• Rozporządzenie Ministra R...
  03.02.2023

Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Stan prawny aktualny na dzień: 03.02.2023

Dz.U.2021.0.52 t.j. - Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 19 września 2017 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone

Obserwuj akt

   Na podstawie art. 3b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 201, 648, 768, 935, 1428 i 1537) zarządza się, co następuje:

Rozporządzenie określa:
1)
sposób przesyłania deklaracji i podań za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
2)
rodzaje podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone poszczególne typy deklaracji lub podań.
1.
Deklaracje i podania mogą być przesyłane:
1)
za pomocą oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra, albo
2)
przez portal podatkowy, albo
3)
przez Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych.
2.
Wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16/PIT-16S), informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS) oraz zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R) mogą być przesyłane również przez Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej.
3.
Roczne obliczenie podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A) lub informacja o dochodach uzyskanych od organu rentowego za rok podatkowy (PIT-11A) są przesyłane przez organy rentowe, o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2032, z późn. zm.), za pomocą oprogramowania interfejsowego udostępnionego temu organowi przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, zabezpieczonego dedykowanym certyfikatem wystawionym przez urząd obsługujący tego ministra, wydanym organowi rentowemu.
Struktura logiczna urzędowego poświadczenia odbioru deklaracji lub podania jest udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.
Deklaracje i podania mogą być opatrywane:
1)
kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2)
podpisem elektronicznym użytkownika na portalu podatkowym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań, jeżeli są przesyłane przez ten portal podatkowy, albo
3)
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy certyfikatu celnego, albo
4)
podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, jeżeli są przesyłane przez:
a) (uchylona)
b) Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej, albo
c) Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych, albo
5)
innym podpisem elektronicznym zapewniającym autentyczność deklaracji i podań.
1.
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, mogą być opatrywane wszystkie rodzaje deklaracji i podań.
2.
Oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-OP) może być opatrywane podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 1, jeżeli jest przesyłane przez podatnika.
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 2, mogą być opatrywane:
1)
(uchylony)
2)
(uchylony)
3)
informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);
4)
(uchylony)
5)
deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);
6)
informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);
7)
(uchylony)
8)
zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);
9)
zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);
10)
informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);
11)
(uchylony)
12)
(uchylony)
13)
deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej
w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).
1.
W przypadku deklaracji i podań wymienionych w § 6 pkt 3, 5, 6, 8–10 i 13 podpis elektroniczny, o którym mowa
w § 4 pkt 2, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej użytkownika portalu podatkowego:
1)
identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
2)
imieniu (pierwszym);
3)
nazwisku;
4)
dacie urodzenia;
5)
identyfikatorze użytkownika służącym do uwierzytelniania profilu użytkownika na portalu podatkowym.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, mogą być opatrywane:
1)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
2)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
3)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn);
4)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
5)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG);
6)
deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA);
7)
deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA);
8)
deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US);
9)
deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P);
9a)
kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od
podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);
9b)
(uchylony)
10)
zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;
10a)
zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;
11)
(uchylony)
12)
(uchylony)
12a)
zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b zgłoszenie rejestracyjne uproszczone ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
12b)
wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne;
13)
wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;
14)
deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla wszystkich podatników podatku od gier z wyłączeniem podatników w pokerze rozgrywanym w formie turnieju gry pokera (POG-5);
15)
deklaracja dla podatku od gier przeznaczona dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P);
16)
informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1);
17)
podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego oraz podatku od gier;
18)
deklaracja o należnych kwotach podatku od towarów i usług w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o którym mowa w art. 103 ust. 5a ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (VAT-14);
19)
deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS);
20)
deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG);
21)
informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);
22)
informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS).
Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 3, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika lub płatnika przesyłającego deklarację lub podanie:
1)
imieniu (pierwszym);
2)
nazwisku;
3)
adresie poczty elektronicznej;
4)
17-znakowym numerze identyfikacyjnym nadawanym podczas rejestracji w Systemie Informacyjnym Skarbowo-Celnym.
