• Rozporządzenie Ministra F...
  15.06.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Stan prawny aktualny na dzień: 15.06.2024

Dz.U.2019.0.1718 t.j. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych

Obserwuj akt

Na podstawie art 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, w tym:
1)
sposób i tryb sporządzania planów finansowych;
2)
sposób dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz zatwierdzania tych zmian;
3)
tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek budżetowych;
4)
sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
2)
państwowej jednostce budżetowej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 12 tworzenie, łączenie i likwidacja jednostek budżetowych, ust. 1 pkt 1 ustawy;
3)
samorządowej jednostce budżetowej - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy;
4)
jednostce budżetowej - rozumie się przez to państwową lub samorządową jednostkę budżetową;
5)
samorządowym zakładzie budżetowym - rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, o której mowa w art. 15 samorządowy zakład budżetowy, ust. 1 ustawy;
6)
strukturze dysponenta części budżetowej - rozumie się przez to układ państwowych jednostek budżetowych i podległości kierowników tych jednostek, finansowanych w ramach części budżetowych, których dysponenci zostali ustanowieni zgodnie z przepisami regulującymi:
a) klasyfikację części budżetowych oraz określenie ich dysponentów,
b) sposób wykonywania budżetu państwa
- z uwzględnieniem specyfiki działalności jednostek organizacyjnych wymienionych w art. 17 rozporządzenie w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej jednostek i samorządowych zakładów budżetowych, ust. 2 ustawy.
Informatyczny System Obsługi Budżetu Państwa ma zastosowanie do działań określonych w rozdziale 2 i 3, z wyjątkiem działań dotyczących projektów i planów finansowych:
1)
budżetu środków europejskich;
2)
sporządzanych w szczegółowości, o której mowa w § 4, ust. 4 i § 8, ust. 4;
3)
sporządzanych w ramach budżetów jednostek samorządu terytorialnego.

Rozdział 2. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych, w tym sposób i tryb sporządzania planów finansowych

