• Rozporządzenie Ministra F...
  23.02.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie komitetu audytu

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2016.0.2049 t.j. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie komitetu audytu

Obserwuj akt

Na podstawie art. 290 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
niezbędne kwalifikacje członków niezależnych komitetu audytu;
2)
sposób ustalania wynagrodzeń członków niezależnych komitetu audytu;
3)
wymogi, jakie powinien spełniać regulamin komitetu audytu.
Członkiem niezależnym komitetu audytu może być osoba, która:
1)
posiada wykształcenie wyższe magisterskie lub równorzędne;
2)
posiada co najmniej pięcioletnie doświadczenie zawodowe, w tym co najmniej dwuletnie w sprawowaniu funkcji kierowniczych;
3)
posiada udokumentowane doświadczenie lub wiedzę w zakresie:
a) audytu wewnętrznego lub
b) kontroli zarządczej, lub
c) zarządzania ryzykiem, lub
d) prowadzenia gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych, lub
e) (uchylona);
4)
ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych;
5)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
6)
(uchylony).
1.
Wynagrodzenie członka niezależnego komitetu audytu jest ustalane kwartalnie, w zależności od liczby działów kierowanych przez jednego ministra, dla których został powołany komitet audytu, oraz obecności na posiedzeniach komitetu audytu, według wzoru:
W = M x P x N/L
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
W - wysokość wynagrodzenia członka niezależnego komitetu audytu za dany kwartał,
M – mnożnik równy 0,4 w przypadku komitetu audytu powołanego dla jednego działu, a 0,5 w przypadku komitetu
audytu powołanego dla co najmniej dwóch działów,
P - przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w poprzednim roku kalendarzowym, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego,
N - liczba posiedzeń komitetu audytu w danym kwartale, w których uczestniczył członek niezależny komitetu audytu,
L - liczba wszystkich posiedzeń komitetu audytu w danym kwartale.
2.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, ustala się, jeżeli w danym kwartale odbyło się co najmniej jedno posiedzenie komitetu audytu.
Regulamin komitetu audytu powinien określać w szczególności:
1)
szczegółowy zakres zadań komitetu audytu;
2)
sposób działania komitetu audytu, w tym:
a) tryb i częstotliwość zwoływania posiedzeń,
b) sposób prowadzenia posiedzeń,
c) sposób podejmowania uchwał,
d) zasady udziału w posiedzeniach osób trzecich,
e) sposób dokumentowania posiedzeń oraz podjętych ustaleń;
3)
sposób i tryb dostępu członków komitetu audytu do dokumentów, informacji i innych materiałów związanych z funkcjonowaniem kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach w dziale, w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, lub działach, dla których został powołany komitet audytu, przy zachowaniu przepisów o tajemnicy ustawowo chronionej;
4)
sposób i tryb współpracy członków komitetu audytu z kierownikami oraz pracownikami jednostek w dziale lub działach, dla których został powołany komitet audytu;
5)
sposób i tryb współpracy komitetu audytu z kierownikami komórek audytu wewnętrznego;
6)
tryb postępowania w sprawach o wyrażenie zgody na rozwiązanie stosunku pracy albo zmianę warunków pracy i płacy kierownika komórki audytu wewnętrznego, z uwzględnieniem zapewnienia pracodawcy oraz kierownikowi komórki audytu wewnętrznego możliwości udziału w postępowaniu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 31.12.2009 r. - Dz. U. z 2009 r. poz. 1826]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...