• Rozporządzenie Ministra R...
  25.05.2024

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2022.0.1558 - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 18 lipca 2022 r. w sprawie zezwoleń na pracę i oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi

Obserwuj akt

Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, 830, 1079 i 1383) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
typy zezwoleń na pracę;
2)
tryb postępowania w sprawie zezwoleń na pracę;
3)
tryb przeprowadzania przez starostę działań, o których mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej „ustawą”;
4)
wzór i tryb przekazywania informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy;
5)
wykaz dokumentów, które podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest obowiązany dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę albo przedstawić w trakcie postępowania administracyjnego;
6)
wzory wniosków o wydanie zezwolenia lub przedłużenia zezwolenia na pracę, wzory oświadczeń podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy o spełnieniu wymagań określonych w ustawie oraz wzory zezwoleń i przedłużeń zezwoleń, które mogą zawierać dane osobowe cudzoziemca oraz podmiotu powierzającego cudzoziemcowi wykonywanie pracy;
7)
wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej;
8)
wzory oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi;
9)
tryb postępowania w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń.
Określa się następujące typy zezwoleń na pracę:
1)
A – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
B – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę polegającą na pełnieniu funkcji w zarządzie osoby prawnej wpisanej do rejestru przedsiębiorców lub będącej spółką kapitałową w organizacji albo prowadzeniu spraw spółki komandytowej lub komandytowo-akcyjnej jako komplementariusz, albo w związku z udzieleniem mu prokury i przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez okres przekraczający łącznie 6 miesięcy w ciągu kolejnych 12 miesięcy;
3)
C – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym do oddziału lub zakładu podmiotu zagranicznego albo podmiotu powiązanego, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128, z późn. zm.), z pracodawcą zagranicznym;
4)
D – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego nieposiadającego oddziału, zakładu lub innej formy zorganizowanej działalności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu realizacji usługi o charakterze tymczasowym i okazjonalnym (usługa eksportowa);
5)
E – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres przekraczający 30 dni w roku kalendarzowym w innym celu niż wskazany w pkt 2–4;
6)
S – dotyczy cudzoziemca, który wykonuje pracę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie działalności określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 ust. 9 ustawy na podstawie umowy z podmiotem, którego siedziba lub miejsce zamieszkania albo oddział, zakład lub inna forma zorganizowanej działalności znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zezwolenie na pracę sezonową).
1.
Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową wnosi się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.
2.
Wnioski, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej oraz dokumenty wymagane w postępowaniach dotyczących tych wniosków składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 4 zadania ministrów właściwych do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego ust. 1 pkt 8 ustawy, w sposób potwierdzający pochodzenie i integralność danych.
3.
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
4.
Wzór wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
5.
Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
6.
Wzór zaświadczenia o wpisie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
1.
Jeżeli cudzoziemiec wjechał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej po wpisaniu wniosku o wydanie zezwolenia na pracę sezonową do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi przedkłada staroście, który wpisał wniosek, oświadczenie podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej oraz kopię dokumentu podróży z ważną wizą w celu wykonywania pracy sezonowej lub potwierdzeniem wjazdu w ramach ruchu bezwizowego.
2.
W oświadczeniu, o którym mowa w ust. 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi zamieszcza informację o adresie zakwaterowania cudzoziemca w okresie jego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3.
Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi o zgłoszeniu się cudzoziemca w celu wykonywania pracy sezonowej jest określony w załączniku nr 5 do rozporządzenia.
1.
Wzór zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 6 do rozporządzenia.
2.
Wzór zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 7 do rozporządzenia.
3.
Wzór zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 8 do rozporządzenia.
1.
Wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową wnosi się w formie pisemnej, w postaci papierowej lub elektronicznej.
2.
Wnioski, o których mowa w ust. 1, w postaci elektronicznej oraz dokumenty wymagane w postępowaniach dotyczących tych wniosków składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 4 zadania ministrów właściwych do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego ust. 1 pkt 8 ustawy, w sposób potwierdzający pochodzenie i integralność danych.
3.
Wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 9 do rozporządzenia.
4.
Wzór wniosku podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w charakterze pracownika tymczasowego jest określony w załączniku nr 10 do rozporządzenia.
5.
Wzór wniosku o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 11 do rozporządzenia.
6.
Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 12 do rozporządzenia.
7.
Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca w charakterze pracownika tymczasowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 13 do rozporządzenia.
8.
Wzór przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest określony w załączniku nr 14 do rozporządzenia.
1.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową, przedłużenia zezwolenia na pracę lub przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88j odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1 pkt 3–7 ustawy, zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia wniosku i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem.
2.
Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczącego okoliczności, o których mowa w art. 88j odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1 pkt 3–7 ustawy, stanowi załącznik nr 15 do rozporządzenia.
1.
Jeżeli warunkiem wydania przez wojewodę zezwolenia na pracę jest uzyskanie przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi informacji, o której mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 2 ustawy, właściwy starosta:
1)
przyjmuje od podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ofertę pracy;
2)
niezwłocznie sprawdza, czy wśród osób zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy są kandydaci spełniający wymagania określone w ofercie pracy, niezawyżone w stosunku do pracy, którą ma wykonywać cudzoziemiec;
3)
informuje podmiot składający ofertę pracy o liczbie kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy, w tym o liczbie obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 przesłanki prawa cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium RP ust. 1 pkt 1–11 ustawy;
4)
w uzgodnieniu z podmiotem składającym ofertę pracy kieruje do niego kandydatów – obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 przesłanki prawa cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium RP ust. 1 pkt 1–11 ustawy, zainteresowanych ofertą pracy i spełniających wymagania w niej określone;
5)
dokonuje analizy wysokości proponowanego wynagrodzenia w odniesieniu do wysokości wynagrodzenia w takim samym lub porównywalnym zawodzie lub rodzaju pracy;
6)
w terminach określonych w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 2 ustawy wydaje podmiotowi powierzającemu wykonywanie pracy cudzoziemcowi informację na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmującą obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 przesłanki prawa cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium RP ust. 1 pkt 1–11 ustawy, zarejestrowanych jako bezrobotni lub poszukujący pracy, uwzględniającą liczbę kandydatów skierowanych do pracodawcy w związku ze zgłoszoną ofertą pracy, jeżeli byli do pracodawcy kierowani, ocenę adekwatności wskazanych wymagań w stosunku do stanowiska lub rodzaju oferowanej pracy oraz ocenę proponowanej wysokości wynagrodzenia w stosunku do poziomu wynagrodzeń dla porównywalnych zawodów lub rodzajów pracy na lokalnym rynku pracy;
7)
w przypadku gdy wydał informację o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi, kieruje kandydatów spełniających wymagania określone w ofercie pracy, niebędących obywatelami polskimi i cudzoziemcami, o których mowa w art. 87 przesłanki prawa cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium RP ust. 1 pkt 1–11 ustawy, do podmiotu składającego ofertę pracy, w uzgodnieniu z tym podmiotem.
2.
W ofercie, o której mowa w ust. 1 pkt 1, podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi wskazuje na potrzebę uzyskania informacji, o której mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 2 ustawy.
3.
W toku postępowania, o którym mowa w ust. 1, starosta nie bierze pod uwagę wskazanych w ofercie pracy wymagań, jeżeli są one zawyżone w stosunku do pracy, którą cudzoziemiec ma wykonywać.
4.
Jeżeli z analizy rejestrów bezrobotnych i poszukujących pracy oraz ustaleń powiatowego urzędu pracy wynika możliwość pozyskania co najmniej jednego odpowiedniego kandydata spośród obywateli polskich i cudzoziemców, o których mowa w art. 87 przesłanki prawa cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium RP ust. 1 pkt 1–11 ustawy, spełniającego wymagania określone w ofercie pracy, a podmiot składający ofertę, bez uzasadnionych przyczyn, nie wyraził zgody na skierowanie takiego kandydata lub nie przyjął go do pracy, starosta w informacji na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi stwierdza możliwość zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
5.
Starosta wydaje informację, o której mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 2 ustawy, w liczbie egzemplarzy odpowiadającej liczbie miejsc pracy, na które nie ma odpowiednich kandydatów, nadaje każdemu egzemplarzowi numer identyfikacyjny oraz umieszcza tę informację w systemie teleinformatycznym, o którym mowa w art. 4 zadania ministrów właściwych do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego ust. 1 pkt 8 ustawy, w sposób umożliwiający wojewodzie zapoznanie się z tą informacją.
6.
Wzór informacji starosty na temat możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi obejmującej obywateli polskich i cudzoziemców określonych w art. 87 przesłanki prawa cudzoziemca do wykonywania pracy na terytorium RP ust. 1 pkt 1–11 ustawy, zarejestrowanych jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, jest określony w załączniku nr 16 do rozporządzenia.
7.
Przepisów ust. 1 i 3–5 nie stosuje się, jeżeli powiatowy urząd pracy nie przyjął oferty pracy na podstawie art. 36 pośrednictwo pracy ust. 5e i 5f ustawy.
