• Rozporządzenie Ministra I...
  01.12.2023

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie procedury konkursowej podziału ograniczonych praw przewozowych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.12.2023

Dz.U.2020.0.2171 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 28 września 2020 r. w sprawie procedury konkursowej podziału ograniczonych praw przewozowych

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 191 ust. 23 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1970)    zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa procedurę konkursową podziału ograniczonych praw przewozowych, zwaną dalej "procedurą konkursową", zawierającą:
1)
zakres informacji o wpłynięciu wniosku o wydanie upoważnienia, zwanego dalej "wnioskiem", podlegającej ogłoszeniu oraz sposób jej ogłaszania;
2)
sposób przeprowadzania procedury konkursowej;
3)
zakres dodatkowych informacji, jakie powinien zawierać uzupełniony wniosek, oraz dokumenty, jakie powinny być dołączone do tego wniosku w celu przeprowadzenia procedury konkursowej.
1.
Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, zwany dalej "Prezesem Urzędu", ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Lotnictwa Cywilnego informację o wpłynięciu wniosku niezwłocznie po jego otrzymaniu.
2.
Informacja o wpłynięciu wniosku zawiera:
1)
określenie ograniczonych praw przewozowych będących przedmiotem procedury konkursowej;
2)
pouczenie o możliwości składania wniosków przez innych przewoźników lotniczych;
3)
miejsce i termin składania wniosków;
4)
wskazanie elementów wniosku oraz zakresu dodatkowych informacji, o których mowa w § 3 ust. 1;
5)
wykaz dokumentów, które powinny być dołączone do wniosku, o których mowa w § 3 ust. 2;
6)
kryteria podziału ograniczonych praw przewozowych.
1.
We wniosku, poza informacjami, o których mowa w art. 192 wniosek o udzielenie upoważnienia do wykonywania przewozów lotniczych ust. 3 ustawy z dnia 3 lipca 2002 r. - Prawo lotnicze, zwanej dalej "ustawą", zamieszcza się:
1)
nazwę wnioskującego przewoźnika lotniczego oraz adres jego siedziby;
2)
datę planowanego rozpoczęcia przewozów lotniczych i planowanego okresu ich wykonywania;
3)
charakter przewozów lotniczych (całoroczne albo sezonowe oraz bezpośrednie albo z przesiadką);
4)
przewidywany czas trwania przelotu na trasach lub obszarach objętych wnioskiem;
5)
maksymalną liczbę miejsc pasażerskich, w przypadku przewozu pasażerów, lub ładowność, w przypadku przewozu towaru lub poczty, statków powietrznych, które będą wykorzystywane do wykonywania przewozów lotniczych objętych wnioskiem;
6)
liczbę statków powietrznych wpisanych do Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (AOC) przewoźnika lotniczego składającego wniosek, które będą dostępne do wykonywania przewozów lotniczych objętych wnioskiem;
7)
liczbę statków powietrznych użytkowanych przez wnioskującego przewoźnika lotniczego na podstawie umowy dotyczącej eksploatacji trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego z załogą, które będą dostępne do wykonywania przewozów lotniczych objętych wnioskiem, jeżeli ma to zastosowanie;
8)
dostępność informacji w języku polskim na pokładzie statków powietrznych wykorzystywanych w przewozach lotniczych objętych wnioskiem;
9)
przewidywaną wysokość opłaty za przewóz lotniczy w oferowanych taryfach na trasach lub obszarach objętych wnioskiem, w jedną stronę, w walucie polskiej;
10)
usługi świadczone w ramach każdej z taryf, o których mowa w pkt 9, oraz płatne usługi dodatkowe wraz z wysokością opłaty za każdą z tych usług dodatkowych;
11)
sposób sprzedaży miejsc pasażerskich, w przypadku przewozu pasażerów, lub pojemność statku powietrznego, w przypadku przewozu towarów lub poczty, w tym istnienie możliwości obsługi w zakresie sprzedaży przewozów lotniczych objętych wnioskiem w języku polskim;
12)
wysokość i charakter dotychczas poniesionych nakładów na rozwój przewozów lotniczych do danego państwa, regularnych lub nieregularnych, jeżeli zostały poniesione;
13)
liczbę przewiezionych pasażerów oraz liczbę tygodniowych częstotliwości wykonywania przewozów na trasach lub obszarach objętych wnioskiem w ostatnim sezonie rozkładowym poprzedzającym sezon, w którym złożony został wniosek, jeżeli takie przewozy były już przez przewoźnika lotniczego realizowane.
