• Rozporządzenie Ministra K...
  26.02.2024

Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

Stan prawny aktualny na dzień: 26.02.2024

Dz.U.2021.0.81 t.j. - Rozporządzenie Ministra Kultury I Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictw

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2017 r. poz. 2187 oraz z 2018 r. poz. 10) zarządza się, co następuje:

1.
Rozporządzenie określa tryb wydawania pozwoleń na:
1)
prowadzenie:
a) prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
b) prac konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa,
c) prac restauratorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
d) prac restauratorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa,
e) robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zwanych dalej „robotami budowlanymi”,
f) badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
g) badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym na Listę Skarbów Dziedzictwa,
h) badań architektonicznych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, zwanych dalej „badaniami architektonicznymi”;
2)
przemieszczenie zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zwane dalej „przemieszczeniem zabytku nieruchomego”;
3)
trwałe przeniesienie zabytku ruchomego wpisanego do rejestru zabytków, z naruszeniem ustalonego tradycją wystroju wnętrza, w którym zabytek ten się znajduje, zwane dalej „przeniesieniem zabytku ruchomego”;
4)
dokonywanie podziału zabytku nieruchomego wpisanego do rejestru zabytków, zwanego dalej „podziałem zabytku nieruchomego”;
5)
zmianę przeznaczenia zabytku wpisanego do rejestru zabytków lub sposobu korzystania z tego zabytku, zwaną dalej „zmianą przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku”;
6)
umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 i 1566 oraz z 2018 r. poz. 1496 i 1544) oraz napisów;
7)
prowadzenie badań archeologicznych;
8)
poszukiwanie ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych, w tym zabytków archeologicznych, przy użyciu wszelkiego rodzaju urządzeń elektronicznych i technicznych oraz sprzętu do nurkowania, zwane dalej „poszukiwaniem zabytków”;
9)
wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
10)
podejmowanie innych działań niż określone w pkt 1–6 oraz 8 i 9, które mogłyby prowadzić do naruszenia substancji lub zmiany wyglądu zabytku wpisanego do rejestru zabytków, zwane dalej „podejmowaniem innych działań”.
2.
Rozporządzenie określa ponadto dane i informacje, które zawierają wnioski o wydanie pozwoleń, o których mowa w ust. 1, dokumentację dołączaną do tych wniosków, niezbędną do ich rozpatrzenia, dane i informacje, które zawierają te pozwolenia, oraz warunki, które mogą zostać w nich zastrzeżone, a także elementy, które zawiera dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz dokumentacja badań archeologicznych.
1.
Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a, c, e, f i h oraz pkt 2–10, składa się do wojewódzkiego konserwatora zabytków właściwego odpowiednio dla miejsca położenia albo przechowywania zabytku, poszukiwania zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych.
2.
Wniosek o wydanie pozwolenia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. b, d i g, składa się do ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, zwanego dalej „ministrem”.
3.
Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków albo prowadzenie badań archeologicznych na obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej, o których mowa w art. 2 obszary morskie RP ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2205 oraz z 2018 r. poz. 317, 1338 i 1563), zwanych dalej „polskimi obszarami morskimi”, składa się do dyrektora urzędu morskiego właściwego dla miejsca poszukiwania zabytków albo prowadzenia badań archeologicznych.
1.
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa albo badań architektonicznych zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania.
2.
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich, badań konserwatorskich albo badań architektonicznych przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków zawiera ponadto wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się program prac albo badań, o których mowa w ust. 1, zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu prac lub badań na zabytek, w szczególności:
1)
opis stanu zachowania zabytku;
2)
wskazanie oczekiwanych efektów prac lub badań;
3)
wskazanie przewidzianych do wykonania czynności, z podaniem metod, materiałów i technik.
4.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich albo prac restauratorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków dołącza się ponadto dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
5.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich albo badań konserwatorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa dołącza się ponadto oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
6.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo badań architektonicznych dołącza się ponadto:
1)
dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, albo
2)
zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na przeprowadzenie tych badań, w przypadku gdy z wnioskiem występuje osoba fizyczna albo jednostka organizacyjna zamierzająca je prowadzić, albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił.
1.
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie robót budowlanych zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3)
wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych;
2)
dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
3.
Program robót budowlanych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek, w szczególności:
1)
opis stanu zachowania zabytku;
2)
wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej;
3)
wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.
4.
W przypadku dołączenia do wniosku, o którym mowa w ust. 1, programu robót budowlanych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wojewódzki konserwator zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia projektu budowlanego, jeśli program robót budowlanych jest niewystarczający do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek, w terminie nie krótszym niż 14 dni z pouczeniem, że niezłożenie projektu budowlanego spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
