• Rozporządzenie Ministra P...
  22.02.2024

Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Stan prawny aktualny na dzień: 22.02.2024

Dz.U.2017.0.1854 t.j. - Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyznawania świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (Dz. U. poz. 1291 oraz z 2015 r. poz. 150) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”, o którym mowa w art. 8 wniosek o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu ust. 1 ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy, zwanej dalej „ustawą”;
2)
wzór umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o której mowa w art. 9 czynności marszałka województwa po otrzymaniu wniosku o przyznanie świadczeń z Funduszu ust. 1 ustawy;
3)
wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o którym mowa w art. 11 przekazywanie przedsiębiorcy środków Funduszu na wypłatę świadczeń ustawy;
4)
wzór zapotrzebowania na środki Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 uprawnienia pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środki Funduszu, o których mowa w art. 5 uprawnienia pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy ust. 3 ustawy, składanego przez marszałka województwa dysponentowi Funduszu, o którym mowa w art. 9 czynności marszałka województwa po otrzymaniu wniosku o przyznanie świadczeń z Funduszu ust. 4 ustawy;
5)
wzór zapotrzebowania na środki Funduszu przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy, o którym mowa w art. 30b przekazywanie środków Funduszu na rachunek bankowy samorządu województwa ustawy, oraz termin jego przekazania dysponentowi Funduszu;
6)
termin i sposób rozliczenia się przedsiębiorcy z otrzymanych środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 uprawnienia pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 uprawnienia pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy ust. 3 ustawy;
7)
termin i sposób przekazywania ministrowi właściwemu do spraw pracy przez marszałka województwa informacji o wykorzystaniu środków na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 uprawnienia pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 uprawnienia pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy ust. 3 ustawy, a także wzór tej informacji.
Wzór wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o którym mowa w art. 8 wniosek o przyznanie świadczeń ze środków Funduszu ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
Wzór umowy o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o której mowa w art. 9 czynności marszałka województwa po otrzymaniu wniosku o przyznanie świadczeń z Funduszu ust. 1 ustawy, jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
Wzór wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy finansowanych z Funduszu, o którym mowa w art. 11 przekazywanie przedsiębiorcy środków Funduszu na wypłatę świadczeń ustawy, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Wzór zapotrzebowania na środki Funduszu na wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
1.
Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy, w terminie do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła wypłata świadczeń, o których mowa w art. 5 uprawnienia pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków na opłacenie składek, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, zapotrzebowanie na środki Funduszu przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy, o którym mowa w art. 30b ustawy.
2.
Wzór zapotrzebowania na środki Funduszu przeznaczone na finansowanie kosztów obsługi zadań wynikających z ustawy, o którym mowa w art. 30b przekazywanie środków Funduszu na rachunek bankowy samorządu województwa ustawy, jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
Przedsiębiorca, nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 uprawnienia pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków na opłacenie składek, o których mowa w art. 5 uprawnienia pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy ust. 3 ustawy:
1)
zwraca na rachunek Funduszu, z którego otrzymał środki, różnicę między kwotą środków otrzymanych na wypłatę świadczeń i na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne a kwotą środków wydatkowanych na te cele;
2)
przekazuje marszałkowi województwa wykaz, o którym mowa w art. 11 przekazywanie przedsiębiorcy środków Funduszu na wypłatę świadczeń ustawy, zawierający potwierdzenia, własnoręcznym podpisem, otrzymania świadczeń przez uprawnionych pracowników lub przekazuje poświadczone kopie potwierdzeń wypłaty świadczeń przekazem pocztowym lub przelewem.
1.
Marszałek województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw pracy, w terminie do 10. dnia roboczego każdego miesiąca, miesięczną informację o wykorzystaniu środków Funduszu na wypłatę świadczeń, o których mowa w art. 5 uprawnienia pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy, oraz środków, o których mowa w art. 5 uprawnienia pracownika objętego przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy ust. 3 ustawy.
2.
Informację sporządza się w postaci papierowej oraz elektronicznej albo wyłącznie w postaci elektronicznej.
3.
Informacja w postaci elektronicznej jest przekazywana za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
4.
Informacja może być sporządzona i przekazana wyłącznie w postaci elektronicznej tylko wtedy, gdy integralność jej treści jest zagwarantowana bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262, z 2014 r. poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 1893) albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 570).
5.
Wzór informacji jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2015 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.01.2015 r. - Dz.U. z 2015 r. poz. 167]


Szukaj: Filtry
Ładowanie ...