• Rozporządzenie Ministra F...
  28.05.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2007.249.1859 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych

Na podstawie art. 81 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa szczególne zasady rachunkowości funduszy inwestycyjnych, w tym:
1)
zakres informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym, połączonym sprawozdaniu finansowym funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy;
2)
zasady sporządzania sprawozdania finansowego, połączonego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy;
3)
terminy sporządzenia i złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego, rocznego połączonego sprawozdania finansowego oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy;
4)
terminy sporządzenia i przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego, półrocznego połączonego sprawozdania finansowego oraz półrocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy;
5)
termin zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, rocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz rocznych sprawozdań jednostkowych subfunduszy.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 95, 695 i 2320);
2)
ustawa o rachunkowości - ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
3)
(uchylony);
4)
towarzystwo - towarzystwo funduszy inwestycyjnych spółka akcyjna, o którym mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 3 ustawy;
5)
depozytariusz - podmiot pełniący funkcję depozytariusza, o którym mowa w art. 71 ustawy;
6)
fundusz - fundusz inwestycyjny, o którym mowa w art. 3 ustawowe pojęcie funduszu inwestycyjnego ustawy;
7)
uczestnik funduszu - uczestnika funduszu, o którym mowa w art.388 _ 6 ustawy;
8)
statut funduszu - statut funduszu, o którym mowa w art. 18 ustawy;
9)
dzień wyceny - dzień, określony w statucie funduszu, w którym wycenia się aktywa funduszu, ustala się wartość zobowiązań funduszu, ustala się wartość aktywów netto funduszu oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny, a w przypadku:
a) funduszy z wydzielonymi subfunduszami - dzień, w którym wycenia się aktywa każdego z subfunduszy, ustala wartość zobowiązań każdego z subfunduszy, ustala się wartość aktywów netto każdego z subfunduszy oraz wartość aktywów netto przypadających na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny każdego z subfunduszy,
b) funduszy z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, różniącymi się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat od aktywów - dzień, w którym ustala się również wartość aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa oraz wartość aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii,
c) funduszy zamkniętych emitujących certyfikaty różniące się uprawnieniami zgodnie z art. 121 certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego ust. 4 ustawy - dzień, w którym ustala się również wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych oraz wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę certyfikatów tej serii;
10)
kapitał wpłacony - kapitał utworzony z wpłat dokonanych w formie pieniężnej lub z papierów wartościowych, lub udziałów w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, lub praw, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 ustawy, przyjętych w zamian za zbyte uczestnikom funduszu, a w przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami - uczestnikom subfunduszu - jednostki uczestnictwa albo wydane certyfikaty inwestycyjne, przy czym w przypadku, o którym mowa w art. 86 ust. 2 ustawy, w tak ujętym kapitale wpłaconym nie uwzględnia się opłat za zbywanie jednostek uczestnictwa, a w przypadku, o którym mowa w art. 132 cena emisyjna certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego drugiej i następnych emisji, opłaty manipulacyjne ust. 2 ustawy - opłat związanych z wydawaniem certyfikatów inwestycyjnych;
11)
kapitał wypłacony - kwoty wypłacone z tytułu odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, stanowiące równowartość iloczynu liczby odkupionych jednostek uczestnictwa albo wykupionych certyfikatów inwestycyjnych oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo na certyfikat inwestycyjny, według której odkupiono jednostkę uczestnictwa albo wykupiono certyfikat inwestycyjny, oraz kwoty wypłacone z tytułu wypłaty przychodów, o których mowa w art. 198 ust. 1 ustawy;
12)
wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo certyfikat inwestycyjny - wartość aktywów netto, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych w dniu wyceny, a w przypadku:
a) funduszy z wydzielonymi subfunduszami - wartość aktywów netto każdego z subfunduszy, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa albo certyfikatów inwestycyjnych danego subfunduszu w dniu wyceny,
b) funduszy z różnymi kategoriami jednostek uczestnictwa, różniącymi się od siebie związanym z nimi sposobem pobierania opłat od aktywów - wartość aktywów netto przypadającą na daną kategorię jednostek uczestnictwa, podzieloną przez liczbę jednostek uczestnictwa tej kategorii w dniu wyceny,
c) funduszy zamkniętych emitujących certyfikaty różniące się uprawnieniami zgodnie z art. 121 certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego ust. 4 ustawy - wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych oraz wartość aktywów netto przypadającą na daną serię certyfikatów inwestycyjnych, podzieloną przez liczbę certyfikatów tej serii w dniu wyceny;
13)
zobowiązania proporcjonalne - zobowiązania funduszu z wydzielonymi subfunduszami, o których mowa w art. 161 egzekucja zobowiązań z aktywów subfunduszy ust. 3 ustawy;
14)
zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat - różnicę pomiędzy ceną sprzedaży netto a ceną nabycia danego składnika lokat;
15)
niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat - różnicę pomiędzy wartością danego składnika lokat w dniu wyceny a jego ceną nabycia;
16)
wypłacane dochody funduszu - wypłacane uczestnikom funduszu albo subfunduszu dochody, o których mowa w art. 21 ustawy;
17)