1.
Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienie zabytku ruchomego zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
3)
wskazanie miejsca, do którego zabytek nieruchomy ma być przemieszczony albo zabytek ruchomy przeniesiony;
4)
uzasadnienie wniosku.
2.
Wniosek o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego zawiera ponadto wskazanie numerów ksiąg wieczystych nieruchomości objętych wnioskiem, o ile są założone.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się zgodę właściciela nieruchomości, na którą ma być przemieszczony zabytek nieruchomy albo przeniesiony zabytek ruchomy.
4.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego dołącza się ponadto:
1)
dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem;
2)
projekt budowlany albo program robót budowlanych.
5.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na przeniesienie zabytku ruchomego dołącza się ponadto oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
6.
Program robót budowlanych, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, zawiera imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu przemieszczenia na zabytek, w szczególności:
1)
opis stanu zachowania zabytku;
2)
wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej;
3)
wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.
7.
W przypadku dołączenia do wniosku o wydanie pozwolenia na przemieszczenie zabytku nieruchomego programu robót budowlanych, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, wojewódzki konserwator zabytków może wezwać wnioskodawcę do złożenia projektu budowlanego, jeśli program robót budowlanych jest niewystarczający do oceny wpływu przemieszczenia na zabytek, w terminie nie krótszym niż 14 dni z pouczeniem, że niezłożenie projektu budowlanego spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
1.
Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
3)
uzasadnienie wniosku.
2.
Wniosek o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku nieruchomego zawiera ponadto wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.
3.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku nieruchomego dołącza się dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
4.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku ruchomego dołącza się oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
5.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na podział zabytku nieruchomego dołącza się ponadto wstępny projekt podziału zabytku.
1.
Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3)
wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku wpisanego do rejestru zabytków tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów;
4)
wskazanie przewidywanego terminu usunięcia z zabytku wpisanego do rejestru zabytków urządzeń technicznych, jeśli umieszczenie urządzeń technicznych na zabytku jest tymczasowe.
2.
Wniosek o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów zawiera ponadto wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się projekt umieszczenia na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów.
4.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów dołącza się ponadto dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z tego zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
5.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na umieszczenie na zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów dołącza się ponadto oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
1.
Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania.
2.
Wniosek o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków zawiera ponadto wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się program podejmowania innych działań, zawierający imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu innych działań na zabytek.
4.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku nieruchomym wpisanym do rejestru zabytków dołącza się ponadto dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
5.
Do wniosku o wydanie pozwolenia na podejmowanie innych działań przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków dołącza się ponadto oświadczenie wnioskodawcy o posiadaniu przez niego tytułu prawnego do korzystania z zabytku, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
1.
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych lub geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną;
3)
(uchylony)
4)
uzasadnianie wniosku.
2.
Wniosek o wydanie pozwolenia na prowadzenie badań archeologicznych na polskich obszarach morskich zawiera ponadto:
1)
imiona i nazwiska osób, które w trakcie prowadzenia badań archeologicznych będą się posługiwać sprzętem nurkowym,
wraz ze wskazaniem ich uprawnień;
2)
liczbę i nazwy jednostek pływających, które będą brały udział w prowadzeniu badań archeologicznych, oraz nazwy
ich armatorów;
3)
nazwy portów:
a) z których jednostki pływające, o których mowa w pkt 2, wypłyną w celu prowadzenia badań archeologicznych,
b) do których jednostki pływające, o których mowa w pkt 2, wpłyną po zakończeniu prowadzenia badań archeologicznych.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
program prowadzenia badań archeologicznych;
2)
dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te badania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił;
3)
zgodę dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku prowadzenia badań archeologicznych odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
4)
mapę topograficzną w skali 1:10 000 lub większej lub prezentację kartograficzną bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2017 r. poz. 2101 oraz z 2018 r. poz. 650), umożliwiające lokalizację nieruchomego zabytku archeologicznego, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, morską mapę nawigacyjną, z zaznaczonym miejscem planowanych badań archeologicznych;
5)
