• Rozporządzenie Ministra F...
  05.03.2024

Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.1686 - Rozporządzenie Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 lipca 2023 r. w sprawie rejestru podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Obserwuj akt

Na podstawie art. 6a ust. 5 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2023 r. poz. 462 i 1672) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowe wymagania w zakresie:
a) potencjału technicznego, ekonomicznego oraz kadrowego niezbędnego do należytego świadczenia usług doradczych i szkoleniowych, zwanych dalej „usługami rozwojowymi”,
b) zapewniania należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, w tym wymagania dotyczące dokumentów potwierdzających zapewnienie należytej jakości świadczenia tych usług,
c) przestrzegania zasad etyki zawodowej;
2)
zakres informacji przedstawianych we wniosku o wpis do rejestru, o którym mowa w art. 6 realizacja zadań przez Agencję ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanego dalej „rejestrem”, oraz dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wpis do rejestru, a także zakres danych wpisywanych do rejestru;
3)
szczegółowy sposób i tryb dokonywania wpisu do rejestru, zmiany, w tym sprostowania, wstrzymania, zablokowania oraz wykreślenia wpisu;
4)
szczegółowy sposób i tryb weryfikacji przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zwaną dalej „Agencją”, spełniania warunków, o których mowa w art. 6a warunki ubiegania się o rejestrację w KSU ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości;
5)
standardy świadczenia usług rozwojowych przez podmioty wpisane do rejestru.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
kwalifikacji – należy przez to rozumieć kwalifikację w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 226);
2)
usługobiorcy – należy przez to rozumieć pracodawcę, przedsiębiorcę lub ich pracowników, a także osobę dorosłą korzystającą z usług rozwojowych z własnej inicjatywy;
3)
walidacji – należy przez to rozumieć walidację w rozumieniu art. 2 pkt 22 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji;
4)
wnioskodawcy – należy przez to rozumieć podmiot ubiegający się o wpis do rejestru.

