• Rozporządzenie Ministra K...
  25.05.2024

Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie wywozu zabytków za granicę

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2011.89.510 - Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 18 kwietnia 2011 r. w sprawie wywozu zabytków za granicę

Obserwuj akt

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

1.
Rozporządzenie określa tryb składania wniosków oraz wzory i tryb wydawania:
1)
jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę;
2)
jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę;
3)
wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę;
4)
wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytków za granicę.
2.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do wywozu z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zabytków:
1)
na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
2)
poza obszar celny Unii Europejskiej, które nie stanowią dóbr kultury w rozumieniu art. 1 definicje, rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury (Dz. Urz. UE L 39 z 10.02.2009, s. 1).
3.
Przepisy § 6, ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i 3 oraz § 7, i § 8, stosuje się również do wniosków o wywóz z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej poza obszar celny Unii Europejskiej zabytków stanowiących dobra kultury w rozumieniu art. 1 definicje, rozporządzenia Rady (WE) nr 116/2009 z dnia 18 grudnia 2008 r. w sprawie wywozu dóbr kultury.
Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
2)
określenie zabytku wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;
3)
uzasadnienie wniosku.
Wniosek o wydanie jednorazowego pozwolenia na czasowy wywóz zabytku za granicę zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
2)
określenie zabytku wraz z opisem umożliwiającym jego identyfikację;
3)
wskazanie kraju, do którego zabytek ma być wywieziony;
4)
planowaną datę przywozu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
5)
wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;
6)
uzasadnienie wniosku.
Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia indywidualnego na czasowy wywóz zabytku za granicę zawiera:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy albo nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, będącej wnioskodawcą;
2)
określenie zabytku z opisem umożliwiającym jego identyfikację;
3)
wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;
4)
uzasadnienie wniosku.
Wniosek o wydanie wielokrotnego pozwolenia ogólnego na czasowy wywóz zabytków za granicę zawiera:
1)
nazwę, siedzibę i adres muzeum lub innej instytucji kultury, będącej wnioskodawcą;
2)
wypis z rejestru instytucji kultury;
3)
wskazanie okresu, na jaki pozwolenie ma być wydane;
4)
wskazanie przynajmniej 2 osób uprawnionych do podpisu wykazu wywożonych zabytków, dołączanego do pozwolenia;
5)
uzasadnienie wniosku.
1.
Do wniosków, o których mowa w § 2-4, dołącza się:
1)
2 kolorowe fotografie zabytku, o formacie nie mniejszym niż 9 x 13 cm;
2)
oświadczenie właściciela zabytku, że zgłoszony zabytek jest jego własnością, jest wolny od obciążeń prawa i nie podlega zajęciu w trybie przepisów o egzekucji sądowej lub o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
2.
W przypadku gdy wnioskodawca nie jest właścicielem zabytku, do wniosków, o których mowa w § 2-4, dołącza się również zgodę właściciela zabytku na wywóz przez wnioskodawcę zabytku za granicę.
3.
Do wniosku, o którym mowa w § 2, dołącza się ponadto oświadczenie wnioskodawcy, że zabytek nie jest wpisany do rejestru zabytków, nie wchodzi w skład zbiorów publicznych, które stanowią własność Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego oraz innych jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych, a także, że nie znajduje się w inwentarzu muzeum lub narodowym zasobie bibliotecznym.
1.
Wojewódzki konserwator zabytków albo Dyrektor Biblioteki Narodowej przed rozpatrzeniem wniosków, o których mowa w § 2-4, dokonuje oględzin zabytku.
2.
Oględziny mogą być przeprowadzone przy udziale właściwych biegłych i przy użyciu specjalistycznych urządzeń.
3.
Oględzin dokonuje się w miejscu, w którym zabytek się znajduje, albo w siedzibie organu, o którym mowa w ust. 1.
4.
W przypadku gdy do przeprowadzenia oględzin konieczne jest czasowe zatrzymanie zabytku w siedzibie organu, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawcy wydaje się pokwitowanie.
1.
W przypadku wniosku o wydanie jednorazowego pozwolenia na stały wywóz zabytku za granicę, po dokonaniu oględzin zabytku, wojewódzki konserwator zabytków przesyła wniosek wraz z protokołem oględzin zabytku do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, zawiera opis zabytku oraz wskazanie jego autora lub wytwórcy, czasu powstania i określonej kwotowo wartości zabytku.
Wzory pozwoleń, o których mowa w § 1, ust. 1, określają odpowiednio załączniki nr 1-4 do rozporządzenia.
Pozwolenia, o których mowa w § 1, ust. 1, wydaje się w 2 egzemplarzach, z których jeden otrzymuje wnioskodawca, a drugi zatrzymuje organ wydający pozwolenie.
Do pozwoleń, o których mowa w § 1, ust. 1 pkt 1-3, dołącza się kolorową fotografię zabytku opatrzoną na odwrocie pieczęcią i podpisem organu wydającego pozwolenie oraz informacją, że stanowi ona załącznik do pozwolenia.
1.
Pozwolenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, wydane po dniu 5 grudnia 2010 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność.
2.
Pozwolenia, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 2-4, wydane po dniu 5 grudnia 2010 r., a przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zachowują ważność do upływu terminu ważności wskazanego w danym pozwoleniu.
Do postępowań o wydanie pozwoleń, o których mowa w § 1 ust. 1, wszczętych po dniu 5 grudnia 2010 r. i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.