plan z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych w nawiązaniu do punktów osnowy geodezyjnej poziomej i wysokościowej w skali:
a) 1:500, jeżeli badania archeologiczne będą prowadzone na terenie o powierzchni do 10 000 midx2, albo
b) 1:1000, jeżeli badania archeologiczne będą prowadzone na terenie o powierzchni większej niż 10 000 midx2
– w przypadku badań archeologicznych, które nie będą prowadzone na polskich obszarach morskich;
6)
plan batymetryczny z naniesionymi miejscami dotychczasowych i planowanych badań archeologicznych oraz dostępną dokumentację hydroakustyczną akwenu objętego planem, w przypadku badań archeologicznych, które będą prowadzone na polskich obszarach morskich;
7)
dokument potwierdzający gotowość muzeum lub innej jednostki organizacyjnej do przyjęcia zabytków archeologicznych odkrytych w trakcie prowadzenia badań archeologicznych;
8)
opis sposobu uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych.
1.
Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie miejsca poszukiwania zabytków z określeniem współrzędnych geodezyjnych lub geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy dla punktów załamań obszaru poszukiwań lub nazwę albo numer obrębu ewidencyjnego z numerami działek ewidencyjnych, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną;
3)
imię, nazwisko i adres osoby kierującej poszukiwaniami zabytków albo samodzielnie prowadzącej te poszukiwania;
4)
uzasadnianie wniosku.
2.
Wniosek o wydanie pozwolenia na poszukiwanie zabytków na polskich obszarach morskich zawiera ponadto:
1)
imiona i nazwiska osób, które w trakcie poszukiwania zabytków będą się posługiwać sprzętem nurkowym, wraz ze wskazaniem ich uprawnień;
2)
liczbę i nazwy jednostek pływających, które będą brały udział w poszukiwaniu zabytków, oraz nazwy ich armatorów;
3)
nazwy portów:
a) z których jednostki pływające, o których mowa w pkt 2, wypłyną w celu poszukiwania zabytków,
b) do których jednostki pływające, o których mowa w pkt 2, wpłyną po zakończeniu poszukiwania zabytków.
3.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
program poszukiwania zabytków określający zakres i sposób prowadzenia poszukiwań zabytków;
2)
dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem, a w przypadku gdy z wnioskiem występuje podmiot zamierzający prowadzić te poszukiwania, zgodę właściciela lub posiadacza nieruchomości na ich prowadzenie albo oświadczenie, że
właściciel lub posiadacz tej zgody nie udzielił;
3)
zgodę dyrektora parku narodowego albo regionalnego dyrektora ochrony środowiska, w przypadku poszukiwania zabytków odpowiednio na terenie parku narodowego albo rezerwatu przyrody;
4)
mapę topograficzną w skali 1:10 000 lub większej lub prezentację kartograficzną bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, morską mapę nawigacyjną z zaznaczonym obszarem planowanych poszukiwań zabytków.
1.
Wniosek o wydanie pozwolenia na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
3)
wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości objętej wnioskiem, o ile jest założona.
2.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1)
projekt budowlany, część projektu budowlanego w zakresie niezbędnym do oceny wpływu planowanych robót budowlanych na zabytek albo program robót budowlanych;
2)
dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do korzystania z nieruchomości, uprawniającego do występowania z tym wnioskiem.
3.
Program robót budowlanych, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, zawiera imię i nazwisko autora oraz informacje niezbędne do oceny wpływu robót na zabytek, w szczególności:
1)
wskazanie przewidzianych rozwiązań budowlanych, w formie opisowej i rysunkowej;
2)
wskazanie przewidzianych do zastosowania metod, materiałów i technik.
1.
Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich albo badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa albo badań architektonicznych zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
3)
warunek polegający na obowiązku kierowania tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa odpowiednio w art. 37a wymogi wobec osoby kierującej pracami przy zabytkach wpisanych do rejestru ust. 1 i 2, art. 37b wymogi wobec osoby kierującej pracami przy zabytkach będących zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru ust. 1 i 3 albo art. 37d wymogi wobec osoby kierującej badaniami architektonicznymi zabytków wpisanych do rejestru ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, zwanej dalej „ustawą”;
4)
warunek przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków albo ministrowi nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac albo badań, a w toku prac albo badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 3:
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 3,
b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37a wymogi wobec osoby kierującej pracami przy zabytkach wpisanych do rejestru ust. 1 i 2, art. 37b wymogi wobec osoby kierującej pracami przy zabytkach będących zorganizowaną zielenią wpisaną do rejestru ust. 1 i 3 albo art. 37d wymogi wobec osoby kierującej badaniami architektonicznymi zabytków wpisanych do rejestru ust. 1 ustawy,
c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 3, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami albo badaniami albo samodzielnego ich wykonywania;
5)
zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań;
6)
informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia ustawy;
7)
wskazanie terminu ważności pozwolenia.
2.
Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na obowiązku:
1)
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo ministra o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań;
2)
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo ministra o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
3)
niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo ministra o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu prac albo badań;
4)
prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć, i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków albo ministrowi w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac albo badań;
5)
opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu prac albo badań i przekazania tego opracowania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków albo ministrowi w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia tych prac albo badań;
6)
podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
3.
Pozwolenie na prowadzenie prac konserwatorskich albo prac restauratorskich przy zabytku, o którym mowa w ust. 1, może również określać warunki polegające na obowiązku dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych prac konserwatorskich albo prac restauratorskich z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków albo ministra.
1.
Pozwolenie na prowadzenie robót budowlanych zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3)
warunek polegający na obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c wymogi wobec osoby kierującej lub wykonującej nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru ustawy;
4)
warunek przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 3:
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 3,
b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c wymogi wobec osoby kierującej lub wykonującej nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru ustawy,
c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 3, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego;
5)
zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych;
6)
informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia ustawy;
7)
wskazanie terminu ważności pozwolenia.
2.
Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na obowiązku:
1)
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót budowlanych;
2)
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
3)
niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia robót budowlanych;
4)
dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych robót budowlanych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków;
5)
podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
3.
Do pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na obszarze wpisanego do rejestru zabytków historycznego układu urbanistycznego, historycznego układu ruralistycznego albo historycznego zespołu budowlanego, z wyłączeniem zabytków nieruchomych wchodzących w skład tych układów albo zespołu odrębnie wpisanych do rejestru zabytków, nie stosuje się przepisów ust. 1 pkt 3 i 4. Wojewódzki konserwator zabytków może odstąpić od stosowania tych przepisów również w stosunku do pozwoleń na prowadzenie robót budowlanych na innych terenach wpisanych do rejestru zabytków.
1.
Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego albo przeniesienie zabytku ruchomego zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
3)
zakres i sposób prowadzenia wskazanego w pozwoleniu przemieszczenia zabytku nieruchomego albo przeniesienia zabytku ruchomego;
4)
informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia ustawy;
5)
wskazanie miejsca, do którego zabytek nieruchomy ma zostać przemieszczony albo zabytek ruchomy przeniesiony;
6)
wskazanie terminu ważności pozwolenia.
2.
Pozwolenie na przemieszczenie zabytku nieruchomego zawiera ponadto:
1)
warunek polegający na obowiązku kierowania robotami budowlanymi lub wykonywania nadzoru inwestorskiego przez osoby spełniające wymagania, o których mowa w art. 37c wymogi wobec osoby kierującej lub wykonującej nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru ustawy;
2)
warunek przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych, a w toku robót budowlanych na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1:
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1,
b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c wymogi wobec osoby kierującej lub wykonującej nadzór inwestorski przy zabytkach nieruchomych wpisanych do rejestru ustawy,
c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanymi albo wykonywania nadzoru inwestorskiego.
3.
Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na obowiązku:
1)
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
2)
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanego w pozwoleniu przemieszczenia zabytku nieruchomego albo przeniesienia zabytku ruchomego;
3)
niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanego w pozwoleniu przemieszczenia zabytku nieruchomego albo przeniesienia zabytku ruchomego;
4)
podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
4.
Pozwolenie na przeniesienie zabytku ruchomego może ponadto określać warunki polegające na obowiązku:
1)
kierowania przeniesieniem zabytku ruchomego przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa odpowiednio w art. 37a wymogi wobec osoby kierującej pracami przy zabytkach wpisanych do rejestru ust. 1 i 2 ustawy;
2)
przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia prac, a w toku prac na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1:
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1,
b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37a wymogi wobec osoby kierującej pracami przy zabytkach wpisanych do rejestru ust. 1 i 2 ustawy,
c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania przeniesieniem zabytku ruchomego.
1.
Pozwolenie na podział zabytku nieruchomego albo zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
3)
informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia ustawy;
4)
wskazanie terminu ważności pozwolenia.
2.
Pozwolenie na zmianę przeznaczenia lub sposobu korzystania z zabytku może określać warunki polegające na obowiązku podjęcia działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
1.
Pozwolenie na umieszczanie na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia;
3)
zakres i sposób prowadzenia wskazanego w pozwoleniu umieszczania na zabytku urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów;
4)
informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 ustawy;
5)
wskazanie terminu usunięcia z zabytku tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów;
6)
wskazanie terminu ważności pozwolenia.
2.
Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na obowiązku:
1)
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