Rozdział 2 Szczegółowe wymagania dla podmiotów świadczących usługi rozwojowe

Do rejestru wpisuje się podmioty świadczące następujące rodzaje usług rozwojowych:
1)
usługi doradcze, mające na celu nabycie, utrzymanie lub wzrost kompetencji usługobiorcy lub pozwalające na jego rozwój;
2)
usługi szkoleniowe, mające na celu nabycie, potwierdzenie lub wzrost kompetencji usługobiorcy, w tym przygotowujące do uzyskania kwalifikacji lub umożliwiające potwierdzenie kwalifikacji, lub pozwalające na jego rozwój.
1.
Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia warunki w zakresie potencjału technicznego, jeżeli:
1)
zapewnia pomieszczenia wyposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne odpowiednie do rodzaju i zakresu świadczonych usług rozwojowych,
2)
zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki realizacji usług rozwojowych oraz
3) w przypadku usług rozwojowych, w których zainteresowanie udziałem wyrazi osoba ze szczególnymi potrzebami w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240), zapewnia na jej wniosek materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb tej osoby oraz wypełnia wymagania w zakresie dostępności usług, o których mowa w art. 6 pkt 1 i 2 oraz pkt 3 lit. a, b i d tej ustawy.
(§ 4 ust. 1 pkt 3 wchodzi w życie z dniem 24.08.2024 r.)
2.
W przypadku usług rozwojowych świadczonych z wykorzystaniem metod i technik umożliwiających prowadzenie tych usług na odległość podmiot świadczący usługi rozwojowe określa szczegółowe wymagania techniczne umożliwiające synchroniczną lub asynchroniczną interakcję między usługobiorcami a osobami realizującymi usługi rozwojowe oraz zapewnia materiały dydaktyczne przygotowane w formie dostosowanej do prowadzenia usług rozwojowych świadczonych z wykorzystaniem metod i technik umożliwiających prowadzenie tych usług na odległość.
Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia warunki w zakresie potencjału ekonomicznego, jeżeli:
1)
nie posiada zaległości z tytułu podatków lub z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne,
2)
nie pozostaje pod zarządem komisarycznym,
3)
nie został wobec niego złożony wniosek o ogłoszenie upadłości oraz
4)
nie zostało wobec niego wszczęte postępowanie likwidacyjne, naprawcze albo restrukturyzacyjne.
Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia warunki w zakresie potencjału kadrowego, jeżeli zapewnia ich realizację przez osoby, które posiadają odpowiednie co do rodzaju i zakresu świadczonych usług:
1)
doświadczenie zawodowe zdobyte nie wcześniej niż 5 lat lub
2)
kwalifikacje nabyte nie wcześniej niż 5 lat
– przed datą wprowadzenia przez podmiot świadczący usługi rozwojowe szczegółowych danych dotyczących oferowanej usługi do systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 6aa forma prowadzenia i zakres danych gromadzonych w KSU ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, zwanego dalej „systemem teleinformatycznym”.
1.
Podmiot świadczący usługi rozwojowe spełnia warunki w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia usług rozwojowych, jeżeli:
1)
posiada określoną misję swojej działalności oraz zdefiniowane cele strategiczne i operacyjne, które są okresowo weryfikowane i aktualizowane,
2)
prowadzi działalność zgodnie z dokumentami założycielskimi,
3)
posiada procedury kontroli wewnętrznej i ewaluacji działań, które systematycznie analizuje oraz podejmuje działania korygujące i zapobiegawcze,
4)
posiada system monitorowania jakości usług rozwojowych i zadowolenia usługobiorcy, w szczególności identyfikacji oraz sposobu likwidacji zagrożeń i wykorzystania szans,
5)
określa wymagania dotyczące dostarczanej usługi rozwojowej dla usługobiorcy zgodnie z wymaganiami wyspecyfikowanymi przez usługobiorcę,
6)
określa i wdraża skuteczną komunikację z usługobiorcą odnośnie do informacji zwrotnych od usługobiorcy, w tym reklamacji, a także zapewnia działania korygujące podejmowane na skutek tych reklamacji,
7)
prowadzi nadzór nad:
a) dokumentami dotyczącymi usług rozwojowych,
b) świadczeniem usługi rozwojowej niezgodnie z wymaganiami określonymi dla danej usługi,
8)
określa cele i zakres tematyczny usług rozwojowych zgodnie z wymaganiami określonymi przez usługobiorców oraz
9)
posiada certyfikat albo dokument poświadczający udzielenie akredytacji potwierdzające spełnienie wymagań, o których mowa w pkt 1–8 oraz w § 6.
2.
Certyfikat albo dokument poświadczający udzielenie akredytacji, o których mowa w ust. 1 pkt 9, jest wydawany:
1)
podmiotowi świadczącemu usługi rozwojowe po spełnieniu przez ten podmiot wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1–8 oraz w § 6;
2)
po przeprowadzeniu przez jednostkę wydającą certyfikat albo dokument poświadczający udzielenie akredytacji, niepowiązaną osobowo lub kapitałowo w rozumieniu art. 6c wybór wykonawcy i zakup towarów i usług przez podmiot ubiegający się o wsparcie Agencji lub który otrzymał wsparcie ust. 2 zdanie drugie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości z podmiotem świadczącym usługi rozwojowe, audytu certyfikującego albo akredytującego w oparciu o procedurę przeprowadzania audytu:
a) w siedzibie podmiotu świadczącego usługi rozwojowe oraz na podstawie dokumentów,
b) przez kadrę audytorską spełniającą wymagania określone dla danej certyfikacji albo akredytacji,
c) z zachowaniem bezstronności i obiektywizmu,
d) w sposób pozwalający na sprawdzenie zgodności działań podejmowanych przez podmiot świadczący usługi rozwojowe z procedurami określonymi dla danego procesu certyfikacji albo akredytacji,
e) zakończonego sporządzeniem raportu zawierającego co najmniej udokumentowanie przeprowadzenia audytu, ocenę zgodności lub braku zgodności działań podejmowanych przez podmiot świadczący usługi rozwojowe z wymaganiami określonymi dla danego procesu certyfikacji albo akredytacji oraz wskazanie ewentualnych działań korygujących i terminu ich wdrożenia;
3)
na okres nie dłuższy niż 5 lat, przy czym ponowne wydanie certyfikatu albo dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji następuje po przeprowadzeniu audytu, o którym mowa w pkt 2.
3.
Jednostką wydającą certyfikat albo dokument poświadczający udzielenie akredytacji jest:
1)
jednostka certyfikująca lub akredytująca systemy zarządzania w zakresie usług sklasyfikowanych w działach 70 i 85 klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2, ujętych w załączniku I do rozporządzenia (WE) nr 1893/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie statystycznej klasyfikacji działalności gospodarczej NACE Rev. 2 i zmieniającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 3037/90 oraz niektóre rozporządzenia WE w sprawie określonych dziedzin statystycznych (Dz. Urz. UE L 393 z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.), posiadająca akredytację udzieloną przez Polskie Centrum Akredytacji, lub jednostka akredytująca będąca sygnatariuszem Wielostronnego Porozumienia EA (European Cooperation for Accreditation Multilateral Agreement);
2)
jednostka sektora finansów publicznych;
3)
inna niż wymieniona w pkt 1 lub 2 jednostka wydająca certyfikaty albo dokumenty poświadczające udzielenie akredytacji – w przypadku certyfikatów albo dokumentów poświadczających udzielenie akredytacji wydawanych zgodnie z wymaganiami, o których mowa w ust. 2, od co najmniej roku, licząc od dnia wydania pierwszego certyfikatu albo dokumentu poświadczającego udzielenie akredytacji do dnia złożenia wniosku o wpis do rejestru.
4.
Uznaje się, że podmiot, który posiada:
1)
uprawnienia do świadczenia usług rozwojowych, nadane przez podmiot zewnętrzny, w zakresie wskazanym w odrębnych przepisach prawa, w których określono warunki dotyczące świadczenia tych usług,
2)
certyfikat albo dokument poświadczający udzielenie akredytacji, o którym mowa w ust. 1 pkt 9, w odniesieniu do rodzaju usług rozwojowych wymienionych w tym certyfikacie albo dokumencie, lub
3)
dokument poświadczający udzielenie akredytacji do świadczenia usług rozwojowych w zakresie doradztwa innowacyjnego nadany przez ministra właściwego do spraw gospodarki
– spełnia warunki w zakresie zapewniania należytej jakości świadczenia wyłącznie tych usług.
Podmiot świadczący usługi rozwojowe przestrzega zasad etyki zawodowej, jeżeli:
1)
przestrzega zasad wolnej i uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wszystkich uczestników obrotu gospodarczego, a także
2)
zapewnia poprawność i jasność sformułowań w zawieranych umowach.

