• Rozporządzenie Ministra O...
  21.05.2024

Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych

Stan prawny aktualny na dzień: 21.05.2024

Dz.U.2003.101.939 - Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 22 maja 2003 r. w sprawie nadzoru nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych

Na podstawie art. 10 ust. 1a ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych;
2)
zakres i tryb sprawowania nadzoru nad pracami, o których mowa w pkt 1 - na terenach zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa.
Użyte w rozporządzeniu określenia oznaczają:
1)
"ustawa" - ustawę z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne;
2)
"tereny zamknięte" - tereny, o których mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 9 ustawy.
Na terenach zamkniętych nadzorowi podlegają następujące rodzaje prac geodezyjnych i kartograficznych:
1)
zakładanie i modernizowanie podstawowych i szczegółowych osnów geodezyjnych;
2)
wykonywanie prac geodezyjnych i kartograficznych, których wyniki przekazywane są właściwym starostom w celu ujawnienia ich w ewidencji gruntów i budynków;
3)
wykonywanie i aktualizowanie map zawierających w swojej treści położenie sieci uzbrojenia terenu i innych elementów zagospodarowania terenu;
4)
przedstawianie na mapach topograficznych terenów zamkniętych oraz wykonywanie map specjalnych tych terenów w skalach 1:50.000 i większych;
5)
przedstawianie terenów zamkniętych w opracowaniach fotogrametrycznych i teledetekcyjnych wykonanych na podstawie zdjęć lotniczych i przetworzonych zobrazowań satelitarnych;
6)
tworzenie i aktualizowanie systemów informacji o terenie;
7)
wykonywanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów określonych w przepisach prawnych;
8)
ochrona znaków geodezyjnych.
1.
Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych polega na ocenie:
1)
zgodności wykonywanych map terenu zamkniętego zawierających w swojej treści położenie sieci uzbrojenia terenu i innych elementów zagospodarowania terenu z wymogami dotyczącymi opracowania mapy zasadniczej, określonymi w odrębnych przepisach;
2)
zgodności wykonywanych pomiarów i opracowań geodezyjnych terenu zamkniętego z wymogami dotyczącymi pomiarów i opracowań geodezyjnych, określonych w odrębnych przepisach;
3)
przekazywania i przyjmowania w odpowiednich terminach i w odpowiedniej postaci, do ewidencji gruntów i budynków, danych odnoszących się do terenu zamkniętego, zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach;
4)
zgodności wykonywania, udostępniania i rozpowszechniania fotogrametrycznych i teledetekcyjnych zdjęć lotniczych terenu zamkniętego z wymogami określonymi w odrębnych przepisach;
5)
posiadania przez wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych zezwoleń na wykonywanie tych prac, określonych w odrębnych przepisach;
6)
przestrzegania przy wykonywaniu prac geodezyjnych i kartograficznych przepisów o ochronie informacji niejawnych.
2.
W razie stwierdzenia nieprawidłowości w prowadzeniu prac, o których mowa w ust. 1, jednostka nadzorująca kieruje do właściwego ministra lub kierownika urzędu centralnego wystąpienie pokontrolne z wnioskami i zaleceniami.
3.
Kopie wystąpień pokontrolnych, o których mowa w ust. 2, jednostka nadzorująca przekazuje Głównemu Geodecie Kraju.
4.
Jednostką nadzorującą jest jednostka organizacyjna ministerstwa lub urzędu centralnego właściwa w sprawach geodezji i kartografii.
Nadzór nad pracami geodezyjnymi i kartograficznymi na terenach zamkniętych jest wykonywany poprzez:
1)
rozpatrywanie sprawozdań z realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych oraz rozliczanie tych prac;
2)
podejmowanie czynności mających na celu zapewnienie prawidłowego wykonywania prac geodezyjnych i kartograficznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...