• AKT ARCHIWALNY - Rozporzą...
  14.06.2024

AKT ARCHIWALNY - Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2022.0.140 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju I Finansów z dnia 15 listopada 2016 r. w sprawie zgłoszeń INTRASTAT

Obserwuj akt
Uchylony dnia: 2022-12-22
Dz.U. uchylający akt: 2021.0.802

Rozdział 1. Przepisy ogólne

Rozporządzenie określa:
1)
szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego zgłoszenia nie jest wymagane;
2)
wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego zgłoszenia;
3)
szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb dokonywania wezwań;
4)
właściwość miejscową organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty.

Rozdział 2. Szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania zgłoszeń INTRASTAT i korekt tych zgłoszeń oraz przypadki, gdy dokonanie zgłoszenia INTRASTAT lub korekty tego zgłoszenia nie jest wymagane

1.
Osoba zobowiązana dokonuje w roku sprawozdawczym zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do przywozu towarów, zwanych dalej „zgłoszeniami INTRASTAT w przywozie”, lub zgłoszeń INTRASTAT odnoszących się do wywozu towarów, zwanych dalej „zgłoszeniami INTRASTAT w wywozie”, poczynając od zgłoszenia INTRASTAT za:
1)
pierwszy okres sprawozdawczy roku sprawozdawczego, w przypadku gdy wartość dokonanych przez nią w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przywozów lub wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, lub
2)
okres sprawozdawczy, w którym wartość dokonanych przywozów albo wywozów towarów przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie albo statystycznego progu podstawowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy.
2.
W przypadku gdy wartość dokonanych przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym wartość określoną dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się zgodnie z wymogami ustalonymi odpowiednio dla każdego z tych progów.
1.
W przypadku zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej na podstawie ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829) osoba zobowiązana nie dokonuje zgłoszeń INTRASTAT za okresy sprawozdawcze, których to zawieszenie dotyczy, jeżeli łącznie spełnione zostaną następujące warunki:
1)
zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej przez osobę zobowiązaną dotyczy co najmniej jednego pełnego okresu sprawozdawczego (miesiąca kalendarzowego);
2)
w ramach czynności, o których mowa w art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, osoba zobowiązana nie będzie dokonywała żadnych przywozów lub wywozów towarów, które powodowałyby obowiązek dokonania zgłoszenia INTRASTAT.
2.
W przypadku gdy w ramach czynności, o których mowa w art. 14a ust. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, osoba zobowiązana dokona przywozów lub wywozów towarów, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się za okresy sprawozdawcze, w których te przywozy lub wywozy towarów zostały wykonane.
3.
Po upływie okresu zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej albo w przypadku wznowienia wykonywania działalności gospodarczej przed upływem tego okresu zgłoszeń INTRASTAT dokonuje się, poczynając od okresu sprawozdawczego, w którym przypada pierwszy dzień wznowienia wykonywania działalności gospodarczej. Przepisy § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
Zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po tym okresie.
Zgłoszenie INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy może zostać dokonane przez złożenie częściowych zgłoszeń INTRASTAT obejmujących informacje o części dokonanych przywozów lub wywozów towarów. Ostatniego częściowego zgłoszenia INTRASTAT za dany okres sprawozdawczy dokonuje się w terminie, o którym mowa w § 4.
Rejestracji, o której mowa w art. 10a wymiana informacji z organami celnymi drogą elektroniczną ust. 2 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne, oraz przedstawienia upoważnienia, w przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT jest dokonywane przez przedstawiciela, dokonuje się przed przesłaniem pierwszego zgłoszenia INTRASTAT.
W przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT nie odpowiada wymogom formalnym, w szczególności:
1)
nie zostało sporządzone zgodnie z wymaganiami dla postaci elektronicznej zgłoszenia,
2)
nie zawiera wszystkich wymaganych danych,
3)
nie zostało złożone upoważnienie w terminie, o którym mowa w § 6
– organ celny odmawia jego przyjęcia i wzywa do uzupełnienia braków w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania.
W przypadku nieusunięcia braków w wyznaczonym terminie organ celny uznaje, że zgłoszenie INTRASTAT nie zostało dokonane.
W przypadku gdy zgłoszenie INTRASTAT zostało dokonane omyłkowo, może ono zostać anulowane. Informacja o anulowaniu zgłoszenia INTRASTAT przekazywana jest osobie zobowiązanej przez organ celny.
1.
W przypadku gdy przyjęte przez organ celny zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, osoba zobowiązana dokonuje korekty zgłoszenia.
2.
Korekta zgłoszenia INTRASTAT polega na:
1)
zastąpieniu uprzednio dokonanego zgłoszenia INTRASTAT;
2)
zmianie poszczególnych danych w pozycji lub pozycjach zgłoszenia INTRASTAT;
3)
dodaniu nowych pozycji w zgłoszeniu INTRASTAT;
4)
anulowaniu pozycji zgłoszenia INTRASTAT.
3.
W przypadku gdy korekta dotyczy niewłaściwego lub nieistniejącego zgłoszenia INTRASTAT, przepisy § 7 stosuje się odpowiednio.
4.
Do korekty zgłoszenia INTRASTAT stosuje się odpowiednio przepisy § 6–8.
Korekty zgłoszenia INTRASTAT nie dokonuje się w przypadku, gdy:
1)
pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych, o których mowa w § 13 pkt 19 lub 20, zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż o równowartość 1000 euro lub
2)
pierwotnie podana w zgłoszeniu wartość dla danych, o których mowa w § 13 pkt 17 lub 18, zmieniłaby się w wyniku korekty nie więcej niż 5%, lub
3)
dane, które miałyby podlegać korekcie, o których mowa w § 13 pkt 10–18, dotyczą towaru, dla którego wartość fakturowa lub wartość statystyczna jest równa albo niższa od równowartości 1000 euro, lub
4)
korekta miałaby dotyczyć danych, o których mowa w § 13 pkt 1–9 lub 21, lub
5)
po złożeniu przez osobę zobowiązaną wyjaśnień, o których mowa w § 22 ust. 1 pkt 1, organ celny poinformował ją telefonicznie lub za pomocą innych środków łączności o zwolnieniu z obowiązku dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, lub
6)
upłynął rok, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym wystąpił okres sprawozdawczy, do którego odnosi się zgłoszenie INTRASTAT.
Zgłoszenia INTRASTAT i jego korekty dokonuje się drogą elektroniczną, zgodnie z wymogami umożliwiającymi korzystanie z Platformy Usług Elektronicznych Służby Celnej.

