• Rozporządzenie Ministra F...
  23.02.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2022.0.1134 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczeni

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 81 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1983 i 2140 oraz z 2022 r. poz. 872) zarządza się, co następuje:

1.
Rozporządzenie określa wzory wezwań, o których mowa w art. 11a wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym ust. 9, art. 72a wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki (wezwanie dobrowolne) ust. 1, art. 73 przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 1 oraz art. 91 zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zwanej dalej „ustawą”, sposób i tryb składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalne rodzaje zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ogłoszenie wezwania ust. 1 ustawy.
2.
Wzór wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, o którym mowa w:
1)
art. 11a wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym ust. 9 ustawy – stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
art. 72a wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki (wezwanie dobrowolne) ust. 1 ustawy – stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
art. 73 przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 1 ustawy – stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
art. 91 zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu ust. 5 ustawy – stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
banku powierniczym – rozumie się przez to bank powierniczy, o którym mowa w art. 3 objaśnienie pojęć pkt 36 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 861 i 872);
2)
czasie trwania wezwania – rozumie się przez to okres od dnia ogłoszenia wezwania do dnia zakończenia przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem;
3)
wezwaniu – rozumie się przez to wezwania, o których mowa w art. 11a wniosek o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku regulowanym ust. 9, art. 72a wezwanie do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki (wezwanie dobrowolne) ust. 1, art. 73 przekroczenie progu 50% ogólnej liczby głosów w spółce publicznej ust. 1 oraz art. 91 zezwolenie na wycofanie akcji z obrotu ust. 5 ustawy.
1.
Zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej jest składany w podmiocie prowadzącym rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane akcje należące do osoby składającej zapis. W przypadku gdy osoba składająca zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej posiada akcje zapisane na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez różne podmioty, zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej jest składany w każdym z tych podmiotów i odnosi się do akcji będących przedmiotem zapisu zapisanych na rachunkach papierów wartościowych lub rachunkach zbiorczych prowadzonych przez dany podmiot. W przypadku gdy podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy nie świadczy usługi maklerskiej, o której mowa w art. 384 _ 69 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, przepisy § 4 stosuje się odpowiednio.
2.
Podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy po przyjęciu zapisu:
1)
ustanawia nieodwołalną blokadę akcji spółki publicznej będących przedmiotem zapisu do dnia zakończenia wezwania, o którym mowa w art. 77d termin transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach wezwania ust. 3 ustawy, albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis;
2)
przekazuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, do podmiotu pośredniczącego informacje o:
a) przyjętych zapisach, zawierające indywidualny numer zapisu,
b) liczbie akcji spółki publicznej poszczególnych rodzajów objętych zapisem,
c) dacie przyjęcia zapisu.
3.
Osoba zgłaszająca się na wezwanie otrzymuje potwierdzenie złożenia zapisu od podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych lub rachunek zbiorczy.
1.
W przypadku gdy osoba składająca zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej posiada akcje zapisane na rachunku papierów wartościowych lub rachunku zbiorczym prowadzonym przez bank powierniczy, zapis na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej jest składany w podmiocie, z którym ta osoba ma zawartą umowę o świadczenie usługi maklerskiej, o której mowa w art. 69 działalność maklerska ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.
2.
Osoba składająca zapis składa w podmiocie, o którym mowa w ust. 1, również dyspozycję ustanowienia nieodwołalnej blokady akcji spółki publicznej będących przedmiotem zapisu do dnia zakończenia wezwania, o którym mowa w art. 77d termin transakcji nabycia akcji objętych zapisami złożonymi w ramach wezwania ust. 3 ustawy, albo skutecznego cofnięcia zapisu przez osobę składającą zapis. Dyspozycję tę podmiot, o którym mowa w ust. 1, przekazuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, do banku powierniczego prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane akcje należące do osoby składającej zapis. Bank powierniczy przekazuje niezwłocznie, nie później jednak niż do godziny 12.00 dnia roboczego następującego po dniu zakończenia przyjmowania zapisów, w postaci elektronicznej, do podmiotu, o którym mowa w ust. 1, potwierdzenie ustanowienia blokady.
3.
Dyspozycja ustanowienia nieodwołalnej blokady, o której mowa w ust. 2, stanowiąca jednocześnie dyspozycję wystawienia instrukcji rozrachunkowej transakcji zawartej w wyniku wezwania, jest potwierdzana zgodnie z zasadami obowiązującymi osobę składającą zapis w relacji z bankiem powierniczym prowadzącym rachunek papierów wartościowych dla osoby składającej zapis lub rachunek zbiorczy, na którym są zapisane akcje należące do osoby składającej zapis.
4.
Podmiot, o którym mowa w ust. 1, po przyjęciu zapisu przekazuje niezwłocznie, w postaci elektronicznej, do podmiotu pośredniczącego potwierdzenie ustanowienia blokady oraz informacje, o których mowa w § 3 ust. 2 pkt 2.
5.
Osoba zgłaszająca się na wezwanie otrzymuje od podmiotu, o którym mowa w ust. 1, potwierdzenie złożenia zapisu.
Dopuszczalnymi rodzajami zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ogłoszenie wezwania ust. 1 ustawy, są:
1)
blokada środków pieniężnych na rachunku pieniężnym wzywającego;
2)
blokada akcji, dla których istnieje płynny rynek w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 17 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 600/2014 z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012 (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 84, z późn. zm.);
3)
blokada obligacji emitowanych przez Skarb Państwa lub inne państwo członkowskie albo państwo należące do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), zdeponowanych na rachunku inwestycyjnym;
4)
gwarancja bankowa;
5)
gwarancja ubezpieczeniowa;
6)
poręczenie bankowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 maja 2022 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 27.05.2022 r. - Dz. U. z .2022 r. poz. 1134]


