• Rozporządzenie Ministra B...
  14.06.2024

Rozporządzenie Ministra Budownictwa w sprawie w sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2006.136.964 - Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie w sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych

Obserwuj akt

Na podstawie art. 11 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
sposób realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych;
2)
warunki wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych, w tym dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych;
3)
sposób sprawowania kontroli ilości i jakości ścieków.
Dostawca ścieków przemysłowych wprowadzając je do urządzeń kanalizacyjnych, zapewnia:
1)
ograniczenie lub eliminację substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, określonych w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego;
2)
równomierne ich odprowadzanie, odpowiednio do przepustowości kanałów i dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ścieków;
3)
ograniczenie tych zanieczyszczeń, które niekorzystnie wpływają na pracę oczyszczalni ścieków.
W sytuacji powiadomienia przez dostawcę ścieków przemysłowych o awarii, powodującej zrzut niebezpiecznych substancji do urządzeń kanalizacyjnych, stosuje się przepisy o ochronie środowiska.
Instalowanie niezbędnych urządzeń podczyszczających ścieki przemysłowe powinno odbywać się zgodnie z najlepszymi dostępnymi technikami, uwzględniającymi w szczególności ograniczenie oddziaływania ścieków na środowisko.
Dostawca ścieków przemysłowych udostępnia przedsiębiorstwu wodociągowo-kanalizacyjnemu niezbędne dane o rodzaju i wielkości produkcji i stosowanych procesach technologicznych oraz o gospodarce ściekowej w zakładzie, w celu określenia ilości i czasowego rozkładu dopływu ścieków przemysłowych oraz rodzaju ich zanieczyszczenia.
Dostawca ścieków przemysłowych eksploatując własną sieć i urządzenia podczyszczające, jest obowiązany postępować w sposób zapewniający ochronę środowiska.
Ścieki przemysłowe nie mogą być rozcieńczane wodą w celu uzyskania dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w rozporządzeniu.
Ścieki przemysłowe mogą być wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, jeżeli:
1)
nie stanowi to zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia osób obsługujących urządzenia kanalizacyjne, stanu konstrukcji budowlanych i prawidłowego działania tych urządzeń oraz oczyszczalni ścieków, a także dla spełnienia przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne warunków pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi i stosowania osadów ściekowych;
2)
spełnione są przez dostawcę ścieków przemysłowych warunki posiadanego pozwolenia wodnoprawnego, gdy takie pozwolenie jest wymagane na podstawie przepisów Prawa wodnego;
3)
temperatura tych ścieków nie przekracza 35 °C, a odczyn pH mieści się w przedziale od 6,5 do 9,5, z wyłączeniem ścieków zawierających cyjanki i siarczki, dla których pH mieści się w przedziale od 8 do 10;
4)
są podatne na mechaniczno-biologiczne procesy oczyszczania.
1.
Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego odprowadzane z określonych rodzajów produkcji do urządzeń kanalizacyjnych, z zastrzeżeniem § 15, nie powinny zawierać tych substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia powinny być spełnione w próbce średniej dobowej, proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej z próbek pobranych przez dostawcę ścieków przemysłowych ręcznie lub automatycznie, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych.
3.
Pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, oraz pomiary stężeń tych substancji powinny być wykonywane przez dostawcę ścieków przemysłowych nie rzadziej niż raz na kwartał, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków.
1.
Ścieki przemysłowe wprowadzane do urządzeń kanalizacyjnych, zawierające substancje zanieczyszczające wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem § 15, nie powinny zawierać tych substancji w ilościach przekraczających dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określonych w tym załączniku.