1.
Dysponenci części budżetowych przekazują kierownikom podległych państwowych jednostek budżetowych, zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej, w terminie określonym w art. 143 informacje dysponentów części budżetowych, ust. 1 ustawy, informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, wynikających z projektu ustawy budżetowej w szczegółowości:
1)
dochody - dział,
2)
wydatki - dział, rozdział oraz grupy wydatków określone w art. 124 grupy wydatków budżetu państwa, ust. 1 ustawy
- w celu opracowania projektów planów finansowych.
2.
Projekty planów finansowych są sporządzane w szczegółowości część, dział, rozdział i paragraf.
3.
Projekty planów finansowych, zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, z projektem ustawy budżetowej są zatwierdzane przez kierowników jednostek i przekazywane dysponentowi części budżetowej zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej w terminach przez nich ustalonych, nie później jednak niż do dnia 1 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
4.
Projekty planów finansowych państwowych jednostek budżetowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu i Szefowi Centralnego Biura Antykorupcyjnego, jednostek organizacyjnych Służby Więziennej oraz jednostek organizacyjnych działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej mogą być sporządzane w szczegółowości większej niż określona w ust. 2.
5.
Dysponenci części budżetowych przekazują kierownikom podległych państwowych jednostek budżetowych, zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej, w terminie określonym w art. 143 informacje dysponentów części budżetowych, ust. 1 ustawy, informacje o kwotach wydatków z budżetu środków europejskich, w tym wynagrodzeń, wynikających z projektu ustawy budżetowej w szczegółowości:
1)
program finansowany z udziałem środków europejskich,
2)
dział
- w celu opracowania projektów planów finansowych dla budżetu środków europejskich.
6.
Projekty planów finansowych państwowych jednostek budżetowych dla budżetu środków europejskich do wydatków z budżetu środków europejskich są sporządzane w szczegółowości: część, program finansowany z udziałem środków europejskich, dział, rozdział oraz paragraf. Przepisy ust. 3 i 4 stosuje się odpowiednio.
1.
Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują kierownikom podległych samorządowych jednostek budżetowych, w terminie określonym w art. 248 opracowanie projektów planów finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego ust. 1 ustawy, informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych przyjętych w projekcie uchwały budżetowej:
1)
dochody - w szczegółowości określonej w art. 235 dochody bieżące i dochody majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustawy,
2)
wydatki - w szczegółowości określonej w art. 236 plan wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego ustawy
- w celu opracowania projektów planów finansowych.
2.
Projekty planów finansowych są sporządzane:
1)
w zakresie dochodów w szczegółowości dział, rozdział, paragraf,
2)
w zakresie wydatków w szczegółowości:
a) dział, rozdział, paragraf albo
b) dział, rozdział, grupa paragrafów
– określonej w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych.
2a.
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego dokonuje wyboru poziomu szczegółowości projektów planów
finansowych samorządowych jednostek budżetowych, o której mowa w ust. 2 pkt 2, z tym że szczegółowość ta
nie może być mniejsza niż szczegółowość planu wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
3.
Projekty planów finansowych, zapewniające zgodność kwot dochodów i wydatków z projektem uchwały budżetowej, są zatwierdzane przez kierowników jednostek i przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
1.
Dysponenci części budżetowych weryfikują otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem ustawy budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierowników podległych państwowych jednostek budżetowych zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej w terminach przez nich ustalonych. Dysponenci części budżetowych przekazują Ministrowi Finansów zweryfikowane projekty planów finansowych w Informatycznym Systemie Obsługi Budżetu Państwa nie później niż do dnia 15 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
2.
Zarządy jednostek samorządu terytorialnego weryfikują otrzymane projekty planów finansowych pod względem ich zgodności z projektem uchwały budżetowej i w przypadku stwierdzenia różnic wprowadzają w nich odpowiednie zmiany, informując o ich dokonaniu kierowników samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu planu finansowego, nie później jednak niż do dnia 27 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
Projekty planów finansowych jednostek budżetowych:
1)
w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem ustawy budżetowej, zatwierdzone przez kierownika państwowej jednostki budżetowej, o której mowa w § 4, ust. 1, albo
2)
w przypadku gdy zachowana została zgodność z projektem uchwały budżetowej, zatwierdzone przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej oraz
3)
zweryfikowane w trybie i w terminie określonym w § 6,
- stanowią podstawę gospodarki finansowej odpowiednio państwowej albo samorządowej jednostki budżetowej w okresie od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia opracowania planu finansowego na podstawie informacji o kwotach dochodów i wydatków wynikających odpowiednio z ustawy budżetowej albo uchwały budżetowej.
1.
Dysponenci części budżetowych przekazują kierownikom podległych państwowych jednostek budżetowych, zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej, w terminie określonym w art. 146 informacje przekazywane przez dysponentów części budżetowych jednostkom podległym ust. 1 ustawy, informacje o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, w tym wynagrodzeń, wynikających z ustawy budżetowej w szczegółowości określonej w § 4 ust. 1.
2.
Na podstawie otrzymanych informacji kierownicy państwowych jednostek budżetowych, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji, o których mowa w ust. 1, sporządzają plany finansowe państwowych jednostek budżetowych, zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej, przez dostosowanie projektów planów finansowych, o których mowa w § 7, celem zapewnienia ich zgodności z ustawą budżetową.
3.
Plany finansowe państwowych jednostek budżetowych są sporządzane w szczegółowości określonej w § 4, ust. 2, a w zakresie wydatków z budżetu środków europejskich zawartych w odrębnych planach finansowych państwowych jednostek budżetowych dla budżetu środków europejskich - w szczegółowości określonej w § 4 ust. 6.
4.
Plany finansowe państwowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 4 ust. 4, mogą być sporządzone w szczegółowości większej niż określona w § 4ust. 2 i 5.
5.
Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o kwotach dochodów i wydatków budżetowych, przyjętych w uchwale budżetowej, sporządzają plany finansowe swoich jednostek przez dostosowanie projektów planów finansowych samorządowych jednostek budżetowych, o których mowa w § 7.
1.
Projekty planów dochodów, o których mowa w art. 223 dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe, ustawy, i wydatków z nich finansowanych są przekazywane przez kierownika samorządowej jednostki budżetowej zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie określonym w § 5, ust. 3.
2.
Plany dochodów, o których mowa w art. 223 dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe, ustawy, ujęte w uchwale budżetowej stanowią prognozę gromadzonych dochodów, a w zakresie wydatków - nieprzekraczalny limit oraz stanowią podstawę gospodarki finansowej.
3.
Plany dochodów, o których mowa w art. 223 dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe, ustawy, i wydatków z nich finansowanych utworzonych w ciągu roku budżetowego ujmowane są w uchwale budżetowej na najbliższej sesji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego, nie później jednak niż w ciągu trzech miesięcy od dnia ich utworzenia.