2)
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów;
3)
niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie umieszczania na zabytku wpisanym do rejestru zabytków urządzeń technicznych, tablic reklamowych lub urządzeń reklamowych w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć pkt 16b i 16c ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz napisów;
4)
podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku wpisanego do rejestru zabytków.
1.
Pozwolenie na podejmowanie innych działań zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie zabytku, z uwzględnieniem miejsca jego położenia albo przechowywania;
3)
zakres i sposób prowadzenia innych działań wskazanych w pozwoleniu;
4)
informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia ustawy;
5)
wskazanie terminu ważności pozwolenia.
2.
Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na obowiązku:
1)
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
2)
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu działań;
3)
niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu działań;
4)
podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
1.
Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie miejsca prowadzenia badań archeologicznych z określeniem współrzędnych geodezyjnych lub geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy dla punktów załamań obszaru badań, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną;
3)
zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;
4)
informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia ustawy;
5)
wskazanie terminu ważności pozwolenia;
6)
warunek polegający na obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych zadań przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa w art. 37e wymogi wobec osoby kierującej badaniami archeologicznymi ust. 1 ustawy;
7)
zobowiązanie wnioskodawcy do przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań archeologicznych, a w toku badań archeologicznych, na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 6:
a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 6,
b) dokumentów potwierdzających spełnianie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37e wymogi wobec osoby kierującej badaniami archeologicznymi ust. 1 ustawy,
c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 6, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania badaniami archeologicznymi albo samodzielnego wykonywania tych badań.
2.
Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych na polskich obszarach morskich zawiera ponadto:
1)
imiona i nazwiska osób, które w trakcie prowadzenia badań archeologicznych będą się posługiwać sprzętem nurkowym, wraz ze wskazaniem ich uprawnień;
2)
liczbę i nazwy jednostek pływających, które będą brały udział w prowadzeniu badań archeologicznych, oraz nazwy ich armatorów;
3)
nazwy portów:
a) z których jednostki pływające, o których mowa w pkt 2, wypłyną w celu prowadzenia badań archeologicznych,
b) do których jednostki pływające, o których mowa w pkt 2, wpłyną po zakończeniu prowadzenia badań archeologicznych.
3.
Pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych może określać warunki polegające na obowiązku:
1)
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu morskiego o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;
2)
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu morskiego o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
3)
niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu morskiego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań archeologicznych;
4)
niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu morskiego o przerwach we wskazanych w pozwoleniu badaniach archeologicznych, które mogą wpłynąć na zmianę programu tych badań;
5)
dokonania szczegółowego rozpoznania terenowego i sporządzenia planu sytuacyjno-wysokościowego dla zabytku archeologicznego, zwłaszcza gdy ten zabytek posiada własną formę krajobrazową;
6)
prowadzenia dokumentacji przebiegu badań archeologicznych oraz opracowania wyników tych badań w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną przestrzenną lokalizację wszystkich czynności oraz dokonanych odkryć i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie określonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu morskiego nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia zakończenia tych badań;
7)
prowadzenia doraźnej konserwacji pozyskanych zabytków i przekazania ich wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie określonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu morskiego nie dłuższym niż 3 lata od dnia zakończenia badań archeologicznych;
8)
prowadzenia inwentaryzacji polowej pozyskanych zabytków i ich dokumentacji i przekazania jej wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie 6 miesięcy od dnia zakończenia badań archeologicznych;
9)
sporządzenia sprawozdania z przeprowadzonych badań archeologicznych i przekazania tego sprawozdania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie określonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu morskiego nie dłuższym niż 3 tygodnie od dnia ich zakończenia;
10)
opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu badań archeologicznych i przekazania go wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie określonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu morskiego nie dłuższym niż 3 miesiące od dnia zakończenia tych badań;
11)
opracowania wyników badań archeologicznych i przekazania ich wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w terminie określonym przez wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu morskiego nie dłuższym niż 3 lata od dnia ich zakończenia;
12)
uporządkowania terenu po zakończeniu badań archeologicznych;
13)
dokonywania odbioru częściowego i końcowego wykonanych badań archeologicznych z udziałem wojewódzkiego konserwatora zabytków;
14)
podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku, a w odniesieniu do pozwolenia dotyczącego polskich obszarów morskich, zapewnią bezpieczeństwo żeglugi.
4.