Rozdział 3 Zakres informacji przedstawianych we wniosku o wpis do rejestru oraz dokumenty wymagane przy ubieganiu się o wpis do tego rejestru

1.
Wniosek o wpis do rejestru zawiera dane identyfikujące wnioskodawcę, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 6aa forma prowadzenia i zakres danych gromadzonych w KSU ust. 4 pkt 1, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
2.
Wnioskodawca we wniosku o wpis do rejestru wskazuje co najmniej jeden rodzaj usług rozwojowych, o których mowa w § 3, oraz wykazuje spełnienie wymagań określonych w rozdziale 2.
3.
Składając wniosek o wpis do rejestru, wnioskodawca przesyła do Agencji oświadczenie o spełnieniu warunków niezbędnych do wpisania do rejestru oraz o poprawności i zgodności z prawdą danych zawartych w tym wniosku.
4.
Oświadczenie, o którym mowa w ust. 3, sporządza się w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

Rozdział 4 Szczegółowy sposób i tryb dokonywania wpisu do rejestru, zmiany, w tym sprostowania, wstrzymania, zablokowania oraz wykreślenia wpisu, a także zakres danych wpisywanych do rejestru oraz szczegółowy sposób i tryb weryfikacji przez Agencję spełniania warunków określonych dla podmiotów ubiegających się o wpis do rejestru