Załączniki do rozporządzenia Ministra Finansów
z  dnia 23 maja 2022 r. (poz. 1134)

 Załącznik nr 1

WZÓR

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
zgodnie z art. 11a ust. 9 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz
o spółkach publicznych

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta,
ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną
..……………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną
.……….……………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego
.………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..………………………………………………………………………………………………… 

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej podmiotów niż jeden ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju
.………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

9. Cena, od której zgodnie z art. 79 i art. 79a ust. 1 ustawy nie może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

10. Oświadczenie wzywającego o uwzględnieniu ceny pośredniego nabycia przy ustalaniu ceny w wezwaniu wraz ze wskazaniem firmy audytorskiej, która wyznaczyła tę cenę – w przypadku, o którym mowa w art. 79a ust. 1 ustawy ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

11. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..………………………………………………………………………………………………… 

14. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

19. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1134), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu
..……………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..………………………………………………………………………………………………… 

20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

24. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania
.………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

25. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

26. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..………………………………………………………………………………………………… 

27. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………….                      …………………………………...

………………………………….                      ...…………………………………

(podpisy osób działających            (podpisy osób działających

w imieniu wzywającego)            w imieniu podmiotu nabywającego) 

………………………………….                        

………………………………….

(podpisy osób działających

w imieniu podmiotu pośredniczącego)

 

 Załącznik nr 2

WZÓR

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI
zgodnie z art. 72a ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o  spółkach publicznych

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

5. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej podmiotów niż jeden ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

6. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..………………………………………………………………………………………………… 

7. Cena, od której zgodnie z art. 79 i art. 79a ust. 1 ustawy nie może być niższa cena określona w pkt 6, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

8. Oświadczenie wzywającego o uwzględnieniu ceny pośredniego nabycia przy ustalaniu ceny w wezwaniu wraz ze wskazaniem firmy audytorskiej, która wyznaczyła tę cenę – w przypadku, o którym mowa w art. 79a ust. 1 ustawy ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

9. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

10. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..………………………………………………………………………………………………… 

14. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

15. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1134), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

16. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

17. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

18. Stosunek zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

19. Wskazanie przypadków, w których stosunek zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

20. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..………………………………………………………………………………………………… 

