• Rozporządzenie Ministra F...
  24.05.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

Stan prawny aktualny na dzień: 24.05.2024

Dz.U.2020.0.1148 t.j. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 sierpnia 2013 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych

Obserwuj akt

       Na podstawie art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa warunki emitowania bonów skarbowych, zwanych dalej „bonami”, w szczególności:
1)
jednostkową wartość nominalną bonów;
2)
walutę, w której może następować emisja;
3)
zasady i tryb sprzedaży, w tym termin lub sposób ustalenia ceny sprzedaży emitowanych bonów na rynku pierwotnym;
4)
podmioty, którym bony danej emisji są oferowane do nabycia na rynku pierwotnym;
5)
ograniczenia co do obrotu bonami na rynku pierwotnym i wtórnym;
6)
sposób realizacji świadczeń z tytułu bonów.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
agencie emisji – rozumie się przez to podmiot odpowiedzialny za organizację przetargów bonów;
2)
elektronicznym systemie przetargowym – rozumie się przez to system teleinformatyczny prowadzony przez agenta emisji, przeznaczony do obsługi przetargów bonów;
3)
komunikacie – rozumie się przez to informację dotyczącą bonów publikowaną przez Ministra Finansów na podstawie
rozporządzenia;
4)
liście emisyjnym – rozumie się przez to list emisyjny, wydawany przez Ministra Finansów na podstawie art. 98 list emisyjny ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, zawierający szczegółowe warunki emisji bonów;
5)
cenie przetargowej – rozumie się przez to cenę za wartość nominalną jednego bonu o danym terminie wykupu, wyrażoną z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku;
6)
minimalnej cenie sprzedaży – rozumie się przez to cenę przetargową ustaloną przez Ministra Finansów dla danego
przetargu sprzedaży, stanowiącą najniższą przyjętą cenę przetargową bonów o danym terminie wykupu;
7)
ofercie niekonkurencyjnej – rozumie się przez to niezawierającą ceny przetargowej ofertę zakupu lub sprzedaży bonów o danym terminie wykupu;
8)
Rejestrze – rozumie się przez to prowadzony przez agenta emisji system rejestracji bonów skarbowych, w którym agent emisji dokonuje rejestracji stanu i zmian stanu posiadania bonów;
9)
DSPW – rozumie się przez to banki, instytucje kredytowe lub instytucje finansowe, a także ich oddziały, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 2357 oraz z 2020 r. poz. 284, 288, 321 i 1086), z którymi Minister Finansów zawarł umowę w sprawie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych.
1.
Bony są nabywane i zbywane w drodze przetargu z dyskontem, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 28a ust. 1.
2.
W celu zarządzania długiem Skarbu Państwa Minister Finansów może zawierać umowy z podmiotami, o których mowa w § 6 ust. 1, przyznające prawo zakupu lub przedstawienia do odkupu bonów poza przetargiem.
3.
Informacje o zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, Minister Finansów podaje do wiadomości publicznej w sposób określony w § 7.
1.
Wartość nominalna jednego bonu wynosi 10 000 złotych (dziesięć tysięcy złotych).
2.
Bony są emitowane na okres od:
1)
1 do 90 dni lub
2)
1 tygodnia do 52 tygodni.
3.
Wartość nominalną bonów określa list emisyjny.
1.
Bony są papierami wartościowymi na okaziciela.
2.
Bony nie mają formy dokumentu i są rejestrowane na rachunkach bonów i kontach depozytowych bonów, prowadzonych w ramach Rejestru.
3.
Szczegółowe warunki prowadzenia Rejestru określa regulamin wydany przez agenta emisji.
1.
Bony mogą być nabywane przez osoby fizyczne, osoby prawne lub spółki nieposiadające osobowości prawnej.
2.
Bony mogą być przedmiotem obrotu między podmiotami, o których mowa w ust. 1, przy zachowaniu warunków wynikających z przepisów regulujących obrót dewizowy, a także obrót instrumentami finansowymi oraz nadzór nad rynkiem kapitałowym.
Listy emisyjne i komunikaty są publikowane na stronach internetowych Ministerstwa Finansów lub w innych środkach masowego przekazu o zasięgu ogólnopolskim.

