• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  14.06.2024

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.1995.50.271 - AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Łączności z dnia 21 kwietnia 1995 r. w sprawie warunków technicznych zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności

Uchylony dnia: 2022-09-20
Dz.U. uchylający akt: 2019.0.1696
Na podstawie art 7 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414) zarządza się, co następuje:
Ustanawia się warunki techniczne zasilania energią elektryczną obiektów budowlanych łączności.
Warunki techniczne, o których mowa w § 1, stosuje się przy projektowaniu i budowie obiektów budowlanych łączności przeznaczonych do pracy w krajowej sieci telekomunikacyjnej lub we współpracy z tą siecią.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
obiekty budowlane łączności - obiekty budowlane mieszczące zespoły urządzeń telekomunikacyjnych, radiokomunikacyjnych, pocztowych lub technologicznych łączności,
2)
czas rezerwy bateryjnej - czas, w ciągu którego baterie akumulatorów mogą zasilać urządzenia przy maksymalnym poborze prądu i zapewnieniu dolnej dopuszczalnej wartości napięcia rozładowania baterii,
3)
zasilanie dwustronne z sieci energetycznej - zasilanie realizowane z dwóch niezależnych GPZ (głównych punktów zasilających),
4)
zasilanie rezerwowane z sieci energetycznej - zasilanie z dwóch stacji transformatorowych lub jednej stacji transformatorowej i jednej linii niskiego napięcia zasilanej z innej stacji transformatorowej lub dwóch linii niskiego napięcia zasilanych z różnych stacji transformatorowych,
5)
zasilanie jednostronne - zasilanie z jednej stacji transformatorowej lub jednej linii niskiego napięcia,
6)
zasilanie podstawowe - zasilanie z sieci elektroenergetycznej energetyki zawodowej,
7)
zasilanie rezerwowe - zasilanie z baterii akumulatorów i/lub zespołu spalinowo-elektrycznego,
8)
zespół spalinowo-elektryczny przewoźny - zespół przystosowany do przemieszczenia,
9)
zespół spalinowo-elektryczny stacjonarny - zespół zainstalowany na stałe.
Obiekty budowlane łączności, w zależności od ich rodzaju i wymagań niezawodności pracy, powinny być zasilane w sposób określony w tabeli stanowiącej załącznik do rozporządzenia.
W wypadku wspólnej lokalizacji obiektów o różnych grupach niezawodności zasilania należy przyjąć dla wszystkich tych obiektów najwyższą grupę niezawodności zasilania.
Czas rezerwy bateryjnej podany w kolumnie 6 tabeli załącznika jest czasem minimalnym i odnosi się do rozładowania baterii w połączeniu równoległym.
Wszystkie obiekty grup A, B, C i D tabeli załącznika powinny być wyposażone w przyłącza do zespołów spalinowo-elektrycznych przewoźnych.
Moc zespołu spalinowo-elektrycznego powinna być wystarczająca do zasilania wszystkich urządzeń wymagających rezerwowania, przy uwzględnieniu charakteru obciążenia ze strony tych urządzeń.
Zapas paliwa dla zespołów spalinowo-elektrycznych stacjonarnych powinien zapewniać co najmniej 72 godziny pracy zespołu w warunkach znamionowych.
Pojemność baterii akumulatorów powinna być dobrana z uwzględnieniem wszystkich urządzeń obiektu wymagającego rezerwowania.
W obiektach budowlanych łączności nie posiadających obsługi, a wyposażonych w stacjonarne zespoły spalinowo-elektryczne, należy projektować automatyczne lub zdalne uruchamianie tych zespołów.
Liczbę urządzeń zasilających należy projektować według zasady n + 1, gdzie n oznacza liczbę urządzeń niezbędnych dla prawidłowego zasilania, łącznie z potrzebami własnymi.
Stosowanie określonych warunków klimatycznych powinno być uzależnione od wymagań producenta dla danego rodzaju urządzeń.
Urządzenia klimatyzacyjne, których praca jest nieodzowna dla właściwego działania obsługiwanych urządzeń technologicznych, powinny być projektowane z jednym klimatyzatorem rezerwowym, a co najmniej z jednym pełnym obiegiem chłodniczym.
Obiekty, w których są zainstalowane urządzenia według § 14, powinny być wyposażone w zespoły spalinowo-elektryczne stacjonarne.
Skomputeryzowane obiekty budowlane łączności powinny być wyposażone w niezawodne źródła zasilania prądem przemiennym o niezmiennej częstotliwości i napięciu.
Dla obiektów nie wymienionych w tabeli załącznika sposób zasilania określa się według indywidualnych potrzeb.
W obiektach, na które nałożone są zadania wynikające z Programu mobilizacji gospodarki, stosuje się zasilanie o najwyższej grupie niezawodności (grupa A).
Przepisów rozporządzenia nie stosuje się do obiektów budowlanych łączności, w stosunku do których, przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, został złożony wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


