• Rozporządzenie Ministra F...
  21.05.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2018.0.757 - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędąceg

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 512 i 685) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Rozporządzenie określa:
1)
rodzaj, zakres i formę informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. z 2017 r. poz. 1768, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o obrocie instrumentami finansowymi”, lub na rynku regulowanym państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska;
2)
częstotliwość i terminy przekazywania informacji, o których mowa w pkt 1;
3)
w przypadku emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla których Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu przepisów ustawy o obrocie instrumentami finansowymi – warunki uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa siedziby emitenta do informacji, o których mowa w pkt 1.
2.
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do informacji bieżącej, w przypadku gdy informacja ta została już przekazana do publicznej wiadomości jako informacja poufna w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz. Urz. UE L 173 z 12.06.2014, str. 1, z późn. zm.), nawet wówczas gdy treść przekazanej informacji poufnej nie zawiera wszystkich informacji wymaganych dla raportu bieżącego, określonych w rozporządzeniu.
1.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie o ofercie publicznej – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych;
2)
ustawie o rachunkowości – rozumie się przez to ustawę z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 398 i 650);
3)
ustawie o funduszach – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 56, z 2017 r. poz. 2491 oraz z 2018 r. poz. 106, 138, 650 i 685);
4)
ustawie o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej – rozumie się przez to ustawę z dnia 11 września 2015 r.o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1170, z późn. zm.);
5)
ustawie o KRS – rozumie się przez to ustawę z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 700, 1089 i 1133 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650);
6)
Kodeksie spółek handlowych – rozumie się przez to ustawę z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1577 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650);
7)
rozporządzeniu o sprawozdaniach finansowych w prospekcie – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 października 2005 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniach finansowych i skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych, wymaganych w prospekcie emisyjnym dla emitentów z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dla których właściwe są polskie zasady rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 1927);
8)
rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz. U. poz. 1859);
9)
rozporządzeniu w sprawie rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911);
10)
rozporządzeniu w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2018 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych (Dz. U. poz. 268);
11)
rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych – rozumie się przez to rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 12 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych (Dz. U. poz. 2051);
12)
rozporządzeniu 1893/2006 – rozumie się przez to rozporządzenie (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniające rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.);
13)
Komisji – rozumie się przez to Komisję Nadzoru Finansowego;
14)
Krajowym Depozycie – rozumie się przez to Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;
15)
MSR – rozumie się przez to Międzynarodowe Standardy Rachunkowości, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej oraz związane z nimi interpretacje ogłoszone w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej;
16)
funduszu – rozumie się przez to fundusz inwestycyjny zamknięty;
17)
funduszu portfelowym – rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 179 fundusz inwestycyjny zamknięty jako fundusz portfelowy ustawy o funduszach;
18)
funduszu z wydzielonymi subfunduszami – rozumie się przez to fundusz, o którym mowa w art. 388159 ustawy o funduszach;
19)
alternatywnej spółce inwestycyjnej – rozumie się przez to alternatywną spółkę inwestycyjną w rozumieniu ustawy o funduszach;
20)
przedsiębiorstwie leasingowym – rozumie się przez to przedsiębiorcę, który, jako finansujący, świadczy w ramach swojej podstawowej działalności gospodarczej usługi na podstawie umowy leasingu w rozumieniu art. 7091 umowa leasingu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2017 r. poz. 459, 933 i 1132 oraz z 2018 r. poz. 398 i 650) lub na podstawie każdej innej umowy, na mocy której oddaje do odpłatnego używania albo używania i pobierania pożytków
podlegające amortyzacji środki trwałe lub wartości niematerialne i prawne, a także grunty;
21)
jednostce samorządu terytorialnego – rozumie się przez to:
a) gminę, powiat, województwo, związki tych jednostek, jak również
b) jednostkę samorządu terytorialnego wydzieloną finansowo i organizacyjnie, na podstawie prawa kraju pochodzenia, która może zaciągać zobowiązania na własny rachunek i we własnym imieniu (zagraniczna jednostka terytorialna);
22)
emitencie działającym w przemyśle wydobywczym – rozumie się przez to:
a) jednostkę działającą w przemyśle wydobywczym, o której mowa w art. 63e objaśnienie pojęć rozdziału pkt 1 ustawy o rachunkowości – w przypadku emitenta z siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) jednostkę prowadzącą działalność określoną na podstawie obowiązującej w państwie siedziby emitenta klasyfikacji działalności gospodarczej, odpowiadającej rodzajom działalności gospodarczej wymienionym w sekcji В działy 05–08 załącznika I do rozporządzenia 1893/2006 – w przypadku emitenta z siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska;
23)
emitencie zajmującym się wyrębem lasów pierwotnych – rozumie się przez to:
a) jednostkę zajmującą się wyrębem lasów pierwotnych, o której mowa w art. 63e objaśnienie pojęć rozdziału pkt 2 ustawy o rachunkowości – w przypadku emitenta z siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
b) jednostkę prowadzącą działalność określoną na podstawie obowiązującej w państwie siedziby emitenta klasyfikacji działalności gospodarczej, odpowiadającej rodzajom działalności gospodarczej wymienionym w sekcji A w dziale 02, w grupie 02.2 załącznika I do rozporządzenia 1893/2006, na obszarze lasu pierwotnego w rozumieniu art. 63e objaśnienie pojęć rozdziału pkt 3 ustawy o rachunkowości – w przypadku emitenta z siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu w państwie innym niż Rzeczpospolita Polska;
24)
jednostce dominującej – rozumie się przez to jednostkę dominującą w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości;
25)
jednostce zależnej – rozumie się przez to jednostkę zależną w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości, a w przypadku sporządzania przez emitenta skonsolidowanych sprawozdań finansowych – jednostkę zależną w rozumieniu przepisów o rachunkowości, zgodnie z którymi są sporządzane te skonsolidowane sprawozdania finansowe;
26)
jednostce zależnej, w przypadku emitenta będącego funduszem – rozumie się przez to spółkę, w której fundusz sprawuje kontrolę sam lub z innymi podmiotami, a w szczególności:
a) ma prawo wykonywania bezpośrednio lub pośrednio większości ogólnej liczby głosów w organie tej spółki, takżena podstawie porozumień z innymi uprawnionymi do głosu, wykonującymi prawa głosu zgodnie z wolą funduszu, lub
b) jest udziałowcem tej spółki i jest uprawniony do kierowania polityką finansową i operacyjną tej spółki osobiście lub przez wyznaczone przez siebie osoby lub podmioty na podstawie umowy zawartej z innymi uprawnionymi do głosu, posiadającymi, na podstawie statutu lub umowy spółki, łącznie z funduszem, większość ogólnej liczby głosów w jej organie, lub
c) jest udziałowcem tej spółki i jest uprawniony do powoływania lub odwoływania większości członków organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących tej spółki, lub
d) jest udziałowcem spółki, której więcej niż połowę składu organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących w poprzednim roku obrotowym, w ciągu bieżącego roku obrotowego lub do czasu sporządzenia sprawozdania finansowego za bieżący rok obrotowy stanowią osoby powołane do pełnienia tych funkcji w rezultacie wykonywania przez fundusz prawa głosu w organach tej spółki, chyba że inna jednostka lub osoba ma w stosunku do tej spółki prawa, o których mowa w lit. a, c lub e, lub
e) jest udziałowcem tej spółki uprawnionym do kierowania polityką finansową i operacyjną tej spółki, na podstawie umowy zawartej z tą spółką albo statutu lub umowy tej spółki;
27)
jednostkach podporządkowanych – rozumie się przez to jednostki podporządkowane w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości;
28)
jednostkach powiązanych – rozumie się przez to jednostki powiązane w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości;
29)
grupie kapitałowej emitenta – rozumie się przez to grupę kapitałową w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości;
30)
osobie zarządzającej – rozumie się przez to:
a) członka zarządu, osobę wchodzącą w skład organu administrującego, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, kuratora, członka zarządu komisarycznego, syndyka oraz zarządcę ustanowionego w postępowaniu upadłościowym, zarządcę ustanowionego w postępowaniu restrukturyzacyjnym lub likwidatora – w przypadku emitenta będącego przedsiębiorcą,
b) członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, wójta (burmistrza, prezydenta miasta), kuratora, członka zarządu komisarycznego, likwidatora lub osobę pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji członka zarządu, wójta (burmistrza, prezydenta miasta) – w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego,
c) ministra lub inne osoby, w których kompetencji leży podejmowanie decyzji lub nadzór nad realizacją wypełniania zobowiązań wynikających z emitowanych przez dane państwo papierów wartościowych,
d) członka zarządu, osobę pełniącą obowiązki członka zarządu, prokurenta lub kuratora towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego funduszem, likwidatora, osoby podejmujące decyzje inwestycyjne, także na podstawie zlecenia zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu lub jego częścią, oraz członków zarządu lub osoby pełniące obowiązki członka zarządu podmiotów, o których mowa w art. 46 zlecanie zarządzania portfelem inwestycyjnym funduszu ust. 1–3a ustawy o funduszach –
w przypadku emitenta będącego funduszem;
31)
osobie nadzorującej – rozumie się przez to:
a) członka rady nadzorczej, członka komisji rewizyjnej, osobę wchodzącą w skład organu administrującego lub członka innego organu, powołanego w podmiocie w celu nadzorowania jego prawidłowego działania,
b) przewodniczącego rady jednostki lub osobę pełniącą funkcję odpowiadającą funkcji przewodniczącego rady tej jednostki – w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego,
c) członka rady nadzorczej towarzystwa funduszy inwestycyjnych zarządzającego emitentem – w przypadku emitenta będącego funduszem;
32)
podmiocie powiązanym – rozumie się przez to podmiot powiązany w rozumieniu międzynarodowych standardów rachunkowości przyjętych zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1606/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 19 lipca 2002 r. w sprawie stosowania międzynarodowych standardów rachunkowości (Dz. Urz. WE L 243 z 11.09.2002, str. 1, z późn. zm.6) – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 13, t. 29, str. 609, z późn. zm.), a w przypadku emitenta będącego funduszem – jednostkę powiązaną z towarzystwem funduszy inwestycyjnych zarządzającym emitentem;
33)
raporcie bieżącym – rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje, o których mowa w rozdziałach 2 i 3, sporządzone w formie i zakresie określonym w rozporządzeniu, ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia;
34)
raporcie okresowym – rozumie się przez to przekazywane przez emitenta informacje, o których mowa w rozdziale 4, w tym sprawozdanie i skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej sporządzone w określonej formie i ujawniające dane zgodnie z przepisami rozporządzenia;
35)
sprawozdaniu finansowym – rozumie się przez to sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, w zakresie wskazanym, jeżeli sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości:
a) w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie,
b) w przypadku emitenta będącego funduszem – w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także połączone sprawozdanie finansowe funduszu z wydzielonymi subfunduszami oraz sprawozdania jednostkowe subfunduszy,
c) w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego – w przepisach rozporządzenia w sprawie rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego,
d) w przypadku emitenta będącego spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową – w przepisach ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych;
36)
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym – rozumie się przez to skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i ujawniające dane zgodnie z wymogami rozporządzenia, w zakresie wskazanym w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie, jeżeli skonsolidowane sprawozdania finansowe sporządzane są zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości;
37)
danych porównywalnych – rozumie się przez to dane porównawcze sporządzone w sposób zapewniający ich porównywalność przez zastosowanie jednolitych zasad (polityki) rachunkowości we wszystkich prezentowanych okresach, zgodnych z zasadami (polityką) rachunkowości stosowanymi przez emitenta przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, skróconego sprawozdania finansowego, skonsolidowanego sprawozdania finansowego lub skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, za ostatni okres oraz przez ujęcie korekt błędów w okresach, których one dotyczą, bez względu na okres, w którym zostały ujęte w księgach rachunkowych; kwotę korekty z tytułu zmian zasad (polityki) rachunkowości i korekty błędu odnosi się na kapitał własny i wykazuje jako niepodzielony zysk lub niepokrytą stratę z lat ubiegłych; dane porównywalne sporządza się z uwzględnieniem zasad zapewnienia porównywalności, określonych w MSR;
38)
przychodach ze sprzedaży – rozumie się przez to:
a) łączne przychody z tytułu odsetek i przychody z tytułu prowizji – w przypadku emitenta będącego bankiem lub międzynarodową instytucją publiczną, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie,
b) składki na udziale własnym – w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji,
c) przychody z lokat – w przypadku emitenta będącego funduszem,
d) przychody z działalności maklerskiej – w przypadku emitenta będącego domem maklerskim,
e) dochody ogółem – w przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego,
f) przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów – w przypadku innych podmiotów;
39)
kapitałach własnych emitenta, w przypadku emitenta będącego funduszem – rozumie się przez to wartość aktywów netto funduszu;
40)
rozporządzeniu 1569/2007 – rozumie się przez to rozporządzenie Komisji (WE) nr 1569/2007 z dnia 21 grudnia 2007 r. ustanawiające zgodnie z dyrektywami 2003/71/WE i 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady mechanizm ustalenia równoważności standardów rachunkowości stosowanych przez emitentów papierów wartościowych z krajów trzecich (Dz. Urz. UE L 340 z 22.12.2007, str. 66, z późn. zm.);
41)
akceptowanych standardach rachunkowości – rozumie się przez to standardy rachunkowości, o których mowa w art. 4 rozporządzenia 1569/2007 oraz w decyzjach Komisji wydanych na podstawie art. 23 ust. 4 dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE (Dz. Urz. WE L 390 z 31.12.2004, str. 38, z późn. zm.);
42)
standardach rachunkowości równoważnych z MSR – rozumie się przez to standardy rachunkowości wymagane przepisami państw niebędących państwami członkowskimi, które zostały uznane za równoważne z MSR zgodnie z mechanizmem, o którym mowa w art. 3 rozporządzenia 1569/2007.
2.
Ilekroć raport bieżący przekazywany na podstawie rozporządzenia zawiera dane wyrażone w walucie obcej lub odnosi się do kryterium równowartości w złotych waluty euro, wartość waluty jest przeliczona według średniego kursu, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego dla tej waluty na dzień wystąpienia zdarzenia, o którym emitent jest obowiązany przekazać raport bieżący.
1.
Raporty bieżące i okresowe zawierają informacje odzwierciedlające specyfikę opisywanej sytuacji oraz są sporządzane w sposób prawdziwy, rzetelny i kompletny.
2.
W przypadku gdy specyfika zdarzenia, którego dotyczy dany raport bieżący lub okresowy, wymaga podania dodatkowych informacji gwarantujących jej prawdziwy, rzetelny i kompletny obraz, emitent zamieszcza te informacje w raporcie bieżącym lub okresowym.
3.
Przekazywane przez emitenta raporty bieżące i okresowe są sporządzane w sposób umożliwiający inwestorom ocenę wpływu przekazywanych informacji na sytuację majątkową, finansową i wyniki emitenta oraz odpowiednio jego grupy kapitałowej.
4.
Raporty bieżące i okresowe wskazują podstawę prawną, na jakiej są przekazywane, a w przypadku raportów bieżących także rodzaj zdarzenia, którego dotyczą.
5.
Raporty funduszu z wydzielonymi subfunduszami dotyczące subfunduszy sporządza się i przekazuje odrębnie z dodatkowym wskazaniem oznaczenia subfunduszu, którego dotyczy raport.
Emitent będący instytucją wspólnego inwestowania inną niż fundusz lub alternatywna spółka inwestycyjna, prowadzący działalność w formie spółki akcyjnej, podlega obowiązkom określonym w rozporządzeniu dla spółki akcyjnej, a prowadzący działalność w formie innej niż spółka akcyjna, obowiązkom określonym w rozporządzeniu dla funduszu.

Rozdział 2. Raporty bieżące

Emitent przekazuje w formie raportu bieżącego informacje o:
1)
rejestracji lub odmowie rejestracji przez sąd zmiany statutu emitenta;
2)
zmianie praw z papierów wartościowych emitenta;
3)
wypowiedzeniu lub rozwiązaniu przez emitenta lub przez firmę audytorską umowy o badanie lub przegląd sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych;
4)
odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej albo powzięciu przez emitenta informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji;
5)
powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej;
6)
umieszczeniu wpisu dotyczącego przedsiębiorstwa emitenta w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS;
7)
uprawomocnieniu się postanowienia sądu o ogłoszeniu upadłości emitenta, oddaleniu wniosku o ogłoszenie jego upadłości, w przypadku gdy majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania lub wystarcza jedynie na zaspokojenie tych kosztów, zmianie postanowienia o otwarciu postępowania restrukturyzacyjnego na postanowienie o ogłoszeniu upadłości emitenta;
8)
wydaniu dokumentów akcji w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta;
9)
podjęciu przez zarząd emitenta uchwały w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego emitenta;
10)
zmianie adresu siedziby emitenta lub adresu jego strony internetowej;
11)
zamieszczeniu na stronie internetowej emitenta oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych lub sprawozdania grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, sporządzonych przez jednostkę dominującą wyższego szczebla, zgodnie z art. 69 składanie sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym ust. 5 ustawy o rachunkowości.
W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1, raport bieżący zawiera:
1)
datę zarejestrowania przez sąd zmiany statutu;
2)
w przypadku gdy zmiana dotyczy kapitału zakładowego:
a) wysokość, strukturę kapitału zakładowego oraz wartość nominalną akcji,
b) ogólną liczbę głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji,
c) wysokość kapitału docelowego pozostałego do objęcia, jeśli podwyższenie kapitału zakładowego nastąpiło
w ramach kapitału docelowego,
d) liczbę umorzonych akcji i liczbę głosów odpowiadających umorzonym akcjom w przypadku umorzenia akcji,
e) informacje, o których mowa w pkt 3;
3)
w przypadku pozostałych zmian statutu – treść zmienionych lub nowych postanowień statutu wraz ze wskazaniem daty walnego zgromadzenia, które uchwaliło zmiany w statucie, oraz z podaniem numerów uchwał;
4)
w przypadku gdy emitent sporządził tekst jednolity statutu uwzględniający jego zmiany – tekst jednolity statutu.