Załącznik do pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi mapa topograficzna w skali 1:10 000 lub większej lub prezentacja kartograficzna bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 pojęcie ochrony zabytków ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, morska mapa nawigacyjna, z zaznaczonym miejscem prowadzenia badań archeologicznych.
1.
Pozwolenie na poszukiwanie zabytków zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie miejsca poszukiwania zabytków z określeniem współrzędnych geodezyjnych lub geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy dla punktów załamań obszaru poszukiwań lub nazwę albo numer obrębu ewidencyjnego z numerami działek ewidencyjnych, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną;
3)
zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań zabytków;
4)
informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia ustawy;
5)
wskazanie terminu ważności pozwolenia;
6)
imię, nazwisko i adres osoby kierującej poszukiwaniami zabytków albo samodzielnie prowadzącej te poszukiwania;
7)
warunek zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu morskiego o terminie rozpoczęcia i zakończenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań zabytków, przynajmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia poszukiwań;
8)
warunek przekazania wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków albo dyrektorowi urzędu morskiego przez osobę kierującą poszukiwaniami zabytków imion i nazwisk osób biorących udział w poszukiwaniach zabytków, przynajmniej 2 dni przed dniem rozpoczęcia poszukiwań.
2.
Pozwolenie na poszukiwanie zabytków na polskich obszarach morskich zawiera ponadto:
1)
imiona i nazwiska osób, które w trakcie poszukiwania zabytków będą się posługiwać sprzętem nurkowym, wraz ze wskazaniem ich uprawnień;
2)
liczbę i nazwy jednostek pływających, które będą brały udział w poszukiwaniu zabytków, oraz nazwy ich armatorów;
3)
nazwy portów:
a) z których jednostki pływające, o których mowa w pkt 2, wypłyną w celu poszukiwania zabytków,
b) do których jednostki pływające, o których mowa w pkt 2, wpłyną po zakończeniu poszukiwania zabytków.
3.
Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na obowiązku:
1)
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków, a w przypadku poszukiwania zabytków na polskich obszarach morskich, również dyrektora urzędu morskiego, o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed rozpoczęciem tych czynności;
2)
niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu morskiego o wszelkich zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu poszukiwań.
4.
Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunek polegający na zakazie prowadzenia poszukiwań zabytków w miejscach wyznaczonych przez wojewódzkiego konserwatora zabytków albo dyrektora urzędu morskiego ze względu na ochronę zabytków archeologicznych (strefa zakazu prowadzenia poszukiwań).
5.
Załącznik do pozwolenia, o którym mowa w ust. 1, stanowi mapa topograficzna w skali 1:10 000 lub większej lub prezentacja kartograficzna bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k), o której mowa w art. 4 bazy danych i opracowania kartograficzne ust. 1a pkt 8 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, morska mapa nawigacyjna, z zaznaczonym obszarem prowadzenia poszukiwań. W przypadku, o którym mowa w ust. 4, w załączniku do pozwolenia w granicach obszaru prowadzenia poszukiwań wyznacza się strefy zakazu prowadzenia poszukiwań.
1.
Pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku zawiera:
1)
imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy;
2)
wskazanie miejsca planowanych robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
3)
zakres i sposób prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
4)
informację, że postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 47 wznowienie postępowania w sprawie pozwolenia ustawy;
5)
wskazanie terminu ważności pozwolenia.
2.
Pozwolenie, o którym mowa w ust. 1, może określać warunki polegające na obowiązku:
1)
zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o terminie podjęcia określonych czynności związanych z wydanym pozwoleniem, przynajmniej 3 dni przed dniem rozpoczęcia tych czynności;
2)
niezwłocznego zawiadomienia wojewódzkiego konserwatora zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu robót budowlanych w otoczeniu zabytku;
3)
podjęcia innych działań, które zapobiegną uszkodzeniu lub zniszczeniu zabytku.
1.
Zawiadomienia, o których mowa w § 12 ust. 2 pkt 1–3, § 13 ust. 2 pkt 1–3, § 14 ust. 3 pkt 1–3, § 16 ust. 2 pkt 1–3, § 17 ust. 2 pkt 1–3, § 18 ust. 3 pkt 1–4 oraz § 19 ust. 1 pkt 7 i ust. 3, oraz dane, o których mowa w § 19 ust. 1 pkt 8, przekazuje się pisemnie, za pomocą faksu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 1219 oraz z 2018 r. poz. 650).
2.
Minister, wojewódzcy konserwatorzy zabytków i dyrektorzy urzędów morskich udostępniają na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej informacje o adresie poczty elektronicznej oraz numerze faksu, na które przekazuje się zawiadomienia oraz dane, o których mowa w ust. 1.
Elementy, które zawiera dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz dokumentacja badań archeologicznych, określa załącznik do rozporządzenia.
1.
Dyrektor urzędu morskiego przesyła projekt pozwolenia na prowadzenie poszukiwań zabytków albo badań archeologicznych na polskich obszarach morskich właściwemu wojewódzkiemu konserwatorowi zabytków w celu uzgodnienia tego projektu.
2.
Wojewódzki konserwator zabytków uzgadnia projekt, o którym mowa w ust. 1, albo odmawia jego uzgodnienia, w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego projektu.
3.
Dyrektor urzędu morskiego może uznać za uzgodniony projekt, o którym mowa w ust. 1, jeżeli wojewódzki konserwator zabytków nie zajmie stanowiska w terminie, o którym mowa w ust. 2.
Do postępowań w sprawie wydawania pozwoleń, o których mowa w art. 36 pozwolenie konserwatora zabytków ust. 1 i 1a ustawy, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, stosuje się przepisy niniejszego rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 22.08.2018 r. - Dz.U. z 2018 r. poz. 1609]


