• Rozporządzenie Ministra I...
  14.06.2024

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2004.198.2043 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i trybu postępowania w sprawach rozbiórek nieużytkowanych lub niewykończonych obiektów budowlanych

Obserwuj akt
Na podstawie art 72 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
tryb postępowania w sprawie rozbiórki nieużytkowanego lub niewykończonego obiektu budowlanego, zwanego dalej "obiektem budowlanym";
2)
czynności właściwego organu prowadzącego postępowanie w sprawie rozbiórki obiektu budowlanego;
3)
obowiązki nakładane na właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego oraz warunki ich wykonania.
Przed wydaniem decyzji o nakazie rozbiórki obiektu budowlanego, o której mowa w art. 67 nakaz rozbiórki obiektu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane, właściwy organ:
1)
ustala przyczyny niewykonania przez właściciela lub zarządcę obiektu budowlanego remontu, odbudowy lub wykończenia obiektu budowlanego;
2)
dokonuje oględzin i oceny stanu technicznego, a w przypadku, o którym mowa w § 4 ust. 1, nakazuje właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego sporządzenie ekspertyzy technicznej tego obiektu;
3)
przeprowadza rozprawę.
Protokół oględzin obiektu budowlanego, o których mowa w § 2 pkt 2, zawiera:
1)
opis stanu technicznego obiektu budowlanego;
2)
przyczyny powstania uszkodzeń lub zniszczenia obiektu budowlanego;
3)
określenie stanu zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia oraz zagrożenia dla środowiska i zdrowia ludzi;
4)
opis stanu zaawansowania robót budowlanych - w przypadku obiektu niewykończonego.
1.
Ekspertyzę techniczną wykonuje się, jeżeli w wyniku oględzin powstaną uzasadnione wątpliwości co do stanu technicznego obiektu budowlanego.
2.
Ekspertyzę techniczną wykonują osoby posiadające uprawnienia budowlane bez ograniczeń w odpowiedniej specjalności, rzeczoznawca budowlany albo jednostka badawczo-rozwojowa bądź uczelnia posiadająca kompetencje do prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych dotyczących budownictwa.
Właściwy organ doręcza właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego odpis protokołu oględzin, wyznaczając jednocześnie termin rozprawy, o której mowa w § 2 pkt 3.
Na podstawie ustaleń wynikających z oględzin, rozprawy oraz ekspertyzy technicznej, jeśli był nałożony obowiązek jej sporządzenia, właściwy organ, po stwierdzeniu, że obiekt budowlany lub jego część nie nadaje się do remontu, wykończenia lub odbudowy, wydaje decyzję o nakazie rozbiórki.
1.
W decyzji, o której mowa w § 6, właściwy organ wyznacza właścicielowi lub zarządcy obiektu budowlanego odpowiedni, technicznie uzasadniony termin przystąpienia do rozbiórki i termin jej zakończenia oraz uporządkowania terenu. Termin rozpoczęcia rozbiórki nie może być krótszy niż 6 tygodni, licząc od dnia doręczenia decyzji o nakazie rozbiórki.
2.
W razie stwierdzenia bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa ludzi lub mienia właściwy organ stosuje art. 69 zastosowanie środków zabezpieczających ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...