• Rozporządzenie Ministra I...
  22.05.2024

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2003.47.400 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie rejestru okrętowego i postępowania rejestrowego

Obserwuj akt

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 18 września 2001 r. - Kodeks morski (Dz. U. Nr 138, poz. 1545 oraz z 2002 r. Nr 41, poz. 365) zarządza się, co następuje:

Dział I. Przepisy ogólne

1.
Przepisy rozporządzenia określają sposób prowadzenia rejestru okrętowego i tryb postępowania rejestrowego, wzory ksiąg rejestrowych, wzór certyfikatu okrętowego, certyfikatu statku w budowie i świadectwa o banderze, tryb ich wydawania oraz wysokość opłat rejestrowych.
2.
Jeżeli przepisy rozporządzenia nie stanowią inaczej, do postępowania w sprawach określonych w ust. 1 stosuje się odpowiednio przepisy części pierwszej księgi drugiej - postępowanie nieprocesowe - ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. Nr 43, poz. 296, z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz.1361 i Nr 125, poz. 1368 oraz z 2002 r. Nr 169, poz. 1387), a do kosztów postępowania rejestrowego - przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 88 i Nr 233, poz. 1955 oraz z 2003 r. Nr 45, poz. 391).
1.
Księga rejestrowa rejestru stałego zawiera trzy działy:
1)
dział pierwszy - statek;
2)
dział drugi - właściciel, armator;
3)
dział trzeci - hipoteka morska, ograniczenia w rozporządzaniu statkiem.
2.
Wzór księgi rejestrowej rejestru okrętowego stałego określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
1.
Księga rejestrowa rejestru tymczasowego zawiera dwa działy:
1)
dział pierwszy - statek;
2)
dział drugi - armator, właściciel.
2.
Wzór księgi rejestrowej rejestru okrętowego tymczasowego określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1.
Księga rejestrowa rejestru statków w budowie zawiera dwa działy:
1)
dział pierwszy - statek w budowie, stocznia, właściciel;
2)
dział drugi - hipoteka morska.
2.
Wzór księgi rejestrowej rejestru okrętowego statków w budowie określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1.
Księgi rejestrowe rejestru stałego przechowuje się wieczyście, a księgi rejestrowe rejestru tymczasowego i rejestru statków w budowie - przez 10 lat, licząc od końca roku, w którym wykreślono statek z rejestru.
2.
Księgi te nie mogą być wydawane poza miejsce ich stałego przechowywania.
1.
Przy księgach rejestrowych prowadzi się akta rejestrowe.
2.
Akta rejestrowe obejmują dokumenty stanowiące podstawę wpisów do rejestru okrętowego i inne dokumenty dotyczące wpisów, wzmianek, ostrzeżeń oraz postanowienia i zarządzenia izby morskiej.
Wyznaczony przez przewodniczącego izby morskiej sekretarz izby pełni samodzielnie czynności przewidziane w rozporządzeniu dla sekretarza, a także czuwa nad porządkiem ksiąg i akt rejestrowych oraz nad ich zabezpieczeniem i przechowywaniem.

Dział II. Sposób prowadzenia rejestru okrętowego

Rozdział 1. Księgi rejestrowe

1.
Księgę rejestrową prowadzi się oddzielnie dla każdego statku i każdego statku w budowie.
2.
Księga rejestrowa może składać się z więcej niż jednego tomu.
1.
Na pierwszej stronie księgi rejestrowej zamieszcza się:
1)
oznaczenie izby morskiej prowadzącej rejestr;
2)
odpowiednią nazwę rodzaju rejestru ("Rejestr okrętowy stały", "Rejestr okrętowy tymczasowy" lub "Rejestr okrętowy statków w budowie");
3)
numer rejestrowy księgi, stanowiący równocześnie numer rejestrowy statku lub statku w budowie;
4)
numer tomu księgi rejestrowej, jeżeli składa się ona z więcej niż jednego tomu;
5)
oznaczenie identyfikacyjne lub nazwę statku lub statku w budowie.
2.
Numer rejestrowy tworzą: litery RO, pierwsza litera siedziby izby morskiej prowadzącej rejestr, umieszczona w nawiasie litera S, T lub B oznaczająca rodzaj rejestru oraz kolejny numer repertorium ksiąg rejestrowych.
1.
Na pierwszej stronie księgi rejestrowej zamieszcza się także wzmianki o:
1)
zamknięciu księgi;
2)
zmianie właściwości izby morskiej do prowadzenia rejestru;
3)
złożeniu księgi do archiwum.
2.
Na ostatniej stronie tomu księgi zamieszcza się wzmiankę stwierdzającą ilość stron. Karty ksiąg powinny być ponumerowane i przesznurowane. Końce sznurka przymocowuje się trwale i opatruje pieczęcią izby morskiej. Księgi rejestrowe powinny być oprawione w sposób trwały.
3.
Wzmianki, o których mowa w ust. 1 i 2, podpisują przewodniczący izby morskiej i sekretarz, podając równocześnie datę sporządzenia wzmianki.
1.
Zamknięcie księgi rejestrowej następuje w przypadku wykreślenia statku z rejestru.
2.
Zamknięcia księgi dokonuje się przez zamieszczenie wzmianki o zamknięciu na pierwszej stronie księgi i przekreślenie czerwonymi liniami na krzyż wszystkich stron księgi. W treści wzmianki wskazuje się podstawę zamknięcia księgi.
3.
Księgę zamkniętą składa się do archiwum izby morskiej.
4.
O złożeniu księgi do archiwum sekretarz czyni wzmiankę w aktach rejestrowych.
1.
W razie zmiany właściwości izby morskiej do prowadzenia rejestru należy księgę rejestrową i akta rejestrowe przekazać tej izbie.
2.
Izba morska, która stała się właściwa do prowadzenia rejestru, oznacza stronę tytułową księgi zgodnie z nowymi danymi, ujmując dotychczasowe dane ulegające zmianie w nawias poprzedzony wyrazem "dawniej" i zawiadamia o zmianie właściwości osoby zainteresowane.
1.
Przeniesienie wpisów do nowej księgi rejestrowej może nastąpić, jeżeli izba morska uzna, że wymaga tego przejrzystość rejestru. Nowa księga zawiera wzmiankę o numerze starej księgi.
2.
Zgodność wpisów w nowej księdze z treścią księgi, z której zostały przeniesione, potwierdza podpisem przewodniczący izby morskiej.
3.
O przeniesieniu wpisów wskazanych w rejestrze izba morska zawiadamia właścicieli, armatora oraz inne osoby, których prawa lub roszczenia ujawniono w rejestrze.
Wzmianki w księgach rejestrowych sporządza sekretarz, a podpisuje przewodniczący izby morskiej.