1.
W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 2, raport bieżący, z zastrzeżeniem ust. 3, zawiera:
1)
wskazanie papierów wartościowych emitenta, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby;
2)
wskazanie podstaw prawnych podjętych działań, jak również treści uchwał właściwych organów emitenta, na mocy których dokonano zmiany praw z papierów wartościowych emitenta;
3)
pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie tych zmian;
4)
w przypadku zamiany akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu na akcje na okaziciela – dodatkowo:
a) liczbę akcji imiennych, które podlegały zamianie,
b) wysokość kapitału zakładowego emitenta oraz ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu po dokonaniu zamiany;
5)
w przypadku zmiany praw z akcji uprzywilejowanych w sposób inny niż poprzez zmianę liczby przysługujących z nich głosów – dodatkowo:
a) liczbę akcji, dla których zmienione zostały prawa,
b) określenie zmian praw z akcji;
6)
w przypadku zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne uprzywilejowane – dodatkowo:
a) liczbę akcji na okaziciela, które podlegały zamianie,
b) określenie rodzaju uprzywilejowania akcji imiennych po dokonaniu zamiany akcji na okaziciela na akcje imienne uprzywilejowane,
c) wysokość kapitału zakładowego emitenta oraz ogólną liczbę głosów na walnym zgromadzeniu po dokonaniu zamiany.
2.
W przypadku emitenta obligacji za zmianę praw z papierów wartościowych uważa się również zmianę oprocentowania obligacji.
3.
W przypadku każdej zamiany obligacji zamiennych na akcje, których łączna wartość przekracza 5% albo wielokrotność 5% wartości wyemitowanych pierwotnie przez emitenta obligacji zamiennych na akcje, emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje o:
1)
dacie złożenia przez emitenta zgłoszenia o podwyższeniu kapitału zakładowego w wyniku dokonania zamiany obligacji na akcje;
2)
liczbie akcji, które zostaną wydane w zamian za obligacje;
3)
strukturze kapitału zakładowego po dokonaniu zamiany obligacji na akcje, z określeniem wysokości kapitału zakładowego emitenta i liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz udziału nowych akcji w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu emitenta;
4)
liczbie obligacji, które nie zostały zamienione na akcje.
1.
W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 3, raport bieżący zawiera:
1)
wskazanie nazwy firmy audytorskiej, z którą umowa została wypowiedziana lub rozwiązana;
2)
datę zawarcia i wskazanie przedmiotu wypowiedzianej lub rozwiązanej umowy, w tym okresu, na jaki była zawarta;
3)
datę i przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania umowy;
4)
wskazanie, czy wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy wynika z decyzji firmy audytorskiej czy z decyzji emitenta;
5)
wskazanie przypadków:
a) wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii,
b) wyrażenia w raportach z przeglądu skróconych sprawozdań finansowych lub skróconych skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków;
6)
wskazanie organów zalecających lub akceptujących zmianę firmy audytorskiej;
7)
opis rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych lub skonsolidowanych sprawozdań finansowych emitenta, w okresie obowiązywania umowy, która podlega wypowiedzeniu
lub rozwiązaniu, z zaznaczeniem sposobu ich rozstrzygnięcia.
2.
Do raportu bieżącego, o którym mowa w ust. 1, emitent dołącza albo przekazuje niezwłocznie po jego uzyskaniu pismo firmy audytorskiej, adresowane do Komisji, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy.
W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 4, raport bieżący zawiera:
1)
datę odwołania lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej albo powzięcia wiadomości przez emitenta o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji;
2)
imię i nazwisko osoby zarządzającej lub nadzorującej;
3)
dotychczas pełnioną funkcję w przedsiębiorstwie emitenta;
4)
przyczyny odwołania lub rezygnacji, jeżeli przyczyny te zostały podane przez organ lub osobę podejmującą decyzję.
W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 5, raport bieżący zawiera:
1)
datę powołania osoby zarządzającej lub nadzorującej;
2)
imię i nazwisko powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej;
3)
wskazanie funkcji powierzonej w przedsiębiorstwie emitenta;
4)
posiadane wykształcenie, kwalifikacje i zajmowane wcześniej stanowiska, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej;
5)
wskazanie innej działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem emitenta, z oceną, czy jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie emitenta konkurencyjna, oraz wskazaniem, czy osoba ta uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej lub uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu;
6)
informacje o wpisie powołanej osoby zarządzającej lub nadzorującej, zamieszczonym w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.
W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 6, raport bieżący zawiera dane dotyczące przedsiębiorstwa emitenta, zamieszczone w dziale 4 rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w ustawie o KRS.
W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 7, raport bieżący zawiera:
1)
wskazanie sądu, który wydał postanowienie;
2)
datę postanowienia sądu;
3)
datę uprawomocnienia się postanowienia;
4)
treść postanowienia sądu.
W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 8, raport bieżący zawiera:
1)
datę wydania przez zarząd emitenta dokumentów akcji;
2)
liczbę wydanych dokumentów akcji;
3)
wysokość i strukturę kapitału zakładowego po wydaniu dokumentów akcji;
4)
ogólną liczbę głosów wynikającą ze wszystkich wyemitowanych akcji;
5)
wysokość warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego po dokonanym wydaniu dokumentów akcji.
W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 9, raport bieżący zawiera:
1)
datę uchwały zarządu emitenta w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego;
2)
treść uchwały zarządu emitenta w sprawie emisji akcji w ramach docelowego podwyższenia kapitału zakładowego.
1.
Raporty bieżące przekazywane do publicznej wiadomości są numerowane w sposób ciągły w danym roku kalendarzowym, przy czym numeracja ta uwzględnia informacje przekazywane przez emitenta na podstawie art. 17 podawanie informacji poufnych do wiadomości publicznej ust. 1 i art. 19 transakcje wykonywane przez osoby pełniące obowiązki zarządcze ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE oraz przepisów ustawy o ofercie publicznej.
2.
W przypadku konieczności skorygowania treści przesłanego raportu, numerem raportu będącego korektą jest numer raportu korygowanego, przy czym w treści korekty zawiera się informację, że jest to korekta, wraz ze wskazaniem jej zakresu w odniesieniu do pierwotnej treści raportu.
3.
W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami, raporty bieżące są numerowane w sposób ciągły, odrębnie dla każdego z subfunduszy.
4.
W przypadku konieczności dokonania korekty raportu okresowego lub skonsolidowanego raportu okresowego emitent przekazuje do publicznej wiadomości raport bieżący informujący o przedmiocie i charakterze dokonanej korekty oraz skorygowany raport okresowy lub skonsolidowany raport okresowy za okres, którego dotyczyła korekta.
5.
W przypadku konieczności dokonania korekty dotyczącej zawartego w raporcie rocznym lub skonsolidowanym raporcie rocznym sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego, które zostało zatwierdzone przez organ zatwierdzający, emitent przekazuje do publicznej wiadomości wyłącznie raport bieżący informujący o przedmiocie i charakterze korekty.

Rozdział 3. Szczególne przypadki przekazywania raportów bieżących

1.
W przypadku zakończenia subskrypcji lub sprzedaży, związanych z dopuszczeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań lub na rynku regulowanym państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska i przydziałem papierów wartościowych, emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje o:
1)
dacie rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży;
2)
dacie przydziału papierów wartościowych;
3)
liczbie papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą;
4)
stopie redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy;
5)
liczbie papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży;
6)
liczbie papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży;
7)
cenie, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane);
8)
liczbie osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach;
9)
liczbie osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach;
10)
nazwie (firmie) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta;
11)
wartości przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży;
12)
wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale co najmniej na koszty:
a) przygotowania i przeprowadzenia oferty,
b) wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie,
c) sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa,
d) promocji oferty
– wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym emitenta;
13)
średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą;
14)
sposobie opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych, ze wskazaniem szczegółowych informacji obejmujących:
a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:
– datę powstania wierzytelności,
– przedmiot wierzytelności,
– wartość wierzytelności wraz z załączeniem jej wyceny,
– opis transakcji, w wyniku której powstały wierzytelności,
– podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby,
b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:
– przedmiot wkładów niepieniężnych,
– wartość wkładów niepieniężnych wraz z załączeniem ich wyceny,
– podmioty, które objęły (nabyły) papiery wartościowe emitenta, ze wskazaniem ich liczby.
2.
W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami informacje wymienione w ust. 1 podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu.
1.
W przypadku dopuszczenia papierów wartościowych do obrotu na rynku oficjalnych notowań lub na rynku
regulowanym państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska emitent przekazuje, w formie raportów bieżących, informacje o:
1)
uchwale lub oświadczeniu Krajowego Depozytu w sprawie rejestracji papierów wartościowych, które mają być dopuszczone do obrotu na rynku oficjalnych notowań lub na rynku regulowanym państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska;
2)
dopuszczeniu papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań lub na rynku regulowanym państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, wraz z określeniem daty dopuszczenia, liczby dopuszczonych papierów wartościowych oraz ich serii;
3)
komunikacie Krajowego Depozytu w sprawie daty rejestracji papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań lub na rynku regulowanym państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska;
4)
ustaleniu daty pierwszego notowania papierów wartościowych emitenta w obrocie na rynku oficjalnych notowań lub na rynku regulowanym państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska;
5)
ustaleniu daty pierwszego notowania papierów wartościowych po asymilacji papierów wartościowych emitenta, wprowadzanych do obrotu na rynku oficjalnych notowań lub na rynku regulowanym państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, z papierami wartościowymi emitenta będącymi już przedmiotem obrotu na tym rynku;
6)
wykluczeniu papierów wartościowych emitenta z obrotu na rynku oficjalnych notowań lub na rynku regulowanym państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska, przez spółkę prowadzącą ten rynek, wraz z określeniem daty wykluczenia, liczby wykluczonych papierów wartościowych oraz ich serii, albo o wystąpieniu zdarzenia, w następstwie którego papiery wartościowe utraciły status papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym, z określeniem daty wystąpienia zdarzenia, liczby tych papierów wartościowych oraz ich serii.
2.
W przypadku odmowy dopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań lub na rynku regulowanym państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska emitent przekazuje, w formie raportu
bieżącego, informację o odmowie dopuszczenia papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań lub na rynku regulowanym państwa członkowskiego innego niż Rzeczpospolita Polska wraz z określeniem daty niedopuszczenia, liczby niedopuszczonych papierów wartościowych oraz ich serii.
1.
W przypadku zawarcia przez emitenta umowy z emitentem kwitów depozytowych, na podstawie której będzie przeprowadzony program emisji kwitów depozytowych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z akcjami dopuszczonymi do obrotu na rynku oficjalnych notowań, emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje o:
1)
dacie zawarcia lub rozwiązania umowy;
2)
przedmiocie umowy;
3)
nazwie (firmie) instytucji finansowej;
4)
przewidywanym terminie rozpoczęcia wystawiania kwitów depozytowych;
5)
liczbie akcji objętych programem emisji kwitów depozytowych wraz z liczbą głosów na walnym zgromadzeniu, które z nich wynikają;
6)
liczbie uczestniczących w programie emisji kwitów depozytowych akcji przypadających na jeden kwit depozytowy oraz przewidywaną łączną liczbę wystawionych kwitów depozytowych;
7)
istniejących ograniczeniach w przenoszeniu własności kwitów depozytowych;
8)
rynku, na którym planuje się notowanie kwitów depozytowych.
2.
W przypadku istotnych zmian informacji określonych w ust. 1 emitent przekazuje je w formie raportu bieżącego.
1.
Emitent będący spółką publiczną przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje, o których mowa w § 5
i § 16–18, oraz:
1)
informacje zawarte w ogłoszeniu o walnym zgromadzeniu spółki publicznej, dokonanym zgodnie z art. 4022 Kodeksu spółek handlowych;
2)
treść projektów uchwał oraz dokumentów, które mają być przedmiotem obrad walnego zgromadzenia, istotnych dla podejmowanych uchwał, które nie zostały uprzednio przekazane do publicznej wiadomości;
3)
w przypadku wprowadzenia zmian do porządku obrad walnego zgromadzenia na żądanie akcjonariusza lub akcjonariuszy – nowy porządek obrad ze wskazaniem nowych lub zmienionych punktów oraz z treścią projektów uchwał lub z uzasadnieniem do nowych lub zmienionych punktów;
4)
w przypadku zgłoszenia przez akcjonariusza lub akcjonariuszy projektów uchwał dotyczących spraw wprowadzonych do porządku obrad walnego zgromadzenia lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad walnego zgromadzenia – treść projektów uchwał;
5)
informacje o ogłoszeniu przerwy w obradach walnego zgromadzenia wraz z określeniem daty jego wznowienia;
6)
treść uchwał podjętych przez walne zgromadzenie oraz treść dokumentów, będących przedmiotem głosowania, a przy każdej uchwale również liczbę akcji, z których oddano ważne głosy, oraz procentowy udział tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, w tym liczbę głosów „za”, „przeciw” i „wstrzymujących się”;
7)
informacje o odstąpieniu przez walne zgromadzenie od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad;
8)
treść projektów uchwał, które były poddane pod głosowanie, a nie zostały podjęte;
9)
informacje o sprzeciwach zgłoszonych do protokołu podczas obrad walnego zgromadzenia, ze wskazaniem, których uchwał dotyczyły;
10)
informacje o wniesieniu powództwa o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia oraz o wydaniu przez sąd wyroku w sprawie, jak również o terminie stwierdzenia nieważności lub uchylenia uchwały bądź
oddalenia powództwa;
11)
informacje o udzieleniu przez sąd zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonalności uchwał walnego zgromadzenia emitenta, obejmujące datę postanowienia, treść postanowienia i skutki, jakie wywołuje, oraz o uchyleniu zabezpieczenia w postaci wstrzymania wykonalności uchwał walnego zgromadzenia emitenta, obejmujące datę postanowienia, treść postanowienia i skutki, jakie wywołuje;
12)
informacje udzielone akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem na podstawie art. 428 obowiązek udzielenia przez zarząd w czasie walnego zebrania informacji akcjonariuszowi § 5 lub 6 Kodeksu spółek handlowych;
13)
udzielone akcjonariuszowi, na podstawie art. 429 wniosek akcjonariusza do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji § 1 Kodeksu spółek handlowych, informacje wynikające z zobowiązania przez sąd rejestrowy zarządu emitenta do udzielenia akcjonariuszowi, który zgłosił sprzeciw do protokołu w sprawie odmowy ujawnienia żądanej na walnym zgromadzeniu informacji, oraz informacje, do których ogłoszenia emitent został zobowiązany przez sąd rejestrowy na podstawie art. 429 wniosek akcjonariusza do sądu rejestrowego o zobowiązanie zarządu do udzielenia informacji § 2 Kodeksu spółek handlowych, a które zostały udzielone innemu akcjonariuszowi poza walnym zgromadzeniem.
2.
W przypadku podjęcia przez walne zgromadzenie uchwały o wypłacie dywidendy, emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje o wysokości dywidendy, wartości dywidendy przypadającej na jedną akcję, liczbie akcji objętych dywidendą, dniu dywidendy oraz terminie wypłaty dywidendy.
3.
W przypadku walnego zgromadzenia, na którym jest planowane podjęcie uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego emitenta ze środków spółki, jeżeli ostatnie sprawozdanie finansowe przypada na dzień bilansowy co najmniej na sześć miesięcy przed dniem walnego zgromadzenia, emitent przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje określone w art. 442 podwyższenie kapitału zakładowego ze środków własnych spółki § 2 Kodeksu spółek handlowych, które mają zostać przedstawione na tym zgromadzeniu.
4.
W przypadku emitenta z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, przepisy ust. 1–3 stosuje się odpowiednio.
Emitent, który wprowadził do obrotu na rynku oficjalnych notowań jedynie obligacje, przekazuje, z zastrzeżeniem § 21, w formie raportu bieżącego, informacje:
1)
że emisja nie doszła do skutku z powodu nieosiągnięcia progu emisji;
2)
o zmianie banku-reprezentanta;
3)
o nabyciu przez emitenta obligacji w celu ich umorzenia;
4)
wskazane w § 5 pkt 2, 6 i 7;
5)
wskazane w § 16 i § 17;
6)
o wykonaniu obowiązków, o których mowa w art. 51 ogłoszenie o zgromadzeniu obligatariuszy ust. 3, art. 67 zmiana warunków emisji ust. 2, art. 68 protokół z przebiegu obrad zgromadzenia obligatariuszy ust. 4 lub art. 72 informacja o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2018 r. poz. 483).
Emitent, który wprowadził do obrotu na rynku oficjalnych notowań jedynie obligacje przychodowe, przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje, o których mowa w § 20, oraz sprawozdanie zawierające dane o sumie przychodów z przedsięwzięcia, które zostało sfinansowane ze środków uzyskanych z emisji tych obligacji lub innych przedsięwzięć określonych przez emitenta, o kwotach wypłaconych obligatariuszom oraz emitentowi w okresie od poprzedniej wypłaty świadczeń z rachunku bankowego, który jest przeznaczony wyłącznie do gromadzenia środków z tego przedsięwzięcia, oraz omówienie struktury przychodów z przedsięwzięcia i struktury kosztów ponoszonych przez emitenta na utrzymanie przedsięwzięcia w okresie od poprzedniej wypłaty obligatariuszom świadczeń – co najmniej na dwa tygodnie przed każdym terminem wypłaty świadczeń z obligacji, jednak nie rzadziej niż raz w roku.