Rozdział 3. Sposób dokonywania zmian w planach finansowych jednostek budżetowych oraz zatwierdzania tych zmian

1.
Minister Finansów zawiadamia dysponentów części budżetowych o podjętych przez Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Finansów decyzjach wprowadzających zmiany w wydatkach budżetu państwa.
2.
Dysponenci części budżetowych zawiadamiają w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, oraz w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia dokonania zmian w planach finansowych kierowników podległych państwowych jednostek budżetowych, zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej, o zmianach w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych, wynikających z decyzji, o których mowa w ust. 1, oraz o zmianach dokonanych przez dysponenta części budżetowej.
3.
Zawiadomienia o zmianach, o których mowa w ust. 1 i 2, obejmują wydatki w szczegółowości: część, dział, rozdział i paragraf, a w przypadku planów finansowych dla wydatków z budżetu środków europejskich - w szczegółowości: część, program finansowany z udziałem środków europejskich, dział, rozdział oraz paragraf.
4.
Kierownicy podległych państwowych jednostek budżetowych wprowadzają zmiany w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
1.
Kierownicy podległych państwowych jednostek budżetowych mogą dokonywać zmian w planach finansowych państwowych jednostek budżetowych, w obrębie jednego rozdziału, na podstawie i w granicach upoważnień udzielonych im przez dysponentów części budżetowych.
2.
Kierownicy podległych państwowych jednostek budżetowych, zgodnie ze strukturą dysponenta części budżetowej, informują dysponentów części budżetowych o dokonanych przeniesieniach w terminach przez nich ustalonych.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do wydatków z budżetu środków europejskich zawartych w odrębnych planach finansowych państwowych jednostek budżetowych dla budżetu środków europejskich.
1.
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego zawiadamia samorządowe jednostki budżetowe o dokonanych zmianach planów dochodów i wydatków wprowadzanych w toku wykonywania budżetu.
2.
Zawiadomienia, o których mowa w ust. 1, stanowią podstawę dokonania zmian w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych.
3.
Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych mogą dokonywać przeniesień planowanych wydatków w planach finansowych samorządowych jednostek budżetowych, w granicach upoważnień przyznanych przez zarząd jednostki samorządu terytorialnego.
4.
Dokonywanie zmian w planach finansowych dochodów, o których mowa w art. 223 dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe, ustawy, i wydatków nimi finansowanych oraz zatwierdzenie zmian w tych planach następuje zgodnie z uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego.
5.
Kierownicy samorządowych jednostek budżetowych, w terminie 7 dni od dnia dokonania zmiany w planach finansowych, o których mowa w ust. 3, zawiadamiają zarząd o dokonanych zmianach.
Odprowadzenie środków finansowych, o których mowa w art. 223 dochody samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe, ust. 4 ustawy, do budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest planowane w dziale i rozdziale właściwym dla rodzaju działalności określonym w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Rozdział 4. Tryb pobierania dochodów i dokonywania wydatków państwowych jednostek budżetowych

