• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  21.05.2024

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2005.218.1842 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 października 2005 r. w sprawie terminu zapłaty podatku od towarów i usług z tytułu importu towarów

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 33 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa inny niż określony w przepisach ustawy o podatku od towarów i usług termin zapłaty podatku z tytułu importu towarów oraz warunki stosowania tego terminu.
1.
W przypadku gdy towary zostaną objęte na terytorium kraju procedurą uproszczoną, o której mowa w art. 76 procedury uproszczone ust. 1 lit. a-c rozporządzenia Rady (EWG) nr 2913/92 z dnia 12 października 1992 r. ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny (Dz. Urz. WE L 302/1 z 19.10.1992, z późn. zm., Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 2 t. 4), w której okresem rozliczeniowym jest miesiąc kalendarzowy, podatnik dokonuje wpłaty kwoty obliczonego podatku w terminie do szesnastego dnia miesiąca następującego po tym okresie rozliczeniowym, nie później jednak niż przed złożeniem deklaracji dla podatku od towarów i usług, w której wykazuje te kwoty.
2.
Przepis ust. 1 ma zastosowanie pod warunkiem przedstawienia przez podatnika organowi celnemu, w którym podatnik rozlicza podatek z tytułu importu towarów, aktualnego zaświadczenia wydanego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dokonaniem importu, potwierdzającego:
1)
brak zaległości w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa oraz zaległości z tytułu składek wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych;
2)
zarejestrowanie, jako podatnika VAT czynnego, od co najmniej 6 miesięcy.
3.
Warunek przedstawienia zaświadczeń określonych w ust. 2 nie ma zastosowania, jeżeli organ celny posiada złożone przez podatnika aktualne zaświadczenia, o których mowa w ust. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 r.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...