Rozdział 2. Wpisy

1.
W dziale pierwszym księgi rejestrowej rejestru stałego wpisuje się:
1)
w rubryce 1: nazwę statku lub inne przewidziane odrębnymi przepisami oznaczenie identyfikacyjne statku w czasie wpisu, poprzednie nazwy lub oznaczenie statku oraz zmiany następujące po wpisie;
2)
w rubryce 2: numer identyfikacyjny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (AIMO) i sygnał wywoławczy statku oraz jego zmiany;
3)
w rubryce 3: port macierzysty statku oraz jego zmiany;
4)
w rubryce 4: rok i miejsce budowy, nazwę stoczni, w której statek został zbudowany, o ile dane te są znane, oraz materiał główny kadłuba statku, rodzaj napędu, rodzaj i przeznaczenie statku;
5)
w rubrykach 5-9: wymiary główne (rejestrowe) statku i pojemność brutto i netto statku, określone zgodnie z wymaganiami Międzynarodowej konwencji o pomierzaniu pojemności statków z 1969 r., sporządzonej w Londynie dnia 23 czerwca 1969 r. (Dz. U. z 1983 r. Nr 56, poz. 247 i 248);
6)
w rubryce 10: numer i datę wystawienia świadectwa pomiarowego, nazwę organu, który je wystawił, oraz zmiany tych danych;
7)
w rubryce 11: poprzedni rejestr, jeżeli był w nim wpisany, i datę wykreślenia z tego rejestru; dotyczy to także przypadków zmiany właściwości miejscowej izby morskiej i zmiany księgi rejestrowej, zgodnie z § 13,
8)
w rubryce 12: stwierdzenie polskiej przynależności statku oraz datę wpisania statku do rejestru; stwierdzenie zawieszenia polskiej przynależności statku oraz datę wydania postanowienia w tej sprawie;
9)
w rubryce 13: wykreślenie statku z rejestru, z podaniem przyczyny, podstawy i daty wykreślenia;
10)
w rubryce 14: numer rubryki, której dotyczy zmiana w rubryce 15;
11)
w rubryce 15: zmiany danych wpisanych w rubrykach 1-13, niezależnie od wpisu zmiany dokonanego w odpowiedniej rubryce, i datę wpisania zmiany.
2.
Wpisy działu pierwszego podpisuje się w rubrykach: 12, 13 i 15.
1.
W dziale drugim księgi rejestrowej rejestru stałego wpisuje się:
1)
w rubryce 1: numer bieżący wpisu;
2)
w rubryce 2: właściciela lub wszystkich współwłaścicieli statku oraz zmiany w tym zakresie, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru, wymieniając:
a) w odniesieniu do osób prawnych nazwę i siedzibę osoby prawnej oraz położoną w Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę zakładu głównego lub oddziału armatora, z podaniem rejestru, w którym osoba ta została wpisana, i organu, który ten rejestr prowadzi;
b) w odniesieniu do spółek jawnych i komandytowych - nazwę (firmę), siedzibę spółki, imiona, nazwiska, miejsce zamieszkania i adres wszystkich wspólników oraz numer spółki w rejestrze przedsiębiorców;
c) w odniesieniu do osób fizycznych - imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, adres i obywatelstwo;
d) w odniesieniu do przedsiębiorców numer odpowiedniego rejestru i organ rejestrowy oraz nadany numer identyfikacji statystycznej (REGON);
3)
w rubryce 3: armatora w sposób określony w pkt 2 oraz zmiany, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru;
4)
w rubryce 4: wielkość udziału we współwłasności w częściach ułamkowych, jeżeli statek jest przedmiotem współwłasności;
5)
w rubryce 5:
a) podstawę nabycia własności lub udziału we współwłasności z notarialnie poświadczonymi podpisami na umowie,
b) wzmianki i ostrzeżenia dotyczące własności i ograniczeń w jej rozporządzaniu,
c) zmiany danych wpisanych w dziale drugim, niezależnie od wpisu zmiany dokonanego w odpowiedniej rubryce, oraz podstawę i datę wpisania zmiany,
d) wykreślenia wpisanych wzmianek i ostrzeżeń,
e) datę wpisu.
2.
Wpisy działu drugiego podpisuje się w rubryce 5.
1.
W dziale trzecim księgi rejestrowej rejestru stałego wpisuje się:
1)
w rubryce 1: numer bieżący wpisów sporządzanych w rubrykach 2 i 3;
2)
w rubryce 2: kwotę hipoteki morskiej w cyfrach, rodzaj waluty lub jednostki obliczeniowe, określone w art. 101 granica odpowiedzialności dłużnika w związku z żeglugą statkiem o pojemności brutto do 300 ton, § 2 Kodeksu morskiego;
3)
w rubryce 3: treść wpisanego prawa (hipoteka morska, użytkowanie i inne ograniczenia w rozporządzaniu statkiem), a przy wpisie hipoteki morskiej - kwotę hipoteki słownie, datę wpisu oraz zmiany tych danych;
4)
w rubryce 4: numer bieżący wpisu, którego dotyczy zmiana wpisana w rubryce 6;
5)
w rubryce 5: kwotę w cyfrach, której dotyczy zmiana hipoteki morskiej wpisana w rubryce 6;
6)
w rubryce 6: zmiany wpisów dokonanych w rubrykach 2 i 3, ograniczenia uprawnionego w rozporządzaniu tymi prawami, choćby ograniczenia te wpisano równocześnie z wpisem prawa, ostrzeżenia i wzmianki dotyczące ograniczonych praw rzeczowych oraz datę wpisu; w razie wykreślenia części hipoteki morskiej, niezależnie od wpisu w rubryce 6, kwotę wykreślonej części wpisuje się czerwonym kolorem w rubryce 2 pod wpisaną tam kwotą, a poniżej czarnym kolorem pozostałą kwotę hipoteki morskiej;
7)
w rubryce 7: numer bieżący wpisu prawa objętego wykreśleniem wpisanym w rubryce 8;
8)
w rubryce 8: wykreślenie wpisanych praw, a w razie wykreślenia hipoteki morskiej - wykreśloną kwotę hipoteki morskiej słownie oraz datę wpisu.
2.
Uprawnionego, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, oznacza się, wpisując następujące dane:
1)
w odniesieniu do osób prawnych, spółek jawnych i komandytowych - pełną nazwę i siedzibę albo nazwę i siedzibę zakładu głównego lub oddziału;
2)
w odniesieniu do osób fizycznych - imię, nazwisko, miejsce zamieszkania, obywatelstwo, a w razie potrzeby inne dane, które pozwalają na stwierdzenie tożsamości.
3.
Wpisy działu trzeciego podpisuje się w rubrykach 3, 6 i 8.
1.
W dziale pierwszym księgi rejestrowej rejestru tymczasowego wpisuje się:
1)
w rubryce 1: nazwę statku lub inne przewidziane odpowiednimi przepisami oznaczenie statku w czasie wpisu, poprzednie nazwy lub oznaczenia statku oraz zmiany następujące po wpisie;