21. Oświadczenie wzywającego, że zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o ziszczeniu się wszystkich warunków nabycia akcji w wezwaniu lub o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania, lub wskazanie, że wezwanie jest ogłoszone pod warunkiem ziszczenia się warunków nabycia akcji lub otrzymania wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania, oraz wskazanie terminu, w jakim według najlepszej wiedzy wzywającego ma nastąpić ziszczenie się warunków nabycia akcji i otrzymanie wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

25. Wskazanie warunków, pod jakimi wezwanie jest ogłaszane, ze wskazaniem, czy wzywający przewiduje możliwość nabywania akcji w wezwaniu mimo nieziszczenia się zastrzeżonego warunku, oraz określenie terminu, w jakim warunek powinien się ziścić, nie dłuższego niż termin zakończenia przyjmowania zapisów w ramach wezwania ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..………………………………………………………………………………………………… 

26. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

27. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

28. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

29. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

30. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………….                      …………………………………...

………………………………….                      ...……………………………………

(podpisy osób działających            (podpisy osób działających

w imieniu wzywającego)            w imieniu podmiotu nabywającego) 

………………………………….                        

………………………………….

(podpisy osób działających

w imieniu podmiotu pośredniczącego)

 

Załącznik nr 3

WZÓR

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ LUB ZAMIANĘ AKCJI zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

5. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej podmiotów niż jeden ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

6. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

7. Cena, od której zgodnie z art. 79 i art. 79a ust. 1 ustawy nie może być niższa cena określona w pkt 6, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

8. Oświadczenie wzywającego o uwzględnieniu ceny pośredniego nabycia przy ustalaniu ceny w wezwaniu wraz ze wskazaniem firmy audytorskiej, która wyznaczyła tę cenę – w przypadku, o którym mowa w art. 79a ust. 1 ustawy ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

9. Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

10. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

11. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

12. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

13. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..………………………………………………………………………………………………… 

14. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

15. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1134), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

16. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

17. Określenie rodzaju oraz wartości papierów wartościowych, które będą wydawane w zamian za nabywane akcje, oraz zasad dokonania ich wyceny – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

18. Stosunek zamiany lub szczegółowy sposób jego ustalenia – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

19. Wskazanie przypadków, w których stosunek zamiany może ulec zmianie – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

20. Tryb i sposób dokonania zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..………………………………………………………………………………………………… 

21. Oświadczenie wzywającego, że zapewnił możliwość rozliczenia transakcji zamiany – jeżeli wezwanie przewiduje zapisywanie się na zamianę akcji ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

22. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

23. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

24. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

25. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

26. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

27. Wskazanie możliwości odstąpienia od wezwania ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

28. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

 29. Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………….                      …………………………………...

………………………………….                      ...……………………………………

(podpisy osób działających            (podpisy osób działających

w imieniu wzywającego)            w imieniu podmiotu nabywającego) 

………………………………….                        

………………………………….

(podpisy osób działających

w imieniu podmiotu pośredniczącego)

 

Załącznik nr 4

WZÓR

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI
zgodnie z art. 91 ust. 5 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej
i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

1. Oznaczenie akcji objętych wezwaniem, ich rodzaju i emitenta, ze wskazaniem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia jedna akcja danego rodzaju ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

2. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres wzywającego albo adres do doręczeń – w przypadku wzywającego będącego osobą fizyczną

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

3. Imię i nazwisko lub firma (nazwa), miejsce zamieszkania (siedziba) oraz adres podmiotu nabywającego akcje albo adres do doręczeń – w przypadku nabywającego będącego osobą fizyczną

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

4. Firma, siedziba, adres, numery telefonu oraz adres poczty elektronicznej podmiotu pośredniczącego

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

5. Procentowa liczba głosów z akcji objętych wezwaniem i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć w wyniku wezwania ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

6. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć po przeprowadzeniu wezwania ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

7. Określenie proporcji, w jakich nastąpi nabycie akcji przez każdy z podmiotów – jeżeli na podstawie wezwania akcje zamierza nabywać więcej podmiotów niż jeden ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