ZAŁĄCZNIKI
ZAŁĄCZNIK Nr 1 
WZÓR
(oznaczenie organu)
Warszawa, dnia .............................................
JEDNORAZOWE POZWOLENIE
NA STAŁY WYWÓZ ZABYTKU ZA GRANICĘ NR .........
Na podstawie art. 52 ust. 1/art. 581)*) w związku z art. 51 ust. 1 pkt ........ ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie
zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) zezwala się:
.................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy albo nazwa, siedziba i adres jednostki organizacyjnej,
będącej wnioskodawcą)
.................................................................................................................................................................................
na stały wywóz za granicę następującego zabytku: ...............................................................................................
(określenie zabytku)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
zgodnego z poniższym opisem oraz fotografią stanowiącą załącznik do niniejszego pozwolenia.
Opis zabytku:
 
.................................................................................................................................................................................
(informacja o oznakowaniu zabytku2))
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
 
Uzasadnienie:
 
  Podpis i pieczęć organu
 
Pouczenia:
1.  Od pozwolenia wydanego przez ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego w pierw-
szej instancji odwołanie nie przysługuje, jednakże stronie niezadowolonej z wydanego pozwolenia przysłu-
guje prawo złożenia do tego organu wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia
doręczenia pozwolenia./ Stronie niezadowolonej z wydanego pozwolenia przysługuje prawo wniesienia od-
wołania do ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, za pośrednictwem Dyrektora
Biblioteki Narodowej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwolenia.*)
2.  Pozwolenie nie zwalnia z obowiązków wynikających z przepisów ograniczających obrót towarowy z zagrani-
cą.
3.  Wywóz zabytku za granicę na podstawie pozwolenia, zgodnie z art. 52 ust. 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r.
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, może nastąpić nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia
wydania pozwolenia.
Objaśnienia:
1)  Dotyczy zabytków będących materiałami bibliotecznymi.
2)  Należy wypełnić w przypadku, gdy zabytek został oznakowany w celu jego jednoznacznej identyfikacji.
*)  Niepotrzebne skreślić.
(Znak identyfikacyjny drukarni. Numer seryjny druku pozwolenia.)
 
ZAŁĄCZNIK Nr 2 
WZÓR
(oznaczenie organu)
 
........................................,
dnia ..................................
 
(miejscowość)
 
 
JEDNORAZOWE POZWOLENIE
NA CZASOWY WYWÓZ ZABYTKU ZA GRANICĘ NR .........
Na podstawie art. 53 ust. 1/art. 581)*) w związku z art. 51 ust. 1 pkt ...... i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) zezwala się:
.................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy albo nazwa, siedziba i adres jednostki organizacyjnej,
będącej wnioskodawcą)
.................................................................................................................................................................................
na czasowy wywóz za granicę następującego zabytku: ........................................................................................
(określenie zabytku)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
zgodnego z poniższym opisem oraz fotografią stanowiącą załącznik do niniejszego pozwolenia.
Opis zabytku:
 
.................................................................................................................................................................................
(informacja o oznakowaniu zabytku2))
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
 
Termin ważności pozwolenia: .............................................................................................................................
Kraj, do którego wywożony jest zabytek: ..........................................................................................................
 
Uzasadnienie:
 
  Podpis i pieczęć organu
 
Pouczenia:
1.  Stronie niezadowolonej z wydanego pozwolenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właś-
ciwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, za pośrednictwem właściwego konserwatora zabytków/
Dyrektora Biblioteki Narodowej*), w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwolenia.
2.  Pozwolenie nie zwalnia z obowiązków wynikających z przepisów ograniczających obrót towarowy z zagrani-
cą.
3.  Niesprowadzenie zabytku do kraju w okresie ważności pozwolenia, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podlega karze pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5.
4.  Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która otrzymała pozwolenie, jest obowiązana, zgodnie z art. 57
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, po wykorzystaniu tego po-
zwolenia powiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków/Dyrektora Biblioteki Narodowej*)
o przywiezieniu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
upływu ważności pozwolenia. Niepowiadomienie o przywiezieniu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w terminie 14 dni od dnia upływu ważności pozwolenia, zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podlega karze grzywny.
Objaśnienia:
1)  Dotyczy zabytków będących materiałami bibliotecznymi.
2)  Należy wypełnić w przypadku, gdy zabytek został oznakowany w celu jego jednoznacznej identyfikacji.
*)  Niepotrzebne skreślić.
(Znak identyfikacyjny drukarni. Numer seryjny druku pozwolenia.)
 
ZAŁĄCZNIK Nr 3 
WZÓR
(oznaczenie organu)
 
........................................,
dnia ..................................
 