1.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę, dołącza do wniosku:
1)
dokument z właściwego rejestru potwierdzający status prawny i formę lub charakter działalności prowadzonej przez pracodawcę zagranicznego – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
2)
dokumenty potwierdzające, że cudzoziemiec wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i będzie delegowany w celu wykonywania pracy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku wniosku o zezwolenie typu C, D lub E;
3)
umowę spółki – w przypadku gdy podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji, albo akty notarialne o zawiązaniu spółki – jeżeli podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi jest spółka akcyjna w organizacji;
4)
kopię stron ważnego dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
5)
dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 8 ustawy;
6)
informację, o której mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku – jeżeli jest ona wymagana;
7)
kopię zeznania o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku podatkowym poprzedzającym złożenie wniosku – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
8)
dokumenty potwierdzające stan zatrudnienia w roku poprzedzającym złożenie wniosku – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B;
9)
dokumenty potwierdzające okoliczności, o których mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 4 pkt 2 ustawy – w przypadku wniosku o zezwolenie typu B, jeżeli przesłanką wydania zezwolenia jest wykazanie tych okoliczności;
10)
umowę, na podstawie której usługa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest lub będzie świadczona – w przypadku wniosku o zezwolenie typu D;
11)
dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
12)
dokumenty potwierdzające powiązania, o których mowa w art. 88 wymóg uzyskania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 3 ustawy;
13)
dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku wniosku o zezwolenie typu A – jeżeli informacja starosty była wymagana;
14)
kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a opłata wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1 ustawy, określającego cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
15)
dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia cudzoziemcowi wykonywania pracy w zawodzie regulowanym.
2.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku:
1)
kopię wszystkich wypełnionych stron z ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego tożsamość cudzoziemca; natomiast jeżeli cudzoziemiec nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – kopię stron dokumentu podróży z danymi osobowymi cudzoziemca;
2)
kopię ważnego dokumentu uprawniającego do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku gdy cudzoziemiec przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a opłata wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1 ustawy, określającego cudzoziemca, którego dotyczy wniosek;
4)
dokument sporządzony przez pracodawcę użytkownika, potwierdzający uzgodnienie w zakresie skierowania cudzoziemca przez agencję pracy tymczasowej – w przypadku gdy podmiotem powierzającym pracę jest ta agencja;
5)
informację, o której mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku, jeżeli jest ona wymagana;
6)
dokumenty potwierdzające spełnienie przez cudzoziemca wymagań stawianych kandydatom do pracy przez podmiot powierzający wykonywanie pracy, określonych w informacji starosty o braku możliwości zaspokojenia potrzeb kadrowych pracodawcy – w przypadku gdy informacja starosty była wymagana;
7)
dokumenty potwierdzające powierzenie pracy cudzoziemcowi, którego dotyczy wniosek, zgodnie z zezwoleniem na pracę sezonową przynajmniej jeden raz w ciągu 5 ostatnich lat – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
8)
dokumenty potwierdzające, że podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi nie zalega z uiszczeniem zaliczek na podatek dochodowy i składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z pracą wykonywaną przez danego cudzoziemca – w przypadku gdy wnioskodawca występuje o wpisanie wniosku do ewidencji wniosków w sprawie pracy sezonowej na okresy przypadające w ciągu 2 lub 3 kolejnych lat kalendarzowych;
9)
dokumenty potwierdzające zaistnienie okoliczności, o których mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 8 ustawy.
3.
Jeden egzemplarz informacji, o której mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 2 ustawy, o określonym numerze identyfikacyjnym, może zostać dołączony tylko do jednego wniosku o wydanie zezwolenia na pracę.
4.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę, dołącza do wniosku:
1)
dokumenty, o których mowa w ust. 1;
2)
umowę zawartą między podmiotem powierzającym wykonywanie pracy cudzoziemcowi a cudzoziemcem, będącą podstawą wykonywania pracy zgodnie z zezwoleniem na pracę – w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A, jeżeli wniosek składa podmiot, który powierzał wykonywanie pracy cudzoziemcowi na podstawie zezwolenia;
3)
dokumenty potwierdzające opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli były wymagane w związku z wykonywaniem pracy przez cudzoziemca – w przypadku wniosku o przedłużenie zezwolenia typu A.
5.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, składając wniosek o wydanie przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową, dołącza do wniosku dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1–6 i 9.
6.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do składanego w postaci papierowej wniosku o wydanie:
1)
zezwolenia na pracę może dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5, 6, 8–13 i 15;
2)
zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4–9;
3)
przedłużenia zezwolenia na pracę może dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5, 6, 8–13 i 15 oraz ust. 4 pkt 2 i 3;
4)
przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć kopie dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4–6 i 9.
7.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi do składanego w postaci elektronicznej wniosku o wydanie:
1)
zezwolenia na pracę może dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5, 6, 8–13 i 15;
2)
zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4–9;
3)
przedłużenia zezwolenia na pracę może dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 1–3, 5, 6, 8–13 i 15 oraz ust. 4 pkt 2 i 3;
4)
przedłużenia zezwolenia na pracę sezonową może dołączyć elektroniczne kopie (skany) dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt 4–6 i 9.