1.
Agencja rozpatruje wniosek o wpis do rejestru, złożony z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w terminie 60 dni od dnia złożenia tego wniosku wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 9 ust. 3.
2.
W przypadku stwierdzenia uchybień formalnych wniosku o wpis do rejestru lub oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 3, Agencja zwraca się do wnioskodawcy o ich usunięcie w terminie 14 dni od dnia wysłania wezwania z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. W przypadku wezwania wnioskodawcy przez Agencję do usunięcia uchybień formalnych wniosku o wpis do rejestru lub oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 3, bieg terminu określonego w ust. 1 ulega zawieszeniu do dnia złożenia przez wnioskodawcę poprawionego wniosku o wpis do rejestru lub oświadczenia, o którym mowa w § 9 ust. 3, jednak na czas nie dłuższy niż 30 dni.
3.
Wniosek o wpis do rejestru wraz z oświadczeniem, o którym mowa w § 9 ust. 3, spełniający wymagania formalne Agencja weryfikuje pod względem spełniania warunków niezbędnych do wpisania wnioskodawcy do rejestru. Weryfikację tę przeprowadza się odrębnie dla każdego rodzaju usług rozwojowych objętego wnioskiem o wpis do rejestru.
4.
W celu potwierdzenia prawdziwości informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru oraz w oświadczeniu, o którym mowa w § 9 ust. 3, Agencja może:
1)
dokonać sprawdzenia stanu faktycznego u wnioskodawcy, powiadamiając go o jego terminie z co najmniej czternastodniowym wyprzedzeniem; bieg terminu określonego w ust. 1 ulega zawieszeniu do dnia zakończenia sprawdzenia, jednak na czas nie dłuższy niż 6 miesięcy;
2)
zwrócić się do wnioskodawcy o przedstawienie w terminie 14 dni od dnia wysłania wezwania z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego dodatkowych dokumentów lub informacji; bieg terminu określonego w ust. 1 ulega zawieszeniu do dnia przedstawienia przez wnioskodawcę tych dokumentów lub informacji, jednak na czas nie dłuższy niż 30 dni.
5.
Jeżeli wnioskodawca:
1)
nie złożył poprawionego wniosku lub oświadczenia, o których mowa w ust. 2,
2)
nie poddał się sprawdzeniu stanu faktycznego, o którym mowa w ust. 4 pkt 1,
3)
nie przedłożył dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 4 pkt 2
– wniosek o wpis do rejestru pozostawia się bez rozpatrzenia.
6.
Agencja w terminie 21 dni od dnia, w którym upłynął termin określony w ust. 1, informuje wnioskodawcę z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego o wyniku rozpatrzenia wniosku o wpis do rejestru. Jeżeli wynik rozpatrzenia wniosku o wpis do rejestru dotyczący danego rodzaju usług rozwojowych był negatywny, Agencja wskazuje przyczyny takiego wyniku.
7.
Wnioskodawca, którego wniosek o wpis do rejestru w zakresie danego rodzaju usług rozwojowych został rozpatrzony negatywnie, może w terminie 14 dni od dnia otrzymania informacji, o której mowa w ust. 6 zdanie pierwsze, wystąpić do Agencji o ponowne rozpatrzenie tego wniosku. Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru wraz z uzasadnieniem składa się w postaci papierowej opatrzonej podpisem własnoręcznym lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym, podpisem osobistym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
8.
Wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru złożone po terminie lub w innej formie lub postaci niż określone w ust. 7 pozostawia się bez rozpatrzenia.
9.
Agencja rozpatruje wystąpienie o ponowne rozpatrzenie wniosku o wpis do rejestru w terminie 30 dni od dnia jego złożenia przez wnioskodawcę.
1.
Agencja wpisuje do rejestru podmiot świadczący usługi rozwojowe, który uzyskał pozytywny wynik weryfikacji wniosku o wpis do rejestru przeprowadzonej w trybie określonym w § 10. Wpis do rejestru obejmuje:
1)
dane identyfikujące podmiot świadczący usługi rozwojowe, w tym dane osobowe, o których mowa w art. 6aa forma prowadzenia i zakres danych gromadzonych w KSU ust. 4 pkt 1, pkt 2 lit. a i b oraz pkt 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, oraz
2)
rodzaj lub zakres świadczonych usług rozwojowych.
2.