Rozdział 2 Uczestnicy przetargów

1.
W przetargach mogą brać udział:
1)
DSPW,
2)
banki państwowe w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe, nieposiadające statusu DSPW
– zwani dalej „uczestnikami przetargu”.
2.
Szczegółowe warunki uczestnictwa w przetargach podmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, zostaną określone w umowie zawartej z Ministrem Finansów.
Uczestnicy przetargu nabywają bony we własnym imieniu i na własny rachunek. Obowiązek zapłacenia ceny zakupu bonów ciąży na uczestniku przetargu.

Rozdział 3. Przetargi bonów

1.
Przetargi bonów są organizowane przez agenta emisji.
2.
Agent emisji działa na podstawie umowy zawartej z Ministrem Finansów.
3.
Minister Finansów może, bez podania przyczyny, odwołać albo unieważnić przetarg przed przyjęciem ofert lub ogłosić dodatkowy przetarg.
1.
Uczestnicy przetargu składają oferty w postaci elektronicznej, za pomocą elektronicznego systemu przetargowego, w dniu przetargu, do godziny określonej w komunikacie o przetargu.
2.
W przypadku awarii elektronicznego systemu przetargowego uczestnicy przetargu składają oferty za pomocą środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (telefon, faks) na adres wskazany przez agenta emisji.
3.
Uczestnik przetargu może odwołać złożoną ofertę przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 1.
1.
Umowa sprzedaży bonów zostaje zawarta w dniu przetargu z chwilą przyjęcia przez Ministra Finansów oferty złożonej przez uczestnika przetargu.
2.
Uczestnicy przetargu otrzymują od agenta emisji, najpóźniej drugiego dnia roboczego po dniu, w którym odbył się przetarg, informację potwierdzającą przyjęcie bądź odrzucenie oferty przez Ministra Finansów.
3.
Nie przydziela się ułamkowych części bonów.
1.
Wartość nominalna oferty przedstawionej przez uczestnika przetargu nie może być mniejsza od określonej w komunikacie.
2.
Oferty nabycia bonów złożone niezgodnie z warunkiem określonym w ust. 1 lub błędne pod względem rachunkowym, a także złożone po upływie terminu określonego w komunikacie zostają odrzucone.

