• Rozporządzenie Ministra P...
  07.12.2023

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 07.12.2023

Dz.U.2015.0.168 - Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie dofinansowania kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 24 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291 oraz z 2015 r. poz. 150) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, o którym mowa w art. 18 wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, zwanej dalej „ustawą”;
2)
wzór umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia, o której mowa w art. 19 czynności starosty po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników ust. 1 ustawy;
3)
wzór zapotrzebowania na środki na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, składanego przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) dysponentowi Funduszu Pracy albo dysponentowi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, o którym mowa w art. 19 czynności starosty po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników ust. 2a ustawy;
4)
terminy i sposób przekazywania marszałkowi województwa przez starostów (prezydentów miast na prawach powiatu) oraz ministrowi właściwemu do spraw pracy – dysponentowi Funduszu Pracy w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 3 zakres stosowania ustawy ust. 1 ustawy, albo dysponentowi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 3 zakres stosowania ustawy ust. 1a ustawy, przez marszałków województw informacji dotyczącej wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia;
5)
wzory informacji dotyczących wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników.
Wzór wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, o którym mowa w art. 18 wniosek o dofinansowanie z Funduszu Pracy kosztów szkolenia pracowników ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Wzór umowy o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, o której mowa w art. 19 czynności starosty po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Wzór zapotrzebowania na środki na dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników objętych szczególnymi rozwiązaniami na rzecz ochrony miejsc pracy, o którym mowa w art. 19 czynności starosty po otrzymaniu wniosku o dofinansowanie kosztów szkolenia pracowników ust. 2a ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
1.
Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) przekazuje marszałkowi województwa w terminie do 5. dnia
roboczego każdego miesiąca miesięczną informację dotyczącą wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia.
2.
Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy – dysponentowi Funduszu Pracy w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 3 zakres stosowania ustawy ust. 1 ustawy, albo dysponentowi Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w przypadku przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 3 zakres stosowania ustawy ust. 1a ustawy, w terminie do 10. dnia roboczego każdego miesiąca, miesięczną zbiorczą informację dotyczącą wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie kosztów szkolenia.
3.
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są sporządzane w postaci papierowej oraz elektronicznej albo wyłącznie w postaci elektronicznej.
4.
Informacja w postaci elektronicznej jest przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
5.
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, mogą być sporządzone i przekazane wyłącznie w postaci elektronicznej tylko wtedy, gdy integralność ich treści jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262 oraz z 2014 r. poz. 1662) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114).
6.
Wzór informacji, o której mowa w ust. 1, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
7.
Wzór informacji, o której mowa w ust. 2, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 r.


Szukaj: Filtry
Ładowanie ...