2.
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia powinny być spełnione w próbce średniej dobowej, proporcjonalnej do przepływu, zmieszanej z próbek pobranych przez dostawcę ścieków przemysłowych ręcznie lub automatycznie, w odstępach co najwyżej dwugodzinnych. W przypadku odczynu i temperatury wartości odnoszą się do próbek jednorazowych pobranych losowo.
3.
Pobór próbek ścieków przemysłowych zawierających substancje zanieczyszczające wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia oraz pomiary stężeń tych substancji powinny być wykonywane przez dostawcę ścieków przemysłowych nie rzadziej niż dwa razy w roku, w miejscu reprezentatywnym dla odprowadzanych ścieków.
1.
Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne prowadząc kontrolę ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych, ustala miejsce, sposób i częstotliwość poboru kontrolnych próbek.
2.
Pobór kontrolnych próbek odbywa się po zawiadomieniu dostawcy ścieków przemysłowych o zamiarze przeprowadzenia kontroli i w obecności upoważnionego przedstawiciela dostawcy ścieków przemysłowych.
1.
Zakres wskaźników zanieczyszczeń i ich dopuszczalne wartości oraz maksymalną wartość strumienia objętości ścieków przemysłowych, w zależności od specyfiki tych ścieków, ustala przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne, uwzględniając warunki pozwoleń wodnoprawnych, o których mowa w § 8 pkt 1 i 2.
2.
Dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych, o których mowa w ust. 1, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala na podstawie:
1)
bilansu ilości i jakości ścieków komunalnych, odprowadzanych do oczyszczalni ścieków;
2)
faktycznej przepustowości oczyszczalni i stosowanej technologii oczyszczania ścieków oraz uzyskiwanego stopnia redukcji zanieczyszczeń i sposobu stosowania osadów ściekowych;
3)
uzgodnionej z dostawcą ścieków przemysłowych możliwości zastosowania w zakładzie najlepszej dostępnej techniki w produkcji i podczyszczaniu tych ścieków, w celu zmniejszenia ładunków zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do kanalizacji.
Jeżeli ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych stanowi więcej niż 10 % ogólnej ilości ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni lub gdy jest to niezbędne dla spełnienia warunków przy stosowaniu osadów z oczyszczalni na cele nieprzemysłowe, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może ustalić niższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Jeżeli ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych stanowi mniej niż 10 % ogólnej ilości ścieków komunalnych odprowadzanych do oczyszczalni, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może ustalić wyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń niż określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia, po spełnieniu warunków, o których mowa w § 8.
W przypadku braku oczyszczalni ścieków w zbiorczym systemie kanalizacyjnym przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala warunki wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
W badaniach próbek ścieków przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych stosuje się metodyki referencyjne analizy, takie jak metodyki określone w przepisach dotyczących warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Osady z oczyszczalni ścieków obsługującej zbiorczy system kanalizacyjny nie powinny stanowić zagrożenia dla środowiska oraz powinny nadawać się do ich stosowania zgodnie z przepisami o odpadach.
Warunki wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego w ściekach pochodzących z oczyszczania gazów odlotowych z procesu termicznego przekształcania odpadów przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne ustala zgodnie z przepisami dotyczącymi warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2006 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 28.07.2006 r. - Dz. U. z 2006 r.. poz. 964]