2)
w rubryce 2: numer identyfikacyjny Międzynarodowej Organizacji Morskiej (AIMO) i sygnał wywoławczy statku oraz jego zmiany;
3)
w rubryce 3: port macierzysty wskazany przez armatora, port macierzysty wskazany przez właściciela oraz zmiany tych danych;
4)
w rubryce 4: rok i miejsce budowy, nazwę stoczni, w której statek został zbudowany, o ile dane te są znane, oraz materiał główny kadłuba statku, rodzaj napędu, rodzaj i przeznaczenie statku;
5)
w rubrykach 5-9: wymiary rejestrowe i pojemność statku;
6)
w rubryce 10: numer i datę wystawienia świadectwa pomiarowego, nazwę organu, który je wystawił, oraz zmiany tych danych;
7)
w rubryce 11: rejestr stały statku, nazwę i siedzibę organu, który go prowadzi, poprzednią przynależność statku i datę jej zawieszenia oraz zmiany tych danych;
8)
w rubryce 12: oznaczenia dokumentów zawierających zgodę właściwych władz państwa stałego rejestru statku, właściciela statku i wszystkich wierzycieli hipotecznych na nadanie statkowi czasowej polskiej przynależności oraz zapewnienie właściwych władz państwa stałego rejestru, że w czasie trwania polskiej przynależności statek nie będzie uprawniony do podnoszenia bandery tego państwa;
9)
w rubryce 13: stwierdzenie czasowej polskiej przynależności statku, ze wskazaniem okresu, na jaki statek ją uzyskał, postanowienie izby morskiej o nadaniu statkowi czasowej polskiej przynależności, z podaniem daty jego wydania i sygnatury akt, datę wpisania statku do rejestru oraz zmiany tych danych;
10)
w rubryce 14: wykreślenie statku z rejestru z podaniem przyczyny, podstawy i daty wykreślenia;
11)
w rubryce 15: numer rubryki, której dotyczy zmiana w rubryce 16;
12)
w rubryce 16: zmiany danych wpisanych w rubrykach 1-14, niezależnie od wpisu zmiany dokonanego w odpowiedniej rubryce, i datę wpisania zmiany.
2.
Wpisy działu pierwszego podpisuje się w rubrykach: 13, 14 i 16.
1.
W dziale drugim księgi rejestrowej rejestru tymczasowego wpisuje się:
1)
w rubryce 1: numer bieżący wpisu;
2)
w rubryce 2: armatora, w sposób określony w § 16, ust. 1 pkt 3, oraz zmiany, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru;
3)
w rubryce 3: oznaczenie i siedzibę przedstawicielstwa armatora w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli takie zostało utworzone;
4)
w rubryce 4: właściciela lub wszystkich współwłaścicieli statku w sposób określony w § 16, ust. 1 pkt 2 oraz zmiany, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru;
5)
w rubryce 5: numer rubryki, której dotyczy zmiana wpisana w rubryce 6;
6)
w rubryce 6: zmiany danych wpisanych w dziale drugim, niezależnie od wpisu zmiany dokonanego w odpowiedniej rubryce, oraz podstawę i datę wpisania zmiany.
2.
Wpisy działu drugiego podpisuje się w rubryce 6.
1.
W dziale pierwszym księgi rejestrowej rejestru statków w budowie wpisuje się:
1)
w rubryce 1: oznaczenie identyfikacyjne lub nazwę statku w budowie oraz zmiany, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru;
2)
w rubryce 2: datę położenia stępki lub wykonania równorzędnej pracy konstrukcyjnej w miejscu wodowania oraz numer budowy;
3)
w rubryce 3: oznaczenie umowy o budowę statku z podaniem daty jej zawarcia i terminu wykonania oraz zmiany, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru;
4)
w rubryce 4: stocznię, w której statek jest budowany;
5)
w rubryce 5: właściciela statku w sposób określony w § 16, ust. 1 pkt 2 oraz zmiany, które nastąpiły po wpisaniu statku do rejestru;
6)
w rubryce 6: datę wpisania statku w budowie do rejestru;
7)
w rubryce 7: wykreślenie statku z rejestru, z podaniem przyczyny, podstawy i daty wykreślenia;
8)
w rubryce 8: numer rubryki, której dotyczy zmiana wpisana w rubryce 9;
9)
w rubryce 9: zmiany danych wpisanych w poprzednich rubrykach, niezależnie od wpisu dokonanego w odpowiedniej rubryce, i datę wpisania zmiany.
2.
Wpisy działu pierwszego podpisuje się w rubrykach 6, 7 i 9.
1.
W dziale drugim księgi rejestrowej rejestru statków w budowie wpisuje się:
1)
w rubryce 1: numer bieżący wpisów sporządzanych w rubrykach 2 i 3;
2)
w rubryce 2: kwotę hipoteki morskiej w cyfrach, rodzaj waluty lub jednostki obliczeniowe, określone w art. 101 granica odpowiedzialności dłużnika w związku z żeglugą statkiem o pojemności brutto do 300 ton, § 2 Kodeksu morskiego;
3)
w rubryce 3: treść hipoteki morskiej z kwotą wyrażoną słownie oraz datę wpisu;
4)
w rubryce 4: numer bieżący wpisu, którego dotyczy zmiana wpisana w rubryce 6;
5)
w rubryce 5: kwotę w cyfrach, której dotyczy zmiana hipoteki morskiej wpisana w rubryce 6;
6)
w rubryce 6: zmiany wpisów dokonanych w rubrykach 2 i 3, ostrzeżenia i wzmianki dotyczące hipoteki oraz datę wpisu; w razie wykreślenia części hipoteki morskiej, niezależnie od wpisu w rubryce 6, kwotę wykreślonej części wpisuje się czerwonym kolorem w rubryce 2 pod wpisaną tam kwotą, a poniżej czarnym kolorem pozostałą kwotę hipoteki morskiej;
7)
w rubryce 7: numer bieżący wpisu wykreślenia dokonanego w rubryce 8;
8)
w rubryce 8: wykreślenie hipoteki morskiej z kwotą wyrażoną słownie oraz datę wpisu.
2.
Wpisy działu drugiego podpisuje się w rubrykach 3, 6 i 8.
1.
Wpisem jest również wykreślenie wpisu.
2.
Dokonanie wpisu z urzędu zaznacza się w osnowie wpisu.
3.
W osnowie wpisu zaznacza się również wpisanie statku do rejestru na wniosek właściciela, w przypadku statku, o którym mowa w art. 23 wpis do polskiego rejestru okrętowego, § 3 lub w art. 23 wpis do polskiego rejestru okrętowego, § 4 Kodeksu morskiego.
1.
Wpisy sporządza sekretarz na podstawie postanowienia zarządzającego wpis, a podpisuje przewodniczący izby morskiej i sekretarz.
2.
O dokonaniu wpisu czyni się wzmiankę w aktach rejestrowych pod postanowieniem zarządzającym wpis, podając datę i numer wpisu do rejestru.

