• Rozporządzenie Ministra F...
  26.05.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2003.229.2283 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 grudnia 2003 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa

Obserwuj akt
Na podstawie art. 179_24 ust. 2 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych (Dz. U. z 2002 r. Nr 12, poz. 110 i Nr 238, poz. 2021 oraz z 2003 r. Nr 124, poz. 1152) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa, zwanego dalej "ubezpieczeniem OC", termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną tego ubezpieczenia.
1.
Ubezpieczeniem OC jest objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorcy za szkody wyrządzone w następstwie działania lub zaniechania detektywa, w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej, podczas wykonywania czynności detektywa.
2.
Ubezpieczenie OC nie obejmuje szkód:
1)
polegających na uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie mienia, wyrządzonych przez detektywa małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, a także powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia oraz jej małżonkowi, jak również osobie, z którą detektyw pozostaje we wspólnym pożyciu:
2)
wyrządzonych przez detektywa po cofnięciu licencji, o której mowa w art. 4 licencja detektywa i tytuł detektywa, ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, chyba że szkoda jest następstwem wykonywania czynności detektywa przed cofnięciem licencji;
3)
polegających na zapłacie kar umownych;
4)
powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.
3.
Ubezpieczenie OC obejmuje wszystkie szkody w zakresie, o którym mowa w ust. 1, z zastrzeżeniem ust. 2, bez możliwości umownego ograniczenia przez zakład ubezpieczeń wypłaty odszkodowań.
Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje w terminie 6 miesięcy od daty wydania przez właściwy organ zezwolenia, o którym mowa w art. 15 wymagania co do wykonywania działalności, ustawy z dnia 6 lipca 2001 r. o usługach detektywistycznych, nie później jednak niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności w zakresie usług detektywistycznych.
1.
Minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC, w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC, wynosi równowartość w złotych 15.000 euro.
2.
Kwota, o której mowa w ust. 1, ustalania jest przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.
1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do umów ubezpieczenia OC zawartych od dnia 1 stycznia 2004 r.
2.
Jeżeli umowa ubezpieczenia OC została zawarta przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a okres, na jaki została zawarta, upływa po tym dniu, nową umowę ubezpieczenia OC zawiera się najpóźniej w ostatnim dniu okresu, na jaki została zawarta ta umowa.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 września 2002 r. w sprawie szczegółowych zasad spełnienia obowiązku ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w zakresie usług detektywistycznych za szkody wyrządzone podczas wykonywania czynności detektywa (Dz. U. Nr 156, poz. 1302).
 Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 31.12.2003 r. - Dz. U. z 2003 r. poz. 2283]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...