1.
Państwowe jednostki budżetowe realizujące dochody budżetowe:
1)
prawidłowo i terminowo ustalają należności z tytułu dochodów budżetu państwa;
2)
pobierają wpłaty i terminowo dokonują zwrotów nadpłat;
3)
prowadzą ewidencję dochodów budżetowych według części, działów i rozdziałów określających rodzaj działalności oraz według paragrafów klasyfikacji;
4)
terminowo wysyłają do zobowiązanych wezwania do zapłaty;
5)
terminowo wysyłają do zobowiązanych upomnienia oraz podejmują w stosunku do nich czynności zmierzające do wykonania zobowiązania w drodze egzekucji;
6)
w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach umarzają należności bądź podejmują działania zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.
Kierownicy państwowych jednostek budżetowych będący organami podatkowymi ustalają i pobierają dochody z tytułu podatków, opłat oraz innych niepodatkowych należności budżetowych, w zakresie i na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
3.
Dochody budżetu państwa realizowane przez państwowe jednostki budżetowe powinny być zaliczane na rachunek bieżący dochodów państwowej jednostki budżetowej, która prowadzi wymiar lub pobór i ewidencję danej należności.
1.
Kierownicy państwowych jednostek budżetowych prowadzą ewidencję wydatków - uwzględniając klasyfikację paragrafów wydatków, określoną w przepisach o szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - umożliwiającą ustalenie wielkości zaangażowanych środków, wysokości poniesionych wydatków oraz ich zgodności z planem finansowym.
2.
(uchylony)
3.
Kierownicy państwowych jednostek budżetowych dokonują wydatków do wysokości kwot ujętych w planie finansowym jednostki, przeznaczonych na dany cel lub zadanie.
4.
Wydatki państwowych jednostek budżetowych dokonywane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie.
5.
Wydatki państwowych jednostek budżetowych dokonywane są zgodnie z przepisami dotyczącymi poszczególnych rodzajów wydatków.
6.
Zaliczki mogą być udzielane wyłącznie w zakresie określonym w odrębnych przepisach.
1.
Państwowe jednostki budżetowe prowadzą ewidencję kosztów i wydatków realizacji inwestycji umożliwiającą ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowania środków, w tym otrzymanych od innych jednostek organizacyjnych.
2.
Środki finansowe przeznaczone na finansowanie inwestycji, otrzymane przez państwowe jednostki budżetowe od innych jednostek organizacyjnych, są przechowywane zgodnie z przepisami regulującymi dokonywanie operacji na rachunkach bankowych prowadzonych dla obsługi budżetu państwa.
1.
Państwowe jednostki budżetowe przyjmujące dochody do kasy lub za pośrednictwem operatora wyznaczonego lub innego operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188 oraz z 2019 r. poz. 1051 i 1495), są obowiązane do przekazania ich w dniu pobrania (wpływu) na właściwy rachunek bieżący dochodów. W uzasadnionych przypadkach, w zależności od wysokości przyjętej gotówki oraz właściwego jej zabezpieczenia, kierownik jednostki może podjąć decyzję określającą częstotliwość przekazywania gotówki do banku, z zachowaniem terminów, określonych w odrębnych przepisach, dotyczących wpłat pobranych dochodów budżetowych do budżetu.
2.
Przepis ust. 1 nie dotyczy stałego zapasu gotówki na bieżące wydatki.
3.
Wpłaty należne państwowej jednostce budżetowej, dokonane na jej niewłaściwy rachunek bankowy, państwowa jednostka budżetowa przekazuje na właściwy rachunek we własnym zakresie.
1.
Kwoty dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowią nadpłaty.
2.
Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, państwowa jednostka budżetowa zalicza nadpłaty na inne wymagalne należności przypadające od tego samego dłużnika, a w razie braku takich należności - zwraca je uprawnionej osobie.