Agencja wydaje podmiotowi, o którym mowa w ust. 1, potwierdzenie wpisu do rejestru w zakresie danego rodzaju usług rozwojowych z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
1.
Agencja weryfikuje spełnianie wymagań przez podmioty świadczące usługi rozwojowe wpisane do rejestru przez:
1)
analizę oświadczeń zawierających informacje o spełnianiu wymagań określonych w rozdziałach 2 i 3, przedkładanych przez podmioty wpisane do rejestru nie rzadziej niż co 12 miesięcy;
2)
sprawdzanie stanu faktycznego w podmiocie wpisanym do rejestru w celu potwierdzenia prawdziwości informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru oraz w zakresie spełniania wymagań, o których mowa w rozdziałach 2 i 5;
3)
analizę danych wprowadzonych przez podmioty wpisane do rejestru do systemu teleinformatycznego.
2.
Podmiot świadczący usługi rozwojowe wpisany do rejestru zgłasza Agencji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego każdą zmianę dotyczącą informacji zawartych we wniosku o wpis do rejestru lub oświadczeniu, o którym mowa w § 9 ust. 3, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany lub powzięcia informacji o jej zaistnieniu, z zastrzeżeniem że w przypadku zmiany informacji w zakresie warunków niezbędnych do wpisania do rejestru podmiot świadczący usługi rozwojowe niezwłocznie składa oświadczenie, o którym mowa w § 9 ust. 3.
3.
Jeżeli w rejestrze znajduje się wpis zawierający oczywiste błędy lub niezgodności z treścią wniosku o wpis do rejestru lub oświadczeniem, o którym mowa w § 9 ust. 3, Agencja z urzędu dokonuje sprostowania wpisu. Agencja niezwłocznie, drogą elektroniczną, przekazuje informację o sprostowaniu wpisu podmiotowi świadczącemu usługi rozwojowe, którego wpis dotyczy.
4.
W przypadku powzięcia przez Agencję informacji, że w odniesieniu do podmiotu świadczącego usługi rozwojowe wpisanego do rejestru zaistniała co najmniej jedna z okoliczności, o których mowa w art. 6a warunki ubiegania się o rejestrację w KSU ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Agencja wszczyna postępowanie wyjaśniające. W przypadku gdy na podstawie tych informacji Agencja stwierdzi okoliczności uprawdopodabniające zaistnienie wobec podmiotu wpisanego do rejestru co najmniej jednej z okoliczności, o których mowa w art. 6a warunki ubiegania się o rejestrację w KSU ust. 3 tej ustawy, dokonuje zmiany wpisu w rejestrze w sposób, o którym mowa w art. 6a warunki ubiegania się o rejestrację w KSU ust. 3b tej ustawy.
5.
Agencja przedstawia z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego podmiotowi świadczącemu usługi rozwojowe wpisanemu do rejestru okoliczności stanowiące przyczynę wszczęcia postępowania wyjaśniającego oraz dokonania zmiany wpisu w rejestrze, o ile została dokonana.
6.
Podmiot świadczący usługi rozwojowe wpisany do rejestru ustosunkowuje się do zastrzeżeń przedstawionych przez Agencję w trakcie postępowania wyjaśniającego w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania.
7.
W trakcie postępowania wyjaśniającego Agencja może zwrócić się do podmiotu świadczącego usługi rozwojowe wpisanego do rejestru o złożenie dodatkowych dokumentów i wyjaśnień dotyczących przedstawionych zastrzeżeń, określając termin ich złożenia, nie krótszy niż 14 dni.
8.
W wyniku postępowania wyjaśniającego Agencja może:
1)
zwrócić się do podmiotu świadczącego usługi rozwojowe wpisanego do rejestru o usunięcie stwierdzonych uchybień, określając sposób udokumentowania i termin ich usunięcia, nie krótszy niż 14 dni, lub
2)
wykreślić podmiot świadczący usługi rozwojowe wpisany do rejestru w przypadkach, o których mowa w art. 6a warunki ubiegania się o rejestrację w KSU ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
1.
Agencja wykreśla z rejestru podmiot świadczący usługi rozwojowe wpisany do rejestru na jego wniosek w terminie 14 dni od daty złożenia tego wniosku z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego.
2.
Termin, o którym mowa w ust. 1, ulega zawieszeniu do czasu zakończenia:
1)
sprawdzenia stanu faktycznego, o którym mowa w § 12 ust. 1 pkt 2, lub
2)
postępowania wyjaśniającego, o którym mowa w § 12 ust. 4.
3.
W przypadku dokonania wykreślenia, o którym mowa w § 12 ust. 8 pkt 2, Agencja pozostawia wniosek, o którym mowa w ust. 1, bez rozpatrzenia.

