• Rozporządzenie Ministra R...
  30.11.2023

Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Stan prawny aktualny na dzień: 30.11.2023

Dz.U.2017.0.2027 - Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wniosków o wypłatę zaliczki z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 22a ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1256 oraz z 2017 r. poz. 1557) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
wzór wniosku pracownika o wypłatę zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń z powodu braku
środków finansowych w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę, o którym mowa w art. 12a ust. 1 ustawy z dnia 13 lipca 2006 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy, zwanej dalej „ustawą”, oraz wzór wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, o którym mowa w art. 15a ust. 1 ustawy;
2)
rodzaje dokumentów wymaganych do wypłaty zaliczek;
3)
tryb:
a) składania wniosków, o których mowa w art. 12a ust. 1 i art. 15a ust. 1 ustawy,
b) przekazywania środków finansowych Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, zwanego dalej „Funduszem”, na wypłatę zaliczek,
c) dokonywania wypłat zaliczek.
1.
Wzór wniosku pracownika o wypłatę zaliczki na poczet niezaspokojonych przez pracodawcę roszczeń z powodu braku środków finansowych w związku z faktycznym zaprzestaniem działalności przez pracodawcę, zwany dalej „wnioskiem pracownika”, stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.
Wzór wniosku pracodawcy o wypłatę zaliczek na poczet niezaspokojonych roszczeń pracowniczych, zwany dalej „wnioskiem pracodawcy”, stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia.
1.
Wniosek pracownika oraz wniosek pracodawcy składa się marszałkowi województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy.
2.
Do wniosku pracownika dołącza się informacje lub dokumenty uprawdopodobniające fakt zaprzestania działalności przez pracodawcę, w tym oświadczenie pracownika o stanie faktycznym lub prawnym pracodawcy lub oświadczenie o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości pracodawcy.
3.
Do wniosku pracodawcy dołącza się:
1)
zbiorczy wykaz niezaspokojonych roszczeń pracowniczych;
2)
kopię wniosku o ogłoszenie upadłości z dołączonymi do niego dokumentami wraz z potwierdzeniem jego złożenia w sądzie;
3)
podpisane przez pracowników oświadczenia zawierające dane, o których mowa w art. 12a ust. 5 pkt 1 i 3 ustawy.
1.
Marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 27a ustawy, składa do dysponenta Funduszu informację o zapotrzebowaniu na nielimitowane środki finansowe Funduszu z przeznaczeniem na wypłaty zaliczek objętych wnioskiem pracownika albo wnioskiem pracodawcy.
2.
Na podstawie informacji, o której mowa w ust. 1, dysponent Funduszu przekazuje środki finansowe Funduszu na wyodrębniony w wojewódzkim urzędzie pracy rachunek Funduszu.
Marszałek województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, zatwierdza wysokość zaliczki do wypłaty z Funduszu oraz zawiadamia:
1)
pracownika – w przypadku postępowania wszczętego na podstawie wniosku pracownika,
2)
pracodawcę i pracowników – w przypadku postępowania wszczętego na podstawie wniosku pracodawcy
– o wysokości zaliczki i terminie wypłaty tej zaliczki oraz dokonuje wypłaty na wskazane przez pracowników rachunki albo przekazem pocztowym.
Pracodawca oraz pracownik składający wniosek zawiadamiają marszałka województwa, o którym mowa w art. 15 ust. 3 ustawy, o każdej zmianie okoliczności mających wpływ na uprawnienie do świadczeń ze środków Funduszu.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 30.10.2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 2027]


irena_1_920_03irena_2_920_01irena_3_920_01irena_4_920_02irena_5_920

Szukaj: Filtry
Ładowanie ...