• Rozporządzenie Ministra I...
  29.02.2024

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2004.249.2498 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinni odpowiadać wojewódzcy inspektorzy nadzoru geodezyjnego i kartograficznego, geodeci województw, geodeci powiatowi i geodeci gminni

Obserwuj akt

Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o ustawie, należy przez to rozumieć ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Wojewódzkim inspektorem nadzoru geodezyjnego i kartograficznego może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
1)
korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
2)
posiada:
a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 zakresy nadawanych uprawnień zawodowych pkt 1 i 2 ustawy,
c) 3-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.
Geodetą województwa może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
1)
korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
2)
posiada:
a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 zakresy nadawanych uprawnień zawodowych pkt 1 i 2 ustawy,
c) 3-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.
Geodetą powiatowym może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
1)
korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
2)
posiada:
a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 zakresy nadawanych uprawnień zawodowych pkt 1 i 2 ustawy,
c) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.
Geodetą gminnym może być osoba, która spełnia następujące wymagania:
1)
korzysta w pełni z praw cywilnych i obywatelskich;
2)
posiada:
a) dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku geodezyjnym,
b) uprawnienia zawodowe do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresach, o których mowa w art. 43 zakresy nadawanych uprawnień zawodowych pkt 1 i 2 ustawy,
c) 2-letni staż pracy w urzędach administracji rządowej lub w organach jednostek samorządu terytorialnego.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...