• Rozporządzenie Ministra R...
  05.03.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Stan prawny aktualny na dzień: 05.03.2024

Dz.U.2023.0.2531 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2)
rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.
1.
Deklaracje i podania mogą być przesyłane:
1)
za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, albo
2)
(uchylony)
3)
przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
2.
Informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) oraz zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) mogą być przesyłane również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.
3.
Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy (PIT-40A) lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego (PIT-11A) są przesyłane przez organy rentowe, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2647, z późn. zm.), za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego temu organowi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zabezpieczonego dedykowanym certyfikatem wystawionym przez urząd obsługujący tego ministra, wydanym organowi rentowemu.
4.
Zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36) i (PIT-37) składane do organów, którym uprawnienia organów podatkowych nadano na podstawie art. 13a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, mogą być przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego, w przypadku jego udostępnienia przez te organy w systemach teleinformatycznych tych organów.
1.
Dowodem złożenia deklaracji i podań jest urzędowe poświadczenie odbioru wytworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych i podpisu elektronicznego.
2.
Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji i podań przesyłanych w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1, jest udostępniana w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3.
Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru zeznań przesyłanych za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego w systemach teleinformatycznych, o których mowa w § 2 ust. 4, jest udostępniana w tych systemach teleinformatycznych.
Deklaracje i podania mogą być opatrywane:
1)
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, jeżeli są przesyłane w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1–3, albo
2)
podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą certyfikatu celnego, jeżeli są przesyłane przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, albo
3)
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez:
a) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej albo
b) Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, albo
4)
szczególnym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność zeznań, jeżeli są przesyłane za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego w systemach teleinformatycznych, o których mowa w § 2 ust. 4, albo
5)
innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, jeżeli są przesyłane w sposób, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 i 3.
1.
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, mogą być opatrywane wszystkie rodzaje deklaracji i podań.
2.
Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) może być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, jeżeli jest przesyłane przez podatnika.
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2, mogą być opatrywane:
1)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
2)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
3)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn);
4)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
5)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);
6)
deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA);
7)
deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA);
8)
deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US);
9)
deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P);
9a)
kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od
podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);
9b)
(uchylony)
10)
zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;
10a)
zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;
11)
(uchylony)
12)
(uchylony)
12a)
zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b zgłoszenie rejestracyjne uproszczone ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
12b)
wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne;
13)
wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;
14)
deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5);
15)
deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P);
16)
informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1);
17)
podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od gier;
18)
deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT-14);
19)
deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS);
20)
deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG);
21)
informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);
22)
informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS).
Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 2, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika lub płatnika przesyłającego deklarację lub podanie:
1)
imieniu (pierwszym);
2)
nazwisku;
3)
adresie poczty elektronicznej;
4)
17-znakowym numerze identyfikacyjnym nadawanym podczas rejestracji w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym.
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, mogą być opatrywane, przesyłane przez:
1)
(uchylony)
2)
Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej:
a) (uchylona)
b) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R),
c) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);
3)
Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych:
a) zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU),
aa) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami,
ab) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),
ac) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn),
ad) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn),
ae) ae) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG),
af) deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA),
b) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US),
ba) kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ),
bb) wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne,
bc) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej,
bd) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego,
be) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA),
bf) deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P),
bg) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS),
bh) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG),
bi) informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL),
c) wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol,
d) podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego.
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5, mogą być opatrywane, odpowiednio, przez podatnika będącego osobą fizyczną, płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną:
1)
deklaracja dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1);
2)
deklaracje o podatku od towarów i usług:
a) (VAT-8),
b) (VAT-9M);
3)
deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10);
4)
deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11);
5)
skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);
6)
informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23);
7)
informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);
8)
(uchylony)
9)
informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UE);
10)
korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UEK);
11)
deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);
12)
informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);
13)
zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);
14)
informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);
15)
zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);
16)
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty):
a) (PIT-36),
b) (PIT-36S),
c) (PIT-36L),
d) (PIT-36LS),
e) (PIT-37),
f) (PIT-38),
g) (PIT-39);
17)
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-CFC);
18)
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28);
18a)
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28S);
19)
(uchylony)
20)
(uchylony)
21)
deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);
22)
deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);
23)
informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);
24)
informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);
25)
informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);
25a)
informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P);
26)
informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);
27)
oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie 1,5% podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);
28)
(uchylony)
29)
wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);
30)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
31)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
32)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn);
33)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
34)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędów silników spalinowych) (AKC-WG);
35)
deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA);
36)
deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA);
37)
deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US);
37a)
zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b zgłoszenie rejestracyjne uproszczone ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
38)
(uchylony)
38a)
kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od
podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);
38b)
(uchylony)
39)
zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;
39a)
zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;
39b)
wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne;
40)
wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;
40a)
podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego;
41)
deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS);
42)
deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG);
43)
informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1);
44)
informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);
45)
informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS);
46)
deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej;
47)
deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-NZ);
48)
deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spadku i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT-NZS);
49)
informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ);
50)
informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę (PIT-CSR/PIT-CSRS);
51)
informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację (PIT-RB/PIT-RBS);
52)
deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).
1.
Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego deklarację:
1)
numerze identyfikacyjnym nadanym na potrzeby wykonywanych na terytorium kraju usług międzynarodowego przewozu drogowego (VAP);
2)
kwocie podstawy opodatkowania wykazanej w poz. 20 deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał;
3)
kwocie podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego wykazanej w poz. 22 deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał.
2.
Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji i podań, o których mowa w § 11 pkt 2–7, 9–18a, 21–27, 30–38a i 39–52 jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie:
1)
identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
2)
imieniu (pierwszym);
3)
nazwisku;
4)
dacie urodzenia;
5)
wysokości przychodu wykazanego odpowiednio w:
a) zeznaniu o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
b) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36),
c) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-36L),
d) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-37),
e) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-38),
f) zeznaniu o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) (PIT-39),
g) rocznym obliczeniu podatku przez organ rentowy (PIT-40A)
– za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.
1.
Deklaracje i podania opatrywane podpisami elektronicznymi, o których mowa w § 4 pkt 2 i 5, przesyła się, stosując:
1)
reguły kontroli poprawności danych deklaracji i podań,
2)
opis sposobu weryfikacji poprawności urzędowego poświadczenia odbioru i integralności deklaracji i podań,
3)
specyfikację oprogramowania interfejsowego służącego do złożenia deklaracji i podań
– dostępne na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.
(uchylony)
1.
Struktury logiczne podpisów elektronicznych, o których mowa w § 4 pkt 2 i 5, są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.
Struktura logiczna podpisu elektronicznego, o którym mowa w § 4 pkt 4, jest udostępniana w systemach teleinformatycznych, o których mowa w § 2 ust. 4.
1.
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, może być opatrywana informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1), przesyłana za okresy rozliczeniowe, w odniesieniu do których termin złożenia informacji upływa począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5, mogą być opatrywane:
1)
deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT-8, VAT-9M), przesyłane za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 lipca 2016 r.;
2)
dotyczące, odpowiednio, wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych dostaw, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2015 r.:
a) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10),
b) deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);
3)
skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), przesyłana za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2015 r.;
4)
informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1), przesyłana począwszy za II kwartał 2017 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2362, z 2016 r. poz. 1306 oraz z 2017 r. poz. 385 i 550).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 29.09.2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 1802]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...