Rozdział 3. Wymogi, jakie powinno spełniać zgłoszenie INTRASTAT oraz korekta tego zgłoszenia

1.
Zgłoszenie INTRASTAT i korektę zgłoszenia INTRASTAT sporządza się zgodnie ze specyfikacją XML opublikowaną na stronie internetowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.
Zgłoszenie INTRASTAT i korektę zgłoszenia INTRASTAT podpisuje się w sposób określony w art. 10b podpisywanie dokumentów elektronicznych przesyłanych organom celnym ust. 1 ustawy z dnia 19 marca 2004 r. – Prawo celne.
W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, w zgłoszeniu INTRASTAT wypełnia się następujące pola:
1)
okres sprawozdawczy;
2)
rodzaj deklaracji;
3)
kod izby celnej, do której adresowane jest zgłoszenie INTRASTAT;
4)
odbiorca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo nadawca – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;
5)
przedstawiciel – w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela;
6)
łączna wartość fakturowa w PLN;
7)
łączna wartość statystyczna w PLN;
8)
łączna liczba pozycji;
9)
numer pozycji;
10)
opis towaru;
11)
kod kraju wysyłki – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo kod kraju przeznaczenia – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie;
12)
kod warunków dostawy;
13)
kod rodzaju transakcji;
14)
kod towaru;
15)
kod rodzaju transportu;
16)
kod kraju pochodzenia – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie;
17)
masa netto (w kg);
18)
ilość w uzupełniającej jednostce miary;
19)
wartość fakturowa w PLN;
20)
wartość statystyczna w PLN;
21)
wypełniający;
22)
numer identyfikacyjny VAT kontrahenta – w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie.
1.
W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu podstawowego w przywozie lub statystycznego progu podstawowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, w zgłoszeniu INTRASTAT podaje się dane, o których mowa w § 13 pkt 1–6, 8–11, 13, 14, 16–19 oraz 21–22.
2.
W przypadku gdy w zgłoszeniu INTRASTAT znajduje się pozycja towarowa, której przedmiotem jest towar przywożony lub wywożony w celu uszlachetniania lub po uszlachetnianiu, oprócz danych, o których mowa w ust. 1, podaje się dane, o których mowa w § 13 pkt 7 i 20.
1.
W przypadku gdy w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy lub w roku sprawozdawczym dokonano przywozów lub wywozów towarów o wartości przekraczającej wartość określoną odpowiednio dla statystycznego progu szczegółowego w przywozie lub statystycznego progu szczegółowego w wywozie ustalonych na aktualny rok sprawozdawczy, na wniosek osoby zobowiązanej organ celny może wyrazić zgodę, aby niektóre elementy wliczane lub niewliczane do deklarowanych w zgłoszeniach INTRASTAT wartości statystycznych towarów były obliczane przez tę osobę na podstawie kryteriów szczególnych.
2.
Zgoda, o której mowa w ust. 1, jest udzielana w formie pisemnej na czas określony, nie dłuższy niż do końca roku sprawozdawczego następującego po roku, w którym jest udzielana zgoda.
3.
Właściwy organ celny nie wyraża zgody, o której mowa w ust. 1, jeżeli osoba zobowiązana nie uprawdopodobniła, że wartość statystyczna obliczona na podstawie kryteriów szczególnych nie różniłaby się znacząco od wartości statystycznej obliczonej bez zastosowania tych kryteriów.
W przypadku gdy w miesiącu sprawozdawczym osoba zobowiązana nie dokonała żadnych przywozów lub wywozów towarów, w zgłoszeniu INTRASTAT należy podać dane, o których mowa w § 13 pkt 1–8 oraz 21. Dla danych, o których mowa w § 13 pkt 6–8, należy podać wartość „0”.
1.
