• Rozporządzenie Ministra I...
  13.06.2024

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 13.06.2024

Dz.U.2023.0.1726 t.j. - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury I Rozwoju z dnia 10 lutego 2014 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych

Obserwuj akt

     Na podstawie art. 197 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr  02, poz. 651, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
organizację Komisji Odpowiedzialności Zawodowej, zwanej dalej „Komisją”, oraz regulamin jej działania;
2)
sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych;
3)
sposoby ustalania i rodzaje kosztów postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych;
4)
wysokość wynagrodzenia członków Komisji i obrońców z urzędu oraz sposób jego ustalania.
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1)
ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami;
2)
ministrze – należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa.

Rozdział 2. Organizacja Komisji Odpowiedzialności Zawodowej oraz regulamin jej działania

1.
W skład Komisji wchodzą:
1)
przewodniczący;
2)
zastępcy przewodniczącego w liczbie nie większej niż trzech;
3)
pozostali członkowie.
2.
Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 i 2 tworzą Prezydium Komisji.
1.
Przewodniczący Komisji reprezentuje Komisję i kieruje całokształtem spraw związanych z realizacją zadań Komisji, w szczególności:
1)
przygotowuje sprawę albo przekazuje ją zastępcy;
2)
odpowiada za organizację postępowań wyjaśniających w sprawach nieprzekazanych zastępcy oraz zapewnia sprawny i niezakłócony przebieg tych postępowań;
3)
zapoznaje się z dokumentacją spraw;
4)
prowadzi korespondencję związaną z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;
5)
decyduje o przeprowadzeniu posiedzenia zespołu w formie, o której mowa w § 12a ust. 1, oraz informuje o tym uczestników posiedzenia;
6)
wyznacza i odwołuje obrońców z urzędu do poszczególnych spraw;
7)
z upoważnienia ministra zwraca się do organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji i osób o udzielenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających;
8)
przedstawia wnioski o:
a) wypłatę wynagrodzeń członkom Komisji i obrońcom z urzędu,
b) refundację innych wydatków związanych z przeprowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;
9)
przekazuje członkom Komisji informacje niezbędne do jej działalności;
10)
rozpatruje skargi na działalność zespołów lub członków Komisji;
11)
zwołuje, za zgodą ministra, posiedzenia prezydium i posiedzenia plenarne Komisji;
12)
wnioskuje do ministra o przeprowadzenie szkoleń dla członków Komisji i obrońców z urzędu;
13)
opracowuje orzecznictwo Komisji w celu publikacji;
14)
sporządza roczne sprawozdania z działalności Komisji i przekazuje je ministrowi w terminie do dnia 31 marca roku następnego;
15)
zapewnia zgodność z prawem i jednolitość orzecznictwa Komisji.
2.
Przewodniczący Komisji może upoważnić zastępcę do wykonywania swoich zadań.
3.
Zastępca przewodniczącego w sprawach przekazanych przez przewodniczącego Komisji:
1)
odpowiada za organizację postępowań wyjaśniających oraz zapewnia sprawny i niezakłócony ich przebieg;
2)
zapoznaje się z dokumentacją spraw;
3)
prowadzi korespondencję związaną z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi;
4)
decyduje o przeprowadzeniu posiedzenia zespołu w formie, o której mowa w § 12a ust. 1, oraz informuje o tym uczestników posiedzenia;
5)
wyznacza i odwołuje obrońców z urzędu do poszczególnych spraw;
6)
z upoważnienia ministra zwraca się do organów administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości oraz innych instytucji i osób o udzielenie informacji niezbędnych do przeprowadzenia postępowań wyjaśniających;
7)
współdziała z przewodniczącym Komisji w celu zapewnienia zgodności z prawem i jednolitości orzecznictwa Komisji.
1.
Posiedzenia Prezydium Komisji zwoływane są w razie potrzeby, w celu przygotowania posiedzeń plenarnych Komisji, a także w innych sprawach niewymagających udziału wszystkich członków Komisji.
2.
Posiedzenia plenarne Komisji zwołuje się w celu omówienia spraw związanych z organizacją i przebiegiem postępowań wyjaśniających, w tym problemów wynikających z prowadzonej działalności Komisji, a także w celu przeprowadzenia szkoleń członków Komisji.
Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje minister.