3.
Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.
4.
Podstawą dokonania zwrotu nadpłaty jest pisemne polecenie zwrotu, podpisane przez kierownika i głównego księgowego państwowej jednostki budżetowej, z zastrzeżeniem § 32,
5.
Polecenie, o którym mowa w ust. 4, zawiera uzasadnienie zwrotu i wskazanie daty wpłaty zwracanej kwoty.
6.
Oprocentowanie nadpłat należności budżetowych pomniejsza dochody budżetowe z tytułu odsetek za zwłokę.
7.
Oprocentowanie nadpłat podatków zaliczanych na zaległość podatkową powiększa dochody budżetowe z tytułu odsetek od tych zaległości.
8.
Jeżeli przepisy szczególne nie stanowią inaczej, opłaty przekazów pocztowych i opłaty bankowe związane ze zwrotem nadpłat obciążają wydatki budżetowe jednostki dokonującej zwrotu nadpłaty.
1.
Uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym.
2.
Uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu państwa.
1.
Zwroty wydatków państwowych jednostek budżetowych dokonanych w ramach budżetu środków europejskich w tym samym roku budżetowym, wpływające na rachunek bankowy Ministra Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego, służący do obsługi płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, zmniejszają wykonanie planowanych wydatków państwowych jednostek budżetowych w ramach budżetu środków europejskich w tym roku budżetowym, po otrzymaniu z Banku Gospodarstwa Krajowego, zgodnie z odrębnymi przepisami, informacji o dokonanych zwrotach.
2.
Zwroty wydatków państwowych jednostek budżetowych dokonanych w ramach budżetu środków europejskich w poprzednich latach budżetowych są przekazywane na rachunek bankowy Ministra Finansów w Banku Gospodarstwa Krajowego, służący do obsługi płatności w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
3.
Uzyskane przez państwowe jednostki budżetowe z budżetu Unii Europejskiej oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, niepochodzące z budżetu środków europejskich, zwroty wydatków poniesionych na programy i projekty realizowane z udziałem tych środków, stanowią dochody budżetu państwa, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej.
1.
Oprocentowanie sum depozytowych oraz sum na zlecenie, stanowiących własność osób fizycznych, prawnych i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, powiększa ich wartość, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej.
2.
Depozyty państwowych jednostek budżetowych w postaci środków pieniężnych, składane w związku z postępowaniem karnym: w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, administracyjnym, cywilnym oraz w sprawach o wykroczenia, w wypadku konieczności zachowania konkretnych egzemplarzy środków pieniężnych, jednostki te przekazują do przechowania bankom w postaci depozytu zamkniętego.
3.
Przepisy ust. 1 dotyczą również środków finansowych przekazanych państwowym jednostkom budżetowym przez Agencję Mienia Wojskowego oraz na inwestycje i modernizację uzbrojenia i wyposażenia organów i jednostek podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych.
Oprocentowanie sum depozytowych oraz sum na zlecenie złożonych przez państwowe jednostki budżetowe stanowi dochody budżetu państwa.
1.
Państwowa jednostka budżetowa może zaciągać zobowiązania do sfinansowania w danym roku do wysokości kwot wydatków ujętych w zatwierdzonym planie finansowym, pomniejszonych o wydatki na wynagrodzenia i uposażenia oraz obligatoryjne wpłaty płatnika.
2.
Zobowiązania z tytułu umów wieloletnich mogą być zaciągane tylko w wypadku, gdy umowy te uzasadnione są odpowiednimi programami prac i są zawierane zgodnie z terminami wprowadzonymi przepisami o zamówieniach publicznych. Mogą być również zaciągane zobowiązania z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

