• § 8. - Zamknięcie dokume...
  15.06.2024
Obserwuj akt

§ 8 kontr. wyr. akcyz.


Zamknięcie dokumentacji, ustalenie rzeczywistego stanu zapasów wyrobów akcyzowych

1.
Wpisów do dokumentacji dokonuje się bezpośrednio po zakończeniu czynności podlegającej wpisaniu.
2.
Ostatniego dnia każdego miesiąca podmiot dokonuje zamknięcia dokumentacji i sporządza podsumowanie miesięczne.
3.
Podmiot dokonuje również rocznego zamknięcia dokumentacji według stanu na ostatni dzień roku i ustala rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych na koniec roku. Rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych jest porównywany ze stanem ewidencyjnym i podlega wpisaniu do dokumentacji. Rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych na koniec roku należy przyjąć jako stan początkowy roku następnego.
4.
W przypadku gorzelni oraz podmiotu magazynującego wyroby energetyczne, które na podstawie przepisów dotyczących warunków prowadzenia składów podatkowych są magazynowane w zbiornikach nieposiadających dowodów legalizacji, przepisu ust. 3 nie stosuje się.
5.
Podmiot może ustalić rzeczywisty stan zapasów wyrobów akcyzowych oraz dokonać zamknięcia dokumentacji za dowolny, krótszy niż rok okres. Przepis ust. 3 stosuje się odpowiednio.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3 i 5, o planowanym terminie przeprowadzenia ustalenia rzeczywistego stanu zapasów wyrobów akcyzowych podmiot jest obowiązany powiadomić właściwego naczelnika urzędu celnego, a w przypadku wykonywania kontroli stałej - komórkę kontroli, co najmniej na dzień przed rozpoczęciem tych czynności, podając datę i godzinę.
7.
Dokumentacja, o której mowa w § 11, ust. 1, § 13, § 17, ust. 3, § 20, ust. 2, § 22, § 26, i § 43, ust. 5 pkt 1, z wyjątkiem dokumentacji prowadzonej w formie elektronicznej, powinna być zarejestrowana i zabezpieczona urzędowo pieczęciami przez właściwego naczelnika urzędu celnego, a poszczególne karty ksiąg - kolejno ponumerowane.
8.
Właściwy naczelnik urzędu celnego może zarejestrować i zabezpieczyć urzędowo pieczęciami inną niż wymieniona w ust. 7 dokumentację, lub jej części, zawierającą dane i informacje związane z działalnością objętą kontrolą.
9.
Dokumentacja, o której mowa w ust. 8 oraz w § 11, ust. 1, § 13, § 17, ust. 3, § 20, ust. 2, § 22, § 26, i § 43, ust. 5 pkt 1, po uprzednim zawiadomieniu właściwego naczelnika urzędu celnego, może być prowadzona w formie elektronicznej, zgodnie z pisemną instrukcją obsługi programu komputerowego i w taki sposób, aby:
1)
umożliwiała wgląd w treść dokonywanych wpisów oraz ochronę przechowywanych danych przed zniekształceniem lub utratą;
2)
umożliwiała dokonywanie korekty danych opatrzonej adnotacją osoby dokonującej tej korekty oraz daty jej dokonania;
3)
pozwalała na uzyskanie czytelnego wydruku wpisów w porządku chronologicznym;
4)
uniemożliwiała usuwanie wpisów.
10.
Podmiot prowadzący dokumentację w formie elektronicznej przechowuje jej kopię zapisaną na informatycznych nośnikach danych lub w formie papierowej, po jej wydrukowaniu.
§ 8 Zamknięcie dokumentacji, ustalenie rzeczywistego stan... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...