Rozdział 3. Sposób dokonywania wpisów i prowadzenie kartoteki statków

1.
Wpisów należy dokonywać starannie, pismem czytelnym bez używania skrótów. Wyrazów wpisanych nie wolno przerabiać lub czynić nieczytelnymi.
2.
Omyłki pisarskie prostuje się przez przekreślenie błędnego wyrazu czerwoną linią w sposób pozwalający na odczytanie pierwotnego tekstu, umieszczając pod treścią wpisu wzmiankę zawierającą omówienie sprostowania.
3.
Wpis, który utracił moc na skutek zmiany jego treści lub wykreślenia wpisu, podkreśla się czerwoną linią.

Dział III. Zgłoszenia i wnioski o wpis

Zgłoszenia i wnioski o wpis do rejestru powinny być dokonywane na piśmie.
1.
W zgłoszeniu i we wniosku o wpis statku do rejestru stałego należy podać:
1)
charakterystykę statku, wymieniając:
a) nazwę, jaką posiada statek w czasie zgłoszenia lub wniosku o wpis, oraz poprzednie jego nazwy, a w odniesieniu do statku, co do którego przepisy przewidują inne oznaczenie - to oznaczenie oraz numer identyfikacyjny Międzynarodowej Organizacji Morskiej,
b) międzynarodowy sygnał wywoławczy statku,
c) nazwę portu macierzystego statku,
d) rok i miejsce budowy, nazwę stoczni, w której statek został zbudowany, o ile dane te są znane, materiał główny kadłuba, rodzaj napędu i przeznaczenie statku,
e) wymiary główne (rejestrowe),
f) pojemność brutto i netto,
g) nazwę organu, który wystawił świadectwo pomiarowe, oraz numer i datę wystawienia tego świadectwa;
2)
oznaczenie właściciela lub wszystkich współwłaścicieli i armatora statku, w sposób określony w § 16, ust. 1 pkt 2 i 3, wymieniając:
a) jeżeli statek stanowi przedmiot współwłasności - rodzaj i podstawę współwłasności, a w przypadku współwłasności w częściach ułamkowych - wysokość udziałów wszystkich współwłaścicieli.
b) podstawę nabycia lub udziału we współwłasności z notarialnie poświadczonymi podpisami na umowie,
c) jeżeli armator nie jest właścicielem statku - oznaczenie dokumentu zawierającego zgodę właściciela statku na uprawianie żeglugi przez armatora;
3)
wartość statku.
2.
Charakterystykę statku należy podać na podstawie świadectwa pomiarowego.
1.
Do zgłoszenia lub wniosku o wpis statku do rejestru stałego należy dołączyć:
1)
dokument zatwierdzający nazwę statku lub inne jego oznaczenie oraz, w miarę możności, dokumenty stwierdzające poprzednie nazwy lub oznaczenia statku;
2)
dokument stwierdzający przydzielenie międzynarodowego sygnału wywoławczego i nadanie numeru identyfikacyjnego Międzynarodowej Organizacji Morskiej;
3)
oryginał świadectwa pomiarowego, wraz z odpisem tego świadectwa uwierzytelnionym przez organ, który świadectwo to wystawił;
4)
dokument stwierdzający rok i miejsce budowy statku oraz stocznię, w której statek został zbudowany, jeżeli zgłaszający posiada taki dokument;
5)
jeżeli przedsiębiorcą jest właściciel lub armator statku - wyciąg z rejestru przedsiębiorców lub ewidencji działalności gospodarczej zawierający:
a) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę lub siedzibę jego zakładu głównego albo oddziału w Rzeczypospolitej Polskiej, adres, datę i numer w rejestrze,
b) zaświadczenie o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON) lub podatkowej (NIP);
6)
odpis dokumentu stanowiącego podstawę nabycia własności lub udziału we współwłasności statku;
7)
jeżeli armator nie jest właścicielem statku - odpis dokumentu zawierającego zgodę właściciela statku na uprawianie żeglugi przez armatora;
8)
jeżeli współwłaścicielem statku nie jest Skarb Państwa, osoba prawna mająca siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej ani obywatel polski zamieszkały w Rzeczypospolitej Polskiej - dowód potwierdzający miejsce zamieszkania armatora w Rzeczypospolitej Polskiej albo mieszczącą się w Rzeczypospolitej Polskiej siedzibę jego zakładu głównego lub oddziału;
9)
jeżeli statek był poprzednio wpisany do rejestru za granicą - dowód wykreślenia go z rejestru zagranicznego albo dokumenty uprawdopodobniające to wykreślenie;
10)
oryginał świadectwa o banderze, jeżeli świadectwo to wystawiono;
11)
jeżeli przedmiotem wniosku o wpis jest hipoteka morska - pisemne oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu na jego statku hipoteki morskiej, spełniające wymagania art. 77 oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej, Kodeksu morskiego, bądź umowę o ustanowieniu hipoteki morskiej, w rozumieniu art. 84 umowa o ustanowieniu hipoteki morskiej, § 1 Kodeksu morskiego, zawierające określenie wierzytelności pieniężnej, którą hipoteka ma zabezpieczać, albo mający moc prawną i stwierdzający wierzytelność tytuł wykonawczy lub odpowiednie postanowienie zabezpieczające;
12)
jeżeli przedmiotem wniosku o wpis jest zastaw niebędący hipoteką morską - dokument obejmujący oświadczenie właściciela o ustanowieniu tego prawa.
2.
Łącznie ze zgłoszeniem lub wnioskiem o wpis statku stanowiącego przedmiot własności lub współwłasności osób fizycznych, osoby te obowiązane są przedstawić dowód osobisty lub inny dokument stwierdzający obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania. Jeżeli osoby te mieszkają za granicą, należy przedstawić dowód stwierdzający, że armator ma miejsce zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej.
1.
We wniosku o wpis statku do rejestru tymczasowego należy podać:
1)
dane wymienione w § 27, ust. 1 pkt 1 oraz nazwę portu macierzystego statku w Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
rejestr stały statku oraz nazwę i siedzibę organu, który go prowadzi;
3)
poprzednią przynależność statku i datę jej zawieszenia;
4)
okres, na jaki statek uzyskał polską przynależność;
5)
oznaczenie decyzji właściwych władz państwa stałego rejestru statku, zwalniającej statek czasowo z dotychczasowej przynależności;
6)