Rozdział 3. Sposób i tryb przeprowadzania postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej

1.
O wszczęciu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej minister zawiadamia rzeczoznawcę majątkowego, którego postępowanie dotyczy, i przekazuje sprawę do Komisji w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
2.
W przypadku, o którym mowa w art. 194 postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej ust. 1b ustawy, minister zawiadamia odpowiednio sąd lub prokuratora o wszczęciu postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej i przekazaniu sprawy Komisji.
1.
Przewodniczący Komisji albo zastępca przewodniczącego:
1)
wyznacza skład zespołu do przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego, zwanego dalej „zespołem”, oraz wskazuje przewodniczącego zespołu;
2)
dokonuje zmian w składzie zespołu;
3)
przekazuje zespołowi dotychczas zgromadzoną dokumentację sprawy;
4)
wyznacza termin pierwszego posiedzenia zespołu oraz, w razie konieczności, terminy kolejnych posiedzeń;
5)
zawiadamia o terminie posiedzenia ministra, członków zespołu oraz uczestników posiedzenia, w tym rzeczoznawcę majątkowego, wobec którego wszczęto postępowanie;
6)
na wniosek rzeczoznawcy majątkowego, wobec którego wszczęto postępowanie, wyznacza obrońcę z urzędu.
2.
Do składu zespołu wyznacza się trzy osoby, w tym przewodniczącego zespołu.
3.
Do składu zespołu może być wyznaczony przewodniczący Komisji lub jego zastępca.
3a.
W postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie
sprawy, o którym mowa w art. 127 odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, do składu zespołu wyznacza się członków Komisji, którzy dotychczas nie brali udziału w sprawie.
4.
Do składu zespołu nie wyznacza się członka Komisji, jeżeli postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej
dotyczy:
1)
jego małżonka, krewnych i powinowatych do drugiego stopnia;
2)
rzeczoznawcy majątkowego związanego z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;
3)
rzeczoznawcy majątkowego pozostającego wobec niego w stosunku podrzędności lub nadrzędności służbowej;
4)
rzeczoznawcy majątkowego, wobec którego pozostaje w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że wynik postępowania może mieć wpływ na prawa lub obowiązki członka Komisji.
5.
Członek Komisji powiadamia przewodniczącego Komisji lub zastępcę przewodniczącego o zaistnieniu okoliczności, o których mowa w ust. 4.
1.
Zmian w składzie zespołu dokonuje się, jeżeli:
1)
wobec członka zespołu wszczęto postępowanie z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
2)
po wyznaczeniu składu zespołu wyszły na jaw okoliczności, o których mowa w § 8 ust. 4.
2.
Zmian w składzie zespołu można dokonać, jeżeli członek zespołu:
1)
zgłosił niemożność uczestniczenia w wyznaczonym posiedzeniu zespołu;
2)
nie uczestniczył w wyznaczonym posiedzeniu zespołu.
1.
Wyznaczając termin pierwszego posiedzenia zespołu, uwzględnia się w szczególności:
1)
możliwość dojazdu na posiedzenie osób uczestniczących w posiedzeniu;
2)
przewidywany czas trwania posiedzenia.
2.