1.
Emitent będący funduszem przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje, o których mowa w § 16 i § 17, oraz informacje o:
1)
wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny;
2)
błędnej wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny;
3)
zmianie praw z papierów wartościowych emitenta;
4)
zamiarze podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych;
5)
dokonaniu podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych;
6)
zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, z wyłączeniem funduszu portfelowego;
7)
wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych, z wyłączeniem funduszu portfelowego;
8)
zamiarze wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;
9)
wypłacie dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;
10)
wypowiedzeniu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza funduszu;
11)
rozpoczęciu działania rady inwestorów;
12)
zmianie w składzie rady inwestorów, w tym zawieszeniu i wznowieniu działania rady inwestorów;
13)
zwołaniu zgromadzenia inwestorów;
14)
uchwałach, które były poddane głosowaniu na zgromadzeniu inwestorów;
15)
utworzeniu nowego subfunduszu;
16)
zamiarze likwidacji subfunduszu;
17)
otwarciu likwidacji subfunduszu, zmianie planowanej daty zakończenia likwidacji subfunduszu lub zakończeniu likwidacji subfunduszu;
18)
zmianie składu portfela funduszu portfelowego;
19)
zawarciu umowy poręczenia lub gwarancji wypłaty określonej kwoty pieniężnej, o której mowa w art. 184 umowa poręczenia lub gwarancji wypłaty kwoty pieniężnej na rzecz uczestników funduszu wierzytelności ust. 1 ustawy o funduszach, albo jej wypowiedzeniu lub rozwiązaniu;
20)
niezatwierdzeniu przez zgromadzenie inwestorów lub walne zgromadzenie towarzystwa rocznego sprawozdania finansowego funduszu albo niepodjęciu uchwały w przedmiocie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu;
21)
odwołaniu lub rezygnacji osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz albo powzięciu przez fundusz informacji o decyzji osoby zarządzającej lub nadzorującej o rezygnacji z ubiegania się o wybór w następnej kadencji;
22)
powołaniu osoby zarządzającej lub nadzorującej fundusz;
23)
wypowiedzeniu lub rozwiązaniu przez fundusz, towarzystwo funduszy inwestycyjnych zarządzające funduszem albo przez firmę audytorską umowy o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdań finansowych funduszu;
24)
podjęciu decyzji o zamiarze przejścia na stosowanie MSR wraz ze wskazaniem planowanej daty tego przejścia;
25)
zajściu zdarzenia, które jest przesłanką rozwiązania funduszu;
26)
innych zdarzeniach, których obowiązek podania do publicznej wiadomości przewiduje statut funduszu, jeżeli statut funduszu przewiduje taki tryb przekazywania informacji.
2.
W przypadku funduszy z wydzielonymi subfunduszami, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1–9 i 20–22, podaje się odrębnie dla każdego subfunduszu, którego dotyczy zdarzenie.
3.
W przypadku gdy fundusz jest emitentem jednocześnie certyfikatów inwestycyjnych dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz obligacji, przekazuje, w formie raportu bieżącego, także co najmniej informacje, o których mowa w § 20 pkt 1–3.
4.
Emitent będący funduszem w likwidacji nie podlega obowiązkom informacyjnym, o których mowa w ust. 1–3, od dnia zakończenia notowań certyfikatów inwestycyjnych w obrocie na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
5.
Fundusz, o którym mowa w art. 15 warunki utworzenia funduszu inwestycyjnego ust. 1a ustawy o funduszach, który jest emitentem obligacji dopuszczonych do obrotu na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, przekazuje w formie raportu bieżącego co najmniej informacje, o których mowa w § 20.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, raport bieżący zawiera:
1)
datę wyceny;
2)
wartość aktywów;
3)
wartość aktywów netto;
4)
wartość aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny;
5)
poprzednią wartość aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 2, raport bieżący zawiera:
1)
datę błędnej wyceny;
2)
wartość błędnie wycenionych aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny oraz wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto funduszu przypadających na certyfikat inwestycyjny;
3)
przyczyny powstania błędu w wycenie;
4)
sposób rozliczenia skutków błędu z uczestnikami funduszu, od których fundusz wykupił certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny lub którym zostały przydzielone certyfikaty inwestycyjne po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na certyfikat inwestycyjny.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 3, raport bieżący zawiera:
1)
wskazanie papierów wartościowych funduszu, z których prawa zostały zmienione, z podaniem ich liczby;
2)
wskazanie podstaw prawnych podjętych działań, jak również treści uchwał właściwych organów funduszu, na mocy których dokonano zmiany praw z papierów wartościowych emitenta;
3)
pełny opis praw z papierów wartościowych przed i po zmianie – w zakresie tych zmian;
4)
ewentualne wskazanie osób lub ich grup, na których korzyść zmieniono prawa z papierów wartościowych.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 4, raport bieżący zawiera:
1)
planowaną datę oraz sposób dokonania podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych;
2)
przyczyny powzięcia zamiaru podziału albo połączenia certyfikatów inwestycyjnych.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 5, raport bieżący zawiera:
1)
datę podziału albo połączenia;
2)
liczbę certyfikatów przed podziałem albo połączeniem i po podziale lub połączeniu;
3)
wartość aktywów netto funduszu przypadającą na certyfikat inwestycyjny przed i po podziale lub połączeniu.
1.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 6, raport bieżący zawiera:
1)
planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych;
2)
wskazanie okresu, w którym uczestnik może złożyć żądanie wykupu certyfikatów inwestycyjnych;
3)
informację o miejscach, gdzie będzie możliwe złożenie zlecenia wykupienia certyfikatów;
4)
warunki redukcji realizacji żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych;
5)
termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, mogą być przedstawione w formie harmonogramu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych w danym roku kalendarzowym, o ile przeprowadzenie wykupu certyfikatów inwestycyjnych nie jest uzależnione od ziszczenia się warunku.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 7, raport bieżący zawiera:
1)
datę rozpoczęcia i zakończenia wykupywania certyfikatów inwestycyjnych;
2)
liczbę certyfikatów inwestycyjnych:
a) przedstawionych do wykupienia,
b) wykupionych,
c) pozostałych po zakończeniu wykupywania certyfikatów inwestycyjnych;
3)
wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny, po której dokonano wykupu certyfikatów inwestycyjnych;
4)
w przypadku gdy była dokonywana redukcja liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby
certyfikatów inwestycyjnych, będących przedmiotem złożonych żądań wykupu – uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie postanowienia statutu stanowiącego podstawę do dokonania redukcji liczby wykupionych certyfikatów inwestycyjnych w stosunku do liczby certyfikatów inwestycyjnych zgłoszonych do wykupu.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 8, raport bieżący zawiera:
1)
planowaną datę dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;
2)
określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę;
3)
podstawę prawną oraz uzasadnienie podjęcia decyzji o wypłacie dochodów lub przychodów ze zbycia lokat.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 9, raport bieżący zawiera:
1)
datę dokonania wypłaty dochodów lub przychodów ze zbycia lokat;
2)
określenie łącznej kwoty podlegającej wypłacie oraz kwoty podlegającej wypłacie przypadającej na jeden certyfikat inwestycyjny;
3)
określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów oraz wartości aktywów netto funduszu;
4)
opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na certyfikat inwestycyjny;
5)
wskazanie składników lokat, z którymi była związana wypłata przychodów ze zbycia lokat lub źródeł, z których pochodziły środki przeznaczone na dokonaną wypłatę dochodów.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 10, raport bieżący zawiera:
1)
datę wypowiedzenia umowy;
2)
przewidywany termin rozwiązania umowy;
3)
przyczyny wypowiedzenia umowy przez fundusz albo przez depozytariusza.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 11, raport bieżący zawiera:
1)
datę wystąpienia zdarzenia;
2)
wskazanie członków rady inwestorów, z podaniem:
a) imion i nazwisk – w przypadku osób fizycznych,
b) nazw (firm), siedzib i adresów – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
3)
procent zablokowanych certyfikatów inwestycyjnych na rachunkach papierów wartościowych każdego z członków rady inwestorów.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 12, raport bieżący zawiera:
1)
datę wystąpienia zdarzenia;
2)
wskazanie nowego członka rady inwestorów lub członka, który przestał wchodzić w skład rady inwestorów, z podaniem:
a) imienia i nazwiska – w przypadku osoby fizycznej,
b) nazwy (firmy), siedziby i adresu – w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej;
3)
wskazanie, czy dokonana zmiana w składzie rady inwestorów skutkuje zawieszeniem lub wznowieniem działania rady inwestorów;
4)
wskazanie członków rady inwestorów po dokonaniu zmian, z podaniem:
a) imion i nazwisk – w przypadku osób fizycznych,
b) nazw (firm), siedzib i adresów – w przypadku osób prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
5)
procent zablokowanych certyfikatów inwestycyjnych na rachunkach papierów wartościowych każdego z członków rady inwestorów.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 13, raport bieżący zawiera:
1)
wyznaczoną datę zgromadzenia inwestorów;
2)
przytoczenie treści uchwały towarzystwa lub zarządzającego z UE w sprawie zwołania zgromadzenia inwestorów, a w przypadku zwołania zgromadzenia na podstawie upoważnienia sądu rejestrowego, o którym mowa w art. 142 udział w zgromadzeniu inwestorów ust. 4 ustawy o funduszach – przytoczenie treści postanowienia sądu rejestrowego w sprawie upoważnienia uczestników funduszu do zwołania zgromadzenia;
3)
przytoczenie treści uchwał, które mają zostać poddane pod głosowanie zgromadzenia inwestorów.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 14, raport bieżący zawiera:
1)
datę zgromadzenia inwestorów;
2)
kopię protokołu ze zgromadzenia inwestorów, w którym zawarto treść uchwał poddanych pod głosowanie oraz wyniki głosowania.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 15, raport bieżący zawiera:
1)
nazwę subfunduszu;
2)
datę utworzenia subfunduszu;
3)
datę wpisu subfunduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 16, raport bieżący zawiera:
1)
wskazanie planowanej daty rozpoczęcia likwidacji subfunduszu;
2)
wskazanie przesłanek likwidacji subfunduszu;
3)
planowany harmonogram likwidacji subfunduszu.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 17, raport bieżący zawiera:
1)
w przypadku otwarcia likwidacji subfunduszu – datę rozpoczęcia likwidacji subfunduszu, harmonogram likwidacji subfunduszu oraz planowaną datę zakończenia likwidacji subfunduszu;
2)
w przypadku zmiany planowanej daty likwidacji subfunduszu – datę likwidacji subfunduszu po zmianach wraz ze wskazaniem zmian w harmonogramie likwidacji subfunduszu, jeżeli miały miejsce w stosunku do ostatniego przekazanego do publicznej wiadomości harmonogramu likwidacji subfunduszu;
3)
w przypadku zakończenia likwidacji subfunduszu – datę zakończenia likwidacji subfunduszu.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 18, raport bieżący zawiera:
1)
datę wystąpienia zdarzenia;
2)
przyczyny wystąpienia zdarzenia;
3)
wskazanie składników portfela, których dotyczyły zmiany.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 19, raport bieżący zawiera:
1)
nazwę (firmę) podmiotu, z którym zawarto, wypowiedziano albo rozwiązano umowę;
2)
datę zawarcia, wypowiedzenia albo rozwiązania umowy;
3)
przyczyny wypowiedzenia albo rozwiązania umowy;
4)
łączną wartość kwoty pieniężnej, której wypłata została odpowiednio poręczona lub zabezpieczona gwarancją;
5)
okres, na jaki zostało udzielone poręczenie lub gwarancja;
6)
warunki finansowe, na jakich poręczenie lub gwarancja zostały udzielone;
7)
charakter powiązań istniejących pomiędzy funduszem a podmiotem, z którym zawarto lub rozwiązano umowę albo któremu umowę wypowiedziano.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 20, raport bieżący zawiera:
1)
w przypadku niezatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu:
a) datę podjęcia uchwały,
b) przytoczenie treści uchwały wraz z określeniem liczby głosów oddanych za podjęciem uchwały, przeciwko podjęciu uchwały oraz wstrzymujących się,
c) szczegółowe wyjaśnienie przyczyn niezatwierdzenia sprawozdania finansowego funduszu,
d) informację o działaniach podjętych i planowanych do podjęcia w związku z niezatwierdzeniem sprawozdania finansowego funduszu;
2)
w przypadku niepodjęcia uchwały o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego funduszu:
a) szczegółowe wyjaśnienie przyczyn niepodjęcia uchwały,
b) kopię protokołu z posiedzenia organu funduszu lub walnego zgromadzenia towarzystwa zarządzającego funduszem, w trakcie którego uchwała o zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego funduszu nie została podjęta
– w przypadku gdy na posiedzeniu podjęcie takiej uchwały było planowane,
c) informację o działaniach podjętych i planowanych do podjęcia w związku z brakiem podjęcia uchwały w przedmiocie
zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego funduszu.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 21, raport bieżący zawiera:
1)
imię i nazwisko oraz wskazanie pełnionej funkcji;
2)
przyczyny odwołania lub rezygnacji;
3)
datę odwołania lub rezygnacji.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 22, raport bieżący zawiera:
1)
imię i nazwisko powoływanej osoby oraz wskazanie powierzonej tej osobie funkcji;
2)
opis kwalifikacji i doświadczeń zawodowych;
3)
datę powołania.
1.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 23, raport bieżący zawiera:
1)
wskazanie, czy wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy wynika z decyzji firmy audytorskiej, czy z decyzji funduszu lub towarzystwa funduszy inwestycyjnych;
2)
datę i przyczyny wypowiedzenia lub rozwiązania umowy;
3)
wskazanie daty zawarcia i przedmiotu umowy, okresu, na jaki była zawarta, oraz firmy audytorskiej, z którą była ona zawarta;
4)
wskazanie przypadków:
a) wyrażenia w sprawozdaniach z badania sprawozdań finansowych funduszu opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnych albo odmowy wyrażenia opinii,
b) wyrażenia w raportach z przeglądu sprawozdań finansowych funduszu wniosków z zastrzeżeniem, wniosków negatywnych albo odmowy wyrażenia wniosków;
5)
wskazanie organów zalecających lub akceptujących zmianę firmy audytorskiej;
6)
opis rozbieżności odnośnie do interpretacji i stosowania przepisów prawa lub postanowień statutu dotyczących przedmiotu i zakresu badania, przeglądu lub innych usług, jakie miały miejsce pomiędzy osobami zarządzającymi a biegłym rewidentem, który dokonywał badania, przeglądu lub innych usług dotyczących sprawozdań finansowych funduszu, w okresie obowiązywania umowy, która podlega wypowiedzeniu lub rozwiązaniu, z zaznaczeniem sposobu ich rozstrzygnięcia.
2.
Do raportu bieżącego, o którym mowa w ust. 1, fundusz dołącza albo przekazuje niezwłocznie po jego uzyskaniu pismo firmy audytorskiej, adresowane do Komisji, zawierające wyjaśnienie przyczyn rozwiązania umowy.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 25, raport bieżący zawiera wskazanie przesłanki rozwiązania funduszu oraz daty otwarcia likwidacji funduszu, a w przypadku gdy przesłanką rozwiązania funduszu jest podjęcie uchwały o rozwiązaniu funduszu przez radę inwestorów albo zgromadzenie inwestorów – dodatkowo wskazanie daty podjęcia
uchwały wraz z przytoczeniem treści uchwały i jej uzasadnienia.
Emitent będący alternatywną spółką inwestycyjną przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje, o których mowa w § 5 i § 16–19, oraz informacje o:
1)
wycenie aktywów i ustaleniu wartości aktywów netto oraz aktywów netto na prawo uczestnictwa;
2)
błędnej wycenie aktywów, ustaleniu wartości aktywów netto lub aktywów netto na prawo uczestnictwa;
3)
zamiarze odkupywania praw uczestnictwa i warunkach ich odkupywania;
4)
odkupieniu praw uczestnictwa;
5)
zamiarze wypłaty dochodów;
6)
wypłacie dochodów;
7)
wypowiedzeniu umowy o wykonywanie funkcji depozytariusza alternatywnej spółki inwestycyjnej.
W przypadku raportu, o którym mowa w § 47 pkt 1, raport bieżący zawiera:
1)
datę wyceny;
2)
wartość aktywów;
3)
wartość aktywów netto;
4)
wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadającą na prawo uczestnictwa;
5)
poprzednią wartość aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadającą na prawo uczestnictwa.
W przypadku raportu, o którym mowa w § 47 pkt 2, raport bieżący zawiera:
1)
datę błędnej wyceny;
2)
wartość błędnie wycenionych aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadającą na prawo uczestnictwa oraz wartość prawidłowo wycenionych aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej przypadających na prawo uczestnictwa;
3)
przyczyny powstania błędu w wycenie;
4)
sposób rozliczenia skutków błędu z inwestorami alternatywnej spółki inwestycyjnej, od których alternatywna spółka inwestycyjna odkupiła prawa uczestnictwa po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na prawo uczestnictwa lub którym zostały przydzielone prawa uczestnictwa po niewłaściwie wyliczonej wartości aktywów netto przypadającej na prawo uczestnictwa.