armatora statku, w sposób określony w § 16, ust. 1 pkt 3;
7)
oznaczenie i siedzibę przedstawicielstwa armatora w Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli takie zostało utworzone;
8)
oznaczenie umowy używania statku;
9)
właściciela lub wszystkich współwłaścicieli statku w sposób określony w § 16, ust. 1 pkt 2;
10)
prawa zastawu i ograniczenia w rozporządzaniu statkiem, wpisane w rejestrze stałym statku, oraz inne dane z tego rejestru;
11)
zapewnienie, że wnioskodawca będzie prowadził działalność armatorską w Rzeczypospolitej Polskiej oraz że kapitanem statku będzie obywatel polski;
12)
wartość statku.
2.
Charakterystykę statku należy podać na podstawie świadectwa pomiarowego.
Do wniosku o wpis statku do rejestru tymczasowego należy dołączyć:
1)
odpis świadectwa pomiarowego, spełniającego wymagania art. 41 międzynarodowe świadectwo pomiarowe, § 2 Kodeksu morskiego;
2)
odpis lub wyciąg ze stałego rejestru statku, zawierający opis statku, oznaczenie właściciela lub wszystkich współwłaścicieli oraz wpisane prawa zastawu i ograniczenia w rozporządzaniu statkiem;
3)
decyzję zawierającą pisemną zgodę właściwych władz państwa stałego rejestru, właściciela lub wszystkich współwłaścicieli statku i wszystkich wierzycieli hipotecznych na nadanie statkowi czasowej polskiej przynależności oraz zapewnienie właściwych władz państwa stałego rejestru, że w czasie trwania polskiej przynależności statek nie będzie uprawniony do podnoszenia bandery tego państwa;
4)
decyzję właściwych władz państwa stałego rejestru, zwalniającą statek czasowo z dotychczasowej przynależności;
5)
odpis umowy używania statku;
6)
jeżeli armator statku jest osobą prawną - zaświadczenie organu prowadzącego odpowiedni rejestr osób prawnych, stwierdzające pełną jego nazwę i siedzibę lub siedzibę jego przedstawicielstwa w Rzeczypospolitej Polskiej, oraz datę i numer wpisania armatora do tego rejestru;
7)
jeżeli armator jest osobą fizyczną - dowód stwierdzający miejsce jego siedziby lub zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej albo miejsce siedziby lub zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej jego przedstawiciela.
We wniosku o wpis statku w budowie do rejestru statków w budowie należy podać:
1)
oznaczenie identyfikacyjne albo nazwę statku w budowie;
2)
datę położenia stępki lub wykonania równorzędnej pracy konstrukcyjnej w miejscu wodowania oraz numer budowy;
3)
oznaczenie umowy o budowę statku, z podaniem daty jej zawarcia, terminu wykonania i wysokości uzgodnionego wynagrodzenia;
4)
nazwę i siedzibę stoczni lub budowniczego, który statek buduje;
5)
właściciela statku w sposób określony w § 16, ust. 1 pkt 2;
6)
treść hipoteki morskiej, z podaniem kwoty, rodzaju waluty lub jednostki obliczeniowej, określonej w art. 101 granica odpowiedzialności dłużnika w związku z żeglugą statkiem o pojemności brutto do 300 ton, § 2 Kodeksu morskiego.
Do wniosku o wpis do rejestru statków w budowie należy dołączyć:
1)
dokument stwierdzający oznaczenie identyfikacyjne albo nazwę statku w budowie, datę położenia stępki lub wykonania równorzędnej pracy konstrukcyjnej w miejscu wodowania oraz numer budowy;
2)
odpis umowy o budowę statku;
3)
jeżeli właściciel statku w budowie jest osobą prawną - zaświadczenie organu prowadzącego odpowiedni rejestr osób prawnych, stwierdzające pełną jego nazwę i siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej oraz datę i numer wpisania właściciela do tego rejestru;
4)
jeżeli właściciel statku w budowie jest osobą fizyczną - dowód stwierdzający miejsce jego siedziby lub zamieszkania w Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
jeżeli przedmiotem wniosku o wpis jest hipoteka morska - pisemne oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu na jego statku hipoteki morskiej, spełniające wymagania art. 77 oświadczenie woli właściciela o ustanowieniu na statku hipoteki morskiej, Kodeksu morskiego, bądź umowę o ustanowieniu hipoteki morskiej, w rozumieniu art. 84 umowa o ustanowieniu hipoteki morskiej, § 1 Kodeksu morskiego, zawierające określenie wierzytelności pieniężnej, którą hipoteka ma zabezpieczać, albo mający moc prawną i stwierdzający wierzytelność tytuł wykonawczy lub odpowiednie postanowienie zabezpieczające.
W zgłoszeniu zmiany okoliczności wpisanych w rejestrze lub nowych okoliczności podlegających wpisowi oraz okoliczności stanowiących podstawę wykreślenia statku z rejestru należy podać:
1)
nazwę statku albo jego oznaczenie identyfikacyjne;
2)
numer rejestrowy statku;
3)
okoliczność, która ma być wpisana, i jej treść oraz dowód stwierdzający tę okoliczność.
1.
Do zgłoszenia, o którym mowa w § 32, należy dołączyć:
1)
dokumenty stanowiące podstawę zmiany lub uzupełnienia wpisów albo wykreślenia statku z rejestru;
2)
oryginał certyfikatu okrętowego;
3)
świadectwo pomiarowe dotychczasowe i nowe, jeżeli takie wystawiono, a okoliczność, która ma być wpisana, dotyczy danych wpisanych na podstawie świadectwa.
2.
Przepis ust. 1 pkt 1 nie ma zastosowania w razie zgłoszenia utraty przez statek charakteru statku morskiego.
3.
Dokumentami stanowiącymi podstawę do uznania statku za zaginiony po upływie wymaganego okresu i do wykreślenia go z rejestru są: dokument stwierdzający port przeznaczenia statku oraz dokument stwierdzający ostatnią wiadomość o statku.
Z zastrzeżeniem odmiennych przepisów rozporządzenia, dokumenty przedstawia się w oryginale lub urzędowo uwierzytelnionym odpisie. Izba morska może zażądać przedstawienia dokumentu w oryginale.
Jeżeli jakikolwiek z dokumentów wymagany w postępowaniu rejestrowym został przedstawiony izbie morskiej w związku z inną sprawą rejestrową, obowiązany do przedstawienia tego dokumentu powinien wskazać tę sprawę.

