• Rozporządzenie Ministra I...
  01.03.2024

Rozporządzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2018.0.811 - Rozporządzenie Ministra Inwestycji I Rozwoju z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie stałego doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 197a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2018 r. poz. 121, 50 i 650) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
sposoby doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych;
2)
sposoby dokumentowania spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych;
3)
sposób oceny spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych.
Doskonalenie kwalifikacji zawodowych odbywa się przez:
1)
ukończenie organizowanych przez organizacje zawodowe rzeczoznawców majątkowych, o których mowa w art. 4 pkt 15 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, warsztatów, w trakcie których co najmniej 80% czasu kształcenia stanowią zajęcia praktyczne wykonywane pod nadzorem rzeczoznawcy majątkowego posiadającego doświadczenie w zakresie tematyki, której dotyczy warsztat, oraz
2)
ukończenie studiów wyższych, studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych, szkoleń lub kursów lub
3)
udział w konferencjach lub sympozjach naukowych, lub
4)
własne lub współautorskie publikacje książkowe, lub
5)
własne lub współautorskie artykuły w czasopismach, o których mowa w art. 7 katalog pojęć ustawowych ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. – Prawo prasowe (Dz. U. poz. 24, z późn. zm.)
– z zakresu zagadnień, o których mowa w art. 174 rzeczoznawca majątkowy ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami.
Dokumentami potwierdzającymi doskonalenie kwalifikacji zawodowych są:
1)
w przypadku doskonalenia, o którym mowa w § 2 pkt 1 – dokument potwierdzający ukończenie warsztatu;
2)
w przypadku doskonalenia, o którym mowa w § 2 pkt 2 – dokument potwierdzający ukończenie studiów wyższych, studiów trzeciego stopnia, studiów podyplomowych, szkolenia lub kursu;
3)
w przypadku doskonalenia, o którym mowa w § 2 pkt 3 – dokument potwierdzający udział w konferencji lub sympozjum naukowym;
4)
w przypadku doskonalenia, o którym mowa w § 2 pkt 4 – oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego wskazujące tytuł książki, rok wydania, wydawcę oraz numer ISBN;
5)
w przypadku doskonalenia, o którym mowa w § 2 pkt 5 – oświadczenie rzeczoznawcy majątkowego wskazujące tytuł artykułu, tytuł czasopisma, rok i numer wydania, wydawcę, częstotliwość oraz numer ISSN.
1.
Ocena spełnienia obowiązku doskonalenia kwalifikacji zawodowych przez rzeczoznawców majątkowych dokonywana jest w formie punktowej.
2.
Liczbę punktów za wykonanie działań wymienionych w § 2 określa się zgodnie z tabelą stanowiącą załącznik do rozporządzenia.
3.
Obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych uznaje się za spełniony, jeżeli w okresie rozliczeniowym rzeczoznawca majątkowy wykonał działania wymienione w § 2 w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 2 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w ust. 2, w tym ukończył warsztaty, o których mowa w § 2 pkt 1, w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 6 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w ust. 2.
4.
Spełnienie warunków określonych w ust. 3 stwierdza się na podstawie dokumentów wymienionych w § 3.
1.
Okresem rozliczeniowym jest rok kalendarzowy.
2.
Pierwszy okres rozliczeniowy dla rzeczoznawcy majątkowego, który uzyskał uprawnienia w zakresie szacowania nieruchomości, rozpoczyna się z początkiem roku kalendarzowego następującego po roku kalendarzowym, w którym rzeczoznawca majątkowy uzyskał te uprawnienia.
1.
Doskonalenie kwalifikacji zawodowych, polegające na wykonaniu działań wymienionych w § 2, zrealizowane przez rzeczoznawcę majątkowego w okresie od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia uznaje się za doskonalenie kwalifikacji zawodowych w rozumieniu niniejszego rozporządzenia.
2.
Liczba punktów za wykonanie działań spełniających warunek określony w ust. 1 odpowiada liczbie punktów za wykonanie działań wymienionych w § 2 określonej zgodnie z tabelą, o której mowa w § 4 ust. 2.
3.
W okresie rozliczeniowym trwającym od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 r. obowiązek doskonalenia kwalifikacji zawodowych ocenia się jako spełniony, jeśli rzeczoznawca majątkowy wykonał działania wymienione w § 2 w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 8 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w § 4 ust. 2, w tym ukończył warsztaty, o których mowa w § 2 pkt 1, w wymiarze stanowiącym równowartość co najmniej 4 punktów określonych zgodnie z tabelą, o której mowa w § 4 ust. 2.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 27.04.2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 811]


Załącznik do rozporządzenia Ministra Inwestycji i Rozwoju

z dnia 25 kwietnia 2018 r. (poz. 811)


Lp. Formadoskonalenia kwalifikacji zawodowych Liczba punktów
1 2 3
1 Ukończenie warsztatów organizowanych przez organizacjezawodowe 1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa w ukończonym warsztacie
2 Ukończenie szkoleń lub kursów 1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa w ukończonym szkoleniu lub kursie, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym
3 Ukończenie studiów wyższych, studiów trzeciego stopnia i studiów podyplomowych 6 punktów za każdy z rodzajów działań, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym
4 Udział w konferencjach lub sympozjach naukowych 1 punkt za każde 2 godz. uczestnictwa, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym
5 Własne lub współautorskie publikacje książkowe 4 punkty za jedną publikację książkową, jednak nie więcej niż 8 punktów w danym okresie rozliczeniowym
6 Własne lub współautorskie artykuły w czasopismach 2 punkty za jeden artykuł, jednak nie więcej niż 6 punktów w danym okresie rozliczeniowym
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...