• Rozporządzenie Ministra R...
  30.05.2024

Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2016.0.2055 - Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie testu umiejętności przeprowadzanego w celu uznania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 22 pkt 2 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r. poz. 65) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa warunki, sposób i tryb przeprowadzania testu umiejętności oraz oceny umiejętności posiadanych przez osobę ubiegającą się o uznanie nabytych w innych niż Rzeczpospolita Polska państwach członkowskich Unii Europejskiej, w państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub w Konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu doradcy podatkowego, zwaną dalej „wnioskodawcą”, a także sposób ustalania kosztów przeprowadzenia testu umiejętności oraz tryb pobierania i zwrotu opłaty za jego przeprowadzenie.
1.
Wnioskodawca po otrzymaniu postanowienia, o którym mowa w art. 20 wymóg odbycia stażu adaptacyjnego lub przystąpienia do testu umiejętności ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, zwanej dalej „ustawą”, przesyła pisemnie, drogą elektroniczną lub za pomocą telefaksu do Państwowej Komisji Egzaminacyjnej do Spraw Doradztwa Podatkowego, zwanej dalej „Komisją Egzaminacyjną”, w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia, zgłoszenie w sprawie przeprowadzenia testu umiejętności.
2.
Do zgłoszenia załącza się postanowienie, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
1.
Test umiejętności przeprowadza się w terminach części pisemnej egzaminów na doradcę podatkowego, wyznaczanych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 26 rozporządzenie w sprawie regulaminu egzaminu ustawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 794 i 1948), zwanej dalej „ustawą o doradztwie podatkowym”, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
2.
Wnioskodawca, którego zgłoszenie w sprawie przeprowadzenia testu umiejętności wpłynęło do Komisji Egzaminacyjnej:
1)
może przystąpić do testu umiejętności w najbliższych terminach części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego ogłoszonych przez sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, jeżeli w terminach tych pozostały wolne miejsca i wnioskodawca wyraża na to zgodę, albo
2)
przystępuje do testu umiejętności w miesiącu ogłoszonym przez sekretarza Komisji Egzaminacyjnej w kolejnej informacji o miesiącu, w którym zostanie przeprowadzona część pisemna egzaminu na doradcę podatkowego.
3.
O terminie i miejscu przeprowadzenia testu umiejętności oraz o indywidualnym numerze wnioskodawcy nadanym na potrzeby tego testu sekretarz Komisji Egzaminacyjnej powiadamia pisemnie wnioskodawcę nie później niż na 21 dni przed wyznaczonym terminem testu umiejętności.
4.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, wnioskodawca może zostać powiadomiony o miejscu i terminie przeprowadzenia testu umiejętności oraz o indywidualnym numerze wnioskodawcy nadanym na potrzeby tego testu, w terminie krótszym niż określony w ust. 3.
1.
Test umiejętności składa się z części pisemnej i ustnej.
2.
Część pisemna testu umiejętności polega na rozwiązaniu:
1)
testu;
2)
zadania będącego sporządzeniem wystąpienia w imieniu klienta do organu podatkowego lub sądu, z uwzględnieniem zakresu tematycznego testu umiejętności określonego w postanowieniu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
3.
Liczbę pytań w teście, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, ustala się jako iloczyn liczby 10 i liczby dziedzin objętych zakresem tematycznym testu umiejętności określonym w postanowieniu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
4.
W przypadku gdy liczba dziedzin objętych zakresem tematycznym testu umiejętności określonym w postanowieniu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, jest większa niż 10, liczbę pytań w teście z poszczególnych dziedzin zmniejsza się w taki sposób, aby liczba pytań w teście wynosiła 100, z uwzględnieniem wszystkich dziedzin objętych zakresem tematycznym testu umiejętności określonym w postanowieniu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
5.
Czas trwania testu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, jest równy liczbie minut odpowiadającej liczbie pytań w teście.
6.
Czas na rozwiązanie zadania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wynosi 180 minut.
7.
Rozwiązując zadanie, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, wnioskodawca może korzystać wyłącznie z przepisów prawa ogłoszonych w dziennikach urzędowych lub zawartych w zbiorach przepisów bez komentarzy.
8.
Część ustna testu umiejętności polega na udzieleniu odpowiedzi na pytania zamieszczone w wylosowanym zestawie pytań.
9.
Liczba pytań w zestawie, o którym mowa w ust. 8, jest równa liczbie dziedzin objętych zakresem tematycznym testu umiejętności, określonym w postanowieniu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
10.
W przypadku gdy liczba dziedzin objętych zakresem tematycznym testu umiejętności określonym w postanowieniu, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy, jest większa niż 10, liczbę pytań z poszczególnych dziedzin w zestawie, o którym mowa w ust. 8, zmniejsza się w taki sposób, aby liczba pytań wynosiła 10.