Dział IV. Postępowanie w sprawach rejestrowych

Rozdział 1. Postępowanie

1.
W sprawach rejestrowych izby morskie rozpoznają sprawy na posiedzeniu niejawnym w składzie jednoosobowym. Przewodniczący izby morskiej może skierować sprawę na posiedzenie jawne i wyznaczyć rozprawę.
2.
Postępowanie rejestrowe prowadzi przewodniczący izby morskiej.
3.
Wszystkie czynności zastrzeżone dla przewodniczącego izby morskiej może wykonywać wiceprzewodniczący izby morskiej.
Zgłoszenia i wnioski o wpis do rejestru przyjmuje oraz potwierdza datę ich wpływu sekretarz.
1.
Jeżeli wykreślenie statku z rejestru stałego lub statku w budowie z rejestru statków w budowie uzależnione jest od zgody wierzyciela hipotecznego, izba morska wzywa wierzyciela do złożenia oświadczenia, czy wyraża zgodę na wykreślenie.
2.
Jeżeli wierzyciel hipoteczny odmówi zgody, izba morska wyda postanowienie o odmowie wykreślenia statku lub statku w budowie z rejestru.
Zainteresowany w sprawie obowiązany jest, na żądanie izby morskiej, udzielić niezbędnych wyjaśnień oraz udostępnić posiadane dokumenty dotyczące sprawy.
1.
Orzeczenia izby morskiej w sprawach rejestrowych zapadają w formie postanowień.
2.
W postanowieniu zarządzającym wpis do rejestru izba morska ustala treść wpisu.
3.
Postanowienia w przedmiocie wpisów izba doręcza z urzędu wszystkim uczestnikom postępowania, jednakże nie doręcza postanowienia uczestnikowi, który zrzekł się doręczenia.
4.
Postanowień wydanych zgodnie ze zgłoszeniem lub wnioskiem, bez sprzeciwu innych uczestników, izba morska nie uzasadnia.
1.
Postanowienia izby morskiej są natychmiast wykonalne, chyba że izba uzależni wykonalność od uprawomocnienia się postanowienia, z zastrzeżeniem przepisu § 64, ust. 3.
2.
Nie podlegają natychmiastowej wykonalności postanowienia w przedmiocie:
1)
wpisu zmiany właściciela statku;
2)
wpisu dotyczącego hipoteki morskiej;
3)
wykreślenia ograniczenia w rozporządzaniu statkiem;
4)
kosztów postępowania rejestrowego;
5)
grzywny.
3.
W razie wydania postanowienia w przedmiocie określonym w ust. 2, izba morska zarządzi wpis odpowiedniej wzmianki do rejestru, a po uprawomocnieniu się postanowienia - zarządzi dokonanie wpisu.
O dokonaniu wpisu zawiadamia się niezwłocznie wszystkich uczestników postępowania oraz urząd morski właściwy dla portu macierzystego statku.

