• Rozporządzenie Ministra R...
  19.05.2024

Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej w sprawie określenia wzorów zaświadczeń i oświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2024

Dz.U.2022.0.2220 - Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 października 2022 r. w sprawie określenia wzorów zaświadczeń i oświadczeń dołączanych do wniosku o wpis spółdzielni socjalnej do Krajowego Rejestru Sądowego

Obserwuj akt

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2006 r. o spółdzielniach socjalnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 2085 oraz z 2022 r. poz. 1812 i 2140) zarządza się, co następuje:

Określa się wzór:
1)
zaświadczenia powiatowego urzędu pracy potwierdzającego, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną posiada status osoby bezrobotnej, o której mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 690, z późn. zm.), albo poszukującej pracy, o której mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych ust. 1 pkt 22 tej ustawy, który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2)
zaświadczenia kierownika centrum integracji społecznej lub podmiotu prowadzącego klub integracji społecznej potwierdzającego, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną uczestniczyła w zajęciach centrum integracji społecznej, o którym mowa w art. 15a motywacyjna premia integracyjna ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 176 oraz z 2022 r. poz. 218 i 1812), albo w klubie integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 klub integracji społecznej ust. 5a tej ustawy, który stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3)
oświadczenia osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną, że spełnia kryteria, o których mowa w art. 8 prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.3)), który stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4)
oświadczenia osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną, że jest uprawniona do specjalnego zasiłku opiekuńczego, o którym mowa w art. 16a uchylony ust. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2022 r. poz. 615, 1265 i 2140), który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
5)
oświadczenia osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną, że jest osobą usamodzielnianą, o której mowa w art. 140 formy pomocy osobie usamodzielnianej ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447, 1700 i 2140) lub w art. 88 pomoc osobie usamodzielnianej ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, który stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia;
6)
zaświadczenia zakładu opieki zdrowotnej potwierdzającego, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest osobą z zaburzeniami psychicznymi, o której mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ustawowych pkt 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2123), który stanowi załącznik nr 6 do rozporządzenia;
7)
zaświadczenia zakładu karnego lub zakładu poprawczego potwierdzającego, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną jest osobą pozbawioną wolności, osobą opuszczającą zakład karny albo osobą pełnoletnią opuszczającą zakład poprawczy, który stanowi załącznik nr 7 do rozporządzenia;
8)
oświadczenia osoby zamierzającej założyć spółdzielnię socjalną potwierdzającego, że jest osobą starszą, o której mowa w art. 4 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o osobach starszych (Dz. U. poz. 1705), który stanowi załącznik nr 8 do rozporządzenia;
9)
zaświadczenia Urzędu do Spraw Cudzoziemców potwierdzającego, że osoba zamierzająca założyć spółdzielnię socjalną uzyskała w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, który stanowi załącznik nr 9 do rozporządzenia.
Do wniosków o wpis spółdzielni socjalnych do Krajowego Rejestru Sądowego złożonych i nierozpatrzonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 października 2022 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 28.10.2022 r. - Dz. U. z 2022 r. poz. 2220


Szukaj: Filtry
Ładowanie ...