(miejscowość)
 
 
WIELOKROTNE POZWOLENIE INDYWIDUALNE
NA CZASOWY WYWÓZ ZABYTKU ZA GRANICĘ NR .........
Na podstawie art. 54 ust. 1/art. 581)*) w związku z art. 51 ust. 1 pkt ...... i ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) zezwala się:
.................................................................................................................................................................................
(imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres wnioskodawcy albo nazwa, siedziba i adres jednostki organizacyjnej,
będącej wnioskodawcą)
.................................................................................................................................................................................
na czasowy wielokrotny wywóz za granicę następującego zabytku: .....................................................................
(określenie zabytku)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
zgodnego z poniższym opisem oraz fotografią stanowiącą załącznik do niniejszego pozwolenia.
Opis zabytku:
 
.................................................................................................................................................................................
(informacja o oznakowaniu zabytku2))
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Termin ważności pozwolenia: .............................................................................................................................
 
Uzasadnienie:
 
  Podpis i pieczęć organu
 
Pouczenia:
1.  Stronie niezadowolonej z wydanego pozwolenia przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właś-
ciwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, za pośrednictwem właściwego konserwatora zabytków/
Dyrektora Biblioteki Narodowej*), w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwolenia.
2.  Pozwolenie nie zwalnia z obowiązków wynikających z przepisów ograniczających obrót towarowy z zagrani-
cą.
3.  Niesprowadzenie zabytku do kraju w okresie ważności pozwolenia, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podlega karze pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5.
4.  Osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna, która otrzymała pozwolenie, jest obowiązana, zgodnie z art. 57
ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, po wykorzystaniu tego po-
zwolenia powiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków/Dyrektora Biblioteki Narodowej*)
o przywiezieniu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
upływu ważności pozwolenia. Niepowiadomienie o przywiezieniu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w terminie 14 dni od dnia upływu ważności pozwolenia, zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podlega karze grzywny.
Objaśnienia:
1)  Dotyczy zabytków będących materiałami bibliotecznymi.
2)  Należy wypełnić w przypadku, gdy zabytek został oznakowany w celu jego jednoznacznej identyfikacji.
*)  Niepotrzebne skreślić.
(Znak identyfikacyjny drukarni. Numer seryjny druku pozwolenia.)
 
ZAŁĄCZNIK Nr 4 
WZÓR
(oznaczenie organu)
 
........................................,
dnia ..................................
 
(miejscowość)
 
 
WIELOKROTNE POZWOLENIE OGÓLNE
NA CZASOWY WYWÓZ ZABYTKU ZA GRANICĘ NR .........
Na podstawie art. 55 ust. 1/art. 581)*) w związku z art. 51 ust. 1 pkt ...... i ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568, z późn. zm.) zezwala się:
.................................................................................................................................................................................
(nazwa, siedziba i adres muzeum lub innej instytucji kultury, będącej wnioskodawcą)
.................................................................................................................................................................................
na czasowy wielokrotny wywóz za granicę zabytków według wykazu sporządzonego przez ww. instytucję kultu-
ry, opatrzonego na każdej ze stron pieczęcią tej instytucji i podpisem 2 uprawnionych osób, zawierającego
określenie i opis wywożonych zabytków oraz ich numery w księdze inwentarzowej.
Osoby uprawnione do podpisania wykazu wywożonych zabytków: ..............................................................
(imię, nazwisko i stanowisko)
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................
Termin ważności pozwolenia: .............................................................................................................................
Uzasadnienie:
 
  Podpis i pieczęć organu
 
Pouczenia:
1.  Stronie niezadowolonej z wydanej decyzji przysługuje prawo wniesienia odwołania do ministra właściwego
do spraw kultury i dziedzictwa narodowego, za pośrednictwem właściwego konserwatora zabytków/Dyrek-
tora Biblioteki Narodowej*), w terminie 14 dni od dnia doręczenia pozwolenia.
2.  Pozwolenie nie zwalnia z obowiązków wynikających z przepisów ograniczających obrót towarowy z zagrani-
cą.
3.  Pozwolenie upoważnia do wielokrotnego wywozu za granicę zabytków - zgodnie z każdorazowo załącza-
nym wykazem.
4.  Niesprowadzenie zabytku do kraju w okresie ważności pozwolenia, zgodnie z art. 109 ust. 1 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podlega karze pozbawienia wolności od 3 mie-
sięcy do lat 5.
5.  Muzeum lub inna instytucja kultury, która otrzymała pozwolenie, jest obowiązana, zgodnie z art. 57 ust. 1
ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, po wykorzystaniu tego pozwole-
nia powiadomić właściwego wojewódzkiego konserwatora zabytków/Dyrektora Biblioteki Narodowej*)
o przywiezieniu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia
upływu ważności pozwolenia. Niepowiadomienie o przywiezieniu zabytku na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej w terminie 14 dni od dnia upływu ważności pozwolenia, zgodnie z art. 113a ustawy z dnia 23 lipca
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, podlega karze grzywny.
Objaśnienia:
1)  Dotyczy zabytków będących materiałami bibliotecznymi.
*)  Niepotrzebne skreślić.
 
(Znak identyfikacyjny drukarni. Numer seryjny druku pozwolenia.)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...