• Rozporządzenie Ministra I...
  23.02.2024

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2003.104.972 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 maja 2003 r. w sprawie sposobu przedstawiania na mapach przedmiotów sporów międzynarodowych

Obserwuj akt

Na podstawie art.  17 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

1.
Sporne terytoria państwa lub ich części, terytoria okupowane (administrowane), terytoria i granice pomiędzy państwami ościennymi, granice polityczne będące liniami demarkacyjnymi oraz nazewnictwo niektórych terytoriów spornych oznacza się odpowiednim znakiem umownym o niższej wadze optycznej niż oznaczenie innych granic.
2.
Znak umowny, o którym mowa w ust. 1, umieszcza się wraz z jego opisem w legendzie mapy, a w zależności od rodzaju mapy lub jej przeznaczenia nanosi się na mapę dodatkową informację.
3.
W zależności od rodzaju mapy lub jej przeznaczenia, na dolnym marginesie mapy zamieszcza się informację o tym, że nazwy i zasięgi obszarów oznaczone na mapie znakiem umownym, o którym mowa w ust. 1, nie oznaczają oficjalnego uznania statusu politycznego i prawnego przedstawianego terytorium.
Nazwy przedmiotów sporów międzynarodowych podaje się na mapach w języku polskim, a w zależności od treści mapy lub jej przeznaczenia - także w językach państw, których dotyczy przedmiot sporu międzynarodowego.
Rozporządzenie nie dotyczy map wykonywanych w ramach umów międzynarodowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...