wypłacane przychody funduszu - wypłacane uczestnikom funduszu przychody ze zbycia lokat, o których mowa w art. 198 wypłacanie na rzecz uczestników funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych przychodów ze zbycia lokat ust. 1 ustawy;
18)
premia netto - wartość premii z tytułu wystawienia opcji, pomniejszoną o koszty bezpośrednio związane z wystawieniem opcji;
19)
aktywny rynek - rynek, na którym transakcje dotyczące danego składnika aktywów lub zobowiązania odbywają się z dostateczną częstotliwością i mają dostateczny wolumen, aby dostarczać bieżących informacji na temat cen tego składnika aktywów lub zobowiązania, w tym rynki giełdowe, rynki pośredników, rynki brokerskie i rynki transakcji bezpośrednich, które cechują się taką częstotliwością i wolumenem;
20)
wartość godziwa - wartość, o której mowa w art. 28 zasady wyceny aktywów i pasywów ust. 6 ustawy o rachunkowości;
21)
efektywna stopa procentowa - stopę, przy zastosowaniu której następuje zdyskontowanie do bieżącej wartości związanych ze składnikiem lokat lub zobowiązań funduszu przyszłych przepływów pieniężnych oczekiwanych w okresie do terminu zapadalności lub wymagalności, a w przypadku składników o zmiennej stopie procentowej - do najbliższego terminu oszacowania przez rynek poziomu odniesienia, stanowiącą wewnętrzną stopę zwrotu składnika aktywów lub zobowiązania w danym okresie;
21a)
wycena za pomocą modelu - technikę wyceny pozwalającą wyznaczyć wartość godziwą składnika aktywów lub zobowiązań poprzez przeliczenie przyszłych kwot, w szczególności przepływów pieniężnych lub dochodów i wydatków, na jedną zdyskontowaną kwotę z uwzględnieniem założeń dotyczących ryzyka lub pozwalającą za pomocą innych powszechnie uznanych metod na oszacowanie wartości godziwej aktywów lub zobowiązań, gdzie dane wejściowe do modelu są obserwowalne na rynku w sposób bezpośredni lub pośredni; w przypadku gdy dane obserwowalne na rynku nie są dostępne, dopuszcza się zastosowanie danych nieobserwowalnych, z tym że we wszystkich przypadkach fundusz wykorzystuje w maksymalnym stopniu dane obserwowalne i w minimalnym stopniu dane nieobserwowalne;
21b)
dane obserwowalne - dane wejściowe do modelu odzwierciedlające założenia, które przyjęliby uczestnicy rynku podczas wyceny składnika aktywów lub zobowiązania, uwzględniające w sposób bezpośredni lub pośredni:
a) ceny podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z aktywnego rynku,
b) ceny identycznych lub podobnych aktywów lub zobowiązań pochodzących z rynku, który nie jest aktywny,
c) dane wejściowe do modelu inne niż ceny, o których mowa w lit. a i b, które są obserwowalne w odniesieniu do danego składnika aktywów lub zobowiązania, w szczególności:
– stopy procentowe i krzywe dochodowości obserwowalne we wspólnie notowanych przedziałach,
– zakładaną zmienność,
– spread kredytowy,
d) dane wejściowe potwierdzone przez rynek;
21c)
dane nieobserwowalne - dane wejściowe do modelu opracowywane przy wykorzystaniu wszystkich wiarygodnych informacji dostępnych w danych okolicznościach na temat założeń przyjmowanych przez uczestników rynku, które spełniają cel wyceny wartości godziwej;
22)
skorygowana cena nabycia aktywów i zobowiązań - cenę nabycia, w jakiej składnik aktywów lub zobowiązań został po raz pierwszy wprowadzony do ksiąg rachunkowych (wartość początkowa), pomniejszoną o spłaty wartości nominalnej, odpowiednio skorygowaną o skumulowaną kwotę zdyskontowanej różnicy pomiędzy wartością początkową składnika a jego wartością w terminie zapadalności albo wymagalności, wyliczoną przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej;
23)
nieruchomości - lokaty funduszu, o których mowa w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 oraz w art. 147 lokaty funduszu inwestycyjnego zamkniętego, przeznaczenie dochodów i pożytków z lokat ust. 2 ustawy;
24)
przychody odsetkowe - odsetki naliczone przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej albo - w przypadku dłużnych papierów wartościowych wycenianych w wartości godziwej - naliczone zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów przez emitenta, oraz odpisy dyskonta;
25)
koszty odsetkowe - amortyzację premii oraz koszty z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez fundusz;
26)
połączone sprawozdanie finansowe - połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego z wydzielonymi subfunduszami;
27)
sprawozdania jednostkowe subfunduszy - jednostkowe sprawozdania finansowe, o których mowa w art. 169 roczne i półroczne sprawozdania finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami ustawy;
28)
transakcja repo/sell-buy back - transakcję, w której fundusz zobowiązuje się wobec drugiej strony do przeniesienia prawa własności papierów wartościowych w dacie uzgodnionej w warunkach transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez drugą stronę, a druga strona zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia prawa własności równoważnych papierów wartościowych w dacie zapadalności transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez fundusz;
29)
transakcja reverse repo/buy-sell back - transakcję, w której druga strona zobowiązuje się wobec funduszu do przeniesienia prawa własności papierów wartościowych w dacie uzgodnionej w warunkach transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez fundusz, a fundusz zobowiązuje się do zwrotnego przeniesienia prawa własności równoważnych papierów wartościowych w dacie zapadalności transakcji w zamian za zapłatę określonej kwoty przez drugą stronę.
Rachunkowość funduszu obejmuje w szczególności:
1)
składniki i czynności, o których mowa w art. 4 obowiązek stosowania przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.. ust. 3 ustawy o rachunkowości;
2)
ustalanie wyniku z operacji;
3)
obliczanie wartości aktywów netto, a także aktywów netto na jednostkę uczestnictwa, na daną kategorię jednostek uczestnictwa albo na daną serię certyfikatów inwestycyjnych i na certyfikat inwestycyjny danej serii;
4)
dokumentację, o której mowa w art. 10 dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości ustawy o rachunkowości.