Załączniki do rozporządzenia Ministra Budownictwa
z dnia 14 lipca 2006 r. (Dz. U. 2006.136.964

 

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DOPUSZCZALNE WARTOŚCI WSKAŹNIKÓW ZANIECZYSZCZEŃ DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI SZCZEGÓLNIE SZKODLIWYCH DLA ŚRODOWISKA WODNEGO W ŚCIEKACH PRZEMYSŁOWYCH WPROWADZANYCH DO URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

Lp. Rodzaj substancji Rodzaj produkcji Jednostka miary Dopuszczalne wartości
średnia dobowa średnia miesięczna
1 2 3 4 5 6
1 Rtęć (Hg) Elektroliza chlorków metali alkalicznych za pomocą elektrolizerów rtęciowych mg Hg/l ścieków1) 0,2 0,05
Zakłady przemysłu chemicznego stosujące katalizatory rtęciowe w produkcji chlorku winylu i innych procesach.Produkcja katalizatorów rtęciowych stosowanych w produkcji chlorku winylu.Produkcja organicznych i nieorganicznych związków rtęci oraz baterii galwanicznych zawierających rtęć.Zakłady odzysku rtęci, wydobycia i rafinacji metali nieżelaznych oraz oczyszczania odpadów zawierających rtęć mg Hg/l ścieków 0,1 0,05
Inne zakłady mg Hg/l ścieków 0,06 0,03
2 Kadm (Cd) Produkcja związków kadmu, wydobywanie cynku, rafinacja ołowiu i cynku, powlekanie elektrolityczne, przemysł metalowy (związany z kadmem) i metali nieżelaznych oraz produkcja: barwników, stabilizatorów, baterii elektrolitycznych, kwasu fosforowego i/lub nawozów fosforowych z fosforytów, produkcja baterii galwanicznych i akumulatorów mg Cd/l ścieków 0,4 0,2
Przemysł szklarski mg Cd/l ścieków 0,1  
Przemysł ciepłowniczy mg Cd/l ścieków 0,05  
Przemysł ceramiczny mg Cd/l ścieków 0,07  
Inne zakłady mg Cd/l ścieków 0,4 0,2
3 Heksachlorocykloheksan(HCH)2)   mg HCH/l ścieków 0 0
4 Tetrachlorometan(CCl4) Produkcja tetrachlorometanu przez nadchlorowanie w procesach obejmujących i nieobejmujących prania.Produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu (łącznie z wysokociśnieniowym elektrolitycznym wytwarzaniem chloru) i metanolu mg CCl4/l ścieków 3,0 1,5
Inne zakłady mg CCl4/l ścieków 3,0 1,5
5 Pentachlorofenol (PCP)2,3,4,5,6-pięciochloro-l-hydroksybenzen i jego sole Produkcja pentachlorofenolanu sodu przez hydrolizę heksachlorobenzenu mg PCP/l ścieków 2,0 1,0
Inne zakłady mg PCP/l ścieków 2,0 1,0
6 Aldryna, dieldryna,endryna, izodryna2)   mg/l ścieków 0 0
7 Dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetan (DDT)2)   mg/l ścieków 0 0
8 Wielopierścieniowe chlorowanedwufenyle (PCB)2)   mg/l ścieków 0 0
9 Wielopierścieniowe chlorowane trójfenyle (PCT)2)   mg/l ścieków 0 0
10 Heksachlorobenzen(HCB) Produkcja i przetwórstwo heksachlorobenzenu mg HCB/l ścieków 0,0 0,0
Produkcja tetrachloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie mg HCB/l ścieków 3,0 1,5
Produkcja trichloroetylenu (TRI) i/lub tetrachloroetylenu (PER) za pomocą innych procesów mg HCB/l ścieków 2,0 1,0
Przemysł metali nieżelaznych mg HCB/l ścieków 0,003  
Inne zakłady mg HCB/l ścieków 2,0 1,0
11 Heksachlorobutadien(HCBD) Produkcja tetrachloroetylenu (PER) i tetrachlorometanu (CCl4) przez nadchlorowanie mg HCBD/l ścieków 3,0 1
Inne zakłady mg HCBD/l ścieków 3,0 1,0
12 Trichlorometan(chloroform)(CHCl3) Produkcja chlorometanów z metanolu lub z kombinacji metanolu i metanu (tj. przez hydrochlorowanie metanolu, a następnie chlorowanie chlorku metylu) oraz produkcja chlorometanów przez chlorowanie metanu mg CHCl3/l ścieków3) 2,0 1,0
Inne zakłady mg CHCl3/l ścieków3) 2,0 1,0
13 1,2-dichloroetan(EDC) Produkcja 1,2-dichloroetanu bez przetwarzania i wykorzystania w tym samym zakładzie mg EDC /l ściekówprzy 2 m3/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC 2,5 1,25