W przypadku raportu, o którym mowa w § 47 pkt 3, raport bieżący zawiera:
1)
warunki, na jakich inwestor alternatywnej spółki inwestycyjnej może żądać odkupienia praw uczestnictwa;
2)
planowaną datę rozpoczęcia i zakończenia odkupywania praw uczestnictwa;
3)
wskazanie okresu, w którym inwestor może zgłosić żądanie odkupienia praw uczestnictwa;
4)
informację o miejscach, gdzie możliwe będzie złożenie żądania odkupienia praw uczestnictwa;
5)
warunki redukcji realizacji żądań odkupienia praw uczestnictwa;
6)
termin, w którym nastąpi wypłata z tytułu odkupienia praw uczestnictwa.
W przypadku raportu, o którym mowa w § 47 pkt 4, raport bieżący zawiera:
1)
datę rozpoczęcia i zakończenia odkupywania praw uczestnictwa;
2)
liczbę praw uczestnictwa:
a) przedstawionych do odkupienia,
b) odkupionych,
c) pozostałych po zakończeniu odkupywania praw uczestnictwa;
3)
wartość przypadającą na prawo uczestnictwa, po której dokonano odkupienia praw uczestnictwa;
4)
w przypadku gdy dokonywana była redukcja liczby odkupionych praw uczestnictwa w stosunku do liczby praw uczestnictwa, będących przedmiotem złożonych żądań odkupienia – uzasadnienie przyczyn oraz wskazanie podstawy do dokonania redukcji liczby odkupionych praw uczestnictwa w stosunku do liczby praw uczestnictwa zgłoszonych do odkupienia.
W przypadku, o którym mowa w § 47 pkt 5, raport bieżący zawiera:
1)
planowaną datę dokonania wypłaty dochodów;
2)
określenie kwoty przeznaczonej na wypłatę;
3)
podstawę prawną oraz uzasadnienie podjęcia decyzji o wypłacie dochodów.
W przypadku, o którym mowa w § 47 pkt 6, raport bieżący zawiera:
1)
datę dokonania wypłaty dochodów;
2)
określenie łącznej kwoty podlegającej wypłacie oraz kwoty podlegającej wypłacie przypadającej na prawo uczestnictwa;
3)
określenie procentowego udziału wypłaconej kwoty w wartości aktywów oraz wartości aktywów netto alternatywnej spółki inwestycyjnej;
4)
opis wpływu dokonania wypłaty na wartość aktywów, wartość aktywów netto oraz wartość aktywów netto przypadającą na prawo uczestnictwa;
5)
wskazanie źródeł, z których pochodziły środki przeznaczone na dokonaną wypłatę dochodów.
W przypadku raportu, o którym mowa w § 47 pkt 7, raport bieżący zawiera:
1)
datę wypowiedzenia umowy;
2)
przewidywany termin rozwiązania umowy;
3)
przyczyny wypowiedzenia umowy przez alternatywną spółkę inwestycyjną albo przez depozytariusza.
1.
Emitent będący bankiem w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 1876, z późn. zm.) przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje, o których mowa w § 5 i § 16–19, oraz informacje o podjętych przez właściwy organ nadzoru decyzjach dotyczących:
1)
ustanowienia kuratora nadzorującego wykonanie programu naprawczego;
2)
ustanowienia, na czas postępowania naprawczego, zarządu komisarycznego.
2.
W przypadku ustanowienia zarządu komisarycznego obowiązki określone w rozporządzeniu wykonuje ten zarząd.
1.
Emitent będący zakładem ubezpieczeń w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje, o których mowa w § 5 i § 16–19, oraz informacje o:
1)
ustanowieniu u emitenta zarządu komisarycznego;
2)
zawarciu przez emitenta z innym zakładem ubezpieczeń umowy o przeniesienie portfela ubezpieczeń oraz o zatwierdzeniu tej umowy przez właściwy organ nadzoru.
2.
W przypadku ustanowienia zarządu komisarycznego obowiązki określone w rozporządzeniu wykonuje ten zarząd.
1.
Emitent będący zakładem reasekuracji w rozumieniu ustawy o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje, o których mowa w § 5 i § 16–19, oraz informacje o:
1)
ustanowieniu u emitenta zarządu komisarycznego;
2)
zawarciu przez emitenta z innym zakładem reasekuracji lub zakładem ubezpieczeń umowy o przeniesienie portfela reasekuracji oraz o zatwierdzeniu tej umowy przez właściwy organ nadzoru.
2.
W przypadku ustanowienia zarządu komisarycznego obowiązki określone w rozporządzeniu wykonuje ten zarząd.
1.
Emitent będący jednostką samorządu terytorialnego przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje:
1)
wskazane w § 5 pkt 3–5 oraz § 20 i § 21;
2)
o zniesieniu jednostki samorządu terytorialnego, poręczającej za zobowiązania wynikające z obligacji, z podaniem podmiotu, który przejął ciążące na niej zobowiązania z tytułu poręczenia;
3)
o uchwaleniu budżetu z określeniem ogólnej sumy dochodów i planowanych wydatków emitenta oraz o sposobie pokrycia deficytu budżetowego lub o nieuchwaleniu budżetu w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku budżetowego, z określeniem skutków tego zdarzenia dla jednostki samorządu terytorialnego.
2.
W przypadku ustanowienia zarządu komisarycznego obowiązki określone w rozporządzeniu wykonuje komisarz rządowy.
1.
Emitent będący międzynarodową instytucją publiczną, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, lub bankiem hipotecznym emitującym wyłącznie listy zastawne przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje określone w § 16 i § 17.
2.
Emitent będący bankiem hipotecznym emitującym listy zastawne dodatkowo przekazuje, w formie raportu bieżącego, informacje o:
1)
łącznej kwocie nominalnych wartości wyemitowanych listów zastawnych, jakie znajdowały się w obrocie na ostatni dzień roku obrotowego;
2)
jego łącznej kwocie wierzytelności i środków wpisanych do rejestru zabezpieczenia listów zastawnych, według stanu na ostatni dzień roku obrotowego.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 2, emitent będący bankiem hipotecznym przekazuje do publicznej wiadomości w dniu ich przekazania do ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

Rozdział 4. Raporty okresowe

1.
Emitent przekazuje, z zastrzeżeniem § 62, raporty okresowe:
1)
kwartalne;
2)
półroczne;
3)
roczne.
2.
Emitent będący jednostką dominującą dodatkowo przekazuje raporty okresowe w formie skonsolidowanego raportu kwartalnego, skonsolidowanego raportu półrocznego i skonsolidowanego raportu rocznego, chyba że na podstawie odrębnych przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
3.
Emitent z siedzibą w innym państwie niż Rzeczpospolita Polska może nie przekazywać raportów kwartalnych i półrocznych, jeżeli emitent ten przekazuje skonsolidowane raporty kwartalne i półroczne oraz nie sporządza, na podstawie obowiązujących go przepisów, kwartalnych i półrocznych sprawozdań finansowych. W takim przypadku odpowiednie wyjaśnienie zamieszcza jako dodatkową treść raportu bieżącego, o którym mowa w § 80.
4.
Emitent, o którym mowa w ust. 3, może przekazywać śródroczne raporty zarządu zamiast raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych, jeżeli przepisy obowiązujące w państwie jego siedziby zobowiązują go do sporządzania śródrocznych raportów zarządu.
5.
Emitent będący jednostką samorządu terytorialnego przekazuje raporty okresowe w formie raportów rocznych.
6.
Emitent będący zagraniczną jednostką terytorialną przekazuje raporty okresowe w formie raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych, chyba że na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać rocznych sprawozdań finansowych i odpowiednio skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
7.
Emitent będący międzynarodową instytucją publiczną, do której należy co najmniej jedno państwo członkowskie, przekazuje raporty okresowe w formie raportów rocznych, zawierających roczne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi go przepisami, i skonsolidowanych raportów rocznych, zawierających skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi go przepisami, chyba że na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
8.
Emitent będący bankiem hipotecznym wprowadzającym do obrotu na rynku oficjalnych notowań wyłącznie listy zastawne przekazuje raporty okresowe w formie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych albo śródrocznych raportów zarządu oraz raportów półrocznych i skonsolidowanych raportów półrocznych, a także raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych, w zakresie określonym dla emitentów będących bankami. Jeżeli na podstawie obowiązujących emitenta przepisów nie ma on obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych, nie przekazuje on skonsolidowanych raportów kwartalnych, skonsolidowanych raportów półrocznych i skonsolidowanych raportów rocznych.
9.
Emitent wprowadzający do obrotu na rynku oficjalnych notowań wyłącznie papiery wartościowe o charakterze nie udziałowym przekazuje raporty okresowe w formie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych albo śródrocznych raportów zarządu oraz raportów półrocznych i skonsolidowanych raportów półrocznych, a także raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych. Jeżeli na podstawie obowiązujących emitenta przepisów nie ma on obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych, nie przekazuje on skonsolidowanych raportów kwartalnych, skonsolidowanych raportów półrocznych i skonsolidowanych raportów rocznych. Zdania pierwszego i drugiego nie stosuje się do emitenta papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym zamiennych na akcje, który przekazuje raporty okresowe zgodnie z ust. 1 i 2.
10.
Instytucja kredytowa, która w sposób ciągły lub powtarzający się emituje wyłącznie papiery wartościowe o charakterze nieudziałowym, a ich łączna wartość nominalna jest niższa od 100 000 000 euro lub w przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym denominowanych w walucie innej niż euro, o łącznej wartości nominalnej niższej na dzień ustalenia tej wartości przy zastosowaniu średnich kursów walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, od równowartości 100 000 000 euro, oraz której akcje nie są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i która nie opublikowała prospektu emisyjnego, przekazuje raporty okresowe w formie raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów kwartalnych albo śródrocznych raportów zarządu, a także raportów rocznych i skonsolidowanych raportów rocznych. Jeżeli na podstawie obowiązujących tę instytucję kredytową przepisów nie ma ona obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych, nie przekazuje ona skonsolidowanych raportów kwartalnych i skonsolidowanych raportów rocznych.
11.
Śródroczny raport zarządu, o którym mowa w ust. 4 i 8–10, zawiera informacje obejmujące okres od rozpoczęcia półrocza do dnia publikacji raportu. Raport ten zawiera wyjaśnienie istotnych zdarzeń i transakcji, które miały miejsce w danym okresie, oraz ich wpływu na sytuację majątkową i finansową oraz wyniki emitenta i kontrolowanych przez niego jednostek, a także ogólny opis sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyników emitenta i kontrolowanych przez niego jednostek za dany okres.
12.
Emitent wyłącznie papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 100 000 euro lub w przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym denominowanych w walucie innej niż euro, o jednostkowej wartości nominalnej stanowiącej w dniu emisji równowartość co najmniej 100 000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średnich kursów walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na dzień ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych, przekazuje raporty okresowe w formie raportów rocznych zawierających roczne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi go przepisami i skonsolidowanych raportów rocznych zawierających skonsolidowane roczne sprawozdania finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi go przepisami, chyba że na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych.
13.
Emitent wyłącznie papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym, dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym przed dniem 31 grudnia 2010 r., o jednostkowej wartości nominalnej wynoszącej co najmniej 50 000 euro lub w przypadku papierów wartościowych o charakterze nieudziałowym denominowanych w walucie innej niż euro, o jednostkowej wartości nominalnej stanowiącej w dniu emisji równowartość co najmniej 50 000 euro, ustalonej przy zastosowaniu średnich kursów walut obcych ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski, obowiązujących na dzień ustalenia wartości nominalnej tych papierów wartościowych, stosuje wymogi określone w ust. 12.
14.
Emitent będący funduszem w likwidacji nie podlega:
1)
obowiązkowi informacyjnemu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 – od dnia zakończenia notowań certyfikatów inwestycyjnych w obrocie na rynku oficjalnych notowań w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi;
2)
obowiązkom informacyjnym, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3 – od dnia rozpoczęcia likwidacji.
1.
Emitent działający w przemyśle wydobywczym lub zajmujący się wyrębem lasów pierwotnych dodatkowo przekazuje sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, o którym mowa w art. 63f obowiązek złożenia sprawozdania z płatności ustawy o rachunkowości.
2.
Emitent, o którym mowa w ust. 1, będący jednostką dominującą przekazuje skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, o którym mowa w art. 63g skonsolidowane sprawozdanie z płatności ustawy o rachunkowości.
3.
Emitent, o którym mowa w ust. 1, może nie przekazywać sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej, jeżeli przekazuje skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.
4.
Emitent będący jednostką dominującą, którego jednostka zależna jest jednostką działającą w przemyśle wydobywczym lub zajmującą się wyrębem lasów pierwotnych, przekazuje skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej.
5.
Emitent, o którym mowa w ust. 1 i 4, z siedzibą w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska sporządza odpowiednio sprawozdanie albo skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej, zgodnie z obowiązującymi przepisami państwa siedziby.
1.
Emitent będący jednostką dominującą nie przekazuje odrębnego raportu kwartalnego, jeżeli zamieszcza w skonsolidowanym raporcie kwartalnym kwartalną informację finansową zawierającą informacje określone w § 66 ust. 1–4, ust. 5 zdanie pierwsze, ust. 8 pkt 13 oraz ust. 9, oraz przekaże, w formie raportu bieżącego, oświadczenia o zamiarze przekazywania skonsolidowanych raportów kwartalnych zawierających tę kwartalną informację finansową.
2.
W przypadku stosowania MSR kwartalna informacja finansowa zawiera odpowiednio informacje, o których mowa
w ust. 1, sporządzone zgodnie z MSR.
3.
Emitent będący jednostką dominującą nie przekazuje odrębnego raportu półrocznego, jeżeli zamieszcza w skonsolidowanym raporcie półrocznym półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, wraz z raportem firmy audytorskiej z przeglądu lub sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, zawierające bilans, rachunek zysków i strat (ogólny rachunek zysków i strat oraz techniczny rachunek ubezpieczeń – w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji), zestawienie zmian w kapitale własnym, rachunek przepływów pieniężnych oraz skróconą informację dodatkową, zawierającą te informacje i dane, które są istotne dla właściwej oceny sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta, a nie zostały zamieszczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
4.
W przypadku emitenta będącego alternatywną spółką inwestycyjną półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 3, zawiera dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej
spółce inwestycyjnej.
5.
W przypadku stosowania MSR półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się co najmniej w wersji skróconej, zgodnie z zakresem określonym w tych standardach.
6.
Sprawozdania zarządu lub osoby zarządzającej oraz odpowiednio ich oświadczenia mogą być sporządzone w formie jednego dokumentu.
1.
Emitent z siedzibą lub miejscem sprawowania zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej sporządza sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości albo, po podjęciu przez organ zatwierdzający decyzji, o której mowa w ustawie o rachunkowości – zgodnie z MSR. Skonsolidowane sprawozdania finansowe i dane porównywalne emitent ten sporządza zgodnie z MSR.
2.
Emitent, o którym mowa w ust. 1, którego papiery wartościowe nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na dzień bilansowy kończący dany rok obrotowy i który przekazuje skonsolidowany raport roczny za ten rok, sporządza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości albo, po podjęciu przez organ zatwierdzający decyzji, o której mowa w ustawie o rachunkowości – zgodnie z MSR.
3.
Emitent z siedzibą w państwie członkowskim innym niż Rzeczpospolita Polska sporządza sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z krajowymi przepisami o rachunkowości. Skonsolidowane sprawozdania finansowe i dane porównywalne emitent ten sporządza zgodnie z MSR.
4.
Emitent, o którym mowa w ust. 3, którego papiery wartościowe nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym na dzień bilansowy kończący dany rok obrotowy i który przekazuje skonsolidowany raport roczny za ten rok, może sporządzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ten rok obrotowy zgodnie z krajowymi przepisami o rachunkowości.
5.
W przypadku gdy do sprawozdań finansowych i danych porównywalnych sporządzanych przez emitenta, o którym mowa w ust. 1 albo 3, nie mają zastosowania MSR, sporządza on sprawozdania finansowe i dane porównywalne odpowiednio zgodnie z polskimi zasadami rachunkowości albo krajowymi przepisami o rachunkowości, dotyczącymi emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.
6.
Emitent z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim sporządza sprawozdania finansowe i dane porównywalne zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości, MSR, akceptowanymi standardami rachunkowości albo standardami rachunkowości równoważnymi do MSR, a skonsolidowane sprawozdania finansowe i dane porównywalne – zgodnie z MSR, akceptowanymi standardami rachunkowości albo standardami rachunkowości równoważnymi do MSR, z zastrzeżeniem § 72.
7.
Emitent będący funduszem sporządza sprawozdania finansowe i dane porównywalne odpowiednio zgodnie z polskimi
zasadami rachunkowości, krajowymi przepisami o rachunkowości albo MSR.
8.
Badanie i odpowiednio przegląd sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, o których
mowa w ust. 1–7, przeprowadza firma audytorska, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi.
1.
W przypadku gdy dane finansowe zamieszczone w raporcie okresowym zostały sporządzone w walucie innej niż złoty lub euro, emitent przelicza co najmniej podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego i sprawozdania finansowego na złote i euro, ze wskazaniem zasad przyjętych przy tym przeliczeniu, oraz określa w raporcie okresowym średnie kursy wymiany ogłoszone przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której został oryginalnie sporządzony raport okresowy, w stosunku do złotego i euro, w szczególności:
1)
kurs obowiązujący na ostatni dzień każdego okresu objętego raportem;
2)
kurs średni w każdym okresie obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień każdego miesiąca w okresie objętym raportem, a w uzasadnionych przypadkach obliczony jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego;
3)
najwyższy i najniższy kurs w każdym okresie.
2.