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 4, mogą być opatrywane, przesyłane przez:
1)
(uchylony)
2)
Centralną Ewidencję i Informację o Działalności Gospodarczej:
a) (uchylona)
b) zgłoszenie rejestracyjne w zakresie podatku od towarów i usług (VAT-R),
c) informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);
3)
Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych:
a) zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU),
aa) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami,
ab) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN),
ac) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn),
ad) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn),
ae) ae) deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędu silników spalinowych) (AKC-WG),
af) deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA),
b) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US),
ba) kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ),
bb) wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne,
c) wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol,
d) podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego,
bc) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyrobów akcyzowych niewymienionych w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej,
(§ 10 w zakresie pkt 3 lit. bc wchodzi w życie z dniem 13.02.2023 r.)
bd) zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego,
be) deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA),
bf) deklaracja o wysokości podatku akcyzowego pobranego i wpłaconego przez płatnika (AKC-P),
bg) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS),
bh) deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG),
bi) informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL),
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5, mogą być opatrywane, odpowiednio, przez podatnika będącego osobą fizyczną, płatnika będącego osobą fizyczną lub podmiot będący osobą fizyczną:
1)
deklaracja dla podatku od towarów i usług/Value added tax return/Erklärung für Mehrwertsteuer (VAP-1);
2)
deklaracje o podatku od towarów i usług:
a) (VAT-8),
b) (VAT-9M);
3)
deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowego nabycia nowych środków transportu (VAT-10);
4)
deklaracja o podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu (VAT-11);
5)
skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12);
6)
informacja o wewnątrzwspólnotowym nabyciu środka transportu (VAT-23);
7)
informacja o pojazdach samochodowych wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej (VAT-26);
8)
(uchylony)
9)
informacja podsumowująca o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UE);
10)
korekta informacji podsumowującej o dokonanych wewnątrzwspólnotowych transakcjach i przemieszczeniach towarów w procedurze magazynu typu call-off stock (VAT-UEK);
11)
deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-3);
12)
informacja o pozostałych podatnikach (PCC-3/A);
13)
zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (SD-3);
14)
informacja o pozostałych podatnikach (SD-3/A);
15)
zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (SD-Z2);
16)
zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym:
a) (PIT-36),
b) (PIT-36S),
c) (PIT-36L),
d) (PIT-36LS),
e) (PIT-37),
f) (PIT-38),
g) (PIT-39);
17)
zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu z zagranicznej jednostki kontrolowanej i należnego podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy (PIT-CFC);
18)
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28);
18a)
zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28S);
19)
(uchylony)
20)
(uchylony)
21)
deklaracja roczna o zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-4R);
22)
deklaracja roczna o zryczałtowanym podatku dochodowym (PIT-8AR);
23)
informacja o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych (PIT-8C);
24)
informacja o przychodach z innych źródeł oraz o dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11);
25)
informacja o wysokości przychodu (dochodu) uzyskanego przez osoby fizyczne niemające w Rzeczypospolitej Polskiej miejsca zamieszkania (IFT-1/IFT-1R);
25a)