Rozdział 2. Dokumenty rejestrowe

1.
Certyfikat okrętowy stały powinien zawierać treść wszystkich aktualnych wpisów zamieszczonych w dziale pierwszym i drugim księgi rejestrowej oraz stwierdzenie, że statek ma polską przynależność.
2.
Certyfikat okrętowy tymczasowy powinien zawierać wszystkie aktualne wpisy zamieszczone w księdze rejestrowej oraz stwierdzenie, że statek uzyskał czasowo polską przynależność.
3.
Certyfikat statku w budowie powinien zawierać treść wszystkich aktualnych wpisów zamieszczonych w dziale pierwszym księgi rejestrowej.
4.
Wzory certyfikatu okrętowego stałego, tymczasowego oraz statku w budowie określają załączniki nr 4-6 do rozporządzenia.
1.
Wyciągi z rejestru wydaje się zainteresowanym.
2.
Wyciąg z rejestru powinien zawierać treść wszystkich aktualnych wpisów dotyczących przedmiotu określonego w nagłówku wyciągu. W wyciągu należy zaświadczyć, że dalszych wpisów w tym przedmiocie w rejestrze nie ma.
Na wniosek zainteresowanego izba morska wydaje zaświadczenie, że nie złożono zgłoszenia lub wniosku o wpis bądź że określonych wpisów w rejestrze nie ma albo nie zostały złożone określone dokumenty.
1.
Certyfikat okrętowy i zaświadczenie, o którym mowa w § 45, oparte na treści rejestru okrętowego, podpisuje przewodniczący izby morskiej.
2.
Wyciągi i odpisy uwierzytelnia swoim podpisem - zaznaczając miejsce i datę ich wystawienia - sekretarz.
3.
Na certyfikacie okrętowym oraz uwierzytelnionych wyciągach i odpisach z rejestru okrętowego odciska się pieczęć izby morskiej.
1.
Certyfikat okrętowy doręcza się właścicielowi statku albo armatorowi za potwierdzeniem doręczenia.
2.
Zwrot certyfikatu, w trybie art. 37 obowiązek zwrotu certyfikatu okrętowego, § 2 Kodeksu morskiego, izba morska potwierdza odpowiednim zaświadczeniem. Zwrócony certyfikat dołącza się do akt rejestrowych.
1.
Treść wpisów dokonanych w rejestrze okrętowym po wydaniu certyfikatu okrętowego należy niezwłocznie zamieścić w certyfikacie.
2.
Treść wpisów zmienionych lub wykreślonych w rejestrze okrętowym przekreśla się w certyfikacie czerwoną linią i wpisuje nad lub pod przekreślonym tekstem treść nowego wpisu. Nowe wpisy podpisuje przewodniczący izby morskiej, zaznaczając datę wpisu do rejestru i datę wpisu do certyfikatu. Obok podpisu przewodniczącego odciska się pieczęć izby.
1.
W razie nabycia za granicą statku podlegającego obowiązkowi wpisu do polskiego rejestru okrętowego, zobowiązany do zgłoszenia statku do rejestru powinien zwrócić się do najbliższego polskiego urzędu konsularnego o wydanie dla statku świadectwa o banderze.
2.
We wniosku o wydanie świadectwa o banderze należy podać nazwę polskiego portu, który ma być portem macierzystym statku.
3.
Do wniosku należy dołączyć:
1)
dokumenty stanowiące podstawę do uzyskania przez statek polskiej przynależności;
2)
oryginał lub uwierzytelniony odpis świadectwa pomiarowego.
4.
Przepis § 27, ust. 2 stosuje się odpowiednio.
1.
Świadectwo o banderze wystawia polski urząd konsularny według wzoru określonego w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
2.
Dokumenty, o których mowa w § 49, ust. 3, urząd konsularny zwraca wnioskodawcy równocześnie z wydaniem świadectwa o banderze.
3.
O wydaniu świadectwa o banderze urząd konsularny zawiadamia niezwłocznie właściwą izbę morską, przesyłając jej równocześnie odpis tego świadectwa.
1.
Statek, któremu wydano świadectwo o banderze, po przybyciu do polskiego portu podlega zgłoszeniu o wpis do rejestru okrętowego.
2.
Izba morska, dokonując wpisu statku do rejestru, zatrzymuje oryginał świadectwa o banderze.

