• Rozporządzenie Ministra F...
  26.02.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie warunków, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu lub zorganizowana platforma obrotu

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2024

Dz.U.2019.0.734 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać prowadzone przez firmę inwestycyjną alternatywny system obrotu lub zorganizowana platforma obrotu

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 94 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 2286, 2243 i 2244 oraz z 2019 r. poz. 730) zarządza się, co następuje:

1.
Prowadzone przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF podlegają zarządzaniu ryzykiem, na które są narażone, które obejmuje w szczególności:
1)
opracowanie zasad identyfikacji rodzajów istotnego ryzyka i szacowania jego poziomu;
2)
stosowanie środków ograniczających to ryzyko.
2.
W celu właściwego zarządzania ryzykiem, o którym mowa w ust. 1, prowadzony przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF posiada ustalone i wdrożone pisemne procedury dotyczące w szczególności:
1)
zarządzania technicznym funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz urządzeń technicznych w tym ASO lub na tym OTF;
2)
bezpieczeństwa dostępu do systemów informatycznych i urządzeń technicznych ASO lub OTF przez członków, uczestników, a w przypadku OTF także klientów, oraz zasad nadzoru sprawowanego przez firmę inwestycyjną prowadzącą ASO lub OTF nad ich przestrzeganiem;
3)
systemów zarządzania ciągłością działania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.
3.
Prowadzone przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF posiada rozwiązania zapewniające utrzymywanie przez firmę inwestycyjną kapitałów na poziomie umożliwiającym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania prowadzonego ASO lub OTF oraz uwzględniającym charakter i zakres transakcji zawieranych w tym ASO lub na tym OTF oraz zakres i poziom ryzyka, na które jest ono narażone.
Prowadzony przez firmę inwestycyjną ASO może przyznać status członka lub uczestnika ASO:
1)
firmie inwestycyjnej;
2)
zagranicznej firmie inwestycyjnej nieprowadzącej działalności maklerskiej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
instytucji kredytowej w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2187, 2243 i 2354 oraz z 2019 r. poz. 326 i 730);
4)
bankowi krajowemu w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe;
5)
podmiotowi, który:
a) posiada odpowiednią wiedzę i doświadczenie oraz daje rękojmię prawidłowego i bezpiecznego uczestnictwa w obrocie,
b) wykazuje się niezbędnym poziomem możliwości transakcyjnych i kompetencji,
c) dysponuje odpowiednimi rozwiązaniami organizacyjnymi, o ile takie rozwiązania są niezbędne dla uczestnictwa w danym ASO, d) posiada zasoby finansowe niezbędne dla danego typu uczestnictwa w obrocie oraz spełnia rozwiązania finansowe wymagane przez firmę inwestycyjną organizującą ASO w celu zagwarantowania prawidłowego rozrachunku transakcji zawieranych w tym ASO.
1.
Prowadzone przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF posiadają ustalone i wdrożone przez firmę inwestycyjną skuteczne mechanizmy i procedury dotyczące regularnego monitorowania przestrzegania przez członków, uczestników, a w przypadku OTF także klientów, tych systemów regulacji dotyczących obrotu dokonywanego w tym ASO lub na tym OTF.
2.
Prowadzone przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF posiadają rozwiązania zapewniające monitorowanie przez firmę inwestycyjną prowadzącą dany system obrotu składanych zleceń, w tym zleceń anulowanych, oraz transakcji zawieranych w tych systemach przez ich członków, uczestników, a w przypadku OTF także klientów, w celu identyfikacji wszelkich przypadków naruszeń regulacji, o których mowa w ust. 1, zasad uczciwego obrotu, przypadków uzasadniających podejrzenie usiłowania dokonania lub wystąpienia manipulacji na rynku, o której mowa w art. 12 manipulacje na rynku rozporządzenia 596/2014, oraz usiłowania wykorzystania, wykorzystania lub ujawniania informacji poufnej, o której mowa w art. 7 tego rozporządzenia,
a także zakłóceń funkcjonowania systemu obrotu instrumentami finansowymi.
3.
W przypadku gdy w ramach OTF przewiduje się możliwość obrotu produktami energetycznymi będącymi przedmiotem obrotu hurtowego, które muszą być wykonywane przez dostawę, prowadzona przez firmę inwestycyjną OTF posiada rozwiązania zapewniające monitorowanie przez firmę inwestycyjną prowadzącą ten system obrotu składanych zleceń, w tym zleceń anulowanych, oraz transakcji zawieranych w tym systemie przez jej członków, uczestników lub klientów w celu identyfikowania wszelkich przypadków uzasadniających podejrzenie wystąpienia manipulacji na rynku lub próby manipulacji na rynku, o których mowa w art. 2 pkt 2 i 3 rozporządzenia 1227/2011, lub wykorzystania informacji wewnętrznej, o której mowa w art. 2 pkt 1 tego rozporządzenia.
4.
Rozwiązania, o których mowa w ust. 2 i 3, uwzględniają odpowiednie zasoby kadrowe, technologiczne i finansowe
niezbędne do skutecznego monitorowania zleceń i transakcji, o których mowa w ust. 2 i 3.
1.
Prowadzone przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF podlegają zarządzaniu ryzykiem, na które są narażone, które obejmuje w szczególności:
1)
opracowanie zasad identyfikacji rodzajów istotnego ryzyka i szacowania jego poziomu;
2)
stosowanie środków ograniczających to ryzyko.
2.
W celu właściwego zarządzania ryzykiem, o którym mowa w ust. 1, prowadzony przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF posiada ustalone i wdrożone pisemne procedury dotyczące w szczególności:
1)
zarządzania technicznym funkcjonowaniem systemów informatycznych oraz urządzeń technicznych w tym ASO lub na tym OTF;
2)
bezpieczeństwa dostępu do systemów informatycznych i urządzeń technicznych ASO lub OTF przez członków, uczestników, a w przypadku OTF także klientów, oraz zasad nadzoru sprawowanego przez firmę inwestycyjną prowadzącą ASO lub OTF nad ich przestrzeganiem;
3)
systemów zarządzania ciągłością działania w przypadku wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych.
3.
Prowadzone przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF posiada rozwiązania zapewniające utrzymywanie przez firmę inwestycyjną kapitałów na poziomie umożliwiającym zapewnienie prawidłowego funkcjonowania prowadzonego ASO lub OTF oraz uwzględniającym charakter i zakres transakcji zawieranych w tym ASO lub na tym OTF oraz zakres i poziom ryzyka, na które jest ono narażone.
Prowadzone przez firmę inwestycyjną ASO lub OTF synchronizują zegary, których używają do rejestrowania daty i godziny wszystkich zdarzeń podlegających sprawozdawczości, oraz zapewniają, aby synchronizację taką przeprowadzali członkowie, uczestnicy, a w przypadku OTF także klienci, tych systemów obrotu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 22 kwietnia 2019 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 19.04.2019 r. - Dz. U. z .2019 r. poz. 734]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...