Rozdział 4 Przetarg sprzedaży

Bony są oferowane na przetargach w terminach określonych w liście emisyjnym.
Wyróżnia się następujące rodzaje przetargów sprzedaży bonów:
1)
przetarg wielu cen – gdy każdy uczestnik przetargu sprzedaży, którego oferty zakupu zostały przyjęte, jest obowiązany zapłacić za nabyte bony kwotę wynikającą z iloczynu ich liczby oraz ceny przetargowej zaoferowanej przez danego uczestnika przetargu;
2)
przetarg jednej ceny – gdy wszyscy uczestnicy przetargu sprzedaży, których oferty zakupu zostały przyjęte, są obowiązani zapłacić za nabyte bony kwotę wynikającą z iloczynu ich liczby oraz minimalnej ceny sprzedaży.
Najpóźniej w dniu przetargu sprzedaży Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu sprzedaży, zawierający w szczególności:
1)
rodzaj przetargu;
2)
datę przetargu oraz godzinę upływu terminu składania ofert;
3)
datę i godzinę rozrachunku przetargu;
4)
okresy, na jakie bony będą emitowane;
5)
termin wykupu i kod ISIN bonów;
6)
przewidywaną wartość nominalną bonów oferowanych na przetargu sprzedaży;
7)
minimalną wartość nominalną oferty;
8)
informację o dopuszczalności składania ofert niekonkurencyjnych;
9)
prognozowany udział ofert niekonkurencyjnych w łącznej wartości sprzedaży na przetargu, jeżeli dopuszczono składanie ofert niekonkurencyjnych.
1.
Uczestnicy przetargu sprzedaży mogą składać oferty niekonkurencyjne, jeżeli dopuszczono składanie ofert niekonkurencyjnych na danym przetargu sprzedaży.
2.
Na przetargu sprzedaży uczestnik przetargu może złożyć jedną ofertę niekonkurencyjną.
3.
Składając ofertę niekonkurencyjną, uczestnik przetargu wyraża zgodę na zawarcie transakcji:
1)
w przypadku przetargu wielu cen – po średniej ważonej cenie przetargowej ustalonej dla przyjętych ofert zawierających cenę przetargową;
2)
w przypadku przetargu jednej ceny – po minimalnej cenie sprzedaży.
4.
Minister Finansów ma prawo do redukcji ofert niekonkurencyjnych po terminie składania ofert. W przypadku redukcji ofert niekonkurencyjnych Minister Finansów określa wartość nominalną bonów sprzedanych w tym trybie i podaje stopę redukcji ofert niekonkurencyjnych z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
5.
Liczba bonów w ofercie niekonkurencyjnej podlegającej redukcji będzie zaokrąglana w górę do najbliższej wielokrotności 10 (dziesięciu), z zastrzeżeniem nieprzekroczenia liczby bonów określonej w danej ofercie.
6.
W przypadku gdy zostaną złożone tylko oferty niekonkurencyjne, przetarg bonów o danym terminie wykupu zostaje odwołany.
Oferta zakupu bonów na przetargu sprzedaży powinna zawierać w szczególności:
1)
adres agenta emisji;
2)
termin wykupu i kod ISIN bonów;
3)
cenę przetargową bonów będących przedmiotem oferty, chyba że oferta zakupu stanowi ofertę niekonkurencyjną;
4)
liczbę oraz wartość nominalną bonów będących przedmiotem oferty;
5)
upoważnienie dla agenta emisji do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem
jego numeru, kwotą:
a) wynikającą z ceny zakupu, o której mowa w § 29 ust. 1, uwzględniającą liczbę bonów i zaoferowaną cenę przetargową,
wraz z naliczonymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia – w sytuacji, o której mowa w § 30,
b) odstępnego – w sytuacji, o której mowa w § 31;
6)
numer rachunku bonów, który jest prowadzony w Rejestrze i na który uczestnik nabywa bony.
1.
Po upływie terminu składania ofert zakupu Minister Finansów określa dla danego przetargu sprzedaży minimalną cenę sprzedaży.
2.
Oferty zakupu bonów:
1)
z ceną wyższą od minimalnej ceny sprzedaży – zostają przyjęte w całości;
2)
z ceną równą minimalnej cenie sprzedaży – mogą być przyjęte w całości lub w części przy zastosowaniu redukcji
ofert.
3.
W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa wartość nominalną sprzedanych bonów o danym terminie wykupu i podaje stopę redukcji ofert w procentach, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.
Przepis § 17 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
1.
Po przetargu sprzedaży Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu sprzedaży zawierający w szczególności następujące dane:
1)
rodzaj przetargu;
2)
datę przetargu;
3)
datę i godzinę rozrachunku przetargu;
4)
okresy, na jakie bony będą emitowane;
5)
termin wykupu i kod ISIN bonów;
6)
wartość nominalną bonów oferowanych do sprzedaży;
7)
wartość nominalną bonów, na które otrzymano ofertę zakupu, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, o ile były dopuszczone;
8)
wartość nominalną przyjętych ofert, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli były dopuszczone;
9)
minimalną cenę sprzedaży i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
10)
średnią ważoną cenę przetargową ustaloną dla przyjętych ofert zawierających cenę przetargową i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
11)
najwyższą cenę przetargową zgłoszoną przez uczestnika przetargu i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
12)
stopę redukcji ofert zawierających minimalną cenę sprzedaży, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli były dopuszczone;
13)
godziny, w jakich można składać oferty w ramach sprzedaży dodatkowej.
2.
W przypadku sprzedaży bonów na przetargu jednej ceny komunikat, o którym mowa w ust. 1, nie zawiera danych, o których mowa w ust. 1 pkt 10 i 11.

Rozdział 5. (uchylony)

Rozdział 5a. Sprzedaż dodatkowa

1.
DSPW, którzy nabyli bony na przetargu sprzedaży, mogą nabywać dodatkowe bony poza przetargiem sprzedaży (sprzedaż dodatkowa) na zasadach określonych w niniejszym rozdziale.
2.
Sprzedaż dodatkowa jest organizowana w dniu przetargu sprzedaży.
3.
Do sprzedaży dodatkowej przepisy rozdziału 3 stosuje się odpowiednio, z zastrzeżeniem, że minimalna wartość nominalna oferty wynosi 10 000 (dziesięć tysięcy) złotych.

