• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  18.05.2024

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.05.2024

Dz.U.2014.0.655 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych w egzekucji należności pieniężnych

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 67 § 1 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Określa się wzór:
1)
zawiadomienia o zajęciu wynagrodzenia za pracę, stanowiący załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zawiadomienia o zajęciu świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego i ubezpieczenia społecznego oraz renty socjalnej, stanowiący załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
zawiadomienia o zajęciu wierzytelności z rachunku bankowego i wkładu oszczędnościowego, stanowiący załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
protokołu zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego związanego z dokumentem, stanowiący załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
zawiadomienia o zajęciu innej wierzytelności pieniężnej, stanowiący załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
zawiadomienia o zajęciu praw z instrumentów finansowych zapisanych na rachunku papierów wartościowych lub innym rachunku oraz z wierzytelności z rachunku pieniężnego, stanowiący załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
protokołu odbioru dokumentu, stanowiący załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
protokołu zajęcia autorskiego prawa majątkowego i prawa pokrewnego lub prawa własności przemysłowej/zawiadomienia o zajęciu prawa własności przemysłowej, stanowiący załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
zawiadomienia o zajęciu udziału w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością, stanowiący załącznik nr 9 do rozporządzenia;
10)
zawiadomienia o zajęciu pozostałych praw majątkowych, stanowiący załącznik nr 10 do rozporządzenia;
11)
protokołu zajęcia i odbioru ruchomości, stanowiący załącznik nr 11 do rozporządzenia.
Wzory dokumentów stanowiących załączniki nr 12–22 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541, z 2003 r. Nr 9, poz. 106 oraz z 2004 r. Nr 10, poz. 79) mogą być stosowane nie dłużej niż przez 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


Szukaj: Filtry
Ładowanie ...