Załącznik TABELA DOTYCZĄCA SPOSOBÓW ZASILANIA
Zasilanie
podstawowe rezerwowe
Grupa niezawodności Wyszczególnienie obiektu z sieci elektro- baterie akumulatorów
energetycznej liczba (szt.) rezerwa godzinowa zespół spalinowo-elektryczny
1 2 3 4 5 6 7
A 1 Centrale telefoniczne międzynarodowe i międzymiastowe tranzytowe: ISC (automatyczna centrala międzynarodowa); ACMM-CT (automatyczna centrala międzymiastowa - centrala tranzytowa) dwustronne 2 3 stacjonarny
2 Stacje teletransmisyjne obsługujące centrale międzynarodowe i międzymiastowe tranzytowe dwustronne 2 3 stacjonarny
3 Stacje łączności satelitarnej pracujące w sieci magistralnej dwustronne 2 3 stacjonarny
4 Urządzenia nadawcze radiofoniczne i telewizyjne w sieci o zasięgu ogólnokrajowym dwustronne - - stacjonarny
B 1 Centrale telefoniczne międzymiastowe końcowe: ACMM-CK (automatyczna centrala międzymiastowa - centrala końcowa) rezerwowane 2 3 stacjonarny
2 Stacje teletransmisyjne obsługujące telefoniczne centrale międzymiastowe końcowe rezerwowane 2 3 stacjonarny
3 Stacje teletransmisyjne pracujące w sieci magistralnej rezerwowane 2 3 stacjonarny
4 Urządzenia linii radiowych w sieci magistralnej rezerwowane 2 3 stacjonarny
5 Centrale radiotelefoniczne dla telefonii komórkowej rezerwowane 2 3 stacjonarny
C 1 Centrale telefoniczne okręgowe i miejscowe tranzytowe: CM (centrala miejscowa), CO (centrala okręgowa), CMT (centrala miejska tranzytowa), CST (centrala strefowo-tranzytowa), CMG (centrala miejska główna) rezerwowane 2 3 stacjonarny
2 Stacje teletransmisyjne obsługujące centrale okręgowe miejscowe tranzytowe jednostronne 2 3 stacjonarny
3 Węzły pocztowe o poborze mocy powyżej 50 kVA jednostronne 2 3 stacjonarny
D 1 Centrale telefoniczne miejscowe końcowe: CM (centrala miejska), CMK (centrala miejska końcowa), CWK (centrala wiejska końcowa) jednostronne 2 3 stacjonarny
12 przewoźny
2 Wyniesione stopnie abonenckie jednostronne 2 3 stacjonarny
12 przewoźny
3 Stacje teletransmisyjne w sieciach strefowych jednostronne 2 3 stacjonarny
12 przewoźny
4 Urządzenia linii radiowych działające w sieciach strefowych jednostronne 2 3 stacjonarny
12 przewoźny
5 Urządzenia nadawcze radiofoniczne i telewizyjne o zasięgu lokalnym jednostronne - - stacjonarno-przewoźny
Pojęcie "centrala telefoniczna" obejmuje obiekty, które mogą być wyposażone nie tylko w urządzenia związane z usługami telefonicznymi, lecz także z usługami teledacyjnymi, jak ma to miejsce w przypadku nowoczesnych central cyfrowych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...