Rozdział 5. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej państwowych jednostek organizacyjnych działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

1.
Planowane dochody i wydatki państwowych jednostek budżetowych działających poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, zwanych dalej "placówkami", są ustalane oddzielnie dla każdej placówki przez dysponenta części budżetowej.
2.
Dysponent części budżetowej opracowuje dla podległych placówek:
1)
projekty planów finansowych na następny rok budżetowy, zgodnie z projektem ustawy budżetowej i do dnia 30 grudnia przekazuje kierownikom placówek;
2)
plany finansowe placówek, na podstawie kwot wynikających z uchwalonej ustawy budżetowej i w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej przekazuje kierownikom placówek.
3.
Dysponent części budżetowej, uwzględniając specyfikę działania i wielkość niektórych placówek, może opracować dla nich harmonogram realizacji dochodów i wydatków. Harmonogram realizacji dochodów i wydatków placówki dysponent części budżetowej przekazuje kierownikowi placówki w terminie 30 dni od dnia otrzymania uzgodnionego z Ministrem Finansów harmonogramu realizacji dochodów i wydatków dysponenta.
4.
Kierownik placówki opracowuje plan finansowy środków przeznaczonych na finansowanie wydatków inwestycyjnych placówek. Plan ten zatwierdza dysponent części budżetowej, któremu podlega placówka.
5.
Plan, o którym mowa w ust. 4, stanowi podstawę gospodarowania środkami przeznaczonymi na finansowanie wydatków inwestycyjnych placówki.
6.
Dysponent części budżetowej opracowuje łączny plan finansowy środków przeznaczonych na finansowanie wydatków inwestycyjnych wszystkich placówek.
1.
Dysponent części budżetowej może dokonać zmian w planach finansowych placówek w ramach uprawnień określonych w ustawie. O dokonanych zmianach dysponent części budżetowej zawiadamia kierownika placówki.
2.
Kierownik placówki może dokonać zmian w planie finansowym wydatków placówki w zakresie określonym w upoważnieniu otrzymanym od dysponenta części budżetowej, informując go niezwłocznie o dokonanych zmianach.
Kierownik placówki, w przypadku podjęcia decyzji o gromadzeniu na wydzielonym rachunku bankowym dochodów uzyskiwanych z tytułów określonych w art. 163 dochody państwowych jednostek budżetowych z siedziba poza RP gromadzone na wydzielonym rachunku bankowym, ust. 1 ustawy, opracowuje i przekazuje dysponentowi części budżetowej do zatwierdzenia plan finansowy tych dochodów i wydatków nimi finansowanych.
1.
Dysponent części budżetowej przekazuje placówkom z rachunku bieżącego wydatków środki pieniężne na wykonanie wydatków budżetowych ujętych w planach finansowych placówek, a placówki przekazują środki pieniężne uzyskane z tytułu wykonania dochodów budżetowych placówek, na polecenie dysponenta części budżetowej, na rachunek bieżący dochodów dysponenta części budżetowej.
2.
Dysponent części budżetowej może pozostawić w placówce środki budżetowe pochodzące z wykonanych dochodów budżetowych i sfinansować z tych środków pieniężnych wydatki budżetowe placówki lub przekazać te środki do innej podległej temu dysponentowi placówki na sfinansowanie wydatków budżetowych.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2:
1)
dysponent części budżetowej równowartość środków pieniężnych wykorzystanych na finansowanie wydatków budżetowych przekazuje z rachunku bieżącego wydatków, ze środków zaplanowanych w części budżetu państwa będącej w jego dyspozycji na finansowanie wydatków budżetowych placówek, na rachunek bieżący dochodów, w ramach realizacji dochodów budżetu państwa;
2)
kierownik placówki rozlicza wykonane dochody budżetowe i wykonane wydatki budżetowe oraz środki pieniężne z wykonanych dochodów budżetowych pozostawionych w placówce na pokrycie wykonywanych wydatków budżetowych w sprawozdaniach budżetowych, o których mowa w przepisach odrębnych.
4.
Dysponent części budżetowej może pozostawić w placówce środki pieniężne pozostałe w wyniku niewykonania planowanych w roku budżetowym wydatków na sfinansowanie planowanych wydatków budżetowych następnego roku.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4:
1)
dysponent części budżetowej przekazuje równowartość niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunek bieżący budżetu państwa z rachunku bieżącego wydatków;
2)
kierownik placówki wykazuje niewykorzystane środki pieniężne w sprawozdaniach budżetowych placówki na koniec roku.
Do czasu otrzymania przez placówkę planu finansowego, o którym mowa w § 24, ust. 2 pkt 2:
1)
dysponent części budżetowej przekazuje środki odpowiednio do kwot przyjętych w projekcie planu placówki;
2)
wydatki placówki są ponoszone w granicach kwot określonych przez dysponenta części budżetowej.
1.
Dysponent części budżetowej może wyposażyć placówkę w stałą zaliczkę, która jest przeznaczona na zapewnienie wydatków budżetowych w stanie wyższej konieczności lub w przypadku braku środków budżetowych dla zapewnienia ciągłości działania placówki.
2.
Stała zaliczka tworzona jest w wysokości określonej przez dysponenta części budżetowej.
3.
Dysponent części budżetowej może zmienić wysokość stałej zaliczki przez jej zwiększenie lub przez jej przeznaczenie na:
1)
pokrycie bieżących wydatków placówki;
2)
przekazanie na stałą zaliczkę innej placówki;
3)
pokrycie zwiększonych kosztów wynikających z różnicy kursowej;
4)
finansowanie inwestycji placówki.
1.
Placówka zleca obsługę rachunków bankowych na zasadach obowiązujących w kraju będącym siedzibą placówki przy uwzględnieniu wysokości kosztów obsługi i wiarygodności banku.
2.
W zależności od miejscowych warunków politycznych i gospodarczych kierownik placówki, za zgodą dysponenta części budżetowej, może w odmienny sposób przechowywać środki finansowe oraz prowadzić gospodarkę finansową bez wykorzystania rachunków bankowych lub z wykorzystaniem rachunków bankowych w ograniczonym zakresie albo z wykorzystaniem rachunków terminowych dla przyjmowania dochodów i dokonywania wydatków.
Placówki realizujące dochody budżetowe, stosując przepisy § 14, ust. 1 i 2, uwzględniają warunki gospodarcze i polityczne oraz przepisy prawa miejscowego, a także konwencji i protokołu dyplomatycznego.
W placówkach podstawą dokonania zwrotu nadpłaty jest pisemne polecenie zwrotu, podpisane przez kierownika i księgowego placówki.
Zaliczki na koszty leczenia pracowników placówek mogą być udzielane na podstawie odrębnych przepisów.
Przepisy niniejszego rozdziału mogą być stosowane przez Ministra Obrony Narodowej w odniesieniu do Polskich Przedstawicielstw Wojskowych i Polskich Zespołów Łącznikowych przy organizacjach międzynarodowych oraz międzynarodowych dowództwach wojskowych i w odniesieniu do ataszatów obrony przy Przedstawicielstwach Dyplomatycznych Rzeczypospolitej Polskiej.

