• Rozporządzenie Ministra F...
  04.03.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy I Polityki Regionalnej sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2020.0.2083 - Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy I Polityki Regionalnej z dnia 18 listopada 2020 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 6 § 2 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1427 i 1492) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
formy działań informacyjnych podejmowanych wobec zobowiązanego zmierzających do dobrowolnego wykonania przez niego obowiązku, zwanych dalej "działaniami informacyjnymi", przypadki, w których mogą być te działania podejmowane, oraz sposób ich ewidencjonowania;
2)
tryb postępowania wierzycieli należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych.
1.
Wierzyciel może podejmować działania informacyjne w przypadku, gdy okres do upływu terminu przedawnienia należności pieniężnej jest dłuższy niż 6 miesięcy, a tytuł wykonawczy nie został wystawiony.
2.
Działania informacyjne są podejmowane w formie ustnej lub pisemnej.
3.
Działania informacyjne są ewidencjonowane w systemie teleinformatycznym wierzyciela, jeżeli istnieją warunki techniczne do ich ewidencjonowania w takim systemie, albo w postaci papierowej.
4.
Zewidencjonowaniu podlegają forma działania informacyjnego, data jego podjęcia oraz imię i nazwisko osoby, która podjęła działanie informacyjne.
Wierzyciel przesyła zobowiązanemu upomnienie, o ile jest wymagane, w zakresie należności pieniężnej, której wysokość:
1)
przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia:
a) niezwłocznie - jeżeli nie zostały podjęte działania informacyjne,
b) przed upływem 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działanie informacyjne;
2)
nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia - przed upływem 6 miesięcy poprzedzających upływ terminu przedawnienia należności pieniężnej.
Wierzyciel może wystawić upomnienie dotyczące więcej niż jednej należności pieniężnej, jeżeli są one należne od tego samego zobowiązanego.
W przypadku gdy egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia, wierzyciel wystawia tytuł wykonawczy obejmujący należność pieniężną, której wysokość:
1)
przekracza dziesięciokrotność kosztów upomnienia:
a) niezwłocznie - jeżeli nie zostały podjęte działania informacyjne,
b) przed upływem 21 dni od dnia, w którym po raz pierwszy podjęto działanie informacyjne;
2)
nie przekracza dziesięciokrotności kosztów upomnienia - przed upływem 6 miesięcy poprzedzających upływ terminu przedawnienia należności pieniężnej.
W przypadku wystawienia tytułów wykonawczych obejmujących należności pieniężne, których dotyczy jedno upomnienie, wierzyciel wykazuje koszty upomnienia w tytule wykonawczym obejmującym należność pieniężną o najwcześniejszym terminie płatności.
Wierzyciel może przekazać zbiorczo do organu egzekucyjnego informacje, o których mowa w art. 26 wszczęcie egzekucji administracyjnej § 1e ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej "ustawą", w odniesieniu do więcej niż jednego tytułu wykonawczego wystawionego na tego samego zobowiązanego.
Jeżeli wierzyciel będący jednocześnie organem egzekucyjnym, o którym mowa w art. 19 organy egzekucyjne w sprawach należności pieniężnych § 2 ustawy, nie jest właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę zobowiązanego, przekazuje tytuł wykonawczy do właściwego miejscowo naczelnika urzędu skarbowego celem prowadzenia postępowania egzekucyjnego.
W przypadku przekazania organowi egzekucyjnemu tytułu wykonawczego w sposób, o którym mowa w art. 26 wszczęcie egzekucji administracyjnej § 1c pkt 2 ustawy, wierzyciel dołącza jego odpisy w liczbie po jednym egzemplarzu dla każdego zobowiązanego.
Wierzyciel występuje do organu egzekucyjnego o:
1)
podanie informacji dotyczącej nadania tytułowi wykonawczemu klauzuli o skierowaniu tytułu do egzekucji administracyjnej lub wysokości kosztów egzekucyjnych;
2)
nadanie klauzuli o skierowaniu dalszego tytułu wykonawczego do egzekucji administracyjnej - w przypadku, o którym mowa w art. 26c dalszy tytuł wykonawczy § 2b ustawy.
Do zmienionego tytułu wykonawczego przepisy § 9 i § 10 stosuje się odpowiednio.
Do kolejnego tytułu wykonawczego przepisy § 9 i § 10 pkt 1 stosuje się odpowiednio.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 20 lutego 2021 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 25.11.2020 r. - Dz. U. z 2020 r. poz. 2083]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...