8.
Organ rozpatrujący sprawę może zażądać przedstawienia oryginałów dokumentów, których kopie zostały dołączone do wniosku.
1.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi potwierdza w formie oświadczenia spełnienie wymagań, o których mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 1 lub ust. 6, w art. 88o warunki wydania zezwolenia na pracę sezonową cudzoziemca ust. 1 pkt 1 oraz w art. 88j odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy.
2.
W uzasadnionych przypadkach podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi potwierdza w formie oświadczenia spełnienie przez cudzoziemca wymagań kwalifikacyjnych i innych warunków w przypadku zamiaru powierzenia wykonywania pracy w zawodzie regulowanym, jeżeli w toku postępowania administracyjnego nie ma możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 15.
3.
W uzasadnionych przypadkach organ rozpatrujący wniosek o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową albo przedłużenia tych zezwoleń może żądać przedstawienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 88h obowiązki podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi ustawy, lub dokumentów dotyczących okoliczności, o których mowa w art. 88j odmowa wydania zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 2b ustawy.
1.
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składa się w formie pisemnej, w postaci elektronicznej lub papierowej, w celu wpisu do ewidencji oświadczeń.
2.
Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi mające postać elektroniczną oraz dokumenty wymagane w postępowaniu w sprawie wpisu tego oświadczenia do ewidencji oświadczeń składa się za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 4 zadania ministrów właściwych do spraw pracy i zabezpieczenia społecznego ust. 1 pkt 8 ustawy, w sposób potwierdzający pochodzenie i integralność danych.
3.
Wzór oświadczenia podmiotu działającego jako agencja pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi w charakterze pracownika tymczasowego jest określony w załączniku nr 17 do rozporządzenia.
4.
Wzór oświadczenia podmiotu nieświadczącego usług w zakresie pracy tymczasowej o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi jest określony w załączniku nr 18 do rozporządzenia.
5.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składanego w celu wpisu do ewidencji oświadczeń:
1)
kopię stron ważnego dokumentu podróży cudzoziemca, którego dotyczy wniosek, zawierających dane osobowe, a w przypadku gdy cudzoziemiec nie posiada ważnego dokumentu podróży i nie ma możliwości jego uzyskania – kopię innego ważnego dokumentu potwierdzającego jego tożsamość;
2)
kopię dowodu wpłaty, o której mowa w art. 90a opłata wniosku o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca ust. 1a ustawy, określającego cudzoziemca, którego dotyczy wniosek.
6.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dołącza do oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi składanego w celu wpisu do ewidencji oświadczeń aktualne oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, czy zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 88z oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ust. 5 pkt 1–6 ustawy, zgodne ze stanem faktycznym w dniu złożenia oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi i podpisane nie wcześniej niż 30 dni przed tym dniem.
7.
Wzór oświadczenia podmiotu powierzającego wykonywanie pracy cudzoziemcowi dotyczącego okoliczności, o których mowa w art. 88z oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ust. 5 pkt 1–6 ustawy, stanowi załącznik nr 19 do rozporządzenia.
8.
W uzasadnionych przypadkach organ rozpatrujący sprawę oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi może żądać przedstawienia przez podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi dokumentów dotyczących okoliczności, o których mowa w art. 88z oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi ust. 6 ustawy
Dokumenty sporządzone w języku obcym, z wyjątkiem dokumentów podróży, służące za dowód w postępowaniu o wydanie zezwolenia na pracę, zezwolenia na pracę sezonową lub w sprawie wpisu oświadczenia o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń albo w postępowaniu o przedłużenie zezwolenia na pracę lub przedłużenie zezwolenia na pracę sezonową, składa się wraz z ich tłumaczeniem na język polski, dokonanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę tłumaczy przysięgłych prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości.
1.
Do postępowań w sprawach zezwoleń na pracę lub oświadczeń o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi wszczętych i niezakończonych do dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Podmiot powierzający wykonywanie pracy cudzoziemcowi, zamiast dokumentów, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 6 lub ust. 2 pkt 5, może dołączyć do wniosku o wydanie zezwolenia na pracę lub zezwolenia na pracę sezonową informację, o której mowa w art. 88c przesłanki wydania zezwolenia na pracę ust. 1 pkt 2 ustawy, wydaną na podstawie przepisów dotychczasowych nie wcześniej niż 180 dni przed dniem złożenia wniosku, a w przypadkach uzasadnionych przez starostę – 90 dni przed dniem złożenia wniosku.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 29 lipca 2022 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone - Dz. U. z 2022 r. poz. 1558]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...