• Rozporządzenie Ministra I...
  05.03.2024

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.1162 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 czerwca 2023 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad

Obserwuj akt

Na podstawie art. 40 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 645 i 760) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa stawki opłat za zajęcie 1 midx2 pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad, na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną tych dróg, dotyczące:
1)
prowadzenia robót w pasie drogowym;
2)
umieszczania w pasie drogowym liniowych urządzeń obcych;
3)
umieszczania w pasie drogowym urządzeń obcych niebędących liniowymi urządzeniami obcymi oraz reklam;
4)
zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt 1–3.
Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1 i 4, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 midx2:
1)
jezdni:
a) do 20% szerokości – 3 zł,
b) powyżej 20% do 50% szerokości – 6 zł,
c) powyżej 50% do 100% szerokości – 10 zł;
2)
pobocza (w tym pasa awaryjnego i opaski zewnętrznej), opaski wewnętrznej, drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, drogi dla rowerów, parkingu, zatoki postojowej, zatoki przystankowej, peronu przystankowego, torowiska, pasa dzielącego lub wyspy dzielącej – 3 zł;
3)
innej części drogi niż wymienione w pkt 1 i 2 – 1 zł
1.
Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, z zastrzeżeniem § 5 ust. 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 midx2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego liniowego urządzenia obcego:

Lp.Lokalizacja urządzenia w terenieLokalizacja urządzenia w pasie drogowym
w poprzek drogiwzdłuż drogi
w jezdni, części pobocza o nawierzchni twardej (pasie awaryjnym lub opasce zewnętrznej) lub opasce wewnętrznejpoza jezdnią, częścią pobocza o nawierzchni twardej (pasie awaryjnym lub opasce zewnętrznej) lub opaską wewnętrzną
1Poza obszarem zabudowanym80 zł32 zł16 zł
2W obszarze zabudowanym40 zł16 zł8 zł


2.
Za umieszczenie liniowego urządzenia obcego na drogowym obiekcie inżynierskim ustala się roczną stawkę opłaty za 1 midx2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego liniowego urządzenia obcego – w wysokości 200 zł, z zastrzeżeniem § 5 ust. 3.
3.
Roczne stawki opłat w wysokości określonej w ust. 1 i 2 obejmują pełny rok kalendarzowy umieszczenia liniowego urządzenia obcego w pasie drogowym albo na drogowym obiekcie inżynierskim.
1.
Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 3, z zastrzeżeniem § 5 ust. 1, ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 midx2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy urządzenia obcego niebędącego liniowym urządzeniem obcym:
1)
poza obszarem zabudowanym – 0,80 zł;
2)
w obszarze zabudowanym – 0,70 zł.
2.
Za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia 1 midx2 powierzchni:
1)
reklamy:
a) o powierzchni nieprzekraczającej 1 midx2, umieszczonej nad obiektem lub na obiekcie, w którym jest prowadzona działalność gospodarcza, zawierającej wyłącznie informacje o prowadzonej przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej – 2 zł,
b) zawierającej informacje o gminie, powiecie lub województwie, w szczególności w postaci planów, map, tablic lub plansz – 0,30 zł;
2)
reklam innych niż wymienione w pkt 1 – 4 zł.
3.
Dla reklam świetlnych i podświetlanych stawkę opłaty określonej w ust. 2 pkt 1 lit. a i pkt 2 podwyższa się o 100%.
1.
W odniesieniu do obiektów i urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się stawkę opłaty za zajęcie 1 midx2 pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 1, 3 i 4, za każdy dzień zajęcia – 0,20 zł.
2.
Za zajęcie pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt 2, ustala się następujące roczne stawki opłat za 1 midx2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej:

Lp.Lokalizacja urządzenia w terenieLokalizacja urządzenia w pasie drogowym
w poprzek drogiwzdłuż drogi
w jezdni, części pobocza o nawierzchni twardej (pasie awaryjnym lub opasce zewnętrznej) lub opasce wewnętrznejpoza jezdnią, częścią pobocza o nawierzchni twardej (pasie awaryjnym lub opasce zewnętrznej) lub opaską wewnętrzną
12345
1Poza obszarem zabudowanym20 zł12 zł4 zł
2W obszarze zabudowanym20 zł6 zł2 zł


3.
Za umieszczenie na drogowym obiekcie inżynierskim urządzenia infrastruktury telekomunikacyjnej ustala się roczną stawkę opłat za 1 mIDX2 pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia – w wysokości 20 zł.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 21.06.2023 r. - Dz. U. z 2023 r. poz. 1162]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...