2.
Do wniosku, poza dokumentami, o których mowa w art. 192 wniosek o udzielenie upoważnienia do wykonywania przewozów lotniczych ust. 4 i art. 192a przewoźnik lotniczy ustanowiony na terytorium RP ust. 3 ustawy, dołączanymi przez przewoźnika lotniczego innego niż polski, dołącza się:
1)
kopię Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (AOC) i związanych z nim Specyfikacji Operacyjnych wydanych wnioskującemu przewoźnikowi lotniczemu przez odpowiedni organ władzy lotniczej państwa jego rejestracji;
2)
kopię umowy zawartej z innym przewoźnikiem lotniczym dotyczącej obsługi trasy przy użyciu wynajętego statku powietrznego wraz z załogą oraz kopię Certyfikatu Przewoźnika Lotniczego (AOC) i związanych z nim Specyfikacji Operacyjnych przewoźnika lotniczego użyczającego statek powietrzny objęty umową - w przypadku planowanego wykonywania przewozów lotniczych na podstawie takiej umowy;
3)
aktualne, sporządzone nie później niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku, wewnętrzne sprawozdanie zarządcze oraz, gdy są dostępne, sprawozdanie finansowe za poprzedni rok obrotowy wraz ze sprawozdaniem z badania tego sprawozdania, jeżeli obowiązek takiego badania wynika z przepisów o rachunkowości lub innych przepisów szczególnych dotyczących sprawozdań finansowych;
4)
potwierdzenie uiszczenia opłaty lotniczej, o której mowa w art. 26a opłata lotnicza ust. 1 pkt 4 ustawy.
Przewoźnik lotniczy, który złożył wniosek przed ogłoszeniem informacji o wpłynięciu wniosku, uzupełnia wniosek o informacje i dokumenty, o których mowa w § 3, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji.
1.
Wniosek przewoźnika lotniczego o wydanie upoważnienia złożony po terminie, o którym mowa w art. 191 upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych ust. 18 ustawy, nie jest uwzględniany w procedurze konkursowej, o czym Prezes Urzędu zawiadamia pisemnie przewoźnika lotniczego, którego wniosek został złożony po terminie.
2.
Na zawiadomienie, o którym mowa w ust. 1, środek odwoławczy nie przysługuje.
3.
Termin na złożenie wniosku, w przypadku jego uchybienia przez wnioskodawcę, nie podlega przywróceniu.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do zmiany wniosku złożonej po terminie, o którym mowa w art. 191 upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych ust. 18 ustawy.
5.
Prezes Urzędu, po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia informacji, o której mowa w § 2, w przypadku stwierdzenia braków formalnych wniosku, wzywa przewoźnika lotniczego do uzupełnienia braków formalnych w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
Informacje, o których mowa w § 3, do których wnioskujący zastrzegł, iż stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 czyn nieuczciwej konkurencji ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913), nie są udostępniane pozostałym uczestnikom procedury konkursowej.
1.
W procedurze konkursowej ocena wniosków o wydanie upoważnienia jest dokonywana przez zespół powołany przez Prezesa Urzędu spośród pracowników Urzędu Lotnictwa Cywilnego.
2.
Zespół jest powoływany na czas nieokreślony.
3.
