• Rozporządzenie Ministra F...
  04.03.2024

Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.1626 t.j. - Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 15 § 5 ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2012 r. poz. 1015, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa należności pieniężne, inne niż określone w art. 15 upomnienie wzywające dłużnika do wykonania obowiązku § 3a ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, zwanej dalej „ustawą”, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia.
Egzekucja administracyjna może być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia w przypadku, gdy dotyczy:
1)
należności pieniężnych, w przypadku których, na podstawie przepisów szczególnych, przed skierowaniem sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego zobowiązanemu zostało doręczone wezwanie do zapłaty;
2)
należności pieniężnych, których obowiązek uiszczenia powstaje z mocy prawa, a wysokość tych należności została określona w ostatecznym orzeczeniu;
3)
należności pieniężnych wynikających z orzeczeń, którym nadano rygor natychmiastowej wykonalności;
3a)
należności pieniężnych wynikających z orzeczeń podlegających natychmiastowemu wykonaniu z mocy ustawy;
4)
należności pieniężnych dochodzonych w ponownie wszczętej egzekucji administracyjnej w przypadku, o którym mowa w art. 61 wszczęcie ponownej egzekucji w razie umorzenia postępowania egzekucyjnego ustawy;
5)
należności pieniężnych państw członkowskich Unii Europejskiej/Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu dochodzonych na podstawie art. 84 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz. Urz. UE L 166 z 30.04.2004, str. 1, z późn. zm.- Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 5, tom 5, str. 72);
6)
kosztów upomnienia;
7)
kosztów egzekucyjnych;
8)
grzywien w celu przymuszenia nakładanych w postępowaniu egzekucyjnym obowiązków o charakterze niepieniężnym;
9)
odszkodowań orzeczonych w sprawach o naprawienie szkód wyrządzonych przez skazanych w mieniu zakładów karnych i aresztów śledczych.
Egzekucja administracyjna może być również wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia:
1)
do dnia 31 grudnia 2015 r. – w przypadku grzywien wymierzonych mandatem karnym i innych należności pieniężnych orzeczonych w postępowaniu karnym skarbowym;
2)
w przypadku grzywien nałożonych do dnia 31 grudnia 2015 r. w drodze mandatu karnego w postępowaniu w sprawach o wykroczenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...