Produkcja 1,2-dichloroetanu i przetwarzanie lub wykorzystanie w tym samym zakładzie4) mg EDC/l ściekówprzy 2,5 m3/t zdolności produkcyjnej oczyszczonego EDC 5,0 2,5
Przetwarzanie 1,2-dichloroetanu w substancje inne niż chlorek winylu, w szczególności produkcja etylenodwuaminy, etylenopoliaminy,1,1,1 -trichloroetanu, trichloroetylenu i nadchloroetylenu mg EDC/l ściekówprzy 2,5 m3/t zdolności przetwarzania EDC 2,0 1,0
Stosowanie EDC do odtłuszczania metali poza zakładem produkującym EDC5) mg EDC/l ścieków 0,2 0,1
Inne zakłady5) mg EDC/l ścieków 0,2 0,1
14 Trichloroetylen(TRI) Produkcja trichloroetylenu (TRI) i tetrachloroetylenu (PER) mg TRI/l ścieków 1,0 0,5
Stosowanie TRI do odtłuszczania metali6) mg TRI/l ścieków 0,2 0,1
Inne zakłady mg TRI/l ścieków 0,2 0,1
15 Tetrachloroetylen(PER) Produkcja trichloroetylenu (TRI) i tetrachloroetylenu (PER);proces TRI-PER mg PER/l ściekówprzy 5 m3/t produkcji TRI+PER 1,0 0,5
Produkcja tetrachlorometanu i tetrachloroetylenu (PER);proces TETRA-PER mg PER/l ściekówprzy 2 m3/t produkcji TETRA+PER 2,5 1,25
Inne zakłady mg PER/l ścieków 1,0 0,5
16 Trichlorobenzen(TCB)jako suma trzech izomerów(1,2,3-TCB + 1,2,4-TCB + 1,2,5-TCB) Produkcja trichlorobenzenu przez odchlorowodorowanie heksachlorocykloheksanu (HCH) i/lub przetwarzanie trichlorobenzenu mg TCB/l ściekówprzy 10 m3/t produkcjiTCB 2,0 1,0
Produkcja i/lub przetwarzanie chlorobenzenu przez chlorowanie benzenu mg TCB/l ściekówprzy 10 m3/t produkcjilub przetworzenia jedno- lub dwuchlorobenzenu 0,1 0,05
  Inne zakłady mg TCB/l ścieków 0,1 0,05
Lp. Rodzaj substancji Jednostka Dopuszczalna wartość
1 2 3 4
1 Zawiesiny łatwo opadające ml/l 10
2 Zawiesiny ogólne mg/l 1)
3 Chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZTCr) mg O2/l 1)
4 Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5) mg O2/l 1)
5 Ogólny węgiel organiczny (OWO) mg C/l 1)
6 Azot amonowy mg NNH4/l 1002)2003)
7 Azot azotynowy mg NNO2/l 10
8 Fosfor ogólny mg P/l 1)
9 Chlorki mg Cl/l 1000
10 Siarczany mg SO4/l 500
11 Siarczyny mg SO3/l 10
12 Żelazo ogólne mg Fe/l 4)
13 Glin mg Al/l 4)
14 Antymon mg Sb/l 0,5
15 Arsen mg As/l 0,5
16 Bar mg Ba/l 5
17 Beryl mg Be/l 1
18 Bor mg B/l 10
19 Cynk mg Zn/l 5
20 Cyna mg Sn/l 2
21 Chrom+6 mg Cr/l 0,2
22 Chrom ogólny mg Cr/l 1
23 Kobalt mg Co/l 1
24 Miedź mg Cu/l 1
25 Molibden mg Mo/l 1
26 Nikiel mg Ni/l 1
27 Ołów mg Pb/l 1
28 Selen mg Se/l 1
29 Srebro mg Ag/l 0,5
30 Tal mg Tl/l 1
31 Tytan mg Ti/l 2
32 Wanad mg V/l 2
33 Chlor wolny mg Cl2/l 1
34 Chlor całkowity mg Cl2/l 4
35 Cyjanki związane mg CN/l 5
36 Cyjanki wolne mg CN/l 0,5
37 Fluorki mg F/l 20
38 Siarczki mg S/l 1
39 Rodanki mg CNS/l 30
40 Fenole lotne (indeks fenolowy) mg/l 15
41 Węglowodory ropopochodne mg/l 15
42 Substancje ekstrahujące się eterem naftowym mg/l 100
43 Insektycydy fosforoorganiczne mg/l 0,1
44 Lotne związki chloroorganiczne (VOX) mg Cl/l 1,5
45 Adsorbowalne związki chloroorganiczne (AOX) mg Cl/l 1
46 Lotne węglowodory aromatyczne (BTX - benzen, toluen, ksylen) mg/l 1
47 Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) mg C/l 0,2
48 Surfaktanty anionowe (substancje powierzchniowo czynne anionowe) mg/l 15
49 Surfaktanty niejonowe (substancje powierzchniowo czynne niejonowe) mg/l 20

Objaśnienia:

1) Wartości wskaźników należy ustalać na podstawie dopuszczalnego obciążenia oczyszczalni ładunkiem tych zanieczyszczeń.

2) Dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców < 5000.

3) Dotyczy ścieków odprowadzanych do oczyszczalni dla aglomeracji o równoważnej liczbie mieszkańców ≥ 5000.

4) Zanieczyszczenie ogranicza wartość wskaźnika: zawiesiny łatwo opadające.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...