• § 11. - Informacja o zam...
  28.05.2024
Obserwuj akt

§ 11 kontr. wyr. akcyz.


Informacja o zamierzonym skażeniu alkoholu etylowego

1.
Skażanie alkoholu etylowego odbywa się w obecności funkcjonariusza. Z czynności skażenia podmiot sporządza protokół skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi w dwóch egzemplarzach, z których jeden otrzymuje właściwy naczelnik urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórka kontroli. Jeżeli alkohol etylowy skażony ma zostać wysłany do innego podmiotu, protokół sporządza się w trzech egzemplarzach. Wzór protokołu skażenia alkoholu etylowego środkiem skażającym/substancjami skażającymi określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Podmiot przesyła właściwemu naczelnikowi urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórce kontroli, co najmniej na dzień przed zamierzonym skażaniem alkoholu etylowego, pisemną informację zawierającą następujące dane:
1)
datę zamierzonego skażania, nazwę pomieszczenia oraz rodzaj naczyń, które będą użyte do przeprowadzenia skażania;
2)
objętość alkoholu etylowego wyrażoną w dm3 alkoholu etylowego 100 % vol przeznaczonego do skażania oraz nazwy środków skażających lub substancji skażających;
3)
oświadczenie stwierdzające, że środki skażające lub substancje skażające, które mają być użyte, zostały zbadane w celu ich identyfikacji lub zostaną zbadane przed dokonaniem skażenia, wraz z określeniem sposobu przeprowadzanego badania.
3.
Informacja, o której mowa w ust. 2, nie jest wymagana, jeżeli podmiot zawiadomi pisemnie funkcjonariusza obecnego przy skażaniu o następnym terminie zamierzonego skażania i jego warunkach.
4.
Jeżeli skażanie alkoholu etylowego odbywa się w określonych terminach i w niezmienionych warunkach, informacja, o której mowa w ust. 2, jest przesyłana jednorazowo przed pierwszym skażaniem.
5.
W przypadku naczyń, w których jest przechowywany alkohol etylowy oraz środki skażające lub substancje skażające, kontrola obejmuje prawidłowość ich oznaczenia napisami wskazującymi na rodzaj alkoholu etylowego oraz środków skażających lub substancji skażających, a jeżeli naczyniami tymi są beczki - także numerami oraz tarą.
§ 11 Informacja o zamierzonym skażeniu alkoholu etylowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...