• Rozporządzenie Ministra F...
  01.12.2023

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.12.2023

Dz.U.2021.0.26 - Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 67 § 6 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427, 1492 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 11) zarządza się, co następuje:

Określa się wzór:
1)
zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
protokołu zajęcia prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
zawiadomienia o zajęciu prawa majątkowego zarejestrowanego w rejestrze akcjonariuszy, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/ zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia;
12)
zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 12 do rozporządzenia;
13)
zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych, stanowiący załącznik nr 13 do rozporządzenia;
14)
protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 14 do rozporządzenia.
1.
Określa się wzór:
1)
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 15 do rozporządzenia;
2)
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego na poczet należności pieniężnej, o której mowa w art. 62b ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, lub innych należności pieniężnych, stanowiący załącznik nr 16 do rozporządzenia;
3)
protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 17 do rozporządzenia.
2.
Wzory, o których mowa w ust. 1, stosuje się do dnia 19 lutego 2021 r.
1.
Określa się wzór:
1)
protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 18 do rozporządzenia;
2)
protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 19 do rozporządzenia;
3)
protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 20 do rozporządzenia.
2.
Wzory, o których mowa w ust. 1, stosuje się do dnia 28 lutego 2021 r.
1.
Określa się wzór zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 21 do rozporządzenia.
2.
Wzór, o którym mowa w ust. 1, stosuje się do dnia 29 października 2021 r.
Do dnia 19 lutego 2021 r. stosuje się wzory dokumentów stanowiące załączniki nr 1, 2, 6–12 do rozporządzenia uchylanego w § 6.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych (Dz. U. poz. 1314).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem:
1)
§ 1 pkt 1–4, 6, 11–13 oraz § 3 i § 4, które wchodzą w życie z dniem 20 lutego 2021 r.;
2)
§ 1 pkt 5, 8–10 i 14, które wchodzą w życie z dniem 1 marca 2021 r.;
3)
§ 1 pkt 7, który wchodzi w życie z dniem 30 października 2021 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 07.01.2021 r. - Dz. U. z 2021 r. poz. 26 ]


Szukaj: Filtry
Ładowanie ...