliczenie uprawnionych pracowników do grupy następuje na podstawie łącznego okresu zatrudnienia w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku albo w przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki, oraz jego poprzedniku i w spółce.
1.
Niezwłocznie po korekcie listy, o której mowa w § 9, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej dokonania, spółka sporządza listę uprawnionych pracowników z podziałem na grupy wyodrębnione ze względu na łączny okres zatrudnienia w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku albo w przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki, oraz jego poprzedniku i w spółce.
2.
Zarząd spółki w porozumieniu ze związkami zawodowymi działającymi w spółce określa liczbę akcji przypadających na każdą z wyodrębnionych grup.
3.
W spółkach, w których nie działają związki zawodowe, zarząd spółki w porozumieniu z członkami rady nadzorczej wybranymi przez pracowników określa liczbę akcji przypadających na każdą z wyodrębnionych grup.
4.
Liczba akcji przypadających na każdą z grup ma być podzielna w liczbach całkowitych przez liczbę pracowników tworzących grupę.
Niezwłocznie po dokonaniu czynności określonych w § 7-12 zarząd spółki sporządza ostateczną listę uprawnionych pracowników uzupełnioną o dane dotyczące liczby akcji przysługujących uprawnionym pracownikom i przekazuje ją ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych, w terminie 14 dni od dnia jej sporządzenia, wraz z oświadczeniem zarządu spółki o dochowaniu należytej staranności przy sporządzaniu listy.
1.
Po przekazaniu przez zarząd spółki listy, o której mowa w § 13, minister właściwy do spraw aktywów państwowych zamieszcza w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw aktywów państwowych ogłoszenie o przystąpieniu do zbywania akcji uprawnionym pracownikom. Spółka zamieszcza ogłoszenie na głównej stronie internetowej spółki oraz wywiesza je w widocznym, publicznie dostępnym miej-scu w siedzibie spółki oraz we wszystkich jej oddziałach i zakładach. Ogłoszenie może być także rozpowszechnione w inny, zwyczajowo przyjęty sposób. Przepisy § 2 ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
2.
Ogłoszenie zawiera:
1)
firmę (nazwę), siedzibę oraz adres spółki, której akcje będą udostępniane;
2)
liczbę akcji przeznaczonych do zbycia;
3)
termin i miejsce zawierania umów;
4)
datę wygaśnięcia prawa do akcji;
5)
inne informacje mogące usprawnić wydawanie akcji, z wyłączeniem informacji zawierających dane osobowe.
1.
Minister właściwy do spraw aktywów państwowych zawiera w imieniu Skarbu Państwa z uprawnionym pracownikiem umowę nieodpłatnego zbycia akcji. Dokument umowy zbycia akcji sporządza spółka.
2.
Przed zawarciem umowy uprawniony pracownik ponownie składa pisemne oświadczenie o nieskorzystaniu, do dnia zawarcia umowy, z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji lub udziałów w innej spółce oraz oświadczenie o zapoznaniu się z ograniczeniami wynikającymi z art. 38 oświadczenie o zamiarze nabycia akcji ust. 3 i 4 ustawy. Oświadczenia te stanowią załączniki do umowy zbycia akcji.
Po dokonaniu czynności z zakresu udostępnienia akcji uprawnionym pracownikom spółka przekazuje ministrowi właściwemu do spraw aktywów państwowych pisemne sprawozdanie z dokonanych czynności.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...