1.
Test umiejętności przeprowadza się w wydzielonej sali, w warunkach umożliwiających wnioskodawcom przystępującym do tego testu samodzielną pracę.
2.
Przed wejściem na salę egzaminacyjną wnioskodawca jest obowiązany okazać dokument potwierdzający jego tożsamość.
3.
Przed rozpoczęciem części pisemnej testu umiejętności wnioskodawca jest informowany o:
1)
sposobie przeprowadzenia testu umiejętności;
2)
przepisach porządkowych obowiązujących w trakcie testu umiejętności;
3)
zasadach dokonywania oceny udzielonych odpowiedzi;
4)
terminie ogłoszenia wyniku testu umiejętności;
5)
czasie rozpoczęcia i zakończenia testu umiejętności.
4.
Przed rozpoczęciem części pisemnej testu umiejętności wnioskodawca sprawdza kompletność testu i zadania.
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości niezwłocznie powiadamia o tym przewodniczącego składu egzaminacyjnego.
5.
Po zakończeniu części pisemnej testu umiejętności wnioskodawca zwraca pracę, która jest oznaczana przez członka składu egzaminacyjnego kodem nadawanym na potrzeby oceny części pisemnej testu umiejętności.
6.
Część ustna testu umiejętności jest przeprowadzana bezpośrednio po zakończeniu części pisemnej tego testu.
1.
Przewodniczący składu egzaminacyjnego może wykluczyć z testu umiejętności wnioskodawcę, który w trakcie tego testu korzystał z cudzej pomocy, posługiwał się niedozwolonymi materiałami pomocniczymi, pomagał pozostałym jego uczestnikom lub w inny sposób zakłócał przebieg testu. Wykluczenie z udziału w teście umiejętności jest równoznaczne z jego niezaliczeniem.
2.
Podczas części pisemnej testu umiejętności wnioskodawca może opuścić salę egzaminacyjną po uzyskaniu zgody członka składu egzaminacyjnego. Przed opuszczeniem sali wnioskodawca przekazuje pracę członkowi składu egzaminacyjnego.
1.
Każde pytanie w teście, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, jest oceniane w następujący sposób:
1)
odpowiedź prawidłowa – dwa punkty;
2)
odpowiedź nieprawidłowa – minus jeden punkt;
3)
brak odpowiedzi – zero punktów.
2.
Rozwiązanie zadania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, jest oceniane w skali od 0 do 20 punktów.
3.
Warunkiem zdania części pisemnej testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej:
1)
80% maksymalnej liczby punktów za rozwiązanie testu, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, oraz
2)
10 punktów za rozwiązanie zadania, o którym mowa w § 4 ust. 2 pkt 2.
4.
Nie podlegają ocenie prace z części pisemnej testu umiejętności:
1)
zawierające elementy pozwalające na identyfikację autora pracy;
2)
niezawierające kompletnych arkuszy z testami oraz zadaniami;
3)
rozwiązane w sposób nietrwały lub nieczytelny.
5.
Prace, o których mowa w ust. 4, są traktowane na równi z pracami, których wynik był negatywny.
1.
W części ustnej testu umiejętności skład egzaminacyjny ocenia odrębnie odpowiedź na każde pytanie, przyznając punkty wyrażone pełną liczbą w skali od 0 do 6 punktów za każdą odpowiedź. Punkty sumuje się za wszystkie odpowiedzi na pytania.
2.
Warunkiem zdania części ustnej testu umiejętności jest uzyskanie co najmniej 70% maksymalnej liczby punktów.
Test umiejętności uważa się za zdany, jeżeli wnioskodawca przystępujący do testu uzyska z części pisemnej tego testu liczbę punktów, o której mowa w § 7 ust. 3, a z jego części ustnej liczbę punktów, o której mowa w § 8 ust. 2.
Sekretarz składu egzaminacyjnego sporządza protokół z przebiegu testu umiejętności. Protokół podpisują wszyscy członkowie składu egzaminacyjnego.
Wynik testu umiejętności jest ogłaszany, przy wykorzystaniu indywidualnego numeru wnioskodawcy, w siedzibie Komisji Egzaminacyjnej lub w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności.
1.
W terminie 3 dni od dnia ogłoszenia wyniku testu umiejętności wnioskodawca może zwrócić się do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej pisemnie, drogą elektroniczną lub za pomocą telefaksu, z wnioskiem o udostępnienie do wglądu części pisemnej testu umiejętności.
2.
Część pisemna testu umiejętności jest udostępniana w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych, w obecności jednego z członków Komisji Egzaminacyjnej, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku testu umiejętności.
1.
Wnioskodawca może wystąpić do przewodniczącego składu egzaminacyjnego pisemnie, drogą elektroniczną lub za pomocą telefaksu z wnioskiem o dokonanie ponownej oceny części pisemnej testu umiejętności, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku testu umiejętności.