Rozdział 6. Sposób prowadzenia gospodarki finansowej samorządowych zakładów budżetowych, w tym sposób i tryb sporządzania planów finansowych

1.
Samorządowy zakład budżetowy posiada odrębny rachunek bankowy.
2.
Z rachunku samorządowego zakładu budżetowego można dokonywać wypłat do wysokości środków zgromadzonych na tym rachunku.
3.
Odsetki od środków własnych, z wyłączeniem dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 1, stanowią przychody samorządowego zakładu budżetowego.
4.
Decyzja o likwidacji samorządowego zakładu budżetowego stanowi dla banku podstawę do zamknięcia rachunku oraz przekazania środków finansowych, pozostałych po dokonaniu rozliczeń likwidacyjnych, na dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
1.
Zarządy jednostek samorządu terytorialnego przekazują kierownikom podległych samorządowych zakładów budżetowych, w terminie określonym w art. 248 opracowanie projektów planów finansowych przez jednostki samorządu terytorialnego, ust. 1 ustawy, informacje o kwotach przychodów i kosztów przyjętych w projekcie uchwały budżetowej w szczegółowości określonej przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego, na podstawie art. 234 uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, ustawy, w celu opracowania projektów planów finansowych.
2.
Projekty planów finansowych zapewniające zgodność kwot przychodów i kosztów z projektem uchwały budżetowej są zatwierdzane przez kierowników samorządowych zakładów budżetowych i przekazywane zarządowi jednostki samorządu terytorialnego w terminie 30 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 1, nie później niż do dnia 22 grudnia roku poprzedzającego rok budżetowy.
3.
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego weryfikuje otrzymane projekty w trybie i terminie określonym w § 6, ust. 2.
4.
Projekt planu finansowego zweryfikowany w trybie, określonym w § 6, ust. 2, stanowi podstawę gospodarki finansowej od dnia 1 stycznia roku budżetowego do dnia uchwalenia uchwały budżetowej.
Projekty planów finansowych oraz plany finansowe samorządowych zakładów budżetowych sporządzane są w szczegółowości: dział, rozdział i paragraf.
1.
Dotacje celowe udzielone samorządowemu zakładowi budżetowemu z budżetu jednostki samorządu terytorialnego mogą być wykorzystywane wyłącznie na cele, na które zostały przyznane; dotacje te, w części, w jakiej nie zostały wykorzystane w roku budżetowym, podlegają zwrotowi do budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
2.
Samorządowe zakłady budżetowe prowadzą ewidencję kosztów realizacji inwestycji umożliwiającą ustalenie źródeł finansowania inwestycji, wielkości zaangażowania środków, w tym otrzymanych z budżetu dotacji.
W terminie 10 dni od dnia otrzymania, od zarządu jednostki samorządu terytorialnego, informacji o kwotach przychodów i kosztów zakładu oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu, kierownik samorządowego zakładu budżetowego dostosowuje do uchwały budżetowej plan finansowy zakładu i zatwierdza go.
Samorządowy zakład budżetowy stosuje w planowaniu, ewidencji i sprawozdawczości dla poszczególnych rodzajów przychodów i kosztów podziałki określone w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
1.
Kierownik samorządowego zakładu budżetowego może dokonywać zmian w planie finansowym zakładu budżetowego, w ciągu roku budżetowego, w przypadku i pod warunkami określonymi w art. 15 samorządowy zakład budżetowy, ust. 8 ustawy.
2.
Inne niż wymienione w ust. 1 zmiany planu finansowego mogą być dokonywane tylko po uprzednim wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej jednostki samorządu terytorialnego.
3.
W przypadku realizowania przez samorządowy zakład budżetowy niższych od zaplanowanych przychodów, realizacja odpowiednio niższych kosztów następuje bez konieczności dokonywania zmian planu finansowego.
4.
Nie wymaga dokonywania zmian planu finansowego samorządowego zakładu budżetowego realizacja planu kosztów, polegająca na przeniesieniach pomiędzy paragrafami, przy uwzględnieniu ograniczeń określonych prawem.