W zawiadomieniu o pierwszym posiedzeniu zespołu rzeczoznawcy majątkowemu, wobec którego wszczęto postępowanie, wyznacza się termin do złożenia wyjaśnień, a także informuje o możliwości ustanowienia obrońcy lub o możliwości wystąpienia do przewodniczącego Komisji albo zastępcy przewodniczącego o wyznaczenie obrońcy z urzędu.
1.
Rzeczoznawca majątkowy, który ustanowił obrońcę, jest obowiązany, najpóźniej w dniu pierwszego posiedzenia, zawiadomić Komisję o ustanowieniu obrońcy, wskazując imię i nazwisko obrońcy, jego adres do korespondencji oraz oświadczenie obrońcy o wyrażeniu zgody na pełnienie tej funkcji. Oświadczenie nie jest wymagane, jeżeli obrońcą jest adwokat lub radca prawny.
2.
Rzeczoznawca majątkowy, który nie ustanowił obrońcy, może nie później niż w terminie 7 dni przed pierwszym posiedzeniem zwrócić się o wyznaczenie obrońcy z urzędu.
3.
W postępowaniu wyjaśniającym prowadzonym w wyniku złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, o którym mowa w art. 127 odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji § 3 Kodeksu postępowania administracyjnego, w sprawie, w której został ustanowiony obrońca lub wyznaczony z urzędu, może uczestniczyć ten sam obrońca. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
4.
Na uzasadniony wniosek rzeczoznawcy majątkowego lub jego obrońcy z urzędu można wyznaczyć nowego obrońcę z urzędu w miejsce dotychczasowego.
5.
Obrońca z urzędu może bronić kilku rzeczoznawców majątkowych, jeżeli ich interesy nie pozostają w sprzeczności.
1.
Posiedzenie zespołu przygotowuje się i przeprowadza w taki sposób, aby podczas pierwszego posiedzenia można było wyjaśnić wszystkie okoliczności sprawy.
2.
W posiedzeniu zespołu uczestniczą wszyscy członkowie zespołu.
3.
Za zgodą przewodniczącego zespołu przebieg posiedzenia może być utrwalony za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk, o czym należy uprzedzić osoby uczestniczące w posiedzeniu.
4.
Z każdego posiedzenia sporządza się protokół odzwierciedlający jego przebieg. Protokół podpisują wszyscy członkowie zespołu oraz rzeczoznawca majątkowy. Przed podpisaniem protokołu odczytuje się jego treść.
5.
W przypadku odmowy podpisania protokołu przez rzeczoznawcę majątkowego w protokole umieszcza się stosowną informację.
1.
Posiedzenie może być przeprowadzone przy użyciu urządzeń technicznych umożliwiających odbycie go na odległość z jednoczesnym bezpośrednim przekazem obrazu i dźwięku (posiedzenie zdalne), po potwierdzeniu przez uczestników posiedzenia, że zostaną zapewnione warunki techniczne do pełnego i prawidłowego w nim udziału.
2.
Protokół z posiedzenia przeprowadzonego w formie, o której mowa w ust. 1, podpisują wszyscy członkowie zespołu, a rzeczoznawca majątkowy składa oświadczenie, w formie ustnej do protokołu, o tym, że treść protokołu odzwierciedla przebieg tego posiedzenia.
W przypadku gdy podczas pierwszego posiedzenia zespołu nie można wyjaśnić wszystkich okoliczności sprawy, wyznacza się termin kolejnego posiedzenia zespołu. Przy wyznaczaniu terminu kolejnego posiedzenia zespołu przepis § 10 ust. 1 stosuje się odpowiednio. O terminie kolejnego posiedzenia zespołu zawiadamia się także obrońcę, o ile został ustanowiony lub wyznaczony z urzędu.