ceny bonów o danym terminie wykupu w ramach sprzedaży dodatkowej

W ramach sprzedaży dodatkowej bony o danym terminie wykupu są sprzedawane:
1)
po średniej ważonej cenie przetargowej, w przypadku gdy bony były sprzedawane na przetargu wielu cen;
2)
po minimalnej cenie sprzedaży, w przypadku gdy bony były sprzedawane na przetargu jednej ceny.
1.
Każdy DSPW może nabyć w ramach zakupu dodatkowego dowolne bony oferowane na przetargu sprzedaży, w kwocie odpowiadającej iloczynowi wartości nominalnej wszystkich bonów nabytych przez tego DSPW na przetargu sprzedaży i procentowego mnożnika odpowiadającego miejscu tego DSPW w ostatnim opublikowanym rankingu DSPW. Kwota, o której mowa w zdaniu pierwszym, jest zaokrąglana w górę do najbliższej wielokrotności 1 000 000 (jednego miliona) złotych.
2.
Minister Finansów publikuje w sposób, o którym mowa w § 7, zestawienie zawierające mnożniki, o których mowa w ust. 1, wraz z odpowiadającymi im miejscami w rankingu DSPW.
3.
Ranking DSPW na dany kwartał ustalany jest według kryteriów określonych w regulaminie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, stanowiącym integralną część umowy w sprawie pełnienia funkcji Dealera Skarbowych Papierów Wartościowych, zawieranej przez Ministra Finansów z DSPW, i na jego podstawie ogłaszany przez Ministra Finansów na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
1.
DSPW może składać oferty w ramach sprzedaży dodatkowej w godzinach określonych w komunikacie, o którym mowa w § 20 ust. 1.
2.
Oferta zakupu bonów składana przez DSPW w ramach sprzedaży dodatkowej powinna zawierać w szczególności:
1)
adres agenta emisji;
2)
termin wykupu i kod ISIN bonów;
3)
liczbę oraz wartość nominalną bonów będących przedmiotem oferty;
4)
numer rachunku bonów, który jest prowadzony w Rejestrze i na który uczestnik nabywa bony;
5)
upoważnienie dla agenta emisji do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem jego numeru, kwotą:
a) wynikającą z ceny zakupu, o której mowa w § 29 ust. 1, uwzględniającą liczbę bonów i cenę przetargową, wraz z naliczonymi odsetkami za każdy dzień opóźnienia – w sytuacji, o której mowa w § 30,
b) odstępnego – w sytuacji, o której mowa w § 31.
3.
Łączna wartość nominalna ofert zakupu złożonych w ramach sprzedaży dodatkowej przez jednego DSPW nie może być większa od wartości, o której mowa w § 28c ust. 1.
4.
Oferta złożona przez danego DSPW w ramach sprzedaży dodatkowej przekraczająca wartość, o której mowa w ust. 3, zostaje odrzucona.
Po zakończeniu sprzedaży dodatkowej Minister Finansów ogłasza komunikat o jej wynikach, zawierający w szczególności:
1)
datę przeprowadzenia sprzedaży dodatkowej;
2)
datę i godzinę rozrachunku sprzedaży dodatkowej;
3)
okresy, na jakie bony będą emitowane;
4)
termin wykupu i kod ISIN bonów;
5)
cenę, o której mowa w § 28b;
6)
wartość nominalną sprzedanych bonów.

Rozdział 6. Rozrachunek przetargu sprzedaży i sprzedaży dodatkowej

1.
Uczestnicy przetargu sprzedaży, których oferty zakupu zostały przyjęte, są obowiązani zapłacić za bony nabyte na przetargu kwotę wynikającą z odpowiedniej ceny przetargowej i liczby sprzedanych bonów (cena zakupu).
2.
Zapłata ceny zakupu następuje przez obciążenie rachunku, o którym mowa w § 18 pkt 5, a w przypadku sprzedaży dodatkowej – rachunku, o którym mowa w § 28d ust. 2 pkt 5. Termin zapłaty za bony nabyte na przetargu jest podawany w komunikacie.
1.
W przypadku nieuiszczenia w dniu zapłaty ceny zakupu będą naliczane odsetki.
2.
Wysokość odsetek za każdy dzień niedotrzymania terminu zapłaty, o której mowa w ust. 1, stanowi iloczyn oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski i kwoty nierozrachowanej pojedynczej transakcji, podzielony przez 365. Przez pojedynczą transakcję rozumie się zakup bonów przez uczestnika przetargu, który złożył ofertę na określoną liczbę bonów po danej cenie przetargowej.
3.
Nie można dokonać częściowego rozrachunku pojedynczej transakcji.
1.
Jeżeli cena zakupu, powiększona o narosłe odsetki w wysokości, o której mowa w § 30 ust. 2, nie zostanie zapłacona najpóźniej piątego dnia roboczego po dniu rozrachunku przetargu, uważa się, że odstąpiono od nabycia bonów, a uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapłaty odstępnego.
2.
Wysokość odstępnego, o którym mowa w ust. 1, obliczona będzie jako iloczyn dwukrotności oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski, kwoty nierozrachowanej pojedynczej transakcji oraz 5/365.
3.
Odstępne jest pobierane z rachunku, o którym mowa w § 18 pkt 5, a w przypadku sprzedaży dodatkowej z rachunku, o którym mowa w § 28d ust. 2 pkt 5 – w następnym dniu roboczym po dniu, o którym mowa w ust. 1.
W przypadku sprzedaży dodatkowej przepisy § 29–31 stosuje się odpowiednio.