Rozdział 7. Sposób ustalania nadwyżki środków obrotowych w samorządowych zakładach budżetowych

Rozliczenia samorządowego zakładu budżetowego z budżetem jednostki samorządu terytorialnego są planowane w dziale i rozdziale właściwym dla przeważającego rodzaju działalności samorządowego zakładu budżetowego określonego w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
1.
Planowany stan środków obrotowych działalności samorządowego zakładu budżetowego na koniec roku nie może przekraczać 1/6 rocznych planowanych na rok następny kosztów wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń.
2.
Faktyczny stan środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego na koniec roku ustala się jako różnicę między sumą stanu środków obrotowych na początek roku i przychodów należnych związanych z prowadzoną działalnością a sumą opłaconych kosztów, zobowiązań i nieponiesionych wydatków na inwestycje finansowane ze środków własnych, ujętych w zatwierdzonym planie finansowym samorządowego zakładu budżetowego, z zastrzeżeniem § 38, ust. 1.
3.
W celu ustalenia wpłaty do budżetu z tytułu nadwyżki środków obrotowych do planowanego i faktycznego stanu środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego nie są zaliczane otrzymane darowizny pieniężne.
Samorządowy zakład budżetowy planuje jako wpłatę do budżetu jednostki samorządu terytorialnego różnicę między sumą planowanych przychodów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na początek roku, a sumą planowanych kosztów, powiększonych o planowany stan środków obrotowych na koniec roku.
1.
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego przekazuje samorządowym zakładom budżetowym dotacje, o których mowa w art. 15 samorządowy zakład budżetowy, ust. 3 pkt 1 i ust. 5 ustawy, w wysokości odpowiedniej do stopnia realizacji finansowanych zadań.
2.
Kierownik samorządowego zakładu budżetowego przekazuje zarządowi jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 stycznia następnego roku, rozliczenie wykorzystania dotacji w szczegółowości określonej przez ten zarząd.
3.
Zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w przypadku stwierdzenia wykorzystania dotacji niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrania w nadmiernej wysokości, wydaje decyzję o zwrocie dotacji do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wraz z odsetkami, w wysokości i terminie określonych w art. 252 przesłanki zwrotu dotacji udzielonych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, ust. 1 ustawy.

Rozdział 8. Przepis końcowy

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 22.12.2010 r. - Dz. U. z 2010 r. poz. 1616]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...