W przypadku przywozu lub wywozu towarów stanowiących części składowe zakładu przemysłowego, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. a rozporządzenia Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004 r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylającego rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92 (Dz. Urz. UE L 343 z 19.11.2004, str. 3, z późn. zm.), organ celny, na wniosek osoby zobowiązanej, może wyrazić zgodę na uproszczone deklarowanie przywozu lub wywozu tych towarów, jeżeli szacowana, całkowita wartość statystyczna zakładu przemysłowego wynosi co najmniej równowartość 3 mln euro.
2.
Do wniosku o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 1, należy dołączyć:
1)
listę towarów, które mają zostać przywiezione lub wywiezione i które stanowić będą części składowe zakładu przemysłowego;
2)
oświadczenie osoby zobowiązanej lub dokumenty wskazujące na planowany termin rozpoczęcia i zakończenia budowy zakładu przemysłowego;
3)
inne niezbędne dowody potwierdzające zamiar lub fakt budowy zakładu przemysłowego oraz jego szacowaną całkowitą wartość statystyczną.
3.
Osoba zobowiązana posiadająca zgodę, o której mowa w ust. 1, wypełnia pola, o których mowa w § 13 pkt 1–16 i 20–22. W polu 14 należy podać kod towaru, w którym pierwszymi czterema cyframi są 9880; piąta i szósta cyfra odpowiadają numerowi działu CN, do którego należą towary będące częścią składową zakładu przemysłowego; siódmą i ósmą cyfrą jest 0.
4.
Zgody, o której mowa w ust. 1, udziela się na okres budowy danego zakładu przemysłowego.
W przypadku przywozów lub wywozów towarów, które zostały dokonane w ciągu jednego okresu sprawozdawczego z lub do jednego państwa członkowskiego Unii Europejskiej i których suma wartości jest równa lub mniejsza niż równowartość 200 euro, przywozy albo wywozy można ująć łącznie w jednej pozycji zgłoszenia INTRASTAT (odrębnie w przywozie i odrębnie w wywozie), podając dane, o których mowa w § 13 pkt 9, 11, 14, 19 oraz 21, stosując kod towaru: 99 50 00 00. Kod ten w całym okresie sprawozdawczym może zostać zastosowany jeden raz w zgłoszeniu INTRASTAT w przywozie i w zgłoszeniu INTRASTAT w wywozie, w odniesieniu do przywozów towarów realizowanych z jednego kraju wysyłki lub wywozów towarów realizowanych do jednego kraju przeznaczenia.
Przywóz lub wywóz towarów w stanie rozmontowanym lub niezmontowanym, dla celów transportu lub z przyczyn handlowych, załadowanych na kilka środków transportu, można ująć w zgłoszeniu INTRASTAT pod jedną pozycją towarową, podając ich łączną wartość. W przypadku gdy przywóz lub wywóz tych towarów został dokonany w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się tylko raz – za miesiąc sprawozdawczy, w którym nastąpił przywóz lub wywóz ostatniej partii towaru. W przypadku gdy transport odbywał się przy pomocy różnych środków transportu, podaje się ten środek transportu, którym dokonano największego przywozu lub wywozu pod względem masy lub wartości przesyłki.
1.
W przypadku gdy przedmiotem przywozu lub wywozu są części do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych, klasyfikowane pod różnymi kodami towarowymi, części te można ująć w zgłoszeniu INTRASTAT pod jedną pozycją towarową i zaklasyfikować pod kodem towarowym odnoszącym się do towaru stanowiącego ponad 50% wartości przywożonych lub wywożonych części.
2.
Przepisu ust. 1 nie stosuje się w przypadku, gdy przedmiotem przywozu lub wywozu są nadwozia, podwozia i silniki do pojazdów mechanicznych lub statków powietrznych.
Realizowany na podstawie umów o prenumeratę przywóz lub wywóz czasopism objętych jedną fakturą ujmuje się w zgłoszeniu INTRASTAT zbiorczo za cały okres prenumeraty. W przypadku gdy przesyłki czasopism zostały dokonane w kilku okresach sprawozdawczych, zgłoszenia INTRASTAT dokonuje się tylko raz – za miesiąc sprawozdawczy, w którym dokonano przywozu lub wywozu ostatniej partii czasopism.