2.
Ponownej oceny części pisemnej testu umiejętności dokonuje się w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 1.
3.
Przewodniczący składu egzaminacyjnego sporządza uzasadnienie ponownej oceny części pisemnej testu umiejętności.
W terminie 60 dni od dnia przeprowadzenia testu umiejętności Przewodniczący Komisji Egzaminacyjnej przekazuje jego wynik, w formie zaświadczenia, wnioskodawcy oraz organowi prowadzącemu postępowanie w sprawie uznawania kwalifikacji do wykonywania zawodu doradcy podatkowego.
1.
W przypadku uzyskania negatywnej oceny z testu umiejętności wnioskodawca może powtarzać test umiejętności.
2.
Wnioskodawca zgłasza zamiar powtarzania testu umiejętności Przewodniczącemu Komisji Egzaminacyjnej, który zawiadamia o tym organ, o którym mowa w § 14.
1.
W przypadku nieprzystąpienia wnioskodawcy do testu umiejętności w wyznaczonym dla niego terminie z powodu ważnych i udokumentowanych przyczyn losowych, na pisemny wniosek wnioskodawcy, sekretarz Komisji Egzaminacyjnej wyznacza późniejszy termin przystąpienia do testu umiejętności.
2.
Wniosek o zmianę terminu przystąpienia do testu umiejętności wraz z dokumentami potwierdzającymi niemożność przystąpienia do tego testu składa się do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu przystąpienia do testu umiejętności.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, dokonaną opłatę zalicza się na poczet testu umiejętności przeprowadzanego w terminie późniejszym.
1.
Koszty przeprowadzenia testu umiejętności ustala się w sposób zapewniający, aby nie przekraczały one wysokości opłaty za egzamin na doradcę podatkowego, określonej w przepisach wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 opłata za egzamin ust. 2 ustawy o doradztwie podatkowym.
2.
W przypadku gdy zakres tematyczny testu umiejętności obejmuje:
1)
do 50% dziedzin wymienionych w art. 20 zakres egzaminu na doradcę podatkowego ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, wnioskodawca wnosi połowę opłaty za egzamin na doradcę podatkowego;
2)
ponad 50% dziedzin wymienionych w art. 20 zakres egzaminu na doradcę podatkowego ust. 1 ustawy o doradztwie podatkowym, wnioskodawca wnosi pełną opłatę za egzamin na doradcę podatkowego.
3.
Opłatę za przeprowadzenie testu umiejętności wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych, na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem przystąpienia do testu umiejętności.
4.
W przypadku powtarzania testu umiejętności wnioskodawca wnosi opłatę w wysokości ustalonej w sposób określony w ust. 2 pkt 1 albo 2.
1.
Opłata za przeprowadzenie testu umiejętności, który nie dojdzie do skutku z przyczyn nieleżących po stronie wnioskodawcy, jest zwracana na pisemny wniosek wnioskodawcy.
2.
Opłata za przeprowadzenie testu umiejętności może zostać zwrócona wnioskodawcy na jego pisemny wniosek, jeżeli z przyczyn niezawinionych przez wnioskodawcę wnioskodawca nie mógł przystąpić do testu umiejętności.
3.
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, wraz z dokumentami potwierdzającymi niemożność przystąpienia do testu umiejętności, składany jest do sekretarza Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż w terminie 14 dni od dnia wyznaczonego terminu testu umiejętności.
4.
Opłatę za przeprowadzenie testu umiejętności zwraca się wnioskodawcy na wskazany przez niego rachunek bankowy.
1.
Wnioskodawca, którego wniosek w sprawie przeprowadzenia testu umiejętności wpłynął do Komisji Egzaminacyjnej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia i któremu przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia nie został wyznaczony termin testu umiejętności, przystępuje do testu umiejętności w terminach części pisemnej egzaminu na doradcę podatkowego ogłoszonych przez sekretarza Komisji Egzaminacyjnej po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, jednak nie później niż w terminie 6 miesięcy od dnia wydania postanowienia, o którym mowa w art. 20 ust. 1 ustawy.
2.
Wnioski o dokonanie ponownej oceny części pisemnej testu umiejętności złożone i nierozpatrzone przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia rozpatruje się wraz z uzasadnieniem ponownej oceny części pisemnej testu umiejętności w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
3.
Zaświadczenia o wyniku testu umiejętności przeprowadzonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nieprzekazane przez Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej wnioskodawcy oraz organowi, o którym mowa w § 14, przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, są przekazywane w terminie 21 dni od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
4.
W przypadku rezygnacji z przystąpienia do testu umiejętności przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, dokonana wpłata jest zwracana wnioskodawcy.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...