8. Cena, po której będą nabywane akcje objęte wezwaniem, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

9. Cena, od której zgodnie z art. 79 i art. 79a ust. 1 lub art. 91 ust. 6 lub 7 ustawy nie może być niższa cena określona w pkt 8, określona odrębnie dla każdego z rodzajów akcji o tożsamych uprawnieniach co do prawa głosu – jeżeli akcje objęte wezwaniem różnią się pod względem liczby głosów na walnym zgromadzeniu lub w innym właściwym organie stanowiącym spółki publicznej, do jakiej uprawnia akcja danego rodzaju, ze wskazaniem podstaw ustalenia tej ceny

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

10. Oświadczenie wzywającego o uwzględnieniu ceny pośredniego nabycia przy ustalaniu ceny w wezwaniu wraz ze wskazaniem firmy audytorskiej, która wyznaczyła tę cenę – w przypadku, o którym mowa w art. 79a ust. 1 ustawy ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

11.Czas trwania wezwania, w tym termin przyjmowania zapisów na akcje objęte wezwaniem, ze wskazaniem, czy i przy spełnieniu jakich warunków nastąpi skrócenie lub przedłużenie terminu przyjmowania zapisów ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

12. Wskazanie podmiotu dominującego wobec wzywającego ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

13. Wskazanie podmiotu dominującego wobec podmiotu nabywającego akcje ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

14. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

15. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką wzywający zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

16. Procentowa liczba głosów z akcji oraz odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje posiada wraz z podmiotem dominującym, podmiotami zależnymi lub podmiotami będącymi stronami zawartego porozumienia, o którym mowa w art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

17. Łączna, procentowa liczba głosów z akcji i odpowiadająca jej liczba akcji, jaką podmiot nabywający akcje zamierza osiągnąć wraz z podmiotem dominującym i podmiotami zależnymi, po przeprowadzeniu wezwania ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

18. Wskazanie rodzaju powiązań między wzywającym a podmiotem nabywającym akcje – jeżeli są to różne podmioty, oraz między podmiotami nabywającymi akcje ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

19. Wskazanie rodzajów podmiotów, o których mowa w § 3 ust. 1 i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 maja 2022 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, sposobu i trybu składania i przyjmowania zapisów w wezwaniu oraz dopuszczalnych rodzajów zabezpieczenia (Dz. U. poz. 1134), w których akcjonariusz może złożyć zapis, oraz opis sposobu składania zapisów w wezwaniu

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

20. Wskazanie terminów, w jakich w czasie trwania wezwania podmiot nabywający akcje będzie nabywał akcje od osób, które odpowiedziały na wezwanie ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

21. Wskazanie, czy wzywający jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

22. Wskazanie, czy podmiot nabywający akcje jest podmiotem dominującym albo zależnym wobec emitenta akcji objętych wezwaniem, z określeniem cech tej dominacji albo zależności ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

23. Oświadczenie podmiotu nabywającego akcje o otrzymaniu wymaganego zawiadomienia właściwego organu o udzieleniu zezwolenia na dokonanie koncentracji przedsiębiorców, lub o udzieleniu zgody lub zezwolenia na nabycie akcji będących przedmiotem tego wezwania, albo o braku sprzeciwu wobec nabycia akcji będących przedmiotem tego wezwania ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

24. Szczegółowe zamiary wzywającego w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

25. Szczegółowe zamiary podmiotu nabywającego akcje w stosunku do spółki, której akcje są przedmiotem wezwania

………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

26. Szczegółowy opis ustanowionego zabezpieczenia, o którym mowa w art. 77 ust. 1 ustawy, jego rodzaju i wartości oraz wzmianka o przekazaniu Komisji Nadzoru Finansowego zaświadczenia o ustanowieniu zabezpieczenia ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

27.Inne informacje, które wzywający uznaje za istotne dla inwestorów ………………………………………………………………………………………………….. .…………………………………………………………………………………………………. ..…………………………………………………………………………………………………

 

………………………………….                      …………………………………...

………………………………….                      ...……………………………………

(podpisy osób działających            (podpisy osób działających

w imieniu wzywającego)            w imieniu podmiotu nabywającego) 

………………………………….                        

………………………………….

(podpisy osób działających

w imieniu podmiotu pośredniczącego)

 

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...