Rozdział 4. Szczegółowy tryb, sposób i terminy dokonywania upomnień oraz szczegółowy tryb dokonywania wezwań

1.
W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie INTRASTAT zawiera niekompletne lub nieprawidłowe dane, organ celny wzywa osobę zobowiązaną do:
1)
złożenia wyjaśnień dotyczących zgłoszenia INTRASTAT lub
2)
dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT
– wskazując przyczyny wezwania oraz termin do dokonania tych czynności.
2.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1, albo w razie niemożności nawiązania kontaktu z osobą zobowiązaną dokonuje się adnotacji dotyczących ustaleń w sprawie w systemie teleinformatycznym.
3.
Złożenia przez osobę zobowiązaną wyjaśnień, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dokonuje się w formie pisemnej, chyba że organ celny uzna za wystarczające informacje przekazane przez tę osobę telefonicznie lub przy użyciu innych środków łączności. W tym przypadku dokonuje się adnotacji w systemie teleinformatycznym.
1.
Jeżeli osoba zobowiązana nie dokonała w wymaganym terminie zgłoszenia INTRASTAT w przywozie lub zgłoszenia INTRASTAT w wywozie albo nie dokonała, jeżeli jest to konieczne, korekty złożonego uprzednio zgłoszenia INTRASTAT, organ celny upomina tę osobę pisemnie o konieczności wykonania tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania upomnienia. Upomnienie może być sporządzone w postaci papierowej lub elektronicznej.
2.
Jeżeli pomimo prawidłowego doręczenia upomnienia, o którym mowa w ust. 1, osoba zobowiązana nie dokonała w wyznaczonym terminie czynności, do wykonania których była zobowiązana, organ celny ponownie upomina osobę zobowiązaną o konieczności wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego upomnienia.
3.
Jeżeli pomimo prawidłowego doręczenia upomnienia, o którym mowa w ust. 2, osoba zobowiązana nie dokonała w wyznaczonym terminie czynności, do wykonania których była zobowiązana, organ celny po raz trzeci upomina osobę zobowiązaną o konieczności wywiązania się z tego obowiązku w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego upomnienia.
4.
Upomnienia o konieczności dokonania korekty zgłoszenia INTRASTAT, o których mowa w ust. 1–3, powinny wskazywać przyczyny, z powodu których informacje zawarte w zgłoszeniu INTRASTAT poddaje się w wątpliwość, i elementy zgłoszenia, które należy poddać korekcie.

Rozdział 5. Właściwość miejscowa organów celnych w sprawach dotyczących zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty

Organem celnym właściwym miejscowo w sprawach zgłoszeń INTRASTAT i ich korekty, w tym w sprawach wezwań, upomnień i postępowań w sprawie kary pieniężnej, jest Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Szczecinie.

Rozdział 6. Przepisy przejściowe i końcowe

Korekty zgłoszeń dokonanych w postaci papierowej przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia mogą być dokonane w postaci papierowej.
Do dnia 30 czerwca 2017 r. nie jest wymagane podawanie w zgłoszeniach INTRASTAT w wywozie informacji, o której mowa w § 13 pkt 22.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 21 listopada 2016 r.


----------
[Rozporządzenie zostało ogłoszone 18.11.2016 r. - Dz.U. z 2016 r. poz. 1865]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...