• Rozporządzenie Ministra I...
  23.05.2024

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Stan prawny aktualny na dzień: 23.05.2024

Dz.U.2021.0.1222 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz wysokości wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej pobierania;
2)
przypadki uzasadniające zwrot opłaty za postępowanie kwalifikacyjne oraz tryb jej zwrotu;
3)
wysokość wynagrodzenia członków Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
ustawa - ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
2)
kandydat - osobę, która ubiega się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
3)
Komisja - Państwową Komisję Kwalifikacyjną, o której mowa w art. 191 nadawanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości ust. 3 ustawy;
4)
(uchylony)
5)
ministerstwo – urząd obsługujący ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa;
6)
zespół kwalifikacyjny - zespół, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 197 rozporządzenie w sprawie praktyk zawodowych, postępowania kwalifikacyjnego i świadectw pkt 1-5 ustawy.
1.
Kandydat wnosi opłatę za postępowanie kwalifikacyjne na rachunek bankowy ministerstwa, którego numer jest udostępniony na stronie internetowej ministerstwa.
2.
Opłatę wnosi się nie później niż w dniu złożenia wniosku o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.
1.
Wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne jest uzależniona od etapu postępowania kwalifikacyjnego
i wynosi:
1)
za pierwszy etap postępowania kwalifikacyjnego, zwany dalej „etapem wstępnym” – 250 zł;
2)
w drugim etapie postępowania kwalifikacyjnego, zwanym dalej „egzaminem”:
a) za część pisemną egzaminu – 450 zł,
b) za część ustną egzaminu – 450 zł.
2.
Opłatę za postępowanie kwalifikacyjne kandydat wnosi w całości za etap wstępny i za egzamin.
3.
W przypadku ponownego przystąpienia przez kandydata do części pisemnej i ustnej egzaminu wysokość opłaty za egzamin wynosi 450 zł odpowiednio za każdą część egzaminu.
4.
W przypadku ponownego przystąpienia przez kandydata do części ustnej egzaminu wysokość opłaty wynosi 450 zł.
5.
W przypadku złożenia przez kandydata wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735), wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne wynosi 250 zł.
1.
Wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi:
1)
za całość postępowania kwalifikacyjnego, w przypadku gdy kandydat nie później niż na 14 dni przed terminem etapu wstępnego wycofa wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
2)
za część pisemną i ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat:
a) nie został dopuszczony do egzaminu,
b) nie później niż na 14 dni przed terminem części pisemnej egzaminu wycofał wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości albo wniosek o ponowne przystąpienie do egzaminu;
3)
za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat:
a) (uchylona),
b) zakończył część pisemną egzaminu wynikiem negatywnym,
c) wycofał wniosek o ponowne przystąpienie do części ustnej egzaminu, nie później niż na 14 dni przed terminem tej części egzaminu.
2.
Wniesiona opłata za postępowanie kwalifikacyjne podlega również zwrotowi:
1)
za część pisemną i ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie przystąpił do części pisemnej egzaminu,
2)
za część ustną egzaminu, w przypadku gdy kandydat nie przystąpił do tej części egzaminu
– jeżeli nastąpiło to z przyczyn losowych, a kandydat złożył udokumentowany wniosek o zwrot wniesionej opłaty w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia poszczególnych części egzaminu, do których kandydat nie przystąpił.
3.
W przypadku odwołania przez ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa terminu przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego opłata wniesiona za postępowanie kwalifikacyjne podlega zwrotowi z urzędu.
1.
W przypadkach, o których mowa w § 5, wniesioną opłatę za postępowanie kwalifikacyjne albo odpowiednią jego część zwraca się na wskazany przez kandydata numer rachunku bankowego albo przekazem pocztowym.
2.
Zwrot opłaty, o której mowa w § 5 ust. 1, następuje w terminie 30 dni od dnia przeprowadzenia poszczególnych etapów postępowania kwalifikacyjnego lub jego części, do których kandydat nie przystąpił lub do których nie został dopuszczony.
3.
Zwrot opłaty, o której mowa w § 5 ust. 2, następuje w terminie 30 dni od dnia złożenia przez kandydata wniosku o zwrot wniesionej opłaty.
4.
Zwrot opłaty, o której mowa w § 5 ust. 3, następuje w części odpowiadającej poszczególnym etapom odwołanego postępowania kwalifikacyjnego lub jego części w terminie 30 dni od daty ogłoszenia komunikatu o odwołaniu terminu postępowania kwalifikacyjnego.
5.
Na wniosek kandydata złożony nie później niż 7 dni od daty ogłoszenia komunikatu o odwołaniu terminu postępowania kwalifikacyjnego wniesiona opłata zostanie zaliczona na poczet wskazanego przez kandydata innego wyznaczonego terminu postępowania kwalifikacyjnego.
Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego wynosi:
1)
za przeprowadzenie etapu wstępnego:
a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego – 7,9% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości,
b) dla członka zespołu kwalifikacyjnego – 7,3% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
2)
za przeprowadzenie części pisemnej egzaminu:
a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego – 12 opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 3, za każdego egzaminowanego kandydata,
b) dla członka zespołu kwalifikacyjnego – 11,4% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a lub ust. 3, za każdego egzaminowanego kandydata;
3)
za przeprowadzenie części ustnej egzaminu:
a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego – 17,3% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b lub ust. 3, lub ust. 4, za każdego egzaminowanego kandydata,
b) dla członka zespołu kwalifikacyjnego – 16,8% % opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. b lub ust. 3, lub ust. 4, za każdego egzaminowanego kandydata;
4)
w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego:
a) dla przewodniczącego i sekretarza zespołu kwalifikacyjnego – 18,7% opłaty, o której mowa w § 4 ust. 5,
b) dla członka zespołu kwalifikacyjnego – 16,3% % opłaty, o której mowa w § 4 ust. 5.
Wysokość wynagrodzenia za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego dla przewodniczącego Komisji, a w przypadku jego nieobecności – dla osoby wykonującej zadania przewodniczącego Komisji, wynosi 0,9% opłat, o których mowa w:
1)
§ 4 ust. 1 pkt 1 – za każdy rozpatrzony wniosek o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości;
2)
§ 4 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 i 4 – za każdego egzaminowanego kandydata;
3)
§ 4 ust. 5 – za przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego w przypadku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trybie art. 127 odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 17.03.2014 r. - Dz.U. z 2014 r. poz. 329]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...