1.
Przewodniczący zespołu kieruje pracami zespołu, w szczególności:
1)
organizuje posiedzenia zespołu oraz zapewnia ich sprawny i niezakłócony przebieg;
2)
zapoznaje członków zespołu z dokumentacją dotyczącą postępowania;
3)
informuje rzeczoznawcę majątkowego o jego prawach i obowiązkach;
4)
przedstawia na posiedzeniu zespołu zarzuty wobec rzeczoznawcy majątkowego oraz inne okoliczności sprawy wymagające wyjaśnienia;
5)
gromadzi dokumentację z przebiegu postępowania.
2.
W przypadku zmiany składu zespołu przewodniczący zespołu informuje nowo powołanego członka zespołu o dotychczasowym przebiegu postępowania.
1.
Postępowanie wyjaśniające kończy się sporządzeniem protokołu końcowego, który zawiera:
1)
oznaczenie miejsca i daty przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego;
2)
imiona i nazwiska członków zespołu;
3)
imię i nazwisko rzeczoznawcy majątkowego oraz jego obrońcy, o ile został ustanowiony albo wyznaczony z urzędu;
4)
podstawę prowadzenia postępowania wyjaśniającego;
5)
zarzuty postawione rzeczoznawcy majątkowemu;
6)
opis przebiegu postępowania wyjaśniającego, w tym informację o wyjaśnieniach oraz dokumentach złożonych przez rzeczoznawcę majątkowego;
7)
ocenę zasadności zarzutów oraz innych okoliczności sprawy wraz ze wskazaniem, które zarzuty zostały udokumentowane, a które zostały odrzucone, oraz ze wskazaniem, jakie przepisy prawne zostały naruszone przez rzeczoznawcę majątkowego;
8)
wniosek o zastosowanie kary dyscyplinarnej, o której mowa w art. 178 odpowiedzialność zawodowa rzeczoznawcy majątkowego ust. 2 ustawy, albo o umorzenie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej;
9)
podpisy członków zespołu;
10)
datę sporządzenia protokołu końcowego;
11)
inne informacje istotne dla sprawy będącej przedmiotem postępowania.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1 pkt 8, podejmowany jest większością głosów, a w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego zespołu.
3.
Członek zespołu w zakresie wnioskowanej kary może złożyć do protokołu zdanie odrębne wraz z uzasadnieniem.
1.
Zespół przekazuje odpowiednio przewodniczącemu Komisji albo zastępcy przewodniczącego dokumentację z postępowania wyjaśniającego, w tym protokół końcowy, nie później niż w terminie 30 dni od dnia ostatniego posiedzenia zespołu.
2.
Przewodniczący Komisji albo zastępca przewodniczącego sprawdza dokumentację z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego, podpisuje protokół końcowy, a następnie niezwłocznie przekazuje dokumentację ministrowi.
2a.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów w dokumentacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego przewodniczący Komisji albo zastępca przewodniczącego zwraca dokumentację zespołowi w celu uzupełnienia lub poprawy.
3.
W przypadku stwierdzenia braków formalnych lub błędów w dokumentacji z przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego minister zwraca tę dokumentację w celu jej uzupełnienia lub poprawy.