Informacje finansowe podlegające przeliczeniu i ujawnieniu w raportach okresowych przelicza się na złote lub euro według następujących zasad:
1)
poszczególne pozycje bilansu przelicza się na złote lub euro według średniego kursu obowiązującego na dany dzień bilansowy, ogłoszonego dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski;
2)
poszczególne pozycje rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów pieniężnych przelicza się na złote lub euro według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ogłoszonych przez Narodowy Bank Polski dla waluty, w której zostały sporządzone informacje finansowe podlegające przeliczeniu, obowiązujących na ostatni dzień każdego zakończonego miesiąca roku obrotowego, a w uzasadnionych przypadkach – obliczonego jako średnia arytmetyczna kursów obowiązujących na ostatni dzień danego okresu i ostatni dzień okresu go poprzedzającego.
1.
Skrócone sprawozdania finansowe, kwartalne informacje finansowe i skrócone skonsolidowane sprawozdania finansowe, będące składnikami kwartalnych i półrocznych raportów oraz skonsolidowanych kwartalnych i półrocznych raportów, sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości mającymi zastosowanie przy sporządzaniu rocznego sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego emitenta za rok obrotowy, którego dotyczą te śródroczne sprawozdania lub informacje finansowe.
2.
Do informacji zawartych w śródrocznych raportach zarządu przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.
1.
Raport kwartalny zawiera, odpowiednio do rodzaju prowadzonej działalności, dane za kwartał roku obrotowego objęty tym raportem oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego roku obrotowego w formie kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego, zawierającego co najmniej:
1)
bilans,
2)
rachunek zysków i strat (ogólny rachunek zysków i strat oraz techniczny rachunek ubezpieczeń – w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji),
3)
zestawienie zmian w kapitale własnym,
4)
rachunek przepływów pieniężnych,
5)
dodatkowo zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej – w przypadku emitenta będącego alternatywną spółką inwestycyjną
– w zakresie określonym odpowiednio w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie, a w przypadku emitenta będącego spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo- Kredytową – w zakresie wskazanym w przepisach ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych.
2.
Dane sporządza się zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasady wyceny aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego netto określonych na dzień bilansowy, z uwzględnieniem korekt z tytułu rezerw, rezerwy i aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego, o których mowa w ustawie o rachunkowości, oraz odpisów aktualizujących wartość składników aktywów.
3.
Przy wszystkich danych zawartych w kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne:
1)
w przypadku bilansu – przedstawiające stan na koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego bieżący kwartał oraz stan na koniec poprzedniego roku obrotowego i analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego,
2)
w przypadku rachunku zysków i strat (ogólnego rachunku zysków i strat oraz technicznego rachunku ubezpieczeń – w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji) oraz rachunku przepływów pieniężnych – za analogiczne kwartały poprzedniego roku obrotowego,
3)
w przypadku zestawienia zmian w kapitale własnym – za poprzedni rok obrotowy oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały poprzedniego roku obrotowego,
4)
w przypadku zestawienia lokat w zakresie pozycji zagregowanych, wymienionych w tabeli głównej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym
alternatywnych spółek inwestycyjnych – przedstawiające stan na koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego bieżący kwartał oraz stan na koniec poprzedniego roku obrotowego i analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego
– sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za kwartały bieżącego roku obrotowego.
4.
W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe dodatkowo zawiera wyjaśnienie, na czym polegała zmiana, uzasadnienie jej dokonania oraz informację o jej wpływie na wynik finansowy i kapitał własny.
5.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe będące składnikiem raportu kwartalnego zawiera informację dodatkową zawierającą informacje o zasadach przyjętych przy sporządzeniu raportu, w tym informacje o zmianach stosowanych zasad (polityki) rachunkowości, oraz informacje o istotnych zmianach wielkości szacunkowych. Informacja dodatkowa zawiera również:
1)
kwotę i rodzaj pozycji wpływających na aktywa, zobowiązania, kapitał własny, wynik netto lub przepływy pieniężne, które są nietypowe ze względu na ich rodzaj, wartość lub częstotliwość;
2)
objaśnienia dotyczące sezonowości lub cykliczności działalności emitenta w prezentowanym okresie;
3)
informacje o odpisach aktualizujących wartość zapasów do wartości netto możliwej do uzyskania i odwróceniu odpisów z tego tytułu;
4)
informacje o odpisach aktualizujących z tytułu utraty wartości aktywów finansowych, rzeczowych aktywów trwałych, wartości niematerialnych i prawnych lub innych aktywów oraz odwróceniu takich odpisów;
5)
informacje o utworzeniu, zwiększeniu, wykorzystaniu i rozwiązaniu rezerw;
6)
informacje o rezerwach i aktywach z tytułu odroczonego podatku dochodowego;
7)
informacje o istotnych transakcjach nabycia i sprzedaży rzeczowych aktywów trwałych;
8)
informacje o istotnym zobowiązaniu z tytułu dokonania zakupu rzeczowych aktywów trwałych;
9)
informacje o istotnych rozliczeniach z tytułu spraw sądowych;
10)
wskazanie korekt błędów poprzednich okresów;
11)
informacje o zmianach sytuacji gospodarczej i warunków prowadzenia działalności, które mają istotny wpływ na wartość godziwą aktywów finansowych i zobowiązań finansowych jednostki niezależnie od tego, czy te aktywa i zobowiązania są ujęte w wartości godziwej czy w skorygowanej cenie nabycia (koszcie zamortyzowanym);
12)
informacje o niespłaceniu kredytu lub pożyczki lub naruszeniu istotnych postanowień umowy kredytu lub pożyczki, w odniesieniu do których nie podjęto żadnych działań naprawczych do końca okresu sprawozdawczego;
13)
informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje
dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje o poszczególnych transakcjach są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, zawierające w szczególności:
a) informację o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
b) informację o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
c) informację o przedmiocie transakcji,
d) istotne warunki transakcji, z uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony specyficznych warunków, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego rodzaju umów,
e) inne informacje o tych transakcjach, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku
finansowego emitenta,
f) wszelkie zmiany transakcji z podmiotami powiązanymi, opisane w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta;
14)
w przypadku instrumentów finansowych wycenianych w wartości godziwej – informacje o zmianie sposobu (metody) jej ustalenia;
15)
informację dotyczącą zmiany w klasyfikacji aktywów finansowych w wyniku zmiany celu lub wykorzystania tych aktywów;
16)
informację dotyczącą emisji, wykupu i spłaty nieudziałowych i kapitałowych papierów wartościowych;
17)
informacje dotyczące wypłaconej lub zadeklarowanej dywidendy, łącznie i w przeliczeniu na jedną akcję, z podziałem na akcje zwykłe i uprzywilejowane;
18)
wskazanie zdarzeń, które wystąpiły po dniu, na który sporządzono kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe, nieujętych w tym sprawozdaniu, które mogą w znaczący sposób wpłynąć na przyszłe wyniki finansowe emitenta;
19)
informację dotyczącą zmian zobowiązań warunkowych lub aktywów warunkowych, które nastąpiły od czasu zakończenia ostatniego roku obrotowego;
20)
inne informacje, które mogą w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta.
6.
W przypadku stosowania MSR kwartalne sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji skróconej, której zakres został określony w tych standardach.
7.
W przypadku stosowania innych standardów rachunkowości niż polskie zasady rachunkowości i MSR kwartalne sprawozdanie finansowe może zostać sporządzone zgodnie z zakresem określonym w tych standardach albo w krajowych przepisach o rachunkowości, dotyczących emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym.
8.
Raport kwartalny zawiera dodatkowo:
1)
wybrane dane finansowe, także przeliczone na euro, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego przedstawiające dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu – na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego;
2)
zwięzły opis istotnych dokonań lub niepowodzeń emitenta w okresie, którego dotyczy raport, wraz z wykazem najważniejszych zdarzeń dotyczących emitenta;
3)
wskazanie czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających istotny wpływ na skrócone sprawozdanie finansowe;
4)
opis zmian organizacji grupy kapitałowej emitenta, w tym w wyniku połączenia jednostek, uzyskania lub utraty kontroli nad jednostkami zależnymi oraz inwestycjami długoterminowymi, a także podziału, restrukturyzacji lub zaniechania działalności oraz wskazanie jednostek podlegających konsolidacji, a w przypadku emitenta będącego jednostką dominującą, który na podstawie obowiązujących go przepisów nie ma obowiązku lub może nie sporządzać skonsolidowanych sprawozdań finansowych – dodatkowo wskazanie przyczyny i podstawy prawnej braku konsolidacji;
5)
stanowisko zarządu odnośnie do możliwości zrealizowania wcześniej publikowanych prognoz wyników na dany rok, w świetle wyników zaprezentowanych w raporcie kwartalnym w stosunku do wyników prognozowanych;
6)
wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio przez podmioty zależne co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego wraz ze wskazaniem liczby akcji posiadanych przez te podmioty, procentowego udziału tych akcji w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających oraz procentowego udziału tych akcji w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu, a także wskazanie zmian w strukturze własności znacznych pakietów akcji emitenta w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego;
7)
zestawienie stanu posiadania akcji emitenta lub uprawnień do nich przez osoby zarządzające i nadzorujące emitenta na dzień przekazania raportu kwartalnego, wraz ze wskazaniem zmian w stanie posiadania, w okresie od dnia przekazania poprzedniego raportu okresowego, odrębnie dla każdej z tych osób;
8)
wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej,
ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta;
9)
informacje o zawarciu przez emitenta lub jednostkę od niego zależną jednej lub wielu transakcji z podmiotami powiązanymi, jeżeli zostały zawarte na warunkach innych niż rynkowe, wraz ze wskazaniem ich wartości, przy czym informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne do zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta, zawierające w szczególności:
a) informację o podmiocie, z którym została zawarta transakcja,
b) informację o powiązaniach emitenta lub jednostki od niego zależnej z podmiotem będącym stroną transakcji,
c) informację o przedmiocie transakcji,
d) istotne warunki transakcji, z uwzględnieniem warunków finansowych oraz wskazaniem określonych przez strony warunków charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności odbiegających od warunków powszechnie stosowanych dla danego rodzaju umów,
e) innych informacji dotyczących tych transakcji, jeżeli są niezbędne do zrozumienia sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego emitenta,
f) wszelkich zmian transakcji z podmiotami powiązanymi, opisanych w ostatnim sprawozdaniu rocznym, które mogły mieć istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy emitenta
– przy czym, jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym, wskazuje się wyłącznie miejsca zamieszczenia tych informacji;
10)
informacje o udzieleniu przez emitenta lub przez jednostkę od niego zależną poręczeń kredytu lub pożyczki lub udzieleniu gwarancji – łącznie jednemu podmiotowi lub jednostce zależnej od tego podmiotu, jeżeli łączna wartość istniejących poręczeń lub gwarancji jest znacząca, z określeniem:
a) nazwy (firmy) podmiotu, któremu zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
b) łącznej kwoty kredytów lub pożyczek, która w całości lub w określonej części została odpowiednio poręczona lub gwarantowana,
c) okresu, na jaki zostały udzielone poręczenia lub gwarancje,
d) warunków finansowych, na jakich zostały udzielone poręczenia lub gwarancje, ze wskazaniem wynagrodzenia emitenta lub jednostki od niego zależnej za udzielenie poręczeń lub gwarancji,
e) charakteru powiązań istniejących pomiędzy emitentem a podmiotem, który zaciągnął kredyty lub pożyczki;
11)
inne informacje, które zdaniem emitenta są istotne dla oceny jego sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego i ich zmian, oraz informacje, które są istotne dla oceny możliwości realizacji zobowiązań przez emitenta;
12)
wskazanie czynników, które w ocenie emitenta będą miały wpływ na osiągnięte przez niego wyniki w perspektywie co najmniej kolejnego kwartału;
13)
w przypadku emitenta będącego alternatywną spółką inwestycyjną – także zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej, w zakresie odpowiadającym wymogom określonym w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych, jeżeli nie zostały zamieszczone w kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym.
9.
W przypadku gdy kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przeglądowi przez firmę audytorską, raport kwartalny zawiera odpowiednio sprawozdanie z badania kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego lub raport z jego przeglądu.
10.
Do skonsolidowanego raportu kwartalnego przepisy ust. 1–9 stosuje się odpowiednio.
11.
W przypadku skonsolidowanego raportu kwartalnego informacja dodatkowa, o której mowa w ust. 5, zawiera dodatkowo informacje o segmentach sporządzone zgodnie z wymogami MSR dla śródrocznych sprawozdań finansowych.
1.
Raport kwartalny emitenta będącego funduszem zawiera dane za kwartał roku obrotowego objęty tym raportem oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały danego roku obrotowego w formie kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego, a w przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami – odpowiednio w formie kwartalnego połączonego sprawozdania finansowego z dołączonymi kwartalnymi skróconymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi subfunduszy, sporządzonymi, w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości, w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych. Dodatkowo w raporcie kwartalnym zamieszcza się wybrane dane finansowe, także przeliczone na euro, zawierające podstawowe pozycje skróconego sprawozdania finansowego.
2.
Kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe oraz kwartalne skrócone jednostkowe sprawozdania finansowe subfunduszy zawierają wstęp, zestawienie lokat, bilans, rachunek wyniku z operacji, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w aktywach netto, noty objaśniające dotyczące polityki rachunkowości, zobowiązań i należności oraz informację dodatkową sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości, z zastosowaniem zasad wyceny aktywów i ustalania zobowiązań oraz pomiaru wyniku z operacji określonych na dzień bilansowy.
3.
Przy wszystkich danych zawartych w kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym oraz w kwartalnym połączonym sprawozdaniu finansowym i dołączonych do niego kwartalnych skróconych jednostkowych sprawozdaniach finansowych subfunduszy prezentuje się dane porównywalne:
1)
w przypadku bilansu i połączonego bilansu – przedstawiające stan na koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego bieżący kwartał oraz stan na koniec poprzedniego roku obrotowego i analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego,
2)
w przypadku rachunku wyniku z operacji, połączonego rachunku wyniku z operacji, rachunku przepływów pieniężnych oraz połączonego rachunku przepływów pieniężnych – za odpowiednie kwartały poprzedniego roku obrotowego,
3)
w przypadku zestawienia zmian w aktywach netto oraz połączonego zestawienia zmian w aktywach netto – za poprzedni rok obrotowy oraz dane narastająco za wszystkie pełne kwartały poprzedniego roku obrotowego,
4)
w przypadku zestawienia lokat w zakresie pozycji zagregowanych wymienionych w tabeli głównej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych oraz połączonego zestawienia lokat – przedstawiające stan na koniec kwartału bezpośrednio poprzedzającego kwartał bieżącego roku obrotowego oraz stan na koniec poprzedniego roku obrotowego i analogicznego kwartału poprzedniego roku obrotowego
– sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi za kwartały bieżącego roku obrotowego.
4.
W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i ustalania zobowiązań oraz pomiaru wyniku z operacji dodatkowo w kwartalnym skróconym sprawozdaniu finansowym oraz w kwartalnym połączonym sprawozdaniu finansowym, z dołączonymi kwartalnymi skróconymi jednostkowymi sprawozdaniami finansowymi subfunduszy, zamieszcza się wyjaśnienie, na czym polegała zmiana i uzasadnienie jej dokonania, a także wskazuje się jej wpływ na wynik z operacji i wartość aktywów netto.
5.
W przypadku gdy kwartalne skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu lub przeglądowi przez firmę audytorską, raport kwartalny zawiera odpowiednio sprawozdanie z badania kwartalnego skróconego sprawozdania finansowego albo raport z jego przeglądu.
6.
W przypadku stosowania MSR kwartalne sprawozdanie finansowe sporządza się w wersji skróconej, której zakres został określony w tych standardach.
1.
Raport półroczny zawiera co najmniej:
1)
wybrane dane finansowe, także przeliczone na euro, zawierające podstawowe pozycje półrocznego sprawozdania finansowego za półrocze bieżącego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu – na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego;
2)
półroczne skrócone sprawozdanie finansowe obejmujące okres pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i poddane przeglądowi przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, z tym że:
a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości półroczne skrócone sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym dla kwartalnych skróconych sprawozdań finansowych w § 66 ust. 1, 2 i 5, a w przypadku emitenta będącego funduszem – półroczne sprawozdanie finansowe w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych,
b) w przypadku stosowania MSR półroczne sprawozdanie finansowe sporządza się co najmniej w wersji skróconej, której zakres został określony w tych standardach,
c) w przypadku stosowania standardów rachunkowości innych niż wymienione w lit. a i b półroczne skrócone sprawozdanie finansowe zawiera co najmniej skrócony bilans i skrócony rachunek zysków i strat, zawierające wszystkie pozycje uwzględnione w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym emitenta; należy również zaprezentować dodatkowe pozycje, jeżeli w wyniku ich pominięcia półroczne skrócone sprawozdanie finansowe przedstawiałoby błędny obraz aktywów, pasywów, sytuacji finansowej oraz zysku lub straty emitenta; informacja dodatkowa do półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zawiera co najmniej:
– informacje zapewniające porównywalność półrocznego skróconego sprawozdania finansowego z ostatnim rocznym sprawozdaniem finansowym,
– informacje i wyjaśnienia zapewniające właściwe zrozumienie istotnych zmian odzwierciedlonych w bilansie oraz rachunku zysków i strat, w stosunku do danych zamieszczonych w ostatnim rocznym sprawozdaniu finansowym;
3)
półroczne sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej z działalności emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego skróconego sprawozdania finansowego zawierające opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego oraz uwzględniające odpowiednio wymogi określone w § 66 ust. 8 pkt 2–13;
4)
oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej ze wskazaniem ich nazwisk i stanowisk, stwierdzające, że:
a) według ich najlepszej wiedzy, półroczne skrócone sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, a w przypadku funduszu – wynik z operacji, oraz
b) półroczne sprawozdanie z działalności emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;
5)
raport z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego;
6)
w przypadku emitenta będącego:
a) funduszem – raport z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego oraz oświadczenie depozytariusza o zgodności ze stanem faktycznym danych dotyczących stanów aktywów funduszu, w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym,
b) funduszem z wydzielonymi subfunduszami – raporty z przeglądu półrocznego połączonego sprawozdania finansowego funduszu oraz półrocznych jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy;
7)
stanowisko zarządu lub osoby zarządzającej wraz z opinią rady nadzorczej lub osoby nadzorującej emitenta odnoszące się do wyrażonego przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu półrocznego sprawozdania finansowego wniosku z zastrzeżeniami, wniosku negatywnego albo odmowy wyrażenia wniosku o półrocznym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku gdy półroczne skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez firmę audytorską – do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej albo odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym, zawierające również:
a) wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, przedmiotu zastrzeżenia, wniosku negatywnego albo odmowy wyrażenia wniosku w raporcie z przeglądu, a w przypadku gdy półroczne skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez firmę audytorską – przedmiotu zastrzeżenia, opinii negatywnej albo odmowy wyrażenia
opinii, na półroczne skrócone sprawozdanie finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności,
b) przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją.
