• § 2. - Objaśnienie pojęć
  24.03.2023
Obserwuj akt

§ 2 kontr. wyr. akcyz.


Objaśnienie pojęć

Przez użyte w rozporządzeniu określenia:
1)
dokumentacja - rozumie się księgi i pozostałą dokumentację związaną z działalnością objętą kontrolą;
2)
gorzelnia - rozumie się podmiot, który wytwarza alkohol etylowy w procesie destylacji odfermentowanych zacierów lub brzeczki, sporządzonych z surowców skrobiowo-cukrowych;
3)
komórka kontroli - rozumie się komórkę organizacyjną, o której mowa w art. 30 zasady kontroli wykonywanych przez Służbę Celną ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;
4)
podmiot - rozumie się podmiot podlegający kontroli, o którym mowa w art. 30 zasady kontroli wykonywanych przez Służbę Celną ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej;
5)
przesyłka - rozumie się określoną ilość wyrobów akcyzowych wysłanych do tego samego odbiorcy, tego samego dnia i na podstawie jednego dokumentu przewozu, administracyjnego dokumentu towarzyszącego, e-AD, dokumentu zastępującego e-AD lub dokumentu dostawy; przesyłkę stanowi także określona partia wyrobu akcyzowego przesłana do odbiorcy rurociągiem;
6)
rok - rozumie się rok kalendarzowy lub inny okres trwający 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych;
7)
skażanie - rozumie się skażanie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 2 marca 2001 r. o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych (Dz. U. Nr 31, poz. 353, z późn. zm.), środkami skażającymi wskazanymi w wykazie środków skażających alkohol etylowy wykorzystywany do produkcji produktów nieprzeznaczonych do spożycia przez ludzi, służących do stosowania zwolnień od akcyzy, określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 38 rozporządzenie w sprawie dokumentów dostawy, warunków zwolnień ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (Dz. U. z 2011 r. Nr 108, poz. 626, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", oraz całkowite skażanie wskazanymi przez dowolne państwo członkowskie Unii Europejskiej substancjami skażającymi określonymi w załączniku do rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z dnia 22 listopada 1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz. Urz. WE L 288 z 23.11.1993, str. 12, z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 9, t. 1, str. 249, z późn. zm.);
8)
(uchylony).
§ 2 Objaśnienie pojęć - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...