Rozdział 4. Sposoby ustalania i rodzaje kosztów postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej

Koszty postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej obejmują w szczególności wydatki na:
1)
organizowanie posiedzeń prezydium Komisji i posiedzeń plenarnych Komisji;
2)
organizowanie szkoleń dla członków Komisji i obrońców z urzędu;
3)
przygotowanie dokumentacji niezbędnej dla działalności Komisji;
4)
nabycie niezbędnych dla działalności Komisji materiałów biurowych oraz publikacji specjalistycznych;
5)
wynagrodzenia członków Komisji i obrońców z urzędu;
6)
podróże oraz noclegi członków Komisji i obrońców z urzędu;
7)
usługi pocztowe, usługi telekomunikacyjne oraz powielanie materiałów związanych z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi.
Koszty, o których mowa w § 17, ustala się na podstawie:
1)
rachunków;
2)
biletów za przejazd środkami transportu;
3)
potwierdzonych rachunków kosztów podróży;
4)
wniosków o wypłatę wynagrodzeń;
5)
innych dowodów potwierdzających poniesione wydatki.
1.
Członkom Komisji i obrońcom z urzędu przysługuje zwrot kosztów podróży i noclegów, z tym że:
1)
koszty podróży transportem kolejowym są zwracane do wysokości ceny biletu drugiej klasy wraz z opłatami dodatkowymi, w tym miejscówkami;
2)
koszty podróży transportem autobusowym są zwracane do wysokości ceny biletu;
3)
koszty podróży transportem lotniczym są zwracane do wysokości ceny biletu w klasie ekonomicznej;
4)
koszty podróży samochodem prywatnym są zwracane w wysokości stanowiącej iloczyn przejechanych kilometrów najkrótszą trasą i stawki za jeden kilometr przebiegu; w uzasadnionych przypadkach może zostać zwrócony koszt podróży trasą optymalną;
5)
koszty noclegu zwraca się w wysokości poniesionych wydatków, jednak nie większej niż 450 zł za dobę hotelową.
2.
Stawka za jeden kilometr przebiegu, o której mowa w ust. 1 pkt 4, wynosi 0,45 zł.
3.
W przypadku odbycia podróży jednym samochodem przez kilku członków Komisji lub obrońców z urzędu zwrot kosztów podróży przysługuje wyłącznie temu członkowi Komisji albo obrońcy z urzędu, który jest właścicielem lub współwłaścicielem samochodu, albo temu członkowi Komisji albo obrońcy z urzędu, który użytkował samochód za pisemną zgodą właściciela.
4.
Koszty podróży i noclegów, o których mowa w ust. 1, są zwracane w przypadku, gdy posiedzenie Komisji odbywa się poza miejscowością zamieszkania członka Komisji lub obrońcy z urzędu.
5.
Członkowie Komisji lub obrońcy z urzędu dostarczają dokumenty potwierdzające odbycie podróży lub skorzystanie z noclegu w związku z ich udziałem w posiedzeniu Komisji nie później niż w terminie 21 dni od dnia zakończenia podróży. W przypadku doręczenia dokumentów za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 1640) termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem dokumenty te zostały nadane w placówce pocztowej operatora pocztowego.

Rozdział 5. Wysokość wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej i obrońców z urzędu oraz sposób ich ustalania

1.
Przewodniczącemu Komisji albo zastępcy przewodniczącego przysługuje wynagrodzenie w wysokości 800 zł za każdą przygotowaną sprawę będącą przedmiotem postępowania wyjaśniającego.
2.
Członkom zespołu i obrońcom z urzędu przysługuje wynagrodzenie za rozpatrzenie sprawy w postępowaniu wyjaśniającym.
3.
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 2, wynosi:
1)
950 zł za sprawę – dla przewodniczącego zespołu;
2)
750 zł za sprawę – dla członka zespołu;
3)
500 zł za sprawę – dla obrońcy z urzędu.
4.
W przypadku zmiany składu zespołu lub obrońcy z urzędu w trakcie postępowania wyjaśniającego wynagrodzenie
ustala się w wysokości określonej w ust. 3, w proporcji zachodzącej między liczbą posiedzeń zespołu, w których uczestniczył członek zespołu lub obrońca z urzędu, a liczbą wszystkich posiedzeń zespołu.
5.
Obrońcy z urzędu, który złożył rezygnację z obrony rzeczoznawcy majątkowego, wobec którego wszczęto postępowanie, wynagrodzenie nie przysługuje.
6.
Wynagrodzenia, o których mowa w ust. 1–4, wypłaca się po zakończeniu postępowania wyjaśniającego i przekazaniu dokumentacji ministrowi.
7.
Przewodniczącemu Komisji przysługuje miesięczne wynagrodzenie w wysokości 2500 zł.

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe

Dotychczasowe przepisy w zakresie wysokości wynagrodzenia członków Komisji Odpowiedzialności Zawodowej stosuje się do spraw, które zostały, do dnia 31 grudnia 2013 r., przekazane przez ministra właściwego do spraw budownictwa, lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego oraz mieszkalnictwa Komisji Odpowiedzialności Zawodowej w celu przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Traci moc rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 stycznia 2008 r. w sprawie postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej rzeczoznawców majątkowych, pośredników w obrocie nieruchomościami oraz zarządców nieruchomości (Dz. U. poz. 66 oraz z 2013 r. poz. 23).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 04.03.2014 r. - Dz.U. z 2014 r. poz. 266 ]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...