2.
Przy wszystkich danych zawartych w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za półrocze poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu, zestawienia zmian w kapitale własnym i zestawienia lokat w zakresie pozycji zagregowanych wymienionych w tabeli głównej, sporządzanego przez alternatywną spółkę inwestycyjną, dodatkowo za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi dla półrocza bieżącego roku obrotowego.
3.
W przypadku funduszu, subfunduszu oraz funduszu z wydzielonymi subfunduszami przy wszystkich danych zawartych w półrocznym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne, w szczególności odnośnie do:
1)
bilansu oraz połączonego bilansu – co najmniej za poprzedni rok obrotowy;
2)
rachunku wyniku z operacji, połączonego rachunku wyniku z operacji i rachunku przepływów pieniężnych oraz połączonego rachunku przepływów pieniężnych – za co najmniej poprzedni rok obrotowy oraz półrocze co najmniej poprzedniego roku obrotowego;
3)
zestawienia lokat w zakresie pozycji zagregowanych wymienionych w tabeli głównej, o której mowa w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych, jak również połączonego zestawienia lokat, zestawienia zmian w aktywach netto oraz połączonego zestawienia zmian w aktywach netto – co najmniej za poprzedni rok obrotowy.
4.
W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w półrocznym skróconym sprawozdaniu finansowym zamieszcza się wyjaśnienie, na czym polegała zmiana, uzasadnienie jej dokonania, a także wskazuje się jej wpływ na wynik finansowy i kapitał własny.
5.
W przypadku gdy półroczne skrócone sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez firmę audytorską, zamiast raportu z przeglądu półrocznego skróconego sprawozdania finansowego raport półroczny zawiera sprawozdanie z badania półrocznego skróconego sprawozdania finansowego.
1.
Skonsolidowany raport półroczny zawiera co najmniej:
1)
wybrane dane finansowe, także przeliczone na euro, zawierające podstawowe pozycje półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za półrocze bieżącego i poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu – na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego;
2)
półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące okres pierwszych sześciu miesięcy roku obrotowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i poddane przeglądowi przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, przy czym:
a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym dla kwartalnych skróconych sprawozdań finansowych w § 66 ust. 1, 2, 5 i 11,
b) w przypadku stosowania MSR półroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się co najmniej w wersji skróconej, której zakres został określony w tych standardach,
c) w przypadku stosowania standardów rachunkowości innych niż wymienione w lit. a i b półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym w § 68 ust. 1 pkt 2 lit. c;
3)
półroczne sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej z działalności grupy kapitałowej emitenta oraz zasad sporządzenia półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zawierające opis podstawowych zagrożeń i ryzyka związanych z pozostałymi miesiącami roku obrotowego oraz uwzględniające wymogi określone w § 66 ust. 8 pkt 2–13;
4)
oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej ze wskazaniem ich nazwisk i stanowisk, że:
a) wedle ich najlepszej wiedzy półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy oraz
b) półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;
5)
raport z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego;
6)
stanowisko zarządu lub osoby zarządzającej wraz z opinią rady nadzorczej lub osoby nadzorującej emitenta odnoszące się do wyrażonego przez firmę audytorską w raporcie z przeglądu półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego wniosku z zastrzeżeniami, wniosku negatywnego albo odmowy wyrażenia wniosku o półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, a w przypadku gdy półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez firmę audytorską – do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej albo do odmowy wyrażenia opinii o półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym, zawierające również:
a) wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, przedmiotu zastrzeżenia, wniosku negatywnego albo odmowy wyrażenia wniosku w raporcie z przeglądu, a w przypadku gdy półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez firmę audytorską – przedmiotu zastrzeżenia, opinii negatywnej albo odmowy wyrażenia opinii, na półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności,
b) przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją.
2.
Przy wszystkich danych zawartych w półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym prezentuje się dane porównywalne za półrocze poprzedniego roku obrotowego, a w przypadku bilansu, zestawienia zmian w kapitale własnym i zestawienia lokat w zakresie pozycji zagregowanych wymienionych w tabeli głównej, sporządzanego przez alternatywną spółkę inwestycyjną, dodatkowo za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla okresów roku poprzedniego z danymi dla półrocza bieżącego roku obrotowego.
3.
W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego w półrocznym skróconym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zamieszcza się wyjaśnienie, na czym polegała zmiana, uzasadnienie jej dokonania, a także wskazuje się jej wpływ na wynik finansowy i kapitał własny.
4.
W przypadku gdy półroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe podlegało badaniu przez firmę audytorską, zamiast raportu z przeglądu skonsolidowany raport półroczny zawiera sprawozdanie z badania półrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
1.
Raport roczny zawiera co najmniej:
1)
pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w zwięzły sposób, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności emitenta na najbliższy rok obrotowy, a w przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami – również w odniesieniu do każdego subfunduszu, z określeniem adresatów raportu rocznego;
2)
wybrane dane finansowe, także przeliczone na euro, zawierające podstawowe pozycje rocznego sprawozdania finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy;
3)
roczne sprawozdanie finansowe, sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi, z tym że:
a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe sporządza się odpowiednio w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie, a w przypadku emitenta będącego:
– funduszem – w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych,
– jednostką samorządu terytorialnego – w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego,
– spółdzielczą kasą oszczędnościowo-kredytową lub Krajową Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową - w zakresie określonym w przepisach ustawy o rachunkowości i rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych,
b) w przypadku stosowania MSR roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym w tych standardach,
c) w przypadku stosowania standardów rachunkowości innych niż wymienione w lit. a i b roczne sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym w tych standardach, przy czym zawiera ono co najmniej bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w kapitale własnym oraz informację dodatkową;
4)
sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej z działalności emitenta w okresie objętym raportem rocznym oraz zasad sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego;
5)
sprawozdanie na temat informacji niefinansowych sporządzone zgodnie z wymogami art. 49b oświadczenie jednostki na temat informacji niefinansowych ust. 2–8 ustawy o rachunkowości – w przypadku emitenta spełniającego kryteria określone w art. 49b oświadczenie jednostki na temat informacji niefinansowych ust. 1 tej ustawy, który nie sporządza oświadczenia na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w ust. 6 pkt 7;
6)
oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej ze wskazaniem nazwisk i stanowisk, że:
a) wedle ich najlepszej wiedzy, roczne sprawozdanie finansowe i dane porównywalne sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową emitenta oraz jego wynik finansowy, a w przypadku funduszu – wynik z operacji,
b) sprawozdanie z działalności zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;
7)
informację zarządu, sporządzoną na podstawie oświadczenia rady nadzorczej lub osoby nadzorującej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
8)
oświadczenie rady nadzorczej lub osoby nadzorującej stwierdzające, że:
a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych – w przypadku gdy został powołany komitet audytu,
b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub kontrolującemu, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego w roli komitetu audytu – w przypadku pełnienia obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący,
c) komitet audytu albo rada nadzorcza lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący, w przypadku powierzenia temu organowi sprawowania funkcji komitetu audytu, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach;
9)
sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierające w odniesieniu do oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego opinię wskazującą, czy emitent zawarł w tym oświadczeniu wszystkie informacje określone w ust. 6 pkt 5, a w odniesieniu do informacji określonych w ust. 6 pkt 5 lit. c–f, h oraz i, stwierdzającą, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym;
10)
w przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji dodatkowo – opinię aktuariusza, jeżeli obowiązek uzyskania takiej opinii wynika z odrębnych przepisów;
11)
informacje określone w art. 222d sprawozdanie roczne AFI ust. 4 pkt 5–9 ustawy o funduszach, jeżeli nie zostały zamieszczone w rocznym sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z działalności emitenta – w przypadku emitenta będącego funduszem lub alternatywną spółką inwestycyjną;
12)
w przypadku emitenta będącego:
a) funduszem – oświadczenie depozytariusza o zgodności ze stanem faktycznym danych dotyczących stanów aktywów funduszu, w szczególności aktywów zapisanych na rachunkach pieniężnych i rachunkach papierów wartościowych oraz pożytków z tych aktywów przedstawionych w sprawozdaniu finansowym,
b) funduszem z wydzielonymi subfunduszami – sprawozdanie z badania rocznego połączonego sprawozdania finansowego oraz jednostkowych sprawozdań finansowych subfunduszy;
13)
stanowisko zarządu lub osoby zarządzającej wraz z opinią rady nadzorczej lub osoby nadzorującej emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej albo do odmowy wyrażenia opinii o sprawozdaniu finansowym zawierające również:
a) wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, przedmiotu zastrzeżenia, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, na roczne sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności,
b) przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją;
14)
ocenę dokonaną przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący wraz z uzasadnieniem, dotyczącą sprawozdania z działalności emitenta i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.
2.
W przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego raport roczny dodatkowo zawiera:
1)
roczne sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej;
2)
skonsolidowany bilans w zakresie określonym w przepisach rozporządzenia w sprawie rachunkowości jednostek samorządu terytorialnego – jeżeli z odrębnych przepisów wynika obowiązek jego sporządzenia;
3)
opinię regionalnej izby obrachunkowej o możliwości wykupu instrumentów dłużnych w roku, w którym emitent dokonał emisji tych instrumentów.
3.
W przypadku emitenta będącego zagraniczną jednostką terytorialną raport roczny zawiera co najmniej roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami, sprawozdanie z badania przez firmę audytorską rocznego sprawozdania finansowego, jeżeli zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami podlega ono badaniu, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 6–8, oraz sprawozdanie budżetowe, jeżeli z obowiązujących emitenta przepisów wynika obowiązek jego sporządzenia.
4.
Przy wszystkich danych zawartych w rocznym sprawozdaniu finansowym wykazuje się dane porównywalne za poprzedni rok obrotowy, sporządzone w sposób zapewniający porównywalność danych przedstawionych w raporcie dla roku poprzedniego z danymi dla bieżącego roku obrotowego, a w przypadku emitenta będącego alternatywną spółką inwestycyjną, funduszem oraz subfunduszem – w zestawieniu lokat wykazuje się wyłącznie dane porównywalne w zakresie pozycji zagregowanych, wymienionych w tabeli głównej, o której mowa w załączniku nr 1 odpowiednio do rozporządzenia w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych albo do rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych.
5.
W przypadku zmiany w danym roku obrotowym zasad ustalania wartości aktywów i pasywów oraz pomiaru wyniku finansowego należy dodatkowo w rocznym sprawozdaniu finansowym zamieścić wyjaśnienie, na czym polegała zmiana,
uzasadnić jej dokonanie i podać jej wpływ na wynik finansowy i kapitał własny.
6.
W przypadku wszystkich emitentów sprawozdanie z działalności emitenta zawiera, z uwzględnieniem ust. 7–16:
1)
informacje określone w przepisach o rachunkowości;
2)
omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych ujawnionych w rocznym sprawozdaniu finansowym, w szczególności opis czynników i zdarzeń, w tym o nietypowym charakterze, mających znaczący wpływ na działalność emitenta i sprawozdanie finansowe, w tym na osiągnięte przez niego zyski lub poniesione straty w roku obrotowym;
3)
informacje o przyjętej strategii rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej oraz działaniach podjętych w ramach jej realizacji w okresie objętym raportem wraz z opisem perspektyw rozwoju działalności emitenta co najmniej w najbliższym roku obrotowym;
4)
opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń, z określeniem, w jakim stopniu emitent jest na nie narażony;
5)
stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego zawierające co najmniej:
a) wskazanie:
– zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega emitent, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny, lub
– zbioru zasad ładu korporacyjnego, na którego stosowanie emitent mógł się zdecydować dobrowolnie, oraz miejsca, gdzie tekst zbioru jest publicznie dostępny, lub
– wszelkich informacji o stosowanych przez emitenta praktykach w zakresie ładu korporacyjnego, wykraczających poza wymogi przewidziane prawem krajowym wraz z przedstawieniem informacji o stosowanych przez niego praktykach w zakresie ładu korporacyjnego,
b) w zakresie, w jakim emitent odstąpił od postanowień zbioru zasad ładu korporacyjnego, o którym mowa w lit. a tiret pierwsze i drugie, wskazanie tych postanowień oraz wyjaśnienie przyczyn tego odstąpienia,
c) opis głównych cech stosowanych w przedsiębiorstwie emitenta systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych, d) wskazanie akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich procentowego udziału w kapitale zakładowym, liczby głosów z nich wynikających i ich procentowego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu,
e) wskazanie posiadaczy wszelkich papierów wartościowych, które dają specjalne uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnień,
f) wskazanie wszelkich ograniczeń odnośnie do wykonywania prawa głosu, takich jak ograniczenie wykonywania prawa głosu przez posiadaczy określonej części lub liczby głosów, ograniczenia czasowe dotyczące wykonywania prawa głosu lub zapisy, zgodnie z którymi prawa kapitałowe związane z papierami wartościowymi są oddzielone od posiadania papierów wartościowych,
g) wskazanie wszelkich ograniczeń dotyczących przenoszenia prawa własności papierów wartościowych emitenta,
h) opis zasad dotyczących powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnień, w szczególności prawo do podjęcia decyzji o emisji lub wykupie akcji,
i) opis zasad zmiany statutu lub umowy spółki emitenta,
j) sposób działania walnego zgromadzenia i jego zasadnicze uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i sposobu ich wykonywania, w szczególności zasady wynikające z regulaminu walnego zgromadzenia, jeżeli taki regulamin został uchwalony, o ile informacje w tym zakresie nie wynikają wprost z przepisów prawa,
k) opis działania organów zarządzających, nadzorujących lub administrujących emitenta oraz ich komitetów, wraz ze wskazaniem składu osobowego tych organów i zmian, które w nich zaszły w ciągu ostatniego roku obrotowego, z uwzględnieniem lit. l,
l) w odniesieniu do komitetu audytu albo odpowiednio rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego lub kontrolującego w przypadku wykonywania przez ten organ obowiązków komitetu audytu wskazanie:
– osób spełniających ustawowe kryteria niezależności,
– osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia,
– osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, ze wskazaniem sposobu ich nabycia,
– czy na rzecz emitenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego sprawozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług,
– głównych założeń opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem,
– czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania spełniała obowiązujące warunki, a w przypadku gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczył przedłużenia umowy o badanie sprawozdania finansowego – czy rekomendacja ta została sporządzona w następstwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria,
– liczby odbytych posiedzeń komitetu audytu albo posiedzeń rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego poświęconych wykonywaniu obowiązków komitetu audytu,
– w przypadku wykonywania obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący – które z ustawowych warunków dających możliwość skorzystania z tej możliwości zostały spełnione, wraz z przytoczeniem odpowiednich danych,
m) w przypadku emitenta, który w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok przekracza co najmniej dwie z następujących trzech wielkości:
– 85 000 000 zł – w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
– 170 000 000 zł – w przypadku przychodów ze sprzedaży netto za rok obrotowy,
– 250 osób – w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty
– opis polityki różnorodności stosowanej do organów administrujących, zarządzających i nadzorujących emitenta w odniesieniu w szczególności do wieku, płci lub wykształcenia i doświadczenia zawodowego, celów tej polityki różnorodności, sposobu jej realizacji oraz skutków w danym okresie sprawozdawczym, a w przypadku gdy emitent nie stosuje takiej polityki – wyjaśnienie takiej decyzji;
6)
wskazanie istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub
organem administracji publicznej, dotyczących zobowiązań oraz wierzytelności emitenta lub jego jednostki zależnej, ze wskazaniem przedmiotu postępowania, wartości przedmiotu sporu, daty wszczęcia postępowania, stron wszczętego postępowania oraz stanowiska emitenta;
7)
w przypadku emitenta, który spełnia kryteria określone w art. 49b oświadczenie jednostki na temat informacji niefinansowych ust. 1 ustawy o rachunkowości – stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania oświadczenie na temat informacji niefinansowych sporządzone zgodnie z art. 49b oświadczenie jednostki na temat informacji niefinansowych ust. 2–8 ustawy o rachunkowości;
8)
wskazanie nazwy i siedziby jednostki dominującej wyższego szczebla sporządzającej oświadczenie albo sprawozdanie na temat informacji niefinansowych obejmujące emitenta i jego jednostki zależne – w przypadku określonym w ust. 16.
7.