Załącznik
do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. (poz. 1609)

 

I. ELEMENTY, KTÓRE ZAWIERA DOKUMENTACJA PRAC  KONSERWATORSKICH I PRAC RESTAURATORSKICH PROWADZONYCH PRZY ZABYTKU RUCHOMYM WPISANYM DO REJESTRU ZABYTKÓW ALBO NA LISTĘ SKARBÓW DZIEDZICTWA

       Dokumentacja prac konserwatorskich i prac restauratorskich prowadzonych przy zabytku ruchomym wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa zawiera:

1)    imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację;

2)    imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres właściciela lub posiadacza zabytku lub imię i nazwisko autora zabytku;

3)    określenie zabytku;

4)    określenie miejsca jego położenia lub przechowywania;

5)    czas powstania i styl zabytku;

6)   określenie wymiarów zabytku, w tym wymiarów jego części składowych;

7)    fotografie zabytku wykonane w miejscu jego stałego przechowywania, z uwzględnieniem jego bezpośredniego otoczenia;

8)    opis inwentaryzacyjny;

9)    opracowanie historyczne zawierające informacje o dotychczas przeprowadzonych pracach konserwatorskich lub pracach restauratorskich oraz dokonanych przekształceniach zabytku;

10)    analizę materiałów i technik wykonania zabytku, w tym stratygrafii warstw technologicznych;

11)    opis i analizę stanu zachowania zabytku przed podjęciem prac konserwatorskich lub prac restauratorskich, z określeniem przyczyn uszkodzeń i zniszczeń;