informacja o cenach transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (TPR-P);
26)
informacja o zmianach we wniosku o zastosowanie karty podatkowej lub likwidacji prowadzonej działalności (PIT-16Z/PIT-16ZS);
27)
oświadczenie o przekazaniu lub wycofaniu zgody na przekazanie części podatku należnego na rzecz organizacji pożytku publicznego (PIT-OP);
28)
(uchylony)
29)
wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16);
30)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego (AKC-4/AKC-4zo) wraz z załącznikami;
31)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej (AKC-EN);
32)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów węglowych (AKC-WW/AKC-WWn);
33)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od suszu tytoniowego (AKC-ST/AKC-STn);
34)
deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów gazowych (z wyłączeniem gazu do napędów silników spalinowych) (AKC-WG);
35)
deklaracja w sprawie przedpłaty podatku akcyzowego (AKC-PA);
36)
deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych objętych stawką podatku akcyzowego inną niż stawka zerowa (AKC-UA);
37)
deklaracja uproszczona w sprawie podatku akcyzowego od samochodów osobowych (AKC-US);
37a)
zgłoszenie rejestracyjne uproszczone w zakresie podatku akcyzowego/zgłoszenie o zaprzestaniu wykonywania czynności, o których mowa w art. 16b zgłoszenie rejestracyjne uproszczone ust. 1 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym (AKC-RU/AKC-ZU);
38)
(uchylony)
38a)
kwartalna deklaracja w sprawie podatku akcyzowego od wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od
podatku akcyzowego i zerową stawką podatku akcyzowego (AKC-KZ);
38b)
(uchylony)
39)
zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych znajdujących się poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej na terytorium kraju działalności gospodarczej;
39a)
zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych innych niż określone w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, objętych stawką akcyzy inną niż stawka zerowa, przemieszczanych na terytorium kraju w ramach nabycia wewnątrzwspólnotowego w celu wprowadzenia ich do składu podatkowego;
39b)
wstępne zapotrzebowanie na banderole podatkowe i legalizacyjne;
40)
wniosek o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych oraz o wydanie upoważnienia do odbioru banderol;
40a)
podania w sprawach dotyczących podatku akcyzowego;
41)
deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie miedzi i srebra (KOP-MS);
42)
deklaracja w sprawie podatku od wydobycia niektórych kopalin w zakresie ropy naftowej i gazu ziemnego (KOP-RG);
43)
informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1);
44)
informacja w sprawie opłaty paliwowej (OPAL);
45)
informacja w sprawie opłaty emisyjnej (OEMIS);
46)
deklaracja o wysokości daniny solidarnościowej;
47)
deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków (PIT-NZ);
48)
deklaracja o wysokości dochodu z niezrealizowanych zysków osiągniętego przez przedsiębiorstwo w spad-ku (PIT-NZS);
49)
informacja o dzieciach uprawniających podatnika do ulgi dla rodzin 4+ (PIT-DZ);
50)
informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na działalność sportową, kulturalną oraz wspierającą szkolnictwo wyższe i naukę (PIT-CSR/PIT-CSRS);
51)
informacja o kosztach uzyskania przychodów poniesionych na robotyzację (PIT-RB/PIT-RBS);
52)
deklaracja o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne, zapłaconej i odliczonej od karty podatkowej w poszczególnych miesiącach roku podatkowego (PIT-16A).
1.
Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika przesyłającego deklarację:
1)
numerze identyfikacyjnym nadanym na potrzeby wykonywanych na terytorium kraju usług międzynarodowego przewozu drogowego (VAP);
2)
kwocie podstawy opodatkowania wykazanej w poz. 20 deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał;
3)
kwocie podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego wykazanej w poz. 22 deklaracji, o której mowa w § 11 pkt 1, ostatnio złożonej za kwartał poprzedzający kwartał, za który jest przesyłana deklaracja, albo wartość „0” (zero), w przypadku gdy deklaracja jest przesyłana po raz pierwszy lub gdy deklaracja nie została złożona za poprzedni kwartał.
2.