W przypadku emitenta prowadzącego działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową sprawozdanie z działalności emitenta zawiera dodatkowo:
1)
informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich określeniem wartościowym i ilościowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług – jeżeli są istotne – albo ich grup w sprzedaży emitenta ogółem, a także zmianach w tym zakresie w danym roku obrotowym;
2)
informacje o rynkach zbytu, z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne, oraz informacje o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi, z określeniem uzależnienia od jednego lub więcej odbiorców i dostawców, a w przypadku gdy udział jednego odbiorcy lub dostawcy osiąga co najmniej 10% przychodów ze sprzedaży ogółem – nazwy (firmy) dostawcy lub odbiorcy, jego udział w sprzedaży lub zaopatrzeniu oraz jego formalne powiązania z emitentem;
3)
informacje o zawartych umowach znaczących dla działalności emitenta, w tym znanych emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami (wspólnikami), umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji;
4)
informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych, w szczególności papierów wartościowych, instrumentów finansowych, wartości niematerialnych i prawnych oraz nieruchomości, w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych, oraz opis metod ich finansowania;
5)
informacje o transakcjach zawartych przez emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe, wraz z ich kwotami oraz informacjami określającymi charakter tych transakcji; obowiązek uznaje się za spełniony przez wskazanie miejsca zamieszczenia informacji w sprawozdaniu finansowym;
6)
informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności;
7)
informacje o udzielonych w danym roku obrotowym pożyczkach, w tym udzielonych podmiotom powiązanym emitenta, z podaniem co najmniej ich kwoty, rodzaju i wysokości stopy procentowej, waluty i terminu wymagalności;
8)
informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach, w tym udzielonych podmiotom powiązanym emitenta;
9)
w przypadku emisji papierów wartościowych w okresie objętym raportem – opis wykorzystania przez emitenta wpływów z emisji do chwili sporządzenia sprawozdania z działalności;
10)
objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym a wcześniej publikowanymi prognozami wyników na dany rok;
11)
ocenę, wraz z jej uzasadnieniem, zarządzania zasobami finansowymi, z uwzględnieniem zdolności wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań, oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie emitent podjął lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom;
12)
ocenę możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności;
13)
ocenę czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy, z określeniem stopnia wpływu tych czynników lub nietypowych zdarzeń na osiągnięty wynik;
14)
charakterystykę zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa emitenta;
15)
zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem emitenta i jego grupą kapitałową;
16)
wszelkie umowy zawarte między emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia emitenta przez przejęcie;
17)
wartość wynagrodzeń, nagród lub korzyści, w tym wynikających z programów motywacyjnych lub premiowych opartych na kapitale emitenta, w szczególności opartych na obligacjach z prawem pierwszeństwa, zamiennych, warrantach subskrypcyjnych, w pieniądzu, naturze lub jakiejkolwiek innej formie, wypłaconych, należnych lub potencjalnie należnych, odrębnie dla każdej z osób zarządzających, nadzorujących albo członków organów administrujących emitenta w przedsiębiorstwie emitenta, bez względu na to, czy odpowiednio były one zaliczane w koszty, czy wynikały z podziału zysku, a w przypadku gdy emitentem jest jednostka dominująca, znaczący inwestor, wspólnik jednostki współzależnej lub odpowiednio jednostka będąca stroną wspólnego ustalenia umownego w rozumieniu obowiązujących emitenta przepisów o rachunkowości – oddzielnie informacje o wartości wynagrodzeń i nagród otrzymanych z tytułu pełnienia funkcji we władzach jednostek podporządkowanych; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia
w sprawozdaniu finansowym;
18)
informacje o wszelkich zobowiązaniach wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz o zobowiązaniach zaciągniętych w związku z tymi emeryturami, ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii organu; jeżeli odpowiednie informacje zostały przedstawione w sprawozdaniu finansowym – obowiązek uznaje się za spełniony poprzez wskazanie miejsca ich zamieszczenia w sprawozdaniu finansowym;
19)
w przypadku spółek kapitałowych – określenie łącznej liczby i wartości nominalnej wszystkich akcji (udziałów) emitenta oraz akcji i udziałów odpowiednio w podmiotach powiązanych emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących emitenta, oddzielnie dla każdej osoby;
20)
informacje o znanych emitentowi umowach, w tym zawartych po dniu bilansowym, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy i obligatariuszy;
21)
informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych;
22)
wskazanie:
a) daty zawarcia przez emitenta umowy z firmą audytorską o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz okresu, na jaki została zawarta ta umowa,
b) czy emitent korzystał z usług wybranej firmy audytorskiej, a jeżeli tak, to w jakim okresie i jaki był zakres tych usług,
c) organu, który dokonał wyboru firmy audytorskiej,
d) wynagrodzenia firmy audytorskiej wypłaconego lub należnego za rok obrotowy i poprzedni rok obrotowy, odrębnie za badanie rocznego sprawozdania finansowego, inne usługi atestacyjne, w tym przegląd sprawozdania finansowego, usługi doradztwa podatkowego i pozostałe usługi
– z tym że obowiązek uznaje się za spełniony, jeżeli zostanie wskazane miejsce zamieszczenia tych informacji w sprawozdaniu finansowym.
8.
W przypadku emitenta będącego alternatywną spółką inwestycyjną sprawozdanie z działalności emitenta zawiera dodatkowo:
1)
informacje określone w ust. 7, z uwzględnieniem specyfiki działalności alternatywnej spółki inwestycyjnej;
2)
omówienie podstawowych zmian w lokatach alternatywnej spółki inwestycyjnej, z opisem głównych inwestycji dokonanych w danym roku obrotowym oraz zmian w strukturze portfela (lokat);
3)
omówienie polityki inwestycyjnej alternatywnej spółki inwestycyjnej w raportowanym okresie wraz z analizą działań związanych z realizacją jej celu;
4)
zestawienie lokat oraz zestawienie informacji dodatkowych o alternatywnej spółce inwestycyjnej, w zakresie odpowiadającym wymogom określonym w rozporządzeniu w sprawie zakresu informacji wykazywanych w sprawozdaniu finansowym alternatywnych spółek inwestycyjnych, jeżeli nie zostały zamieszczone w rocznym sprawozdaniu finansowym.
9.
W przypadku emitenta będącego bankiem sprawozdanie z działalności emitenta zawiera dodatkowo:
1)
informacje określone w ust. 7, z uwzględnieniem specyfiki działalności bankowej;
2)
informacje o źródłach finansowania działalności operacyjnej banku, z wyszczególnieniem udziału poszczególnych czynności bankowych w finansowaniu działalności banku ogółem, z uwzględnieniem struktury terytorialnej;
3)
informacje o wartości zabezpieczeń ustanowionych na rachunkach lub aktywach kredytobiorców;
4)
informacje o innych istotnych umowach pomiędzy bankiem a bankiem centralnym lub organami nadzoru;
5)
informacje o zaciągniętych kredytach, o umowach pożyczek, poręczeń i gwarancji, niedotyczących działalności operacyjnej banku, o wszystkich zobowiązaniach umownych wynikających z emitowanych dłużnych papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, umowach o subemisje oraz gwarancjach udzielonych podmiotom od niego zależnym;
6)
opis współpracy z międzynarodowymi instytucjami publicznymi oraz charakterystykę polityki kredytowej banku;
7)
charakterystykę aktywów i pasywów banku oraz opis głównych pozycji bilansu;
8)
strukturę udzielonych kredytów;
9)
strukturę posiadanych depozytów;
10)
określenie przeciętnej podstawowej stopy procentowej stosowanej w banku dla depozytów i kredytów w ciągu roku obrotowego;
11)
opis udzielonych przez bank gwarancji i poręczeń.
10.
W przypadku emitenta będącego zakładem ubezpieczeń lub zakładem reasekuracji sprawozdanie z działalności emitenta zawiera dodatkowo:
1)
informacje określone w ust. 7, z uwzględnieniem specyfiki działalności zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji;
2)
informacje o strukturze portfela ubezpieczeń oraz o ogólnych warunkach ubezpieczeń, taryfach i wysokości stawek ubezpieczeniowych, stosowanych przez emitenta;
3)
informacje o uzyskanych przez emitenta zezwoleniach udzielonych przez właściwy organ nadzoru, w tym związanych ze zmianami zasięgu terytorialnego lub rzeczowego zakresu działalności;
4)
informacje o cofnięciu przez właściwy organ nadzoru zezwolenia:
a) w przypadku zakładu ubezpieczeń – na wykonywanie działalności ubezpieczeniowej w zakresie jednej lub więcej grup ubezpieczeń,
b) w przypadku zakładu reasekuracji – na wykonywanie działalności reasekuracyjnej w zakresie jednego lub obu rodzajów reasekuracji;
5)
informacje o ustanowieniu zarządu komisarycznego, z podaniem przyczyn oraz okresu, na jaki został ustanowiony zarząd komisaryczny;
6)
opis zawartych przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji głównych umów reasekuracji;
7)
opis współpracy z międzynarodowymi instytucjami publicznymi;
8)
przedstawienie aktualnej i przewidywalnej sytuacji finansowej zakładu ubezpieczeń dotyczącej stanu pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności dopuszczonymi środkami własnymi oraz minimalnego wymogu kapitałowego dopuszczonymi podstawowymi środkami własnymi, a także struktury sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, rentowności działalności lokacyjnej, wielkości kosztów prowadzenia działalności ubezpieczeniowej i działalności reasekuracyjnej, wielkości utworzonych na koniec roku obrotowego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości, a w przypadku zakładu ubezpieczeń działu I, do którego pracowniczy fundusz przekazuje składki pracowników zagranicznych, w rozumieniu ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy
emerytalnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 870 i 1321 oraz z 2018 r. poz. 138 i 730), także stanu pokrycia marginesu wypłacalności i kapitału gwarancyjnego środkami własnymi, o których mowa w art. 106jb aktywa stanowiące środki własne zakładu ubezpieczeń na życie tej ustawy;
9)
przedstawienie aktualnej i przewidywalnej sytuacji finansowej zakładu reasekuracji dotyczącej stanu pokrycia kapitałowego wymogu wypłacalności dopuszczonymi środkami własnymi oraz minimalnego wymogu kapitałowego dopuszczonymi podstawowymi środkami własnymi, a także rentowności działalności lokacyjnej, wielkości kosztów prowadzenia działalności reasekuracyjnej, wielkości utworzonych na koniec roku obrotowego rezerw techniczno-ubezpieczeniowych dla celów rachunkowości.
11.
W przypadku emitenta będącego domem maklerskim sprawozdanie z działalności emitenta zawiera dodatkowo informacje, o których mowa w art. 110w dodatkowe dane w sprawozdaniu z działalności domu maklerskiego posiadającego oddział lub podmiot zależny będący instytucją finansową ust. 1 i 2 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
12.
W przypadku emitenta będącego przedsiębiorstwem leasingowym sprawozdanie z działalności emitenta zawiera dodatkowo informacje określone w ust. 7, z uwzględnieniem specyfiki działalności przedsiębiorstwa leasingowego, oraz opis charakteru umów zawieranych na oddanie w odpłatne użytkowanie aktywów trwałych.
13.
W przypadku emitenta będącego funduszem sprawozdanie z działalności emitenta zawiera dodatkowo:
1)
informacje określone w ust. 7, z uwzględnieniem specyfiki działalności funduszu, z wyłączeniem informacji wskazanych w ust. 7 pkt 17 i 18;
2)
omówienie podstawowych zmian w lokatach funduszu, z opisem głównych inwestycji dokonanych w danym roku obrotowym oraz zmian w strukturze portfela (lokat);
3)
omówienie polityki inwestycyjnej funduszu w raportowanym okresie wraz z analizą działań związanych z realizacją jego celu.
14.
W przypadku emitenta będącego funduszem z wydzielonymi subfunduszami sprawozdanie z działalności emitenta sporządza się dla funduszu oraz odrębnie dla każdego subfunduszu.
15.
W przypadku emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego sprawozdanie z działalności emitenta zawiera dodatkowo informacje określone w ust. 7, z uwzględnieniem specyfiki jego działalności, oraz:
1)
omówienie znaczących zmian w powierzchni lub przynależności do struktur administracyjnych oraz w podstawowych danych demograficznych;
2)
omówienie znaczących zmian w powiązaniach organizacyjnych jednostki z innymi podmiotami;
3)
omówienie znaczących zmian w aktywności gospodarczej na terenie jednostki;
4)
omówienie znaczących zmian w stanie posiadania mienia;
5)
opis zadań realizowanych przez jednostkę;
6)
zmiany w organizacji świadczenia usług komunalnych;
7)
określenie wydatków na poszczególne zadania realizowane przez jednostkę;
8)
określenie dochodów ogółem budżetu jednostki;
9)
ocenę efektywności uzyskiwania dochodów przez jednostkę oraz opis trybu i efektywności planowania budżetowego oraz wykonywania budżetu jednostki;
10)
informacje o zaciągniętych przez emitenta zobowiązaniach z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów, umów pożyczek, poręczeń i gwarancji, z określeniem ustanowionych zabezpieczeń z tytułu tych zobowiązań;
11)
prognozę spłaty ciążących na emitencie zobowiązań;
12)
opis perspektyw rozwoju jednostki oraz ocenę obecnej efektywności usług komunalnych z określeniem planów w zakresie ich rozwoju;
13)
zmiany w zakresie zarządzania jednostką.
16.
Emitent spełniający kryteria określone w art. 49b oświadczenie jednostki na temat informacji niefinansowych ust. 1 ustawy o rachunkowości, będący jednostką zależną, nie przekazuje oświadczenia na temat informacji niefinansowych lub sprawozdania na temat informacji niefinansowych, jeżeli spełnia warunki określone w art. 49b oświadczenie jednostki na temat informacji niefinansowych ust. 11 ustawy o rachunkowości oraz przekaże, w formie raportu bieżącego, informację o zamieszczeniu na swojej stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 69 składanie sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym ust. 5 ustawy o rachunkowości.
1.
Skonsolidowany raport roczny zawiera co najmniej:
1)
pismo prezesa zarządu lub osoby zarządzającej emitenta omawiające, w sposób zwięzły, najważniejsze dokonania lub niepowodzenia grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym i perspektywy rozwoju działalności grupy kapitałowej emitenta na najbliższy rok obrotowy, z określeniem adresatów skonsolidowanego raportu rocznego;
2)
wybrane dane finansowe, także przeliczone na euro, zawierające podstawowe pozycje rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący i poprzedni rok obrotowy;
3)
roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości i zbadane przez firmę audytorską, zgodnie z obowiązującymi przepisami i standardami zawodowymi:
a) w przypadku stosowania polskich zasad rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym odpowiednio w przepisach rozporządzenia o sprawozdaniach finansowych w prospekcie,
b) w przypadku stosowania MSR roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym w tych standardach,
c) w przypadku stosowania innych standardów rachunkowości niż wymienione w lit. a i b roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza się w zakresie określonym w tych standardach, przy czym zawiera ono co
najmniej: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowany rachunek przepływów
pieniężnych, zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym oraz informację dodatkową;
4)
sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności grupy kapitałowej emitenta oraz zasad sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, zwane dalej „sprawozdaniem z działalności grupy kapitałowej emitenta”;
5)
sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych sporządzone odpowiednio zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 49b oświadczenie jednostki na temat informacji niefinansowych ust. 2–8 ustawy o rachunkowości – w przypadku emitenta spełniającego kryteria określone w art. 55 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ust. 2b ustawy o rachunkowości oraz niesporządzającego oświadczenia grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w ust. 6;
6)
oświadczenie zarządu lub osoby zarządzającej ze wskazaniem nazwisk i stanowisk, że:
a) wedle ich najlepszej wiedzy, roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe i dane porównywalne zostały sporządzone zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz że odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową grupy kapitałowej emitenta oraz jej wynik finansowy,
b) sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji grupy kapitałowej emitenta, w tym opis podstawowych zagrożeń i ryzyka;
7)
informację sporządzoną na podstawie oświadczenia rady nadzorczej lub osoby nadzorującej o dokonaniu wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z przepisami, w tym dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, wraz ze wskazaniem, że:
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta
oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) emitent posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz emitenta przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską;
8)
oświadczenie rady nadzorczej lub osoby nadzorującej stwierdzające, że:
a) są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania komitetu audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych – w przypadku gdy został powołany komitet audytu,
b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji komitetu audytu radzie nadzorczej lub innemu organowi nadzorującemu lub kontrolującemu, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych, a ponadto że są przestrzegane przepisy dotyczące funkcjonowania rady nadzorczej lub innego organu nadzorującego lub kontrolującego w roli komitetu audytu – w przypadku pełnienia obowiązków komitetu audytu przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący,
c) komitet audytu albo rada nadzorcza lub inny organ nadzorujący lub kontrolujący, w przypadku powierzenia temu organowi sprawowania funkcji komitetu audytu, wykonywał zadania komitetu audytu przewidziane w obowiązujących przepisach;
9)
sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, sporządzone zgodnie z obowiązującymi przepisami, zawierające w odniesieniu do oświadczenia o stosowaniu ładu korporacyjnego opinię wskazującą, czy emitent zawarł w tym oświadczeniu wszystkie informacje określone w § 70 ust. 6 pkt 5, a w odniesieniu do informacji określonych w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. c–f, h oraz i, stwierdzającą, czy są one zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz z informacjami zawartymi w rocznym sprawozdaniu finansowym;
10)
informacje określone w art. 222d sprawozdanie roczne AFI ust. 4 pkt 5–9 ustawy o funduszach, jeżeli nie zostały zamieszczone w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej emitenta – w przypadku emitenta będącego alternatywną spółką inwestycyjną;
11)
stanowisko zarządu lub osoby zarządzającej wraz z opinią rady nadzorczej lub osoby nadzorującej emitenta odnoszące się do wyrażonej przez firmę audytorską w sprawozdaniu z badania opinii z zastrzeżeniem, opinii negatywnej albo do odmowy wyrażenia opinii o skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym zawierające również:
a) wskazanie wpływu, w ujęciu ilościowym i jakościowym, przedmiotu zastrzeżenia, opinii negatywnej lub odmowy wyrażenia opinii, na roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe, w tym na wyniki oraz inne dane finansowe, z przedstawieniem w każdym przypadku oceny istotności,
b) przedstawienie podjętych lub planowanych przez emitenta działań w związku z zaistniałą sytuacją;
12)
ocenę dokonaną przez radę nadzorczą lub inny organ nadzorujący wraz z uzasadnieniem, dotyczącą sprawozdania z działalności grupy kapitałowej emitenta i skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym.