12)    dokumentację fotograficzną zabytku przed rozpoczęciem prac konserwatorskich lub prac restauratorskich;

13)    program prac konserwatorskich lub prac restauratorskich zawierający:

         a)    uzasadnienie koncepcji wyglądu zabytku po przeprowadzeniu prac konserwatorskich lub prac restauratorskich, uwzględniające uwarunkowania estetyczne, historyczne i funkcjonalne,

         b)    wykaz planowanych czynności i zabiegów konserwatorskich z podaniem metod, materiałów i technik;

14)    opis, fotografie i rysunki dokumentujące poszczególne etapy prac konserwatorskich lub prac restauratorskich, z uwzględnieniem zastosowanych metod, materiałów i technik;

15)    ustalenia naukowe wynikające z przeprowadzonych prac konserwatorskich lub prac restauratorskich;

16)    fotografie zabytku po zakończeniu prac konserwatorskich lub prac restauratorskich;

17)    zalecenia konserwatorskie dla właściciela lub posiadacza zabytku określające sposoby i metody sprawowania opieki nad zabytkiem.

 

II. ELEMENTY, KTÓRE ZAWIERA DOKUMENTACJA BADAŃ ARCHEOLOGICZNYCH

        1. Dokumentacja badań archeologicznych składa się z:

1)    karty zabytku archeologicznego zawierającej:

      a)    określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych z dokładnością do jednej setnej sekundy wraz z danymi georeferencyjnymi, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną,

       b)    opis fizjograficzny,

       c)    określenie powierzchni przeprowadzonych badań archeologicznych,

       d)    wykaz faz zasiedlenia z podaniem liczby obiektów oraz zabytków datujących te fazy,

       e)    nazwisko kierownika badań archeologicznych, termin ich przeprowadzenia;

2)    karty jednostek stratygraficznych zawierającej:

       a)    określenie miejsca usytuowania zabytku archeologicznego, z podaniem nazwy miejscowości, gminy, powiatu i województwa, numeru obszaru w wojewódzkiej ewidencji zabytków, numeru zabytku na tym obszarze, numeru stanowiska w miejscowości oraz współrzędnych geograficznych, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, współrzędnych geocentrycznych geodezyjnych naniesionych na morską mapę nawigacyjną,

       b)   numer jednostki stratygraficznej i jej lokalizacji w systemie podziału przestrzeni badawczej,

       c)    określenie funkcji jednostki stratygraficznej,

       d)    wstępne datowanie jednostki stratygraficznej,

       e)    zasięg jednostki stratygraficznej,

       f)    opis jednostki stratygraficznej,

       g)    opis eksploracji jednostki stratygraficznej,

       h)    relację stratygraficzną;

3)    rejestru odkrytych zabytków;

4)    rejestru warstw;

5)    inwentarza:

       a)    zabytków wydzielonych,

       b)    zabytków masowych,

       c)    próbek,

      d)    dokumentacji rysunkowej,

      e)    dokumentacji fotograficznej;

6)    dokumentacji graficznej;

7)    dokumentacji fotograficznej;

8)    sprawozdania z badań;

9)    opracowania wyników badań;

10)   mapy lokalizacji zabytku archeologicznego w skali 1:10 000 z zaznaczonym jego hipotetycznym zasięgiem, a w odniesieniu do polskich obszarów morskich, planu batymetrycznego;

11)   graficznego przedstawienia rozplanowania odkrytych zabytków i warstw kulturowych z zaznaczoną siatką i oznaczeniem ich chronologii;

12)   planu warstwicowego zabytku z naniesioną siatką arową nawiązującą do osnowy geodezyjnej i planem wykopów;

13)   bibliografii oraz informacji o miejscu przechowywania dokumentacji wcześniej przeprowadzonych badań, jeżeli badania takie zostały przeprowadzone.

        2. Dokumentacja badań archeologicznych zawiera imię, nazwisko i adres osoby lub nazwę, siedzibę i adres jednostki organizacyjnej, która sporządziła dokumentację, oraz imię, nazwisko i adres lub nazwę, siedzibę i adres właściciela lub posiadacza zabytku, a także o ile jest to możliwe – imię i nazwisko autora zabytku.

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...