Rozdział 7. Przetarg odkupu bonów

1.
Minister Finansów może odkupować bony przed upływem terminu, na jaki zostały wyemitowane.
2.
Do przetargu odkupu bonów stosuje się odpowiednio § 15 pkt 1.
3.
Odkupione bony ulegają umorzeniu z chwilą zapłaty za nie, z wyjątkiem bonów nabywanych przez Ministra Finansów w celu zarządzania długiem Skarbu Państwa.
Najpóźniej w dniu przetargu odkupu Minister Finansów ogłasza komunikat o przetargu odkupu, zawierający w szczególności:
1)
datę przetargu oraz godzinę upływu terminu składania ofert;
2)
datę i godzinę rozrachunku przetargu;
3)
termin wykupu i kod ISIN bonów przewidywanych do odkupu;
4)
wartość nominalną bonów przewidywanych do odkupu;
5)
minimalną wartość nominalną oferty;
6)
informację o dopuszczalności składania ofert niekonkurencyjnych;
7)
prognozowany udział ofert niekonkurencyjnych w łącznej wartości odkupu na przetargu, jeżeli dopuszczono składanie ofert niekonkurencyjnych.
Uczestnicy przetargu odkupu mogą składać oferty niekonkurencyjne, jeżeli dopuszczono składanie ofert niekonkurencyjnych na danym przetargu odkupu. Przepis § 17 stosuje się odpowiednio.
1.
Oferta sprzedaży bonów na przetargu odkupu powinna zawierać w szczególności:
1)
adres agenta emisji;
2)
termin wykupu i kod ISIN bonów;
3)
cenę przetargową bonów będących przedmiotem oferty, chyba że oferta odkupu bonów stanowi ofertę niekonkurencyjną;
4)
liczbę oraz wartość nominalną bonów będących przedmiotem oferty;
5)
numer rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, który ma zostać uznany kwotą wynikającą z ceny odkupu uwzględniającą wartość nominalną bonów, i zaoferowaną cenę przetargową;
6)
numer rachunku bonów w Rejestrze, na którym są zarejestrowane bony objęte ofertą sprzedaży;
7)
upoważnienie dla agenta emisji do obciążenia rachunku bankowego w Narodowym Banku Polskim, wraz z podaniem
jego numeru, kwotą odstępnego w sytuacji, o której mowa w § 39 ust. 6–8.
2.
Przepis § 13 stosuje się odpowiednio.
1.
Po upływie terminu składania ofert sprzedaży Minister Finansów określa dla danego przetargu odkupu najwyższą przyjętą cenę przetargową dla bonów o danym terminie wykupu.
2.
Oferty sprzedaży bonów:
1)
z ceną niższą od najwyższej ceny przetargowej – zostają przyjęte w całości;
2)
z ceną równą najwyższej przyjętej cenie przetargowej – mogą być przyjęte w całości lub częściowo przy zastosowaniu redukcji ofert.
3.
W przypadku redukcji ofert Minister Finansów określa stopę redukcji w procentach z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.
4.
Przepis § 17 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
Po przetargu odkupu Minister Finansów ogłasza komunikat o wynikach przetargu odkupu, zawierający w szczególności:
1)
datę przetargu;
2)
datę i godzinę rozrachunku przetargu;
3)
termin wykupu i kod ISIN bonów;
4)
wartość nominalną bonów przewidywanych do odkupu;
5)
wartość nominalną bonów objętych ofertami odkupu, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli dopuszczono ich składanie;
6)
wartość nominalną odkupionych bonów, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli dopuszczono ich składanie;
7)
najniższą przyjętą cenę przetargową i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
8)
średnią ważoną cenę przetargową ustaloną dla przyjętych ofert zawierających cenę przetargową i odpowiadającą jej
rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
9)
najwyższą przyjętą cenę przetargową i odpowiadającą jej rentowność, z dokładnością do trzech miejsc po przecinku;
10)
stopę redukcji ofert z najwyższą ceną przetargową, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, z wyszczególnieniem ofert niekonkurencyjnych, jeżeli dopuszczono ich składanie.
1.
Zapłata za odkupione bony następuje w terminie wskazanym w komunikacie o przetargu odkupu i według cen zawartych w przyjętych ofertach.
2.
Spełnienie świadczenia z tytułu odkupu następuje w drodze obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Finansów, prowadzonego w Narodowym Banku Polskim.
3.
W przypadku braku w dniu rozrachunku przetargu odkupu odpowiedniej liczby bonów na rachunku bonów skarbowych
uczestnika przetargu prowadzonym w Rejestrze będzie naliczana kara umowna.
4.
Wysokość kary umownej za każdy dzień niedotrzymania terminu dostarczenia bonów, o której mowa w ust. 3, stanowi iloczyn oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski, liczby bonów oferowanych do odkupu w ramach nierozrachowanej transakcji odkupu oraz ceny przetargowej, podzielony przez 365.
5.
Nie można dokonać częściowego rozrachunku transakcji odkupu.
6.
Jeżeli uczestnik przetargu nie dostarczy odpowiedniej liczby bonów oraz nie uiści kary umownej najpóźniej piątego dnia roboczego po dniu rozrachunku przetargu, uważa się, że odstąpiono od sprzedaży bonów, a uczestnik przetargu zobowiązany jest do zapłaty odstępnego.
7.
Wysokość odstępnego, o którym mowa w ust. 6, obliczona będzie jako iloczyn dwukrotności oprocentowania kredytu lombardowego ustalanego przez Narodowy Bank Polski, ceny przetargowej, liczby bonów oferowanych do odkupu w danej transakcji odkupu oraz 5/365.
8.
Odstępne jest pobierane z rachunku, o którym mowa w § 36 ust. 1 pkt 7, w następnym dniu roboczym po dniu, o którym mowa w ust. 6.