Podpis elektroniczny, o którym mowa w § 4 pkt 5, zapewniający autentyczność deklaracji i podań, o których mowa w o których mowa w § 11 pkt 2–7, 9–18a, 21–27, 30–38a i 39–52 jest oparty na zestawie unikalnych danych w postaci elektronicznej dotyczących podatnika, płatnika lub podmiotu przesyłającego deklarację lub podanie:
1)
identyfikatorze podatkowym NIP albo identyfikatorze podatkowym numer PESEL;
2)
imieniu (pierwszym);
3)
nazwisku;
4)
dacie urodzenia;
5)
wysokości przychodu wykazanego, odpowiednio, w:
a) poz. 50 zeznania o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych za rok (PIT-28),
b) poz. 61, 63, 65 lub 125 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36) albo poz. 62, 64, 66 lub 187, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,
c) poz. 21 lub 26 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36L),
d) poz. 36, 38, 40 lub 72 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37) albo poz. 37, 39, 41 lub 106, jeżeli podatnik, płatnik lub podmiot w zeznaniu występuje jako małżonek,
e) poz. 24 lub 34 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-38),
f) poz. 20 zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-39),
g) poz. 38 lub 40 rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy za rok podatkowy (PIT-40A) – w przypadku wariantu formularza oznaczonego liczbą 19 w brzmieniu nadanym rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wzoru rocznego obliczenia podatku wraz z informacją
o wysokości dochodu, do sporządzenia których obowiązane są organy rentowe (Dz. U. poz. 2239)
h) (uchylona)
– za rok podatkowy o dwa lata wcześniejszy niż rok przesyłania deklaracji lub podań albo wartość „0” (zero), gdy za ten rok podatkowy nie złożono żadnego z wymienionych zeznań lub obliczeń.
1.
Deklaracje i podania, o których mowa w § 6, § 8 i § 11, przesyła się, stosując:
1)
reguły kontroli poprawności danych deklaracji i podań,
2)
opis sposobu weryfikacji poprawności urzędowego poświadczenia odbioru i integralności deklaracji i podań,
3)
specyfikację oprogramowania interfejsowego służącego do złożenia deklaracji i podań
– dostępne na stronie, której adres jest podany w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.
2.
Dowód złożenia deklaracji i podań stanowi urzędowe poświadczenie odbioru tworzone i udostępnione nadawcy przez system teleinformatyczny organu administracji skarbowej po uprzednim przeprowadzeniu prawidłowej weryfikacji struktury logicznej, poprawności danych, autentyczności oraz umocowania do podpisywania tych dokumentów.
Struktury logiczne podpisów elektronicznych, o których mowa w § 4 pkt 2, 3 i 5, są udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw finansów publicznych prowadzonej przez urząd obsługujący tego ministra.
1.
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 3, może być opatrywana informacja o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1), przesyłana za okresy rozliczeniowe, w odniesieniu do których termin złożenia informacji upływa począwszy od dnia wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.
2.
Podpisem elektronicznym, o którym mowa w § 4 pkt 5, mogą być opatrywane:
1)
deklaracje dla podatku od towarów i usług (VAT-8, VAT-9M), przesyłane za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 lipca 2016 r.;
2)
dotyczące, odpowiednio, wewnątrzwspólnotowych nabyć i wewnątrzwspólnotowych dostaw, w odniesieniu do których obowiązek podatkowy powstał po dniu 31 grudnia 2015 r.:
a) deklaracja dla podatku od towarów i usług przy wewnątrzwspólnotowym nabyciu nowych środków transportu (VAT-10),
b) deklaracja dla podatku od towarów i usług od wewnątrzwspólnotowej dostawy nowego środka transportu (VAT-11);
3)
skrócona deklaracja dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu (VAT-12), przesyłana za okresy rozliczeniowe rozpoczynające się po dniu 31 grudnia 2015 r.;
4)
informacja dotycząca funkcjonowania podmiotu urządzającego i prowadzącego działalność w zakresie gier hazardowych (IGH-1), przesyłana począwszy za II kwartał 2017 r.
Traci moc rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie sposobu przesyłania deklaracji i podań oraz rodzajów podpisu elektronicznego, którymi powinny być opatrzone (Dz. U. poz. 2362, z 2016 r. poz. 1306 oraz z 2017 r. poz. 385 i 550).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2017 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 29.09.2017 r. - Dz.U. z 2017 r. poz. 1802]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...