Rozdział 5 Standardy świadczenia usług rozwojowych przez podmioty wpisane do rejestru

Podmiot świadczący usługi rozwojowe wpisany do rejestru stosuje następujące standardy świadczenia usług rozwojowych, w zakresie których uzyskał wpis do rejestru:
1)
świadcząc usługi rozwojowe, zachowuje wymagania określone w § 7 ust. 1 lub 4;
2)
umieszcza na dokumencie księgowym co najmniej: dane usługobiorcy, liczbę godzin usługi rozwojowej opłaconej ze środków publicznych oraz nadane w systemie teleinformatycznym numery identyfikacyjne wsparcia oraz numery identyfikacyjne usługi rozwojowej, a także wystawia na wezwanie usługobiorcy notę korygującą w ciągu 7 dni od wezwania;
3)
wydaje usługobiorcy zaświadczenie o skorzystaniu z usługi rozwojowej zawierające co najmniej: tytuł usługi rozwojowej, numer identyfikacyjny usługi rozwojowej, datę świadczenia usługi rozwojowej, liczbę godzin usługi rozwojowej, informację na temat nabytych przez usługobiorcę efektów uczenia się lub innych osiągniętych efektów usługi rozwojowej, dane usługobiorcy, numer identyfikacyjny wsparcia nadany w systemie teleinformatycznym oraz kod kwalifikacji w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji zgodny z kodem wskazanym w opublikowanej informacji o usłudze rozwojowej, jeżeli usługobiorca nabył tę kwalifikację, a także wystawia na uzasadnione wezwanie usługobiorcy korektę zaświadczenia w terminie 7 dni od dnia wezwania;
4)
poddaje ocenie przez usługobiorców zrealizowane przez siebie usługi rozwojowe;
5)
umożliwia przeprowadzenie przez Agencję lub upoważnione przez nią podmioty weryfikacji, o której mowa w § 12 ust. 1, w miejscu świadczenia usługi rozwojowej oraz w swojej siedzibie;
6)
w przypadku usług przygotowujących do uzyskania kwalifikacji lub umożliwiających potwierdzenie kwalifikacji zamieszcza z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego informację o kwalifikacjach, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, zawartych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji;
7)
przygotowuje programy usług rozwojowych wskazujące ich cele i zakładane efekty wraz z kryteriami ich weryfikacji oraz metody potwierdzania ich osiągnięcia, a w przypadku gdy zakładane efekty usług rozwojowych obejmują oczekiwane efekty uczenia się, wskazuje metody ich walidacji;
8)
zgodnie z przyjętymi kryteriami weryfikacji przeprowadza proces potwierdzenia osiągnięcia celów i efektów każdej usługi rozwojowej, a w przypadku walidacji efektów uczenia się zapewnia co najmniej rozdzielność funkcji między osobami szkolącymi a osobami oceniającymi;
9)
prowadzi działania wspierające utrwalanie efektów usługi rozwojowej, o których mowa w pkt 7;
10)
prowadzi dokumentację i ewidencję zrealizowanych usług rozwojowych określającą w szczególności dane usługobiorców;
11)
publikuje rzetelną i wiarygodną informację o świadczonych przez siebie usługach rozwojowych;
12)
świadczy usługi rozwojowe z należytą starannością oraz zgodnie z opublikowaną informacją o usłudze rozwojowej;
13)
zapewnia poufność informacji oraz ochronę danych osobowych usługobiorców korzystających z usług rozwojowych;
14)
świadczy usługi rozwojowe zgodnie z wymaganiami nieustalonymi przez usługobiorcę, ale niezbędnymi do realizacji usługi rozwojowej.

Rozdział 6 Przepisy przejściowe i przepis końcowy

1.
Do wniosków o wpis do rejestru złożonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy rozporządzenia.
2.
Podmioty świadczące usługi rozwojowe wpisane do rejestru przed dniem wejścia w życie rozporządzenia są obowiązane w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia wejścia w życie rozporządzenia, do dostosowania się do wymagań określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz ust. 2, § 6 oraz w § 14 pkt 7 i 8 rozporządzenia.
3.
Przepis § 12 ust. 4 zdanie drugie stosuje się do postępowań wyjaśniających wszczętych po dniu wejścia w życie rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem § 4 ust. 1 pkt 3, który wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 23.08.23 r. - Dz. U. z 2023 r. poz. 1686]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...