Rozdział 8. Wykup bonów

1.
Bieg terminu wykupu bonów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, rozpoczyna się od określonego w komunikacie dnia zapłaty za te bony.
2.
Bieg terminu wykupu bonów, o których mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, rozpoczyna się od dnia poprzedzającego określony w komunikacie dzień zapłaty za te bony.
1.
Bony podlegają wykupowi według wartości nominalnej po upływie okresu, na jaki zostały wyemitowane.
2.
Spełnienie świadczenia z tytułu wykupu bonów następuje w drodze obciążenia rachunku bankowego Ministerstwa Finansów, prowadzonego w Narodowym Banku Polskim.
3.
Agent emisji realizuje zobowiązania Ministra Finansów wobec właścicieli bonów, których bony są zarejestrowane na rachunkach bonów i kontach depozytowych bonów prowadzonych w Rejestrze. Kwoty przeznaczone na wykup bonów ustala agent emisji zgodnie ze stanem rachunków bonów i kont depozytowych bonów w Rejestrze w dniu wykupu.
4.
Posiadacze kont depozytowych bonów w Rejestrze ustalają wysokość kwot przysługujących z tytułu wykupu bonów podmiotom, dla których prowadzą rachunki bonów, zgodnie ze stanem tych rachunków w dniu roboczym poprzedzającym dzień wykupu. Prawa majątkowe z bonów są realizowane w dniu wykupu.
Jeżeli dzień, w którym na podstawie rozporządzenia lub listu emisyjnego powstaje obowiązek wykonania czynności, przypada na dzień ustawowo wolny od pracy lub sobotę, termin wykonania tej czynności upływa w pierwszym dniu roboczym po tym dniu.
Do sprzedaży i odkupu bonów, które zostaną wyemitowane na podstawie listów emisyjnych opublikowanych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się zasady i tryb określone w niniejszym rozporządzeniu, z tym że do bonów, które zostaną zaoferowane na przetargach ogłoszonych w komunikatach opublikowanych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy rozporządzenia, o którym mowa w § 44.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. w sprawie warunków emitowania bonów skarbowych (Dz. U. poz. 1679).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2013 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 17.09.2013 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 1088]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...