Rozdział 3. Opłaty rejestrowe

W postępowaniu w sprawach rejestrowych ponosi się koszty postępowania rejestrowego, które obejmują opłaty rejestrowe oraz zwrot wydatków.
W postępowaniu rejestrowym pobiera się następujące opłaty rejestrowe:
1)
stałą;
2)
stosunkową;
3)
kancelaryjną.
1.
Opłatę stałą w wysokości 50 zł pobiera się od przyjęcia każdego zgłoszenia lub wniosku wszczynającego postępowanie albo samodzielną część postępowania, jeżeli zgłoszenie lub wniosek nie podlega opłacie stosunkowej, a także od przyjęcia wniosku o wykreślenie statku z rejestru stałego, wniosku o wykreślenie z tego rejestru hipoteki morskiej oraz zgłoszenia lub wniosku o wpis do rejestru ograniczenia w rozporządzaniu statkiem.
2.
Opłatę określoną w ust. 1 pobiera się również od złożonych środków odwoławczych, z wyjątkiem tych, które dotyczą wymiaru opłaty.
1.
Opłatę stosunkową w wysokości 0,2% wartości statku pobiera się od przyjęcia zgłoszenia lub wniosku o wpis do rejestru stałego statku o pojemności brutto powyżej 1.000 jednostek.
2.
Opłata, o której mowa w ust. 1, wynosi w odniesieniu do statków o pojemności poniżej 1.000 jednostek 0,1% wartości statku.
Opłatę stosunkową w wysokości 1/20 opłaty określonej w § 60, lecz nie mniej niż 50 zł, pobiera się od przyjęcia wniosku o wpis statku do rejestru tymczasowego za każdy rok przyznanej statkowi czasowej polskiej przynależności. Odpowiednią część takiej opłaty pobiera się od przyznanej statkowi czasowej polskiej przynależności trwającej krócej niż rok.
1.
Opłatę stosunkową w wysokości 0,1% wartości wynagrodzenia uzgodnionego w umowie o budowę statku pobiera się od przyjęcia wniosku o wpis statku w budowie do rejestru statków w budowie.
2.
Uiszczoną opłatę, o której mowa w ust. 1, zalicza się na poczet odpowiedniej opłaty należnej od przyjęcia zgłoszenia lub wniosku o wpis statku do rejestru stałego.
Opłatę stosunkową w wysokości 0,01% wartości hipoteki morskiej, lecz nie mniej niż 50 zł, pobiera się od przyjęcia zgłoszenia lub wniosku o wpis tego prawa do rejestru stałego oraz wniosku o jego przeniesienie.
Opłatę stosunkową w wysokości 0,01% wartości hipoteki morskiej, lecz nie mniej niż 50 zł, pobiera się od wniosku o wpis tego prawa do rejestru statków w budowie oraz o wpis przeniesienia tego prawa.
Opłatę kancelaryjną pobiera się za wyciągi, odpisy, zaświadczenia oraz inne dokumenty, wydawane na podstawie rejestru okrętowego. Nie pobiera się opłaty za certyfikat okrętowy, z wyjątkiem, o którym mowa w § 61, ust. 2.
1.
Opłata kancelaryjna wynosi 5 złotych za jedną stronicę wydanego dokumentu. Jeżeli dla dokumentu nie ma ustalonego formularza, 25 wierszy tekstu liczy się za stronicę. Każdą rozpoczętą stronicę liczy się za całą.
2.
Jeżeli dokument sporządzany jest w języku obcym albo zawiera tabelę, opłatę kancelaryjną pobiera się w podwójnej wysokości. W takiej samej wysokości pobiera się opłatę za certyfikat wydany w miejsce uszkodzonego lub utraconego.
1.
Do wydatków należą w szczególności:
1)
diety i koszty podróży należne przewodniczącym i pracownikom izby w razie pełnienia przez nich czynności poza siedzibą izby;
2)
należności świadków, biegłych i tłumaczy;
3)
opłaty należne innym osobom i instytucjom;
4)
koszty opłat telefonicznych i telegraficznych;
5)
koszty ogłoszeń.
2.
Przepisy dotyczące należności świadków, biegłych i stron w postępowaniu sądowym mają odpowiednie zastosowanie w postępowaniu przed izbami morskimi.
Izba morska może zażądać złożenia w oznaczonym terminie zaliczki na pokrycie wydatków, jeżeli wniesiono o podjęcie czynności połączonej z wydatkami.
1.
Jeżeli postępowanie toczy się z urzędu oraz gdy czynności izby podjęte wskutek zgłoszenia lub wniosku połączone są z wydatkami, izba morska orzeka o kosztach i zarządza ich ściągnięcie.
2.
Na postanowienia i zarządzenia izby morskiej pierwszej instancji, dotyczące kosztów postępowania rejestrowego, służy zażalenie.
3.
Prawomocne postanowienie w przedmiocie kosztów, zaopatrzone we wzmiankę przewodniczącego izby morskiej, iż podlega wykonaniu, stanowi podstawę egzekucji sądowej.

Dział V. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Przy dokonywaniu pierwszego wpisu w trybie określonym rozporządzeniem w odniesieniu do statków, które zostały wpisane do rejestru okrętowego lub wykazu certyfikatów bandery na podstawie dotychczasowych przepisów, należy przepisać dotychczasowe wpisy z księgi rejestrowej lub wykazu certyfikatów bandery do właściwej księgi rejestrowej, uzupełnić je danymi podlegającymi zgłoszeniu i wystawić nowy certyfikat okrętowy.
2.
Przy zamknięciu dotychczasowej księgi rejestrowej i przepisaniu wpisów stosuje się odpowiednio przepisy § 11.
Sprawy rejestrowe niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia toczą się w dalszym ciągu według przepisów tego rozporządzenia.
Ksiąg rejestrowych, certyfikatów i świadectw sporządzanych według wzorów dotychczasowych można używać aż do ich wyczerpania, nie dłużej jednak niż przez rok od daty wejścia w życie rozporządzenia.
Traci moc rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 12 listopada 1996 r. w sprawie rejestru okrętowego (Dz. U. Nr 141, poz. 659).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...