2.
Do skonsolidowanego raportu rocznego § 70 ust. 4 i 5 stosuje się odpowiednio.
3.
W przypadku emitenta będącego zagraniczną jednostką terytorialną skonsolidowany raport roczny zawiera co najmniej: roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządzone zgodnie z obowiązującymi emitenta przepisami, sprawozdanie z badania przez firmę audytorską rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego, jeżeli zgodnie
z obowiązującymi emitenta przepisami podlega ono badaniu, informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 6–8, oraz sprawozdanie budżetowe, jeżeli z obowiązujących emitenta przepisów wynika obowiązek jego sporządzenia.
4.
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera, odpowiednio w odniesieniu do grupy kapitałowej
emitenta, informacje określone w § 70 ust. 6 pkt 1–4 i pkt 5 lit. c oraz w ust. 7–13 i w przepisach o rachunkowości oraz:
1)
charakterystykę struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu widzenia płynności grupy kapitałowej emitenta;
2)
ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe grupy kapitałowej emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach;
3)
opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w ramach grupy kapitałowej emitenta w danym roku obrotowym;
4)
opis organizacji grupy kapitałowej emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji grupy kapitałowej emitenta wraz z podaniem ich przyczyn;
5)
charakterystykę polityki w zakresie kierunków rozwoju grupy kapitałowej emitenta;
6)
opis istotnych pozycji pozabilansowych w ujęciu podmiotowym, przedmiotowym i wartościowym.
5.
Sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera, w odniesieniu do emitenta, informacje określone w § 70 ust. 6 pkt 5 lit. a, b oraz d–m.
6.
W przypadku emitenta spełniającego kryteria określone w art. 55 ust. 2b ustawy o rachunkowości sprawozdanie
z działalności grupy kapitałowej emitenta zawiera dodatkowo, stanowiące wyodrębnioną część tego sprawozdania, oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, sporządzone odpowiednio zgodnie z wymogami wskazanymi w art. 49b ust. 2–8 ustawy o rachunkowości.
7.
Emitent, spełniający kryteria określone w art. 55 ust. 2b ustawy o rachunkowości, będący jednostką dominującą niższego szczebla może nie przekazywać oświadczenia na temat informacji niefinansowych grupy kapitałowej lub sprawozdania na temat informacji niefinansowych grupy kapitałowej, jeżeli spełnia warunki i wymogi określone w art. 55 roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej ust. 2e ustawy o rachunkowości oraz przekaże w formie raportu bieżącego informację o zamieszczeniu na swojej stronie internetowej informacji, o których mowa w art. 69 składanie sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym ust. 5 ustawy o rachunkowości.
8.
W przypadku raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności emitenta oraz odpowiednio sprawozdanie zarządu lub osoby zarządzającej na temat działalności grupy kapitałowej mogą być sporządzone w formie jednego dokumentu.

Rozdział 5. Równoważność wymagań dotyczących raportów bieżących i okresowych oraz standardów rachunkowości dla emitentów z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim

1.
Wymagania wynikające z obowiązujących przepisów państwa niebędącego państwem członkowskim są równoważne wobec wymogu określonego w § 60 ust. 2 w odniesieniu do obowiązku przekazania skonsolidowanego raportu rocznego, jeżeli emitent z siedzibą w tym państwie, niesporządzający zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie skonsolidowanych sprawozdań finansowych, zobowiązany jest do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z MSR, akceptowanymi standardami rachunkowości albo standardami rachunkowości równoważnymi do MSR.
2.
Jeżeli sprawozdania finansowe, o których mowa w ust. 1, będące składnikiem raportu rocznego, nie spełniają wymogów określonych w ust. 1, należy przedstawić je w formie przekształconej do MSR, akceptowanych standardów rachunkowości albo standardów rachunkowości równoważnych do MSR.
1.
Wymagania wynikające z obowiązujących przepisów państwa niebędącego państwem członkowskim są równoważne wobec wymogu określonego w § 60 ust. 1 w odniesieniu do obowiązku przekazania raportu rocznego, jeżeli emitent będący jednostką dominującą z siedzibą w tym państwie, niesporządzający zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym państwie sprawozdań finansowych, zobowiązany jest do uwzględnienia w skonsolidowanym raporcie rocznym co najmniej następujących informacji:
1)
minimalnych wymogów kapitałowych i wymogów dotyczących kapitału własnego oraz kwestii związanych z płynnością finansową;
2)
w przypadku emitenta akcji – dodatkowo dotyczących sposobu naliczania dywidendy i zdolności do jej wypłaty. 2. Ponadto emitent przedstawia Komisji dodatkowe, zbadane ujawnienia dotyczące sprawozdań finansowych, odpowiadające informacjom wymienionym w ust. 1 pkt 1 i 2. Informacje te mogą być sporządzone zgodnie z krajowymi standardami rachunkowości.
Wymagania wynikające z obowiązujących przepisów państwa niebędącego państwem członkowskim są równoważne wobec wymagań dotyczących sporządzania sprawozdania z płatności lub odpowiednio skonsolidowanego sprawozdania z płatności na rzecz administracji publicznej przez jednostki działające w przemyśle wydobywczym lub zajmujące się wyrębem lasów pierwotnych, określonych w ustawie o rachunkowości, jeżeli przepisy tego państwa dotyczące tych sprawozdań zostały uznane przez Komisję Europejską za równoważne.
Wymagania wynikające z obowiązujących przepisów państwa niebędącego państwem członkowskim są równoważne wobec wymagań określonych w § 68 ust. 1 pkt 3 i § 69 ust. 1 pkt 3, jeżeli:
1)
przewidują one, że półroczne sprawozdanie z działalności emitenta oraz odpowiednio półroczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawierają co najmniej informacje o:
a) stanie majątkowym i sytuacji finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej oraz zdarzeniach istotnie wpływających na działalność emitenta i jego grupy kapitałowej, jakie nastąpiły w danym półroczu,
b) przewidywanym rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej w ciągu następnego półrocza roku obrotowego,
c) w przypadku emitenta akcji – najważniejszych transakcjach z podmiotami powiązanymi, jeżeli nie są one ujawniane w formie raportów bieżących;
2)
przepisy tego państwa wymagają sporządzenia co najmniej skróconych półrocznych sprawozdań finansowych.
1.
Wymagania wynikające z obowiązujących przepisów państwa niebędącego państwem członkowskim są równoważne wobec wymagań określonych w § 70 ust. 1 pkt 4 i § 71 ust. 1 pkt 4, jeżeli przewidują one, że roczne sprawozdanie z działalności emitenta oraz odpowiednio roczne sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej emitenta zawierają co najmniej informacje o stanie majątkowym i sytuacji finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej, w tym ocenę uzyskiwanych efektów oraz wskazanie czynników ryzyka i opis zagrożeń, w szczególności informacje o:
1)
zdarzeniach istotnie wpływających na działalność emitenta i jego grupy kapitałowej, jakie nastąpiły w roku obrotowym, a także po jego zakończeniu, do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego;
2)
przewidywanym rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej;
3)
aktualnej i przewidywanej sytuacji finansowej emitenta i jego grupy kapitałowej.
2.
Informacje, o których mowa w ust. 1, obejmują dodatkowo – o ile jest to istotne dla oceny sytuacji i osiągniętych wyników przez emitenta i odpowiednio jego grupę kapitałową – wskaźniki finansowe i niefinansowe.
Wymagania wynikające z obowiązujących przepisów państwa niebędącego państwem członkowskim są równoważne wobec wymagań określonych w § 68 ust. 1 pkt 4, § 69 ust. 1 pkt 4, § 70 ust. 1 pkt 6 i § 71 ust. 1 pkt 6, jeżeli przewidują one istnienie w przedsiębiorstwie emitenta osób odpowiedzialnych za roczne i półroczne informacje finansowe, w szczególności za:
1)
zgodność rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych oraz rocznych i półrocznych skonsolidowanych sprawozdań finansowych z odpowiednimi przepisami prawa lub standardami rachunkowości;
2)
prawidłowość informacji zawartych w rocznym i półrocznym sprawozdaniu z działalności emitenta oraz rocznym i półrocznym sprawozdaniu z działalności grupy kapitałowej emitenta.

Rozdział 6. Terminy przekazywania raportów bieżących i okresowych

1.
Raport bieżący przekazuje się, z zastrzeżeniem ust. 2–9, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia lub powzięciu o nim informacji przez emitenta.
2.
W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 1, raport bieżący przekazuje się nie później niż w terminie 24 godzin od momentu otrzymania przez emitenta postanowienia o rejestracji przez sąd zmiany statutu emitenta lub odmowie rejestracji przez sąd zmiany statutu emitenta.
3.
W przypadku, o którym mowa w § 5 pkt 11, raport bieżący przekazuje się niezwłocznie po zamieszczeniu na stronie internetowej emitenta informacji, o których mowa w art. 69 składanie sprawozdań finansowych w rejestrze sądowym ust. 5 ustawy o rachunkowości.
4.
W przypadku, o którym mowa w § 16, raport bieżący przekazuje się w terminie do 14 dni od dnia zakończenia subskrypcji lub sprzedaży związanej z dopuszczeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań, nie później jednak niż w dniu złożenia wniosku o dopuszczenie papierów wartościowych do obrotu na rynku oficjalnych notowań, a w przypadku pierwszej emisji emitenta będącego funduszem raport bieżący przekazuje się w terminie 14 dni od wpisu funduszu do rejestru funduszy inwestycyjnych, o którym mowa w art. 16 rejestr funduszy inwestycyjnych ustawy o funduszach.
5.
W przypadku, o którym mowa w § 19 ust. 1:
1)
pkt 1 i 2, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 26 dni przed terminem walnego zgromadzenia;
2)
pkt 3, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 18 dni przed terminem walnego zgromadzenia;
3)
pkt 6, raport bieżący przekazuje się w ciągu 24 godzin od podjęcia uchwał przez walne zgromadzenie.
6.
W przypadku, o którym mowa w § 20 pkt 6, raport bieżący przekazuje się niezwłocznie po wykonaniu obowiązków, o których mowa w art. 51 ogłoszenie o zgromadzeniu obligatariuszy ust. 3, art. 67 zmiana warunków emisji ust. 2, art. 68 protokół z przebiegu obrad zgromadzenia obligatariuszy ust. 4 lub art. 72 informacja o uchyleniu lub stwierdzeniu nieważności uchwały zgromadzenia obligatariuszy ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach.
7.
W przypadku raportu bieżącego, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 6, jeżeli zawiera on harmonogram wykupywania certyfikatów inwestycyjnych, o którym mowa w § 28 ust. 2, raport bieżący przekazuje się przed 1 stycznia roku kalendarzowego, którego harmonogram dotyczy, nie później niż na 14 dni przed pierwszym dniem terminu, w którym możliwe jest składanie żądań wykupu certyfikatów inwestycyjnych w ramach pierwszego wykupu certyfikatów inwestycyjnych objętego harmonogramem.
8.
W przypadku, o którym mowa w § 22 ust. 1 pkt 13, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 22 dni przed terminem zgromadzenia inwestorów. W przypadku gdy zgromadzenie inwestorów jest zwoływane na żądanie uczestników funduszu, raport bieżący przekazuje się co najmniej na 8 dni przed terminem zgromadzenia inwestorów. W przypadku gdy zgromadzenie inwestorów jest zwoływane przez uczestników funduszu w trybie art. 142 udział w zgromadzeniu inwestorów ust. 4 ustawy o funduszach, raport bieżący przekazuje się w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji przez emitenta.
9.
W przypadku gdy walne zgromadzenie zostało zwołane przez akcjonariuszy w trybie określonym w art. 399 zwoływanie walnego zgromadzenia § 3 lub art. 400 żądanie zwołania walnego zgromadzenia przez akcjonariuszy § 3 Kodeksu spółek handlowych, a akcjonariusze nie przekazali emitentowi informacji umożliwiających przekazanie raportu w terminie 26 dni przed walnym zgromadzeniem, raport bieżący przekazuje się w ciągu 24 godzin od powzięcia informacji przez emitenta.
10.
W przypadku emitenta z siedzibą w państwie niebędącym państwem członkowskim, dla którego Rzeczpospolita Polska jest państwem macierzystym, przepisy ust. 5, 8 i 9 stosuje się odpowiednio.
1.
Raport kwartalny i skonsolidowany raport kwartalny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80, nie później jednak niż w terminie 60 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.
2.
Emitent nie ma obowiązku przekazywania raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za drugi i ostatni kwartał roku obrotowego, z wyjątkiem emitenta będącego funduszem.
3.
Emitent będący funduszem przekazuje raport kwartalny w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80, przy czym raporty kwartalne za pierwsze trzy kwartały roku obrotowego nie później niż w terminie 35 dni od dnia zakończenia kwartału roku obrotowego, którego raport dotyczy, a raport kwartalny za ostatni kwartał roku obrotowego nie później niż w terminie 45 dni od dnia zakończenia ostatniego kwartału roku obrotowego, którego dotyczy.
4.
Śródroczny raport zarządu przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80, w terminie przypadającym po upływie 10 tygodni od początku odpowiednio pierwszego i drugiego półrocza roku obrotowego, nie później jednak niż 6 tygodni przed zakończeniem danego półrocza.
5.
Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta
w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80, nie później jednak niż w terminie trzech miesięcy od dnia zakończenia półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raport półroczny i skonsolidowany raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego.
6.
Raport półroczny emitenta będącego funduszem przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80, niezwłocznie po wydaniu raportu z przeglądu przez firmę audytorską, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania przez emitenta oraz nie później niż w terminie dwóch miesięcy od daty zakończenia pierwszego półrocza roku obrotowego, którego dotyczy. Raport półroczny jest przekazywany wyłącznie za pierwsze półrocze danego roku obrotowego.
7.
Raport roczny i skonsolidowany raport roczny przekazuje się jednocześnie, w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80, nie później niż cztery miesiące od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.
8.
Raport roczny emitenta będącego jednostką samorządu terytorialnego przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80, nie później niż sześć miesięcy od dnia zakończenia roku budżetowego, którego dotyczy.
9.
Raport roczny emitenta będącego funduszem przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80, niezwłocznie po sporządzeniu sprawozdania przez firmę audytorską, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez emitenta oraz nie później niż cztery miesiące od dnia bilansowego, na który został sporządzony, a także nie później niż 15 dni przed terminem zwyczajnego walnego zgromadzenia towarzystwa funduszy inwestycyjnych albo zgromadzenia inwestorów, dokonującego zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego, zawartego w raporcie rocznym.
10.
Sprawozdanie z płatności i odpowiednio skonsolidowane sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej przekazuje się w dniu określonym przez emitenta w raporcie bieżącym, o którym mowa w § 80, nie później jednak niż w terminie sześciu miesięcy od dnia zakończenia roku obrotowego, którego dotyczy.
11.
W przypadku gdy koniec terminu przekazania raportu okresowego przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, sobotę lub dodatkowy dzień wolny od pracy, określony odrębnymi przepisami, termin ten upływa pierwszego dnia roboczego następującego po tym dniu.

1.
Emitent określa i przekazuje do końca pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, w formie raportu bieżącego, stałe daty przekazywania w danym roku obrotowym raportów okresowych, z uwzględnieniem dni uznanych na podstawie odrębnych przepisów za dni wolne od pracy.
2.
Zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego. Raport bieżący
zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego przekazuje się nie później niż na dwa dni przed:
1)
przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie oraz
2)
datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w raporcie bieżącym, o którym mowa w ust. 1, lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.
3.
W przypadku gdy w ciągu roku obrotowego emitenta obejmie obowiązek sporządzania i publikowania skonsolidowanych raportów okresowych, informacja o zmianie dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana co najmniej na dwa dni przed przekazaniem pierwszego skonsolidowanego raportu okresowego.
4.
Emitenci papierów wartościowych, którzy obowiązkom wynikającym z rozporządzenia zaczęli podlegać po zakończeniu pierwszego miesiąca danego roku obrotowego, przekazują raport bieżący, o którym mowa w ust. 1, co najmniej na dwa dni przed przekazaniem pierwszego raportu okresowego.

Rozdział 7. Przepisy przejściowe i końcowe

Przepisy rozporządzenia mają po raz pierwszy zastosowanie do:
1)
zdarzeń, z którymi wiąże się obowiązek przekazania raportu bieżącego, mających miejsce lub o których powzięto informację od dnia wejścia w życie rozporządzenia;
2)
raportów okresowych sporządzanych za okresy sprawozdawcze roku obrotowego rozpoczynającego się w 2017 r. i 2018 r., przekazywanych od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 kwietnia 2018 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 20.04.2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 757 ]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...