• Rozporządzenie Ministra F...
  26.05.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie wpisu na listę agentów celnych

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2018.0.139 t.j. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wpisu na listę agentów celnych

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 80 ust. 8 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne (Dz. U. z 2013 r. poz. 727, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
sposób prowadzenia listy agentów celnych;
2)
tryb dokonywania wpisu na listę;
3)
dokumenty dołączane do wniosku o wpis.
Lista agentów celnych jest prowadzona w formie elektronicznej.
Wpis na listę agentów celnych obejmuje:
1)
numer i datę wpisu;
2)
imię i nazwisko.
1.
Osoba fizyczna ubiegająca się o wpis na listę agentów celnych składa do właściwego dyrektora izby administracji skarbowej pisemny wniosek zawierający:
1)
imię i nazwisko;
2)
adres zamieszkania i adres do korespondencji;
3)
numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku osoby, której nie nadano numeru PESEL – numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;
4)
oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych;
5)
numer i datę decyzji o uznaniu kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego – w przypadku uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu agenta celnego uzyskanych w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1)
odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych na kierunku w dziedzinie nauk ekonomicznych, prawnych lub technicznych, obejmującym wiedzę i umiejętności z zakresu prawa administracyjnego i finansowego, w szczególności prawa celnego, oraz suplement do dyplomu lub wypis z przebiegu studiów potwierdzony przez kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni – o ile zostały wydane albo świadectwo ukończenia studiów podyplomowych w tym zakresie lub dokument potwierdzający co najmniej trzyletnie doświadczenie w sprawach celnych;
2)
aktualną informację o osobie z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie braku skazania za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe.
3.
Przepisów ust. 2 pkt 1 nie stosuje się do osób, których kwalifikacje do wykonywania zawodu agenta celnego zostały potwierdzone decyzją wydaną na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 394, z 2013 r. poz. 1650 oraz z 2014 r. poz. 1004).
4.
Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1, należy załączyć w oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem i podpisanej przez osobę ubiegającą się o wpis na listę agentów celnych.
5.
Informacja, o której mowa w ust. 2 pkt 2, powinna zostać sporządzona nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku i załączona w oryginale.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 03.12.2014 r. - Dz.U. z 2014 r. poz. 1702]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...