• Rozporządzenie Ministra F...
  19.05.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2024

Dz.U.2022.0.1525 t.j. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 listopada 2014 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 98 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego nie mają podatnicy:
1)
nieposiadający na terytorium kraju siedziby działalności gospodarczej, stałego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, z którego dokonują transakcji gospodarczych, stałego miejsca zamieszkania lub zwykłego miejsca pobytu, jeżeli wykonują na terytorium kraju wyłącznie następujące czynności:
a) usługi transportowe i usługi pomocnicze związane bezpośrednio z importem towarów, w przypadku gdy wartość tych usług została włączona do podstawy opodatkowania w imporcie towarów,
b) usługi w zakresie kontroli i nadzoru ruchu lotniczego, świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
c) usługi związane z obsługą startu, lądowania, parkowania, obsługą pasażerów i ładunków oraz inne o podobnym charakterze usługi świadczone na rzecz przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
d) usługi świadczone na obszarze portów morskich polegające na obsłudze środków transportu morskiego lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków,
e) usługi świadczone na obszarze portów morskich, związane z transportem międzynarodowym, polegające na obsłudze środków transportu lądowego oraz żeglugi śródlądowej lub służące bezpośrednim potrzebom ich ładunków,
f) usługi ratownictwa morskiego, nadzoru nad bezpieczeństwem żeglugi morskiej i śródlądowej oraz usługi związane z ochroną środowiska morskiego i utrzymaniem akwenów portowych i torów podejściowych,
g) usługi związane z obsługą statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, należących do armatorów morskich, z wyłączeniem usług świadczonych na cele osobiste załogi,
h) usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji statków, wymienionych w klasie PKWiU ex 30.11, oraz ich części składowych,
i) usługi polegające na remoncie, przebudowie lub konserwacji środków transportu lotniczego oraz ich wyposażenia i sprzętu zainstalowanego na nich, używanych przez przewoźników lotniczych wykonujących głównie przewozy w transporcie międzynarodowym,
j) usługi, w stosunku do których podatnikami rozliczającymi podatek od towarów i usług są podatnicy, o których mowa w art. 17 inne kategorie podatników ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zwanej dalej "ustawą",
k) dostawę towarów, dla której podatnikiem jest nabywca,
l) pozostałe usługi świadczone na rzecz armatorów morskich lub innych podmiotów wykonujących przewozy środkami transportu morskiego służące bezpośrednim potrzebom środków transportu morskiego, rybołówstwa morskiego i statków ratowniczych morskich, o których mowa w art. 83 zakres przedmiotowy stosowania stawki podatku 0 % ust. 1 pkt 1 ustawy, lub ich ładunków,
m) usługi świadczone na rzecz osób niebędących podatnikami, o których mowa w art. 76 _ 28a ustawy, rozliczane w szczególnej procedurze, o której mowa w dziale XII rozdziale 6a i 7 ustawy,
n) wewnątrzwspólnotową sprzedaż na odległość towarów, które w momencie zakończenia wysyłki lub transportu znajdują się na terytorium kraju, rozliczaną w szczególnej procedurze, o której mowa w dziale XII rozdziale 6a ustawy,
o) dostawę towarów, o której mowa w art. 76 _ 7a ust. 2 ustawy, dokonywaną przez podatnika ułatwiającego dostawy towarów, jeżeli wysyłka lub transport tych towarów rozpoczyna się i kończy na terytorium kraju, rozliczaną w szczególnej procedurze, o której mowa w dziale XII rozdziale 6a ustawy;
2)
zidentyfikowani jako podatnicy VAT - przewozy okazjonalne na podstawie art. 134a zgłoszenie o zamiarze skorzystania ze szczególnej procedury rozliczania podatku ust. 4 ustawy;
3)
dokonujący na terytorium kraju wyłącznie sprzedaży na odległość towarów importowanych, rozliczanej w szczególnej procedurze, o której mowa w dziale XII rozdziale 9 ustawy.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 6 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia podatników niemających obowiązku składania zgłoszenia rejestracyjnego (Dz. U. Nr 58, poz. 558, z późn. zm.).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...