Zespół:
1)
określa skalę oceny punktowej dla każdego kryterium, o którym mowa w art. 191 upoważnienie do wykonywania przewozów lotniczych ust. 17 ustawy, oraz określa sposób punktacji poszczególnych kryteriów wraz z określeniem ich wagi procentowej;
2)
analizuje wnioski pod względem formalnym;
3)
wskazuje wnioski niespełniające wymogów formalnych i określa ich braki;
4)
szczegółowo analizuje i ocenia wnioski spełniające wymogi formalne pod kątem kryteriów przyznawania ograniczonych praw przewozowych;
5)
opracowuje zestawienie przewoźników lotniczych biorących udział w procedurze konkursowej wraz z określeniem przyznanych punktów i uzasadnieniem przyznanej punktacji;
6)
przygotowuje rekomendację dla Prezesa Urzędu w przedmiocie rozstrzygnięcia procedury konkursowej.
4.
Rekomendacja dla Prezesa Urzędu w przedmiocie rozstrzygnięcia procedury konkursowej zawiera wskazanie:
1)
wybranych przewoźników lotniczych, którzy uzyskali kolejno najwyższą ocenę, do wyczerpania dostępnych praw przewozowych - w przypadku ograniczeń w korzystaniu z praw przewozowych dotyczących liczby przewoźników lotniczych;
2)
wybranych przewoźników lotniczych, którzy uzyskali kolejno najwyższą ocenę, z liczbą częstotliwości odpowiednio do wyniku tej oceny, nie przekraczając liczby wnioskowanych częstotliwości oraz do wyczerpania dostępnych praw przewozowych - w przypadku ograniczeń w korzystaniu z praw przewozowych dotyczących liczby częstotliwości.
5.
Prezes Urzędu spośród członków zespołu wskazuje przewodniczącego zespołu, który:
1)
ustala terminy posiedzeń zespołu i zawiadamia o nich członków zespołu;
2)
zwołuje posiedzenia zespołu;
3)
przewodniczy posiedzeniom zespołu;
4)
przedkłada rekomendację Prezesowi Urzędu w zakresie rozstrzygnięcia procedury konkursowej.
6.
Przewodniczący zespołu spośród członków zespołu powołuje sekretarza zespołu, który:
1)
prowadzi dokumentację procedury konkursowej;
2)
sporządza protokoły posiedzeń zespołu;
3)
organizuje, w uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu, posiedzenia zespołu;
4)
opracowuje projekty dokumentów przygotowanych przez zespół, w zakresie zleconym przez przewodniczącego zespołu.
7.
W przypadku nieobecności przewodniczącego zespołu jego funkcję pełni sekretarz zespołu albo wyznaczony przez przewodniczącego członek zespołu.
8.
W posiedzeniach zespołu, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć eksperci oraz przedstawiciele organów administracji, organizacji lub innych instytucji właściwych do spraw stanowiących przedmiot prac zespołu.
9.
Posiedzenia zespołu mogą odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.
10.
Protokoły posiedzeń zespołu podpisuje przewodniczący lub osoba go zastępująca zgodnie z ust. 7, po ich akceptacji przez osoby uczestniczące w posiedzeniu.
11.
Przyznawanie punktów przewoźnikom lotniczym biorącym udział w procedurze konkursowej zespół rozstrzyga bezwzględną większością głosów.
12.
W sprawach innych niż przyznawanie punktów przewoźnikom lotniczym biorącym udział w procedurze konkursowej zespół rozstrzyga zwykłą większością głosów.
W przypadku gdy po wszczęciu procedury konkursowej o wydanie upoważnienia obejmującego ograniczone prawa przewozowe ubiega się tylko jeden przewoźnik lotniczy albo w wyniku analizy wniosków pod względem formalnym tylko jeden przewoźnik złożył wniosek spełniający wymogi formalne, Prezes Urzędu wydaje upoważnienie bez dokonywania oceny w zakresie określonym w § 7 ust. 3 pkt 4-6 i ust. 4.
1.
Do procedur konkursowych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
2.
Dokumenty oraz informacje złożone w procedurach konkursowych, o których mowa w ust. 1, podlegają uzupełnieniu o informacje i dokumenty, o których mowa w § 3 rozporządzenia, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie rozporządzenia, pod rygorem nieuwzględnienia wniosku w procedurze konkursowej.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 07.12.2020 r. - Dz. U. z 2020 r. poz. 2171]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...