1.
Fundusz przekazuje depozytariuszowi dokumentację, o której mowa w art. 10 dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości ustawy o rachunkowości, w terminach umożliwiających depozytariuszowi wykonywanie obowiązków, o których mowa w art. 72 obowiązki depozytariusza funduszu inwestycyjnego ustawy.
2.
Fundusz jest zobowiązany zawrzeć w dokumentacji, o której mowa w art. 10 dokumentacja opisująca przyjęte zasady rachunkowości ustawy o rachunkowości, w szczególności:
1)
metody wyceny stosowane w odniesieniu do każdego rodzaju aktywów, w które fundusz może inwestować;
2)
modele wyceny, jeśli wycena aktywów funduszu będzie odbywała się z ich zastosowaniem, a w szczególności główne cechy danego modelu, powody wyboru danego modelu, dane bazowe, dane obserwowalne, założenia przyjęte w modelu i uzasadnienie ich stosowania;
3)
opis procesu oraz częstotliwość dokonywania przeglądu poszczególnych wycen aktywów funduszu niebędących przedmiotem obrotu na aktywnym rynku;
4)
zasady przeglądu danych wejściowych wykorzystanych w modelach wycen oraz częstotliwość dokonywania takiego przeglądu;
5)
opis sposobu tworzenia rezerwy na przewidywane wydatki funduszu;
6)
sposób wyboru ceny z rynku głównego.
Przepisy niniejszego rozporządzenia dotyczące funduszu stosuje się odpowiednio do subfunduszu, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej.
Przepisów § 2 pkt 28 i 29, § 21 ust. 2, § 23 ust. 3 oraz § 28 nie stosuje się do funduszy rynku pieniężnego, o których mowa w rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1131 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie funduszy rynku pieniężnego (Dz. Urz. UE L 169 z 30.06.2017, str. 8, z późn. zm.).

Rozdział 2.  Prowadzenie ksiąg rachunkowych

1.
Księgi rachunkowe funduszu prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Księgi rachunkowe funduszu, o którym mowa w art. 13 wycena aktywów i ustalanie zobowiązań funduszu inwestycyjnego w walucie obcej ustawy, prowadzi się w walucie, w której wyceniane są aktywa funduszu i ustalane jego zobowiązania. W przypadku gdy fundusz dokonuje zmiany waluty wykorzystywanej do wyceny aktywów oraz ustalania zobowiązań, zmiana taka wchodzi w życie z początkiem kolejnego roku obrotowego.
3.
Księgi rachunkowe funduszu obejmują elementy określone w art. 13 elementy ksiąg rachunkowych ust. 1 ustawy o rachunkowości oraz:
1)
rejestr uczestników funduszu - w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych;
2)
subrejestry uczestników subfunduszy, wydzielone w ramach rejestru uczestników funduszu - w przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami oraz specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami;
3)
rejestr certyfikatów inwestycyjnych - w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych;
4)
subrejestry certyfikatów inwestycyjnych, wydzielone w ramach rejestru certyfikatów inwestycyjnych - w przypadku funduszy inwestycyjnych zamkniętych z wydzielonymi subfunduszami.
4.
W przypadku funduszu z wydzielonymi subfunduszami księgi rachunkowe prowadzi się odrębnie dla każdego subfunduszu.
Rejestr uczestników funduszu inwestycyjnego otwartego i specjalistycznego funduszu inwestycyjnego otwartego oraz subrejestry funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami i specjalistycznych funduszy inwestycyjnych otwartych z wydzielonymi subfunduszami zawierają szczegółową ewidencję kapitału wpłaconego i wypłaconego, w podziale na poszczególnych uczestników funduszu, a w szczególności:
1)
dane identyfikujące uczestnika funduszu albo subfunduszu;
2)
liczbę jednostek uczestnictwa, w tym w podziale na kategorie jednostek należących do uczestnika funduszu;
3)
datę przeliczenia jednostek uczestnictwa danej kategorii na jednostki uczestnictwa innej kategorii, wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa stanowiącą cenę przeliczenia, liczbę jednostek przeliczanych na inną kategorię oraz liczbę jednostek uczestnictwa nowej kategorii;
4)
identyfikację poszczególnych nabyć i odkupień jednostek uczestnictwa;
5)
datę nabycia, liczbę i cenę nabycia jednostki uczestnictwa;
6)
datę odkupienia, liczbę i wartości odkupionych jednostek oraz kwotę wypłaconą uczestnikowi funduszu za odkupione jednostki;
7)
datę oraz kwotę dochodów funduszu wypłaconych uczestnikowi;
8)
informację o pełnomocnictwach udzielonych lub odwołanych przez uczestnika funduszu;
9)
informację o zastawie ustanowionym na jednostkach uczestnictwa;
10)
informację o tym, czy rejestr dotyczy indywidualnego konta emerytalnego, indywidualnego konta zabezpieczenia emerytalnego, pracowniczych programów emerytalnych oraz pracowniczych planów kapitałowych..
Rejestr certyfikatów inwestycyjnych funduszu inwestycyjnego zamkniętego zawiera szczegółową ewidencję kapitału wpłaconego i wypłaconego, z określeniem:
1)
daty każdej emisji, liczby oferowanych certyfikatów oraz wartości emisji;
2)
liczby certyfikatów poszczególnych serii;
3)
rodzaju certyfikatów - imienne albo na okaziciela, ze wskazaniem ograniczeń zbywalności;
4)
w przypadku certyfikatów imiennych - danych identyfikujących posiadaczy certyfikatów oraz praw wynikających z certyfikatów, o których mowa w art. 121 certyfikaty inwestycyjne funduszu inwestycyjnego zamkniętego, ustawy;
5)
liczby certyfikatów każdej emisji oraz serii wydanych uczestnikom funduszu, ceny certyfikatu oraz łącznej wartości wpłat za certyfikaty danej emisji, w tym serii;
6)
liczby certyfikatów umorzonych z mocy prawa w wyniku ich wykupienia przez fundusz, ze wskazaniem serii, emisji, daty umorzenia, ceny wykupu certyfikatu oraz łącznej wartości wypłat za wykupione certyfikaty;
7)
liczby certyfikatów nieopłaconych w całości, o których mowa w art. 122 niedopuszczalność formy dokumentu dla certyfikatów inwestycyjnych, ust. 3 ustawy.
1.
Towarzystwo, działając jako organ funduszu, prowadzi rachunkowość w sposób umożliwiający ustalenie wartości aktywów netto na każdy dzień wyceny oraz na dzień bilansowy.
2.
Towarzystwo może zlecić, w całości lub w części, innym podmiotom, upoważnionym na podstawie odrębnych przepisów, wykonywanie obowiązku, o którym mowa w ust. 1.
1.
W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zastąpienie dowodu księgowego odpisem dowodu księgowego sporządzonym na formularzu właściwym dla danego dowodu.
2.
Dopuszcza się zastąpienie odpisu dowodu kopią dowodu (fotokopia lub kserokopia).
3.
Odpis lub kopia powinny być opatrzone odpowiednią adnotacją "Odpis" lub "Kopia" oraz uwierzytelnione poprzez zamieszczenie klauzuli "Za zgodność z oryginałem" i podpisem osoby stwierdzającej zgodność wraz z datą ich sporządzenia.

Rozdział 3.  Ujmowanie w księgach rachunkowych operacji dotyczących funduszu

Operacje dotyczące funduszu ujmuje się w księgach rachunkowych w okresie, którego dotyczą.
1.
Nabyte składniki lokat ujmuje się w księgach rachunkowych według ceny nabycia.
2.
Składniki lokat nabyte nieodpłatnie posiadają cenę nabycia równą zero.
3.
Składniki lokat nabyte albo zbyte przez fundusz z wydzielonymi subfunduszami na rzecz jednego z subfunduszy ujmuje się w księgach rachunkowych subfunduszu wskazanego w złożonym zleceniu albo w zawartej umowie.
4.
Składniki lokat nabyte albo zbyte przez fundusz z wydzielonymi subfunduszami na rzecz kilku subfunduszy na podstawie jednego zlecenia lub jednej umowy ujmuje się w księgach rachunkowych każdego z subfunduszy, na rzecz których zostało złożone zlecenie albo zawarta umowa, w liczbie wskazanej dla danego subfunduszu odpowiednio w zleceniu albo w umowie.
5.
Składniki lokat funduszu otrzymane w zamian za inne składniki mają przypisaną cenę nabycia wynikającą z ceny nabycia tych składników lokat, w zamian za które zostały otrzymane, skorygowaną o ewentualne dopłaty lub otrzymane przychody pieniężne.
1.
Zysk lub stratę ze zbycia lokat, z zastrzeżeniem ust. 4, wylicza się metodą "najdroższe sprzedaje się jako pierwsze", polegającą na przypisaniu sprzedanym składnikom najwyższej ceny nabycia danego składnika lokat, a w przypadku składników wycenianych w wysokości skorygowanej ceny nabycia - oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, najwyższej bieżącej wartości księgowej.
2.
W przypadku wygaśnięcia zobowiązań z tytułu wystawionych opcji uznaje się, że wygaśnięciu podlegają kolejno te zobowiązania, z tytułu których zaciągnięcia otrzymano najniższą premię netto.
3.
Zysk lub stratę ze zbycia walut wylicza się zgodnie z metodą określoną w ust. 1.
4.
Przy wyliczaniu zysku lub straty ze zbycia lokat metody, o której mowa w ust. 1, nie stosuje się do składników lokat będących przedmiotem transakcji, o których mowa w § 27 i 28.
5.
W przypadku gdy jednego dnia dokonuje się transakcji zbycia i nabycia danego składnika lokat, w pierwszej kolejności ujmuje się nabycie danego składnika.
1.
Przysługujące prawo poboru akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs nieuwzględniający wartości tego prawa poboru.
2.
Niewykonane prawo poboru akcji uznaje się za zbyte, według wartości równej zero, w dniu następnym po dniu wygaśnięcia tego prawa.
3.
Należną dywidendę z akcji notowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu, w którym na potrzeby wyceny danych akcji wykorzystany jest po raz pierwszy kurs rynkowy nieuwzględniający wartości tego prawa do dywidendy.
4.
Przysługujące prawo poboru akcji nienotowanych na aktywnym rynku oraz prawo do otrzymania dywidendy od akcji nienotowanych na aktywnym rynku ujmuje się w księgach rachunkowych w dniu następnym po dniu ustalenia tych praw.
Niezrealizowany zysk (strata) z wyceny lokat wpływa na wzrost (spadek) wyniku z operacji.
1.
Nabycie albo zbycie składników lokat przez fundusz oraz zawarcie transakcji wymiany walut ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu albo subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
2.
Składniki lokat nabyte albo zbyte przez fundusz oraz zawarcie transakcji wymiany walut w dniu wyceny po momencie, o którym mowa w § 24 ust. 3, oraz składniki, dla których we wskazanym momencie brak jest potwierdzenia zawarcia transakcji, uwzględnia się w najbliższej wycenie aktywów funduszu i ustaleniu jego zobowiązań.
3.
Transakcje reverse repo / buy-sell back i depozyty bankowe ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu albo subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
4.
Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne instrumenty finansowe wyemitowane przez fundusz ujmuje się w księgach rachunkowych funduszu albo subfunduszu w dacie zawarcia umowy.
1.
Operacje dotyczące funduszu ujmuje się w walucie, w której są wyrażone, a także w walucie polskiej, po przeliczeniu według średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski na dzień ujęcia tych operacji w księgach rachunkowych funduszu, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
2.
Jeżeli operacje dotyczące funduszu są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, ich wartość należy określić w relacji do wskazanej przez fundusz waluty, dla której ogłoszony jest średni kurs przez Narodowy Bank Polski.
3.
W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 13 wycena aktywów i ustalanie zobowiązań funduszu inwestycyjnego w walucie obcej ustawy, przeliczenia, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się na walutę, w której wyceniane są aktywa i ustalane zobowiązania funduszu, stosując odpowiednio zasady, o których mowa w ust. 1.
4.
W przypadku funduszu, o którym mowa w art. 166 wskazanie w statucie funduszu z wydzielonymi subfunduszami waluty denominowania funduszu ustawy, zobowiązania proporcjonalne rozlicza się na subfundusze, z zastosowaniem średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski, z dnia zawarcia przez fundusz umowy powodującej powstanie zobowiązania proporcjonalnego.
Przychody z lokat obejmują w szczególności:
1)
dywidendy i inne udziały w zyskach;
2)
przychody odsetkowe;
3)
przychody związane z posiadaniem nieruchomości;
4)
dodatnie saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
Koszty funduszu obejmują w szczególności:
1)
koszty odsetkowe;
2)
koszty związane z posiadaniem nieruchomości;
3)
ujemne saldo różnic kursowych powstałe w związku z wyceną środków pieniężnych, należności oraz zobowiązań w walutach obcych.
1.
W przypadku kosztów funduszu tworzy się rezerwę na przewidywane wydatki.
2.
Płatności z tytułu kosztów funduszu zmniejszają uprzednio utworzoną rezerwę.
3.
Preliminarz kosztów powinien zawierać pozycje w wysokości uzasadnionej, ustalone na podstawie stawek okresowych odpowiednio do częstotliwości ustalania wartości aktywów netto w dniach wyceny.
1.
Przychody odsetkowe od dłużnych papierów wartościowych, wycenianych w wartości godziwej, nalicza się zgodnie z zasadami ustalonymi dla tych papierów wartościowych przez emitenta.
2.
Przychody odsetkowe od lokat bankowych wycenia się począwszy od dnia zawarcia umowy za pomocą modelu wyceny, a w przypadku terminu zapadalności nie dłuższego niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
3.
Koszty odsetkowe z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych przez fundusz rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
4.
Przychody odsetkowe osiągane z tytułu udzielonych przez fundusz pożyczek pieniężnych oraz koszty związane z ich udzieleniem rozlicza się w czasie przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
1.
Dniem wprowadzenia do ksiąg zmiany kapitału wpłaconego albo kapitału wypłaconego jest dzień zbycia lub odkupienia jednostek uczestnictwa albo wydania lub wykupienia certyfikatów inwestycyjnych, przy zastosowaniu wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo na certyfikat inwestycyjny, wyznaczonej zgodnie z ust. 2.
2.
Na potrzeby określenia wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa albo na certyfikat inwestycyjny w określonym dniu wyceny nie uwzględnia się zmian w kapitale wpłaconym oraz zmian kapitału wypłaconego, związanych z wpłatami lub wypłatami, ujmowanymi zgodnie z ust. 1.

Rozdział 4. Wycena aktywów oraz ustalenie zobowiązań i wyniku z operacji

1.
Aktywa funduszu wycenia się, a zobowiązania funduszu ustala się w dniu wyceny oraz na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego.
2.
Aktywa i zobowiązania funduszu wycenia się według wiarygodnie oszacowanej wartości godziwej.
3.
W przypadku aktywów i zobowiązań finansowych:
1)
o pierwotnym terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni, który to termin dotychczas nie podlegał wydłużeniu, oraz
2)
niepodlegających operacjom objęcia dłużnych papierów wartościowych kolejnej emisji połączonych z umorzeniem posiadanych przez fundusz dłużnych papierów wartościowych wcześniejszej emisji
- dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej, z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, fundusz informuje o poszczególnych aktywach i zobowiązaniach finansowych wycenionych zgodnie z tym przepisem oraz o ich wartości i udziale w aktywach lub zobowiązaniach funduszu na dzień bilansowy w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego.
1.
Za wiarygodnie oszacowaną wartość godziwą składnika lokat uznaje się:
1)
cenę z aktywnego rynku (poziom 1 hierarchii wartości godziwej);
2)
w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1, cenę otrzymaną przy zastosowaniu modelu wyceny, gdzie wszystkie znaczące dane wejściowe są obserwowalne w sposób bezpośredni lub pośredni (poziom 2 hierarchii wartości godziwej);
3)
w przypadku braku ceny, o której mowa w pkt 1 i 2, wartość godziwą ustaloną za pomocą modelu wyceny opartego o dane nieobserwowalne (poziom 3 hierarchii wartości godziwej).
1a.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, fundusz ujawnia w informacji dodatkowej sprawozdania finansowego opis technik wyceny oraz zakres i źródła danych obserwowalnych i nieobserwowalnych wykorzystanych do ustalenia wartości godziwej.
2.
przypadku gdy składnik lokat jest przedmiotem obrotu na więcej niż jednym aktywnym rynku, wartością godziwą jest kurs ustalony na rynku głównym. Podstawą wyboru rynku głównego są:
1)
wolumen obrotu na danym składniku lokat lub
2)
liczba zawartych transakcji na danym składniku lokat, lub
3)
ilość danego składnika lokat wprowadzonego do obrotu na danym rynku, lub
4)
kolejność wprowadzenia do obrotu, lub
5)
możliwość dokonania przez fundusz transakcji na danym rynku.
Wyboru rynku głównego, uzasadnionego polityką inwestycyjną funduszu, dokonuje się w oparciu o kryteria, o których mowa w pkt 1-5, wskazane w statucie. Wyboru tego dokonuje się na koniec każdego kolejnego miesiąca kalendarzowego.
3.
Fundusz wskazuje w statucie godzinę, o której będzie określał ostatnie dostępne ceny, o których mowa w ust. 1, w dniu dokonywania wyceny.
4.
W przypadku składników lokat, których wartość godziwa jest szacowana zgodnie z ust. 1 pkt 2 lub 3, fundusz jest zobowiązany informować uczestników i potencjalnych uczestników funduszu w sprawozdaniach finansowych funduszu o łącznym udziale takich lokat w aktywach netto funduszu oraz o związanym z nimi ryzyku.
5.
Modele wyceny, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, stosuje się spójnie w odniesieniu do wszystkich aktywów w ramach wszystkich funduszy zarządzanych przez to samo towarzystwo, uwzględniając strategie inwestycyjne i rodzaje aktywów posiadanych przez fundusze oraz, w stosownych przypadkach, istnienie różnych zewnętrznych podmiotów wyceniających.
6.
Modele wyceny, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, podlegają okresowemu przeglądowi, nie rzadziej niż raz do roku.
7.
Ustalając częstotliwość przeglądu, o którym mowa w ust. 6, bierze się w szczególności pod uwagę przypadki, w których:
1)
wycena opiera się na cenach:
a) których jedynym źródłem jest pojedynczy kontrahent lub dostawca cen,
b) giełdowych aktywów niepłynnych,
c) dostarczanych przez kontrahenta, który zainicjował instrument, zwłaszcza gdy jednostka inicjująca finansuje również pozycję funduszu w instrumencie;
2)
wpływ na wycenę:
a) mają strony związane z towarzystwem lub funduszem,
b) mają inne podmioty, które mogą mieć interes finansowy w wynikach funduszu,
c) ma co najmniej jedna osoba w towarzystwie.
8.
Przegląd, o którym mowa w ust. 6, obejmuje co najmniej elementy, o których mowa w art. 71 ust. 3 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 231/2013 z dnia 19 grudnia 2012 r. uzupełniającego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE w odniesieniu do zwolnień, ogólnych warunków dotyczących prowadzenia działalności, depozytariuszy, dźwigni finansowej, przejrzystości i nadzoru (Dz. Urz. UE L 83 z 22.03.2013, str. 1, z późn. zm.), z uwzględnieniem specyfiki danego instrumentu finansowego.
1.
(uchylony)
2.
W przypadku przeszacowania składnika lokat dotychczas wycenianego w wartości godziwej, do wysokości skorygowanej ceny nabycia - wartość godziwa wynikająca z ksiąg rachunkowych stanowi, na dzień przeszacowania, nowo ustaloną skorygowaną cenę nabycia.
Nieruchomości wycenia się w oparciu o operat szacunkowy, sporządzony zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami, przy czym należy uwzględnić wszelkie istotne zmiany wartości godziwej nieruchomości po sporządzeniu operatu szacunkowego, w okresie jego obowiązywania.
1.
Zobowiązania funduszu z tytułu krótkiej sprzedaży papierów wartościowych wycenia się według zasad przyjętych dla tych papierów wartościowych.
2.
Papiery wartościowe, których własność została przeniesiona przez fundusz na drugą stronę w wyniku zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych, stanowią składnik lokat funduszu. Przychody z tytułu udzielenia pożyczki papierów wartościowych fundusz nalicza zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.
3.
Papiery wartościowe, których fundusz stał się właścicielem w wyniku zawarcia umowy pożyczki papierów wartościowych, nie stanowią składnika lokat funduszu. Koszty z tytułu otrzymania pożyczki papierów wartościowych fundusz rozlicza zgodnie z warunkami ustalonymi w umowie.
1.
Transakcje reverse repo / buy-sell back i depozyty bankowe wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach za pomocą modelu wyceny, a w przypadku transakcji o terminie zapadalności nie dłuższym niż 92 dni dopuszcza się wycenę metodą skorygowanej ceny nabycia, oszacowanej przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej z uwzględnieniem odpisów z tytułu utraty wartości składnika aktywów.
2.
Transakcje repo/sell-buy back, zaciągnięte kredyty i pożyczki środków pieniężnych oraz dłużne instrumenty finansowe wyemitowane przez fundusz wycenia się począwszy od dnia ujęcia w księgach przy zastosowaniu efektywnej stopy procentowej.
1.
Aktywa oraz zobowiązania denominowane w walutach obcych wycenia się lub ustala w walucie, w której są notowane na aktywnym rynku, a w przypadku gdy nie są notowane na aktywnym rynku - w walucie, w której są denominowane.
2.
Aktywa oraz zobowiązania, o których mowa w ust. 1, wykazuje się w walucie, w której wyceniane są aktywa i ustalane zobowiązania funduszu, po przeliczeniu według ostatniego dostępnego średniego kursu ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski.
3.
Wartość aktywów notowanych lub denominowanych w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie wylicza kursu, należy określić w relacji do wskazanej przez fundusz waluty, dla której Narodowy Bank Polski wylicza średni kurs.
1.
(uchylony)
2.
Modele wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w § 24 ust. 1 pkt 2 i 3, oraz modele i metody wyceny składników lokat funduszu, o których mowa w § 28, podlegają uzgodnieniu z depozytariuszem.

Rozdział 5.  Sprawozdania finansowe

1.
Rokiem obrotowym funduszu jest rok kalendarzowy.
2.
W przypadku gdy fundusz rozpocznie działalność w trakcie roku obrotowego:
1)
jeżeli rozpoczęcie działalności przypada na drugi kwartał roku obrotowego - fundusz może dokonać połączenia półrocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za ten rok;
2)
jeżeli rozpoczęcie działalności przypada na czwarty kwartał roku obrotowego - fundusz może dokonać połączenia rocznego sprawozdania finansowego za ten rok z rocznym sprawozdaniem finansowym za rok następny, przy czym nie wyłącza to obowiązku sporządzenia półrocznego sprawozdania finansowego za rok następny.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do sporządzania połączonego sprawozdania finansowego oraz sprawozdań jednostkowych subfunduszy.
4.
Przepisów ust. 1 i 2 nie stosuje się do funduszy inwestycyjnych utworzonych na czas określony, krótszy niż 12 miesięcy.
1.
Sprawozdanie finansowe, połączone sprawozdanie finansowe oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej.
2.
Informacje zawarte w sprawozdaniu finansowym, połączonym sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy wykazuje się w tysiącach złotych, z wyjątkiem wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny oraz wartości aktywów netto na jednostkę uczestnictwa. Jeżeli charakter i istotność danej pozycji wymaga innej dokładności, należy odnotować ten fakt odpowiednio w notach objaśniających albo informacji dodatkowej.
3.
Przepisów ust. 1 i 2, w zakresie odnoszącym się do waluty polskiej, nie stosuje się w przypadkach, o których mowa w art. 13 wycena aktywów i ustalanie zobowiązań funduszu inwestycyjnego w walucie obcej oraz art. 166 wskazanie w statucie funduszu z wydzielonymi subfunduszami waluty denominowania funduszu ustawy.
4.
W przypadku, o którym mowa w art. 166 wskazanie w statucie funduszu z wydzielonymi subfunduszami waluty denominowania funduszu ustawy, dla celów sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego, poszczególne pozycje sprawozdań jednostkowych subfunduszy przelicza się na walutę, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem, że poszczególne pozycje:
1)
bilansu przelicza się na walutę, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe, według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;
2)
rachunku wyniku z operacji przelicza się na walutę, w której sporządzane jest połączone sprawozdanie finansowe, według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca roku obrotowego.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w sprawozdaniach jednostkowych subfunduszy ujawnia się informację o kursie zastosowanym do przeliczenia poszczególnych pozycji dla celów sporządzenia połączonego sprawozdania finansowego.
Na dzień bilansowy ustala się wynik z operacji funduszu, obejmujący:
1)
przychody z lokat netto - stanowiące różnicę pomiędzy przychodami z lokat a kosztami funduszu netto;
2)
zrealizowany zysk (stratę) ze zbycia lokat i niezrealizowany zysk (stratę) z wyceny lokat.
Na dzień bilansowy przyjmuje się metody wyceny stosowane w dniu wyceny.
1.
Sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem ust. 3, obejmuje:
1)
wprowadzenie do sprawozdania finansowego;
2)
zestawienie lokat;
3)
bilans;
4)
rachunek wyniku z operacji;
5)
zestawienie zmian w aktywach netto;
6)
rachunek przepływów pieniężnych;
7)
noty objaśniające;
8)
informację dodatkową.
2.
Połączone sprawozdanie finansowe, z zastrzeżeniem ust. 4, obejmuje:
1)
wprowadzenie do połączonego sprawozdania finansowego;
2)
połączone zestawienie lokat;
3)
połączony bilans;
4)
połączony rachunek wyniku z operacji;
5)
połączone zestawienie zmian w aktywach netto;
6)
połączony rachunek przepływów pieniężnych.
3.
Sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego nie obejmuje składnika, o którym mowa w ust. 1 pkt 6.
4.
Połączone sprawozdanie finansowe funduszu inwestycyjnego otwartego z wydzielonymi subfunduszami nie obejmuje składnika, o którym mowa w ust. 2 pkt 6.
5.
Do połączonego sprawozdania finansowego załącza się sprawozdania jednostkowe subfunduszy, obejmujące odpowiednio składniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-8.
6.
Sprawozdania finansowe funduszy, o których mowa w art. 170 fundusze inwestycyjne podstawowe i powiązane, ustawy, publikuje się łącznie.
7.
Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
8.
Połączone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 2, sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
9.
Sprawozdania jednostkowe subfunduszy sporządza się ze szczegółowością nie mniejszą niż określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 i 5.
1.
Połączone sprawozdanie finansowe sporządza się, sumując odpowiednie pozycje sprawozdań jednostkowych subfunduszy.
2.
Do połączonego sprawozdania finansowego nie włącza się sprawozdań jednostkowych subfunduszy, które:
1)
w momencie sporządzania połączonego sprawozdania finansowego znajdują się w trakcie likwidacji;
2)
zostały zlikwidowane w trakcie okresu, za który sporządza się połączone sprawozdanie finansowe.
3.
Wyłączeń, o których mowa w ust. 2, nie stosuje się, jeżeli uniemożliwiałoby to rzetelną i jasną prezentację połączonego sprawozdania finansowego.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, zamieszcza się odpowiednią informację we wprowadzeniu do połączonego sprawozdania finansowego, opisującą przyczyny włączenia sprawozdań jednostkowych subfunduszy, o których mowa w ust. 2, do połączonego sprawozdania finansowego.
1.
Do sprawozdania finansowego dołącza się:
1)
list towarzystwa będącego organem funduszu, skierowany do uczestników funduszu, opisujący w sposób zwięzły co najmniej wyniki działania funduszu w okresie sprawozdawczym;
2)
oświadczenie depozytariusza o zgodności danych dotyczących stanów aktywów funduszu, w tym w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym, ze stanem faktycznym.
2.
Do połączonego sprawozdania finansowego dołącza się dokumenty, o których mowa w ust. 1, odnoszące się osobno do każdego z subfunduszy objętych połączonym sprawozdaniem finansowym.
3.
Dokumentów, o których mowa w ust. 1, nie dołącza się do sprawozdań jednostkowych subfunduszy.
1.
Sprawozdania finansowe sporządza się dwa razy w roku, jako:
1)
półroczne sprawozdanie finansowe - obejmujące dane za półrocze bieżącego roku obrotowego oraz dane porównywalne, w szczególności odnośnie do:
a) bilansu - za co najmniej poprzedni rok obrotowy,
b) rachunku wyniku z operacji i rachunku przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 3 - za co najmniej poprzedni rok obrotowy oraz półrocze poprzedniego roku obrotowego,
c) zestawienia lokat i zestawienia zmian w aktywach netto - za co najmniej poprzedni rok obrotowy, przy czym odnośnie do zestawienia lokat dane porównywalne sporządza się wyłącznie dla pozycji w tabeli głównej, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
roczne sprawozdanie finansowe - obejmujące dane za bieżący rok obrotowy oraz dane porównywalne za co najmniej poprzedni rok obrotowy.
2.
Połączone sprawozdanie finansowe sporządza się razem ze sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy dwa razy w roku, jako:
1)
półroczne połączone sprawozdanie finansowe oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy - obejmujące dane za półrocze bieżącego roku obrotowego oraz dane porównywalne, w szczególności odnośnie do:
a) bilansu i połączonego bilansu - za co najmniej poprzedni rok obrotowy,
b) rachunku wyniku z operacji, połączonego rachunku wyniku z operacji, rachunku przepływów pieniężnych oraz połączonego rachunku przepływów pieniężnych, z zastrzeżeniem § 35 ust. 3 i 4 - za co najmniej poprzedni rok obrotowy oraz półrocze poprzedniego roku obrotowego,
c) zestawienia lokat, połączonego zestawienia lokat, zestawienia zmian w aktywach netto oraz połączonego zestawienia zmian w aktywach netto - za co najmniej poprzedni rok obrotowy, przy czym odnośnie do zestawienia lokat dane porównywalne sporządza się wyłącznie dla pozycji zagregowanych w tabeli głównej, określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia;
2)
roczne połączone sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy - obejmujące dane za bieżący rok obrotowy oraz dane porównywalne za co najmniej poprzedni rok obrotowy.
1.
Roczne sprawozdanie finansowe, roczne połączone sprawozdanie finansowe oraz roczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy podlegają badaniu przez biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej.
2.
Półroczne sprawozdanie finansowe, półroczne połączone sprawozdanie finansowe oraz półroczne sprawozdania jednostkowe subfunduszy podlegają przeglądowi przeprowadzanemu przez biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej.
1.
Ogłoszeniu, o którym mowa w art. 70 obowiązek złożenia informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego ustawy o rachunkowości, podlegają roczne sprawozdania finansowe oraz roczne połączone sprawozdania finansowe z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy, wraz ze sprawozdaniem z badania oraz z odpisem uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania, podjętej przez organ zatwierdzający.
2.
Uchwała w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy powinna być podjęta w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
3.
Towarzystwo ma obowiązek złożenia do ogłoszenia rocznego sprawozdania finansowego oraz rocznego połączonego sprawozdania finansowego z rocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy niezwłocznie po ich zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później jednak niż w terminie czterech miesięcy od zakończenia roku obrotowego.
4.
Sporządzenie i przegląd półrocznego sprawozdania finansowego oraz półrocznego połączonego sprawozdania finansowego z półrocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy powinno nastąpić w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.
5.
Publikacja na stronach internetowych, o których mowa w art. 219 obowiązek publikacji prospektów informacyjnych i sprawozdań ust. 1 ustawy, półrocznego sprawozdania finansowego oraz półrocznego połączonego sprawozdania finansowego z półrocznymi sprawozdaniami jednostkowymi subfunduszy wraz z oświadczeniem depozytariusza i raportem z przeglądu, sporządzonym przez biegłego rewidenta działającego w imieniu firmy audytorskiej, powinna nastąpić nie później niż w terminie dwóch miesięcy od zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego.

Rozdział 6. Przepis końcowy

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą od dnia 20 września 2007 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...