• Rozporządzenie Ministra F...
  28.05.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2014.0.654 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 67c § 15 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa wysokość wynagrodzenia biegłego skarbowego za oszacowanie wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego.
1.
Wysokość wynagrodzenia biegłego skarbowego za oszacowanie wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego określa się jako iloczyn stawki godzinowej oraz liczby godzin wykonanej pracy związanej z oszacowaniem wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego, w tym przeznaczonych na dokonanie przez biegłego skarbowego czynności przygotowawczych oraz opracowanie i sporządzenie protokołu oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego.
2.
Wysokość wynagrodzenia biegłego skarbowego ulega podwyższeniu o poniesione wydatki związane z oszacowaniem wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego.
Stawka godzinowa wynosi 25 zł, z tym że w przypadku czynności biegłego skarbowego polegających na oszacowaniu wartości prawa majątkowego i środka transportu podlegającego rejestracji stawka ta wynosi 76 zł.
Wysokość wynagrodzenia biegłego skarbowego będącego podatnikiem podatku od towarów i usług, zobowiązanego do rozliczenia podatku, podwyższa się odpowiednio o kwotę tego podatku.
Do określenia wysokości wynagrodzenia biegłego skarbowego wskazanego do oszacowania